Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 10. heinäkuuta 2013

Euroopan komissiolta 600 miljoonaa euroa uuteen tutkimukseen ruuhkien purkamiseksi Euroopan ilmatilassa

Usein kysyttyä

Euroopan ilmatilan ruuhkautumisen asettamat haasteet

Euroopan ilmatilaa ja eurooppalaisia lentoasemia uhkaa ylikuormittuminen. Jo nyt Euroopan yli 440 lentoaseman kautta kulkee noin 800 miljoonaa matkustajaa joka vuosi. Päivittäin lennetään noin 27 000 johdettua lentoa. Se tarkoittaa vuosittain yhdeksää miljoonaa tällaista lentoa Euroopan ilmatilassa. Näistä lennoista 80 prosenttia liikennöidään EU:n sisällä.

Nykytilanne on vielä lentoliikennealan hallinnassa, mutta normaaleissa talousolosuhteissa lentoliikenteen määrän odotetaan kasvavan kolme prosenttia vuosittain. Lentojen määrän odotetaan kasvavan 50 prosenttia seuraavien 10–20 vuoden aikana.

Jos mitään ei tehdä, seurauksena on kaaos. Eurooppa joutuisi hylkäämään suuren osan mahdollisesta kysynnästä. Lisäksi alttius myöhästymisille ja lentojen peruuttamisille nousisi ennennäkemättömälle tasolle. Ilman toimenpiteitä ruuhkautumisesta aiheutuvat kustannukset lisääntyisivät noin 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Keskeisenä ongelmana on se, että Euroopan lentoliikenteen hallintajärjestelmät ovat keskenään erilaisia ja tehottomia.

EU:n ilmatila on edelleen jakautunut 27 kansalliseen lennonjohtojärjestelmään, palveluja tarjotaan noin 60 eri lennonjohtokeskuksesta ja ilmatila on jaettu yli 650 sektoriin. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmatilan nykyinen rakenne perustuu valtioiden rajoihin, jolloin lentoja ei usein voida lentää suorinta reittiä. Euroopassa ilma-alukset lentävät ilmatilan jakautuneisuuden vuoksi 42 kilometriä enemmän kuin olisi välttämätöntä. Tämä pidentää lentoaikoja sekä lisää myöhästymisiä, polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Lisäksi ilmaliikenteen hallinnassa käytetään suurelta osin 1950-luvulta peräisin olevaa tekniikkaa, joka on pahasti vanhentunut.

Euroopan ilmatilan epäyhtenäisyydestä johtuva tehottomuus aiheuttaa noin viiden miljardin euron ylimääräiset kustannukset vuosittain. Nämä kustannukset siirtyvät liiketoimintaan ja matkustajille. Lennonjohtokustannusten osuus on nykyisin 6–12 prosenttia lipun hinnasta.

Yhdysvaltojen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän tehokkuus on kaksinkertainen EU:hun verrattuna, sillä siellä hoidetaan kaksinkertainen määrä lentoja samoilla kustannuksilla ja kolmanneksella lennonjohtokeskusten määrästä.

Näiden haasteiden vuoksi EU käynnisti vuonna 2004 yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan aloitteen, jonka tavoitteena on poistaa kansalliset rajat ilmassa, luoda yhtenäinen ilmatila ja

a) parantaa turvallisuutta kymmenkertaisesti,

b) kolminkertaistaa ilmatilan kapasiteetti,

c) alentaa ilmaliikenteen hallinnan kustannuksia 50 prosenttia, ja

c) vähentää ympäristövaikutuksia 10 prosenttia.

Miten uutta teknologiaa kehitetään kapasiteetin lisäämiseksi ja kustannusten alentamiseksi?

Eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke (SESAR) on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan teknologinen ulottuvuus. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila muodostaa lainsäädäntökehyksen, joka kansallisen tason sijasta tyydyttää tulevat turvallisuus-, kapasiteetti- ja tehokkuustarpeet EU:n tasolla. SESARin tavoitteena on tarjota teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Miten SESAR toimii?

SESAR on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan teknologiapilari. Sen tavoitteena on nykyaikaistaa ilmaliikenteen hallintaa (ATM) Euroopassa ottamalla käyttöön uusi ATM-toimintoja ja -järjestelmiä koskeva toimintamalli. Ilman sitä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskykytavoitteita ei voitaisi saavuttaa. SESAR-toimintamalli perustuu periaatteeseen, jonka mukaan ilmatilan käyttäjät ja lennonjohtajat määrittävät yhteistyössä ja keskenään tietoja vaihtamalla optimaalisen, ennakoitavan ja oikea-aikaisen lentoradan ilma-aluksille. Tämän toimintamallin tukena ovat innovatiiviset teknologiat ja uudet toimintamenettelyt, jotka ovat kolmen toisiinsa liittyvän, jatkuvan ja koko ajan kehittyvän prosessin tulos: sisällön ja painopisteiden määrittely yhteisesti sovitulla etenemissuunnitelmalla (Euroopan ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelma eli ATM-yleissuunnitelma)1; vaadittavien teknologisten järjestelmien, komponenttien ja toimintamenettelyjen tutkimus, kehittäminen ja validointi; ja uusien järjestelmien ja toimintamenettelyjen käyttöönotto.

SESAR-yhteisyritys on vuonna 2007 perustettu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus. Se vastaa SESAR-hankkeen tutkimus-, kehittämis- ja validointimenettelyistä ATM-yleissuunnitelman mukaisesti. SESAR-yhteisyritys on myös kyseisen suunnitelman valvoja ja toimeenpanija.

Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevassa politiikassa käsitellään asioita, jotka ylittävät kansalliset ja toimialakohtaiset edut. Yleisenä tavoitteena on poistaa sisämarkkinoiden esteet ilmatilasta, parantaa tehokkuutta ja kustannustehokkuutta, lisätä myönteisiä ympäristövaikutuksia jne. Nykyinen sekä julkisilta että yksityisiltä eurooppalaisilta kumppaneilta varoja saava sidosryhmien kumppanuus on hoitanut työnsä tehokkaasti yhteistyön hengessä, ja sen antama tuki on tänään yhtä tärkeää kuin SESAR-yhteisyrityksen perustamisen aikoina. ATM-tutkimuksen on oltava Euroopassa vakaata ja tulevaisuuteen tähtäävää, jotta sen pitkiä innovaatiosyklejä voitaisiin tukea.

SESAR-yhteisyrityksen tavoitteet

 • Varmistetaan kaikkien asiaankuuluvien ATM-tutkimustoimintojen keskittäminen ja koordinointi EU:ssa ATM-yleissuunnitelman täytäntöön panemiseksi.

 • Edistetään yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskykytavoitteiden saavuttamista (ks. Memo 13/525).

 • Tarjotaan tehokas täytäntöönpanoväline

 1. julkisten ja yksityisten tutkimusinvestointien yhdistämiseksi ja koordinoimiseksi yhteistyön hengessä sekä ATM-alan keskeisten toimijoiden saattamiseksi yhteen ympäri Eurooppaa, jotta ATM-yleissuunnitelma saataisiin pantua täytäntöön;

 2. toimijoiden ja tutkimusalojen välisen tiedonvaihdon edistämiseksi; ja

 3. tarvittavien varojen keräämiseksi, jotta tutkimuksen toimintatulokset voidaan validoida.

Keitä SESAR-yhteisyrityksen kuuluu?

SESAR-yhteisyrityksessä on kahden perustajajäsenen (EU ja Eurocontrol) lisäksi 15 jäsentä, jotka edustavat kaikkia ATM-sidosryhmiä: siviili- ja sotilasilmailun lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat, ilma-alusten valmistaja Airbus, laitevalmistajat (esim. Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI ja Honeywell) sekä lentoasemat. Lisäksi yhteisyritykseen osallistuu ilmatilan käyttäjiä, ammattialajärjestöjä, tieteellisiä laitoksia ja useita liitännäiskumppaneita, jotka suorittavat ohjelmaa täydentäviä toimintoja.

Mitkä ovat tärkeimmät SESAR-yhteisyrityksen saavutukset tähän mennessä?

 1. Neliulotteinen lentoratojen hallinta on koko SESAR-toimintamallin kulmakivi. Periaatteessa sillä lisätään lentoratojen hallintaan neljäs ulottuvuus (aika), mikä mahdollistaa ilma-alusten lentoratojen määrittämisen erittäin tarkasti ja ennustettavasti. Tiedot voidaan jakaa lennonjohtokeskusten kanssa, minkä ansiosta lentotoimintaa voidaan optimoida ja sen turvallisuutta lisätä.

 2. SESAR-yhteisyritys on menestyksekkäästi testannut järjestelmää satelliittipohjaisella teknologialla tuetussa toimintaympäristössä.

 3. SWIM (järjestelmänlaajuinen tietojen hallinta) muuttaa kokonaan tietojen hallinnoinnin eurooppalaisessa ATM-järjestelmässä. Siitä on määrä tulla tulevaisuuden ATM-järjestelmän oma intranet. Prototyyppi on jo osoittanut, että lentoasemat, säätietojen tarjoajat, lentoyhtiöt ja lennonjohtokeskukset voivat vaihtaa siinä tietoja välittömästi.

 4. Ensimmäinen etälennonjohtotorni on jo valmis otettavaksi käyttöön. Tämä on uusi käsite: lentoaseman ilmaliikennepalveluja ei suoriteta paikallisessa lennonjohtotornissa. Uusi toimintamalli vähentää kustannuksia, koska henkilöresursseja voidaan käyttää tehokkaammin ja koska joillekin paikallisille lentoasemille ei ole tarpeen rakentaa lennonjohtotorneja ja toimitiloja ja pitää niitä kunnossa.

 5. SESARin innovatiivisia ratkaisuja hyväksi käyttäen on jo lennetty 10 000 lentoa, joista 500 oli sotilaslentoja.

 6. SESAR-hankkeista 80 prosenttia on testattu todellisessa käyttöympäristössä.

Miksi SESAR-yhteisyrityksen rahoitusta ja toimikautta on jatkettava?

SESAR-yhteisyrityksen perustamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 219/2007 säädetään, että yhteisyritys lakkaa olemasta 31. joulukuuta 2016, sillä unionin yhteisyritykselle antama rahoitus oli rajoitettava unionin vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen kattamaan ajanjaksoon.

Tänään annetun ehdotuksen tarkoituksena on laajentaa nykyistä rakennetta seuraavan rahoituskehyksen puitteissa ja erityisesti Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa, jotta ATM:ään liittyviä tutkimus-, kehittämis- ja validointitoimia voidaan jatkaa koordinoidulla tavalla. SESAR-yhteisyrityksen tarkoituksena on itse asiassa koordinoida kaikkea ATM:ään liittyvää tutkimusta unionissa. Jos tutkimuksen koordinointi lopetettaisiin, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskykytavoitteita ei voitaisi saavuttaa.

SESAR-yhteisyrityksen työohjelma perustuu ATM-yleissuunnitelmaan. Sen mukaan SESAR-toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on saada käyttöön tarvittava teknologia, jotta eurooppalaiset ATM-järjestelmät voidaan synkronoida kaikkien toimijoiden välisen tehokkaan tiedonvaihdon kautta. Toisessa vaiheessa tehostetaan lentoratojen hallinnan suunnittelua, ja kolmannessa vaiheessa tavoitteena on saada käyttöön mahdollisimman korkeatasoinen integroitu ja saumaton ilma-/maapalvelujen välinen järjestelmä. SESAR-yhteisyrityksen nykyisessä työohjelmassa keskitytään vain ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen. Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti toteutettavat toimet kattavat toisen vaiheen suurimman kypsyysasteen toiminnot, joiden osalta teknologian ja operaatioiden odotetaan olevan käytettävissä vuoteen 2016 mennessä, sekä kolmannen vaiheen kokonaisuudessaan.

Mihin uutta rahoitusta käytetään?

Uudessa rahoituksessa keskitytään seuraaviin tavoitteisiin:

 1. kehitetään tapoja, joilla lentoyhtiöt voivat harjoittaa liikennettä haluamillaan (ja suoremmilla) reiteillä käyttämällä ilma- ja maapalvelujen välisessä tiedonvaihdossa uutta teknologiaa;

 2. integroidaan miehittämättömien ilma-alusten kaltaiset uudet alustyypit ilmaliikenteen hallintajärjestelmään;

 3. optimoidaan liikenteen hallintaa erityisesti maapalveluissa; tehdään esim. kiitotielle siirtymisestä ja sieltä poistumisesta tehokkaampaa ja turvallisempaa kaikissa sääolosuhteissa.

Uusia talousarviovaroja suunnitellaan käytettäväksi ilmaliikenteen kokeilevaan tutkimukseen (6 %) soveltavaan tutkimukseen (47 %), tuotantoa edeltävään kehittämiseen (28 %) ja suurimittaisiin demonstrointihankkeisiin (9 %).

Mitä hyötyä SESAR-yhteisyrityksen toimintatavasta saadaan?

 • SESAR-yhteisyrityksessä kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat päätöksentekoon ja jakavat vastuun. SESAR-yhteisyrityksen toimikauden jatkamisen ansiosta sidosryhmät voivat lujittaa suhteitaan osaamiskeskuksiin ja syventää strategisia kumppanuuksia. Lisäksi SESAR-yhteisyrityksen ansiosta voidaan lujittaa yhteyksiä markkinoihin, koska myös toimittajat ovat mukana yhteisyrityksessä. Kun SESAR otetaan ajoissa käyttöön, tarvittavien demonstrointitoimien toteuttaminen on selvästi tehokkaampaa.

 • SESARiin liittyvän tutkimuksen ja innovoinnin koordinointi, ohjelmointi ja täytäntöönpano sekä validointitoimet kuuluvat yhteisyrityksen vastuulle. Näin varmistetaan jatkuvuus ja vältetään tutkimuksen ja innovoinnin hajanaisuus. Osallistujien ja hankkeiden väliset riippuvuussuhteet ja koordinointijärjestelmät on integroitu kattavaan eurooppalaiseen toimintamalliin. Järjestelmäarkkitehtuuri varmistetaan monenvälisillä sopimuksilla.

 • EU-tason julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella on mahdollista varmistaa, että yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan yhteiskunnallisesti merkittävät tavoitteet, kuten turvallisuus ja hiilen käytön vähentäminen, on otettu mukaan ohjelmaan. Tällä lähestymistavalla voidaan yhdistää rahoitus ja tietotaito sekä vähentää samanlaisten kansallisten ja alueellisten hankkeiden aiheuttamaa pirstaloitumista. Näin yksityisen sektorin taidot ja innovointivalmiudet saadaan hyödynnettyä asianmukaisten riskinjakojärjestelyjen rajoissa.

 • SESARin käyttöönotto voi tuoda merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöä hyödyttäviä etuja. Niiden vaikutukseksi arvioidaan 428 miljardia euroa2. Resurssien yhdistämisen, kaikkien ATM-sidosryhmien osallisuuden ja eturistiriitojen asianmukaisen hallinnan kautta SESAR-yhteisyritys varmistaa SESAR-ohjelman toteutumisen, mikä on välttämätöntä yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • SESAR-yhteisyritys, joka on nyt tunnustettu ATM-järjestelmien nykyaikaistamisen vertailupisteeksi, mahdollistaa jatkossakin sen, että EU:lla on vahva asema kansainvälisillä foorumeilla ja ennen kaikkea standardointilaitoksissa.

Millaiset ovat kustannukset?

Tällä hetkellä SESAR-yhteisyritys hallinnoi 2,1 miljardin euron investointeja nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen (2007-2013) kattamalla ajanjaksolla. Kummankin perustajajäsenen (unioni ja Eurocontrol) rahoitusosuus on 700 miljoonaa euroa. Sama määrä saadaan tuotannonalalta. Komissio ehdottaa enintään 600 miljoonan euron määrärahaa3 Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Lisätietoja

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

1 :

SESAR, The Roadmap for Sustainable Air Traffic Management – European ATM Master Plan (edition 2), lokakuu 2012.

2 :

Assessing the macroeconomic impact of SESAR, SESAR Joint Undertaking (2011).

3 :

Ohjeellinen määrä nykyhintoina. Määrä riippuu lopullisesta määrästä, jonka budjettivallan käyttäjä hyväksyy liikenteen ja liikkumisen pääosastolle aihealueeseen ”Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne” rahoitusselvityksen lopullisessa versiossa.


Side Bar