Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMORANDUM

Bruselj, 10. julija 2013

Komisija bo v nove raziskave za zmanjšanje preobremenjenosti evropskega zračnega prostora vložila 600 milijonov evrov

– Pogosta vprašanja

Preobremenjenost evropskega zračnega prostora: izzivi

Evropskemu nebu in evropskim letališčem grozi prenasičenost. Trenutno prek več kot 440 evropskih letališč potuje približno 1,4 milijarde potnikov letno. Evropsko nebo vsak dan preleti okoli 27 000 kontroliranih letov, kar pomeni 9 milijonov letov letno. 80 % teh letov se izvaja znotraj EU.

Evropski sektor zračnega prometa uspešno obvladuje trenutno stanje, vendar naj bi se v običajnih gospodarskih razmerah rast zračnega prometa povečevala za do 3 % letno, število letov pa naj bi se v naslednjih 10 do 20 letih povečalo za 50 %.

Če ne bi ukrepali, bi prišlo do vsesplošne zmešnjave. Poleg tega, da bi morala Evropa zavrniti velik delež potencialnega povpraševanja, bi bila bolj kot kadar koli izpostavljena zamudam in odpovedim letov. Če ne bi ničesar spremenili, bi se do leta 2050 stroški zgostitev zračnega prometa povečali za okoli 50 %.

Glavna težava je, da so sistemi za upravljanje zračnega prometa v Evropi razdrobljeni in neučinkoviti.

Zračni prostor EU ostaja razdrobljen na 27 nacionalnih sistemov nadzora nad zračnim prometom, ki storitve zagotavljajo prek 60 centrov zračnega prometa, medtem ko je zračni prostor razdeljen na več kot 650 sektorjev. To pomeni, da je zračni prostor trenutno zgrajen okrog nacionalnih meja in zato letala pogosto ne morejo leteti po direktnih zračnih poteh. Zaradi razdrobljenosti zračnega prostora letala v Evropi povprečno preletijo 42 km več, kot bi bilo nujno potrebno, kar povzroča daljše lete, zamude, večjo količino porabljenega goriva in več emisij CO2.

Poleg tega so bile trenutne tehnološke rešitve na področju upravljanja zračnega prometa zasnovane v 50. letih prejšnjega stoletja in so zdaj zastarele.

Pomanjkanje učinkovitosti zaradi razdrobljenosti evropskega zračnega prostora povzroča dodatne stroške v višini okrog 5 milijard evrov letno. Ti stroški se prenašajo na podjetja in potnike. Nadzor nad zračnim prometom trenutno pomeni od 6 do 12 % cene vozovnice.

Sistem upravljanja zračnega prometa v ZDA je dvakrat bolj učinkovit kot sistem v EU, saj s trikrat manjšim številom centrov za nadzor in s podobnimi stroški upravlja dvakrat več letov.

Zaradi teh izzivov je EU leta 2004 dala pobudo za vzpostavitev enotnega evropskega neba, s čimer naj bi se odstranile nacionalne zračne meje in vzpostavil enotni zračni prostor, kar bi omogočilo:

a) desetkratno izboljšanje varnosti;

b) potrojitev zmogljivosti zračnega prostora;

c) zmanjšanje stroškov upravljanja zračnega prometa za 50 %;

d) zmanjšanje vpliva na okolje za 10 %.

Kako lahko razvijemo novo tehnologijo, ki bi povečala zmogljivost in zmanjšala stroške v evropskem zračnem prostoru?

Program za raziskave upravljanja zračnega prometa enotnega evropskega neba (SESAR) je tehnološka veja enotnega evropskega neba. Enotno evropsko nebo zagotavlja zakonodajni okvir za izpolnjevanje prihodnjih potreb v zvezi z varnostjo, zmogljivostjo in učinkovitostjo na evropski namesto nacionalni ravni. SESAR naj bi zagotovil tehnične in operativne rešitve, da se omogoči doseganje ciljev enotnega evropskega neba.

Kako deluje SESAR?

Projekt SESAR (raziskave na področju upravljanja zračnega prometa v okviru enotnega evropskega neba) je tehnološki steber enotnega evropskega neba. Njegov cilj je posodobitev upravljanja zračnega prometa, in sicer z izvajanjem novega koncepta delovanja ter sistemov upravljanja zračnega prometa, kar je nujno za doseganje ciljev glede učinkovitosti enotnega evropskega neba. Koncept SESAR temelji na načelu, da uporabniki zračnega prostora in kontrolorji prek sodelovanja in izmenjave informacij skupaj opredelijo optimalno, predvidljivo in pravočasno pot leta za letala. Podlaga za ta koncept so inovativne tehnologije in novi operativni postopki, ki so rezultat cikla treh medsebojno povezanih, neprekinjenih in razvijajočih se procesov: opredelitev vsebine in prednostnih nalog s skupno dogovorjenim načrtom, tj. evropskim osrednjim načrtom za upravljanje zračnega prometa1; raziskave, razvoj in potrjevanje zahtevanih tehnoloških sistemov, sestavin in operativnih postopkov ter uvajanje novih sistemov in operativnih postopkov.

Skupno podjetje SESAR (program za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba) je javno-zasebno partnerstvo, vzpostavljeno leta 2007. Pristojno je za postopke raziskav, razvoja in potrjevanja projekta SESAR v skladu z osrednjim načrtom za upravljanje zračnega prometa, katerega „skrbnik“ in izvajalec je skupno podjetje SESAR.

Politika enotnega evropskega neba obravnava vprašanja, ki presegajo nacionalne in industrijske sektorske interese. Njen splošni cilj je odprava ovir notranjemu trgu na nebu, prizadeva pa si tudi za hitrejši napredek pri doseganju učinkovitosti, stroškovne učinkovitosti, pozitivnega vpliva na okolje itd. Obstoječe partnerstvo zainteresiranih strani, ki združuje vire tako javnih kot tudi zasebnih partnerjev v vsej Evropi, deluje na podlagi sodelovanja in učinkovitosti, njegova podpora pa je danes prav tako ključnega pomena, kot je bila ob vzpostavitvi skupnega podjetja SESAR. Raziskave na področju upravljanja zračnega prometa v Evropi morajo biti stabilne in dolgoročne, da se podprejo njegovi dolgotrajni cikli inovacij.

Cilji skupnega podjetja SESAR:

 • zagotovitev združevanja in usklajevanja vseh zadevnih dejavnosti raziskav na področju upravljanja zračnega prometa v EU za izvajanje osrednjega načrta upravljanja zračnega prometa;

 • prispevanje k ciljem uspešnosti enotnega evropskega neba (glej Memo 13/525);

 • zagotovitev učinkovitega izvedbenega instrumenta za:

 1. zbiranje in usklajevanje javnih in zasebnih naložb v raziskave v duhu sodelovanja in združevanja ključnih akterjev iz sektorja upravljanja zračnega prometa iz celotne Evrope za izvajanje osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa,

 2. spodbujanje izmenjave znanj med akterji in disciplinami ter

 3. zbiranje potrebnih virov za preverjanje operativnih rezultatov raziskav.

Kdo sestavlja skupno podjetje SESAR?

Skupno podjetje SESAR sestavljata dva ustanovna člana (EU in Eurocontrol) in 15 članov, ki predstavljajo vse zainteresirane strani na področju upravljanja zračnega prometa: civilni in vojaški izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, proizvajalec zrakoplovov Airbus, proizvajalci opreme, na primer Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI in Honeywell, ter letališča. Del skupnega podjetja so tudi uporabniki zračnega prostora, združenja uslužbencev, znanstvene skupnosti in številni pridruženi partnerji, ki izvajajo dejavnosti za izvedbo programa.

Kateri so glavni dosedanji dosežki skupnega podjetja SESAR?

 1. Temelj koncepta SESAR je štiridimenzionalno upravljanje trajektorije. V upravljanje trajektorij poletov uvaja četrto dimenzijo, se pravi čas. Tako se doseže trajektorija letala, ki je v primerjavi s trenutnimi sistemi zelo natančna in predvidljiva ter se lahko posreduje centrom za nadzor, s čimer se zagotavlja optimalno in varnejše opravljanje letov.

 2. Skupno podjetje SESAR je uspešno izvedlo začetne štiridimenzionalne trajektorne lete v operativnem okolju, podprtem s satelitsko tehnologijo.

 3. Infrastruktura upravljanja informacij za celotni sistem pomeni popolnoma drugačen način upravljanja informacij v celotnem evropskem sistemu za upravljanje zračnega prometa. Postala naj bi intranet prihodnjega sistema za upravljanje zračnega prometa, pri čemer je prototip že dokazal, da je med letališči, službami za vremenske informacije, letalskimi družbami in centri za nadzor zračnega prometa mogoča takojšnja izmenjava informacij.

 4. Prvi kontrolni stolp za nadzor na daljavo je že pripravljen za delovanje. Gre za nov koncept, pri katerem se storitev zračnega prometa na letališču ne izvede v tamkajšnjem kontrolnem stolpu, temveč drugje. Tako se bodo prihranili stroški, saj bo uporaba človeških virov učinkovitejša, na nekaterih lokalnih letališčih pa ne bo potrebe po gradnji in vzdrževanju kontrolnih stolpov ter objektov.

 5. 10 000 letov, vključno s 500 vojaškimi leti, je bilo že izvedenih na podlagi inovativnih rešitev SESAR.

 6. 80 % projektov SESAR je svoje rezultate preskusilo v praksi.

Zakaj je treba povečati finančna sredstva in podaljšati mandat za skupno podjetje SESAR?

Uredba (ES) št. 219/2007 (uredba o ustanovitvi skupnega podjetja SESAR) določa, da bo skupno podjetje SESAR prenehalo delovati 31. decembra 2016, ker je bilo treba financiranje Unije za skupno podjetje omejiti na obdobje, ki ga pokriva finančni okvir Unije za obdobje 2007–2013.

V skladu s sedanjim predlogom naj bi se obstoječa struktura v naslednjem finančnem okviru, bolj natančno v programu Obzorje 2020, razširila, da se bodo nadaljevale usklajene dejavnosti raziskav, razvoja in potrjevanja v zvezi z upravljanjem zračnega prometa. Namen skupnega podjetja SESAR je, da se uskladijo vsa prizadevanja raziskav v zvezi z upravljanjem zračnega prometa v Uniji. Pri usklajevanju teh prizadevanj raziskav je potrebna kontinuiteta, da bodo doseženi cilji glede učinkovitosti enotnega evropskega neba.

Osrednji načrt za upravljanje zračnega prometa je podlaga za program dela skupnega podjetja SESAR. V njegovem okviru se koncept SESAR uvaja v treh postopnih korakih: 1. korak – zagotovitev potrebnih tehnologij za sinhronizacijo evropskega sistema za upravljanje zračnega prometa prek učinkovite izmenjave informacij med vsemi akterji; 2. korak – učinkovitejše načrtovanje trajektorij poletov ter 3. korak – doseganje najvišje ravni uspešnosti prek vključenega in celovitega zračnega/zemeljskega sistema. Glavni poudarek trenutnega programa dela skupnega podjetja SESAR je na izvajanju 1. koraka in izvajanju večine delov 2. koraka. Dejavnosti, ki jih je treba izvesti v skladu z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020, zajemajo najvišjo stopnjo zrelosti 2. koraka, pri čemer bodo tehnologija in operacije po pričakovanjih na voljo do leta 2016, ter 3. korak v celoti.

Kaj bodo omogočila nova finančna sredstva?

Nova finančna sredstva se bodo zlasti uporabila za:

 1. razvoj sredstev, s pomočjo katerih bodo lahko letalske družbe izvajale lete na izbranih (bolj direktnih) zračnih poteh z uporabo novih tehnologij za izmenjavo podatkov med zrakoplovi in letališči,

 2. vključitev novih vrst zrakoplovov, kot so brezpilotni zrakoplovi, v sistem upravljanja zračnega prometa,

 3. optimizacijo upravljanja zračnega prometa, zlasti na letališčih, da se na primer zagotovi učinkovitejši in varnejši vstop na vzletno-pristajalne steze in izhod z njih.

Iz novega proračuna se bodo na področju upravljanja zračnega prometa krile predhodne raziskave (6 %), aplikativne raziskave (47 %), predindustrijski razvoj (28 %) in obsežni predstavitveni projekti (9 %).

Katere so koristi načina delovanja skupnega podjetja SESAR?

 • Znotraj skupnega podjetja SESAR vse ustrezne zainteresirane strani sodelujejo pri postopkih odločanja in si delijo odgovornosti. S podaljšanjem mandata skupnega podjetja SESAR bodo zainteresirane strani lahko okrepile odnose s centri odličnosti in poglobile strateška partnerstva. Pri tem bo tudi skupno podjetje SESAR lahko okrepilo povezavo s trgom, saj so dobavitelji prav tako vključeni v to podjetje. V zvezi s pravočasnim uvajanjem SESAR bo to vsekakor pomenilo prednost pri uvajanju potrebnih predstavitvenih dejavnosti.

 • Skupno podjetje je odgovorno za usklajevanje in načrtovanje programov ter izvajanje raziskav in inovacij, povezanih s SESAR, pa tudi dejavnosti potrjevanja. S tem se zagotavlja kontinuiteta ter preprečuje razdrobljenost raziskav in inovacij. Vseobsegajoči evropski koncept vključuje vzajemne soodvisnosti in mehanizme usklajevanja med udeleženci in projekti, arhitektura sistema pa je zagotovljena z večstranskimi pogodbenimi sporazumi.

 • Z uporabo pristopa na podlagi javno-zasebnega partnerstva na ravni EU je mogoče zagotoviti, da bo program vseboval cilje enotnega evropskega neba, ki so zelo pomembni za družbo, na primer v zvezi z varnostjo in zmanjšanjem emisij. Takšen pristop je omogočil zbiranje finančnih sredstev znanja, pa tudi zmanjšanje razdrobljenosti, ki jo ustvarijo podobni nacionalni in regionalni projekti, saj so se v okviru ustreznih dogovorov o delitvi tveganja uporabile veščine in zmogljivost inovacij zasebnega sektorja.

 • Uvedba programa SESAR bi lahko prinesla znatne gospodarske, družbene in okoljske prednosti, katerih učinek se ocenjuje na 428 milijard evrov2. Skupno podjetje SESAR z zbiranjem virov, vključevanjem vseh zainteresiranih strani na področju upravljanja zračnega prometa in ustreznim upravljanjem konfliktov interesov zagotavlja uspešnost programa SESAR, ki je ključna za doseganje ciljev enotnega evropskega neba.

 • Na splošno bo skupno podjetje SESAR, ki je zdaj priznana referenčna točka na področju modernizacije sistemov za upravljanje zračnega prometa, še naprej omogočalo trden položaj EU na mednarodnem prizorišču, z bolj specifičnega vidika pa delovanje organov za standardizacijo.

Kako visoki so stroški?

Trenutno skupno podjetje SESAR upravlja naložbo v višini 2,1 milijarde evrov, in sicer za obdobje, ki ga pokriva večletni finančni okvir (2007–2013). Oba ustanovna člana (Unija in Eurocontrol) zagotavljata po 700 milijonov evrov, dodatnih 700 milijonov pa zagotavlja industrija. Evropska komisija predlaga, da se v okviru programa Obzorje 2020 namenijo sredstva v višini do 600 milijonov evrov3.

Dodatne informacije

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

1 :

SESAR, načrt za trajnostno upravljanje zračnega prometa; evropski osrednji načrt za upravljanje zračnega prometa (2. izdaja), oktober 2012.

2 :

Assessing the macroeconomic impact of SESAR, skupno podjetje SESAR (2011).

3 :

Okvirni znesek po tekočih cenah. Znesek bo odvisen od končnega dogovorjenega zneska za Generalni direktorat za mobilnost in promet za temo „pameten, okolju prijazen in integriran promet“, ki ga bo proračunski organ odobril v končni različici ocene finančnih posledic zakonodajnega predloga.


Side Bar