Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 6. veebruar 2013

Ühisavaldus rahvusvahelise naiste suguelundite moonutamise vastase päeva kohta

Rahvusvahelise naiste suguelundite moonutamise päeva (6. veebruar 2013) puhul tegid Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresident Catherine Ashton, asepresident Viviane Reding, ELi õigusküsimuste volinik ja arenguvolinik Andris Piebalgs, rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Kristalina Georgieva, siseasjade volinik Cecilia Malmström ning terviseküsimuste volinik Tonio Borg järgmise avalduse:

„Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel jätkatakse ELis ja kogu maailmas igal aastal miljonite naiste ja tütarlaste suguelundite moonutamise jõhkrat tava. Veel rohkem on neid, kes võivad sellise kohtlemise ohvriks sattuda. 6. veebruar on rahvusvaheline naiste suguelundite moonutamise vastane päev. Sel päeval suurendame üldsuse teadlikkust vastavast teemast ning kinnitame oma kindlat veendumust, et niisugune äärmuslikult tervistkahjustav tava, millega rikutakse tütarlaste ja naiste õigust kehalisele ja vaimsele puutumatusele, tuleb lõpetada.

Naiste suguelundite moonutamisega rikutakse laiemas plaanis inimõigusi ning täpsemalt naiste ja tütarlaste õigusi. Peaksime kõigepealt tegelema ennetamisega ehk aitama tagada, et ühegi tüdruku õiguseid nii traumeerivalt ei rikutaks.

Naiste suguelundite moonutamist keelavaid seaduseid tuleb täiendada, tõstes teadlikkust naiste suguelundite moonutamise kahjustavast mõjust naiste ja tütarlaste vaimsele ja füüsilisele tervisele ning osutades ohvritele tugiteenuseid.

Sellepärast on Euroopa Liit otsustanud midagi ette võtta nii kodus kui ka välismaal.

Väljaspool ELi on ELi-UNICEFi ühisprojekti kaudu antud abi tuhandetele peredele, kogukondadele ja riikidele eesmärgiga muuta Aafrikas naiste suguelundite moonutamise ja muude kahjustavate tavade osas valitsevat suhtumist.

Tunnustame Aafrika Liitu ja sellesse kuuluvaid riike juhirolli eest ÜRO resolutsiooni vastuvõtmisel naiste suguelundite moonutamise vastase võitluse edendamiseks. Tegemist on olulise edusammuga üleilmses võitluses naiste- ja tütarlastevastase vägivalla ja diskrimineerimise vastu. ELi eesmärk on saavutada ÜRO Peaassamblee naiste olukorra komisjoni järgmisel istungil tõhusaid tulemusi.

ELi piires tagatakse uue ohvrite direktiiviga, et naistevastase vägivalla ohvrid, sealhulgas ka suguelundite moonutamise ohvriks langenud, saavad täpselt sellist tuge ja tähelepanu, nagu nad vajavad.

Erilist tähelepanu sellele rühmale pööratakse meie varjupaigaalastes õigusaktides. Naistele, keda ähvardab oht sattuda suguelundite moonutamise ohvriks või vanematele, kes oma laste peal sellist protseduuri teha ei luba ja kardavad seetõttu tagakiusamist, võimaldatakse ELis rahvusvaheline kaitse.

6. märtsil korraldame ümarlauaarutelu peamiste aktivistide ja parlamendiliikmetega, et arutada edasist tegevust. Küsime valitsuste, vabaühenduste ja suguelundite moonutamise läbielanud naiste arvamusi. Plaanime ka rahastada tegevusi, mille kaudu suurendatakse teadlikkust sellisest tavast.

Naiste- ja tütarlastevastast vägivalda ei saa õigustada kultuuriga. Tegemist on kuriteoga. Euroopa Komisjon ja Euroopa välisteenistus on jätkuvalt pühendunud igasuguse soopõhise vägivalla vastasele võitlusele nii ELis kui ka meie välissuhete kaudu.


Side Bar