Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2013. gada 6. februārī

Kopīgs paziņojums par Starptautisko dienu pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

Starptautiskajā dienā absolūtai neiecietībai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (2013. gada 6. februārī) Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone, Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga, attīstības komisārs Andris Piebalgs, par starptautisko sadarbību, humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgā komisāre Kristalīna Georgijeva, iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma un veselības komisārs Tonio Borgs sniedza šādu paziņojumu:

"Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem ik gadu miljoniem sieviešu un meiteņu ES un visā pasaulē tiek pakļautas brutālajai sieviešu dzimumorgānu kropļošanas praksei, un vēl vairāk sieviešu un meiteņu ir apdraudētas. 6. februāris ir Starptautiskā diena absolūtai neiecietībai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, un šajā dienā mēs vairojam vispārējo izpratni par šo jautājumu un vēlreiz apliecinām savu ciešo apņemšanos pilnībā izskaust šo ārkārtīgi kaitīgo praksi, kas pārkāpj meiteņu un sieviešu tiesības uz fizisko un garīgo neaizskaramību.

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir cilvēktiesību un sieviešu un meiteņu tiesību pārkāpums. Mūsu galvenajai prioritātei ir jābūt novēršanai, palīdzot nodrošināt, ka neviena meitene vairs nekad nebūs spiesta piedzīvot šādu traumējošu tiesību aizskārumu.

Spēkā esošie valstu tiesību akti, ar ko šāda prakse ir aizliegta, ir jāpapildina ar pasākumiem izpratnes veicināšanai par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas kaitīgo ietekmi uz sieviešu un meiteņu psiholoģisko un fizisko veselību, kā arī jāsniedz atbalsts upuriem.

Tādēļ Eiropas Savienība ir ķērusies pie rīcības gan ārpus tās robežām, gan uz vietas.

Ārpus ES kopīgs ES un UNICEF projekts ir palīdzējis tūkstošiem ģimenēs, kopienās un valstīs Āfrikā mainīt attieksmi pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un cita veida veselībai kaitīgu praksi.

Mēs atzinīgi vērtējam Āfrikas Savienības un tās dalībvalstu vadošo lomu ANO rezolūcijas pieņemšanā, lai palīdzētu cīnīties pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu. Tas ir svarīgs panākums pasaules mērogā izvērstajā cīņā pret vardarbību pret sievietēm un meitenēm un viņu diskrimināciju. ES ir apņēmusies gaidāmajā ANO Sieviešu statusa komisijā panākt vērienīgu un uz rīcību vērstu rezultātu attiecībā uz vardarbību pret sievietēm.

Uz vietas ES, pateicoties jaunajai direktīvai par cietušo tiesībām, tiks nodrošināts, ka pret sievietēm vērstas vardarbības upuri, tai skaitā no šīs kaitīgās prakses cietušās sievietes, saņems viņām nepieciešamo specializēto atbalstu un uzmanību.

Īpaši liela uzmanība šai grupai tiek pievērsta arī mūsu tiesību aktos patvēruma jomā. Sievietēm, kurām draud sieviešu dzimumorgānu kropļošana, vai vecākiem, kuri baidās no vajāšanas par to, ka viņi atsakās savu bērnu pakļaut šādai praksei, Eiropas Savienībā var piešķirt starptautisku aizsardzību.

6. martā mēs aicināsim vadošos aktīvistus un parlamenta deputātus uz apaļā galda diskusiju, lai apspriestu turpmāko rīcību šajā jomā. Mēs apspriedīsimies ar valdībām, NVO un sievietēm, kuras ir personīgi pieredzējušas dzimumorgānu kropļošanu. Mēs arī piešķirsim finansējumu pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot izpratni par šo praksi.

Vardarbība pret sievietēm un meitenēm nav kultūras īpatnība. Tā ir noziedzīga darbība. Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests arī turpmāk saglabās apņēmību cīnīties pret visu veidu vardarbību, kas ir balstīta uz dzimumu, gan uz vietas ES, gan mūsu ārējās attiecībās.”


Side Bar