Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 10 juli 2013

EU-kommissionen investerar 600 miljoner euro i ny forskning för att minska överbelastningen av Europas luftrum

Vanliga frågor

Överbelastningen av det europeiska luftrummet: Utmaningarna

Det finns en risk för överbelastning av det europeiska luftrummet och flygplatserna i Europa. Varje år reser cirka 800 miljarder personer via Europas mer än 440 flygplatser. Varje dag utförs cirka 27 000 kontrollerade flygningar, vilket innebär att 9 miljoner personer passerar genom Europas luftrum varje år. 80 % av dessa flygningar genomförs inom EU.

Dagens situation hanteras på ett kompetent sätt av den europeiska lufttransportsektorn, men lufttrafiken förväntas öka med upp till 3 % per år under normala ekonomiska förhållanden. Antalet flygningar förväntas öka med 50 % under de kommande 10−20 åren.

Om vi inte gör något kommer det att bli kaos. Europa skulle inte bara tvingas tillbakavisa en stor del av den potentiella efterfrågan, utan också vara sårbart för förseningar och inställda flygningar i en omfattning av aldrig tidigare skådat slag. Om vi fortsätter som hittills kommer kostnaderna för överbelastningen att öka med cirka 50 % till 2050.

Huvudproblemet är att Europas system för flygledningstjänst är fragmenterade och ineffektiva.

EU:s luftrum är fortfarande uppsplittrat med 27 nationella system för flygledningstjänst som tillhandahåller tjänster från cirka 60 flygkontrollcentraler, medan luftrummet är uppdelat i mer än 650 sektorer. Detta innebär att luftrummet för närvarande är strukturerat kring nationella gränser och att flygningarna därför ofta inte kan följa direkta rutter. I genomsnitt flygs flygplanen i Europa 42 km längre än vad som är absolut nödvändigt till följd av uppdelningen av luftrummet, vilket orsakar längre flygtid, förseningar och högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Dessutom bygger den nuvarande trafikledningen till stor del på teknologi från 1950-talet. Den är alltså redan gammalmodig.

Denna ineffektivitet som är en följd av EU:s fragmenterade luftrum medför extra kostnader med omkring 5 miljarder euro per år. Dessa kostnader överförs sedan till företag och passagerare. Flygledningstjänsten motsvarar idag 6−12 % av kostnaden för en biljett.

USA:s system för flygledningstjänst är dubbelt så effektivt som EU:s. Det hanterar dubbelt så många flygningar till ungefär samma kostnad via runt en tredjedel så många kontrollcentraler.

Med hänsyn till dessa utmaningar lanserade EU initiativet för det gemensamma europeiska luftrummet med syftet att ta bort nationella gränser i luften och att skapa ett gemensamt luftrum för att

a) förbättra säkerheten tiofalt,

b) tredubbla luftrumskapaciteten,

c) minska kostnaderna för flygledningstjänsten med 50 %, och

d) minska miljöpåverkan med 10 %.

Hur kan vi utveckla ny teknik för att öka kapaciteten och sänka kostnaderna i det europeiska luftrummet?

Det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) är den tekniska delen av det gemensamma europeiska luftrummet. Det gemensamma europeiska luftrummet utgör en rättslig ram för att möta framtida säkerhets-, kapacitets- och effektivitetsbehov på en europeisk nivå. Det europeiska systemet för flygledningstjänsten syftar till att skapa tekniska och operativa lösningar för att uppnå det europeiska luftrummets mål.

Hur fungerar Sesar?

Det europeiska systemet för flygledningstjänsten är den tekniska grunden för det gemensamma europeiska luftrummet. Dess syfte är att modernisera flygledningstjänster i Europa genom att tillämpa nya system som behövs för att uppnå det europeiska luftrummets mål. Tanken bakom Sesarkonceptet är att luftrummets användare och flygledare tillsammans, genom samarbetsprocesser och informationsutbyte, definierar den mest optimala, mest förutsägbara och snabbaste flygbanan för luftfartyg. Detta koncept grundar sig på innovativ teknik och nya operativa förfaranden till följd av en cykel av tre kontinuerliga och föränderliga processer som är knutna till varandra: Definition av innehållet och prioriteringarna genom en överenskommen färdplan, den europeiska flygledningstjänsten1. Forskning, utveckling och validering av krävda tekniska system, komponenter och operativa förfaranden samt slutligen ibruktagande av de nya systemen och operativa förfarandena.

Det gemensamma Sesar-företaget är ett offentligt-privat partnerskap som inrättades 2007. Det har ansvaret för Sesar-projektets forsknings-, utvecklings- och valideringsprocesser i enlighet med ATM-generalplanen, generalplanen för flygledningstjänst, som Sesar-företaget även är ”väktare” och verkställare för.

Det gemensamma europeiska luftrummet tar upp frågor som sträcker sig utanför nationella och branschbundna intressen. Det huvudsakliga syftet är att avlägsna hinder för den inre marknaden i luftrummet. Det gemensamma luftrummet ska bland annat påskynda effektivitet, kostnadseffektivitet och positiv miljöpåverkan. Det nuvarande partnerskapet mellan intressenter som sammanför resurser från både offentliga och privata partner i Europa har fungerat effektivt genom samarbete och dess stöd är idag lika avgörande som det var då Sesar-företaget bildades. Forskning om flygledningstjänsten i Europa bör vara stabil och långsiktig för att stöda dess långa innovationscykler.

Sesar-företagets mål

 • Att se till att koncentrationen och koordinationen av alla forskningsaktiviteter för flygledningstjänsten i EU används för att genomföra generalplanen för flygledningstjänst.

 • Att bidra till att uppnå det gemensamma luftrummets prestationsmål (se Memo /13/525).

 • Att ge ett effektivt genomförandeinstrument för

 1. att sammanföra och koordinera offentliga och privata investeringar i samarbetsanda och samla nyckelaktörerna från flygledningssektorn i Europa för att genomföra ATM-generalplanen,

 2. ett förbättat kunskapsutbyte mellan aktörer och discipliner, och

 3. att samla de nödvändiga resurserna för att validera resultaten av den operativa forskningen.

Vilka parter är delaktiga i Sesar-företaget?

Sesar-företaget består av två ursprungliga medlemmar (EU och Eurocontrol) och 15 medlemmar som representerar flygledningstjänstens alla intressenter: civila och militära leverantörer av flygtrafiktjänster, luftfartstillverkaren Airbus, utrustningstillverkare som Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI och Honeywell samt flygplatser. Dessutom involverar företaget luftrummets användare, personalsammanslutningar, vetenskapliga institutioner och ett antal samarbetspartner som utför aktiviteter som kompletterar programmet.

Vad är Sesar-företagets viktigaste resultat hittills?

 1. 4D-flygvägsbaserad flygledning är hörnstenen i Sesars koncept. Den introducerar en fjärde dimension, tid, till styrningen av flygvägar. Detta möjliggör en, i jämförelse med de nuvarande systemen, väldigt korrekt och förutsägbar styrning av flygplan, och kan delas med trafikledningscentralerna för att garantera en optimal och säker flygverksamhet.

 2. Sesar-företaget har framgångsrikt genomfört 4D-flygvägsledda flyg i en operativ miljö som är stödd av satellitbaserad teknologi.

 3. System Wide Information Management infrastructure (SWIM) inför en total förändring i hur information förvaltas inom den europeiska flygledningstjänsten. Systemet ska bli ett intranät för det framtida ATM-systemet och en prototyp har redan visat att det skulle göra det möjligt för flygplatser, leverantörer av väderleksinformation, flygbolag och flygtrafikledningscentraler att utbyta information omedelbart.

 4. Det första fjärrstyrda flygledartornet är redo för användning. Detta är ett nytt koncept där flygledningstjänsten på en flygplats görs på ett annat ställe än i det lokala flygledartornet. Konceptet kommer att ge kostnadsbesparingar tack vare en effektivare användning av mänskliga resurser och genom att undvika byggande och underhåll av flygledartorn och utrymmen vid vissa lokala flygplatser.

 5. 10 000 flyg, inklusive 500 militärflyg, har redan flugits med hjälp av de innovativa Sesar-lösningarna.

 6. 80 % av Sesar-projekten har kontrollerats i verklig miljö.

Varför bör vi öka finansieringen och förlänga mandatet för Sesar-företaget?

Förordning (EG) 219/2007 (Sesar-förordningen) fastställer att Sesar-företaget kommer att upphöra att existera den 31 december 2016 eftersom unionens finansiering för företaget måste begränsas till den period som täcktes av unionens budgetram 2007−2013.

I dagens förslag vill man förlänga den befintliga strukturen under nästa budgetram, och mer specifikt under Horisont 2020, för att fortsätta den koordinerade forskningen, utvecklingen och valideringen för flygledningstjänsten. Sesar-företagets syfte är i själva verket att koordinera all forskning inom flygledningstjänsterna i unionen. Kontinuiteten i koordineringen av denna forskning är nödvändig för att uppnå det gemensamma europeiska luftrummets prestationsmål.

ATM-generalplanen är grunden till Sesar-företagets arbetsprogram. Den organiserar genomförandet av Sesarkonceptet i tre successiva steg: Steg 1 − strävar att ge den nödvändiga tekniken för att synkronisera det europeiska ATM-systemet genom ett effektivt informationsutbyte bland alla aktörer, steg 2 − kommer att utarbeta en effektivare planering av flygsträckorna, och steg 3 − strävar att uppnå en prestation på hög nivå genom ett integrerat och sammanhängande luft/marksystem. Sesar-företagets nuvarande arbetsprogram fokuserar endast på steg 1 och stora delar av steg 2. De åtgärder som ska tas under den fleråriga budgetramen för perioden 2014−2020 täcker den högsta mognadsnivån för steg 2, vars teknik och verksamheter förväntas vara tillgängliga senast 2016, och steg 3 i sin helhet.

Vad kommer den nya finansieringen att uppnå?

Den nya finansieringen kommer att fokusera på

 1. att utveckla metoder för att låta flygbolagen flyga deras föredragna rutter (mer direkta) genom användningen av teknik för informationsutbyte mellan luft och mark,

 2. att integrera flera typer luftfartyg, som till exempel radiostyrda farkoster, i trafikledningssystemet, och

 3. att optimera trafikledningen, särskilt på marken, till exempel för att göra tillgången till och från rullbanorna effektivare och säkrare i alla väderförhållanden.

Den nya budgeten kommer att stöda grundforskning av flygledningstjänster (6 %), tillämpad forskning (47 %), förindustriell utveckling (28 %) och storskaliga demonstrationsprojekt (9 %).

Vad är fördelarna med hur Sesar-företaget fungerar?

 • Inom Sesar-företaget är alla berörda intressenter med i beslutsprocessen och delar ansvar. Förlängningen av Sesar-företagets mandat kommer att göra det möjligt för intressenterna att stärka relationerna med kompetenscentrumen och fördjupa strategiska partnerskap. Sesar-företaget kommer också att kunna stärka sitt band med marknaden eftersom leverantörer också är medlemmar i företaget. När det gäller en snabb installation av Sesar kommer detta att ge tydliga fördelar i genom att det sätter igång de nödvändiga demonstrationsaktiviteterna.

 • Koordinering, programmering och utförande av Sesar-relaterad forskning och innovation samt valideringstjänster är Sesar-företagets ansvar. Detta garanterar kontinuitet och undviker splittring av forskning och innovation. Ömsesidiga beroendefaktorer och koordineringsmekanismer mellan deltagare och projekt integreras i ett övergripande europeiskt koncept och systemarkitekturen garanteras genom multilaterala kontrakt.

 • Genom att välja ett offentligt-privat partnerskap på EU-nivå är det möjligt att se till att det gemensamma europeiska luftrummets mål gällande hög samhällelig relevans såsom säkerhet och minskning av koldioxidutsläpp integreras i programmet. Detta synsätt har möjliggjort sammanförande av finansiering och know-how, mindre splittring skapat av liknande nationella och regionala projekt, utnyttjande av den privata sektorns kunskap och innovationskapacitet med lämplig riskfördelning.

 • Installationen av Sesar skulle kunna ge väsentliga ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar med en uppskattad effekt av 428 miljarder euro2. Genom att sammanföra alla ATM-intressenters resurser och hantera intressekonflikter på ett lämpligt sätt, ser Sesar-företaget till att Sesar-programmet fullföljs. Det är väsentligt för att det gemensamma europeiska luftrummets mål ska kunna uppnås.

 • Sesar-företaget, som nu är en erkänd referenspunkt för moderniseringen av ATM-systemen, kommer att fortsätta att ge EU en stark ställning i ett internationellt sammanhang och i standardiseringsorganen.

Vad är kostnaderna?

För närvarande förvaltar Sesar-företaget en investering på 2,1 miljarder euro under perioden som täcks av den fleråriga budgetramen (2007−2013). Varje grundarmedlem (unionen och Eurocontrol) bidrar med 700 miljoner euro och ytterligare 700 miljoner euro fås från industrin. Kommissionen föreslår att en summa på upp till 600 miljoner ska öronmärkas3 under Horisont 2020-programmet.

Läs mer

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

1 :

Sesar, Färdvägen för en hållbar flygledningstjänst – generalplan för det europeiska nätverket för flygledningstjänst (SESAR, The Roadmap for Sustainable Air Traffic Management – European ATM Master Plan) (upplaga 2), oktober 2012.

2 :

Studie utförd av det gemensamma företaget Sesar om de makroekonomiska effekterna av Sesar (Assessing the macroeconomic impact of SESAR, SESAR Joint Undertaking) (2011).

3 :

Ungefärligt belopp enligt de nuvarande priserna. Beloppets storlek beror på det slutliga avtalade beloppet för kommissionens generaldirektorat för rörlighet och transport för temat ”Smarta, gröna och integrerade transporter” som kommer att godkännas av budgetmyndigheten i finansieringsöversikten för rättsakt.


Side Bar