Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2013

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 600 εκατ. ευρώ για την αποσυμφόρηση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου

- Συχνές ερωτήσεις

Η συμφόρηση στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο: οι προκλήσεις

Στην Ευρώπη, οι αιθέρες και τα αεροδρόμια βρίσκονται στα πρόθυρα του κορεσμού. Σε περισσότερους από 440 ευρωπαϊκά αεροδρόμια διακινούνται ήδη πάνω από 800 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Κάθε ημέρα εκτελούνται περίπου 27.000 ελεγχόμενες πτήσεις, δηλαδή κάθε χρόνο διασχίζουν τους ευρωπαϊκούς αιθέρες 9 εκατομμύρια πτήσεις. Το 80% των πτήσεων αυτών έχουν αεροδρόμιο αναχώρησης και προορισμού εντός της ΕΕ.

Τη σημερινή κατάσταση διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα ο ευρωπαϊκός κλάδος αερομεταφορών, αλλά, υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες, η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθεί έως και κατά 3% ετησίως. Ο αριθμός των πτήσεων αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% τα προσεχή 10-20 έτη.

Εάν δεν λάβουμε μέτρα θα επικρατήσει το χάος. Η Ευρώπη όχι μόνον θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει μεγάλο μερίδιο της δυνητικής ζήτησης, αλλά θα αντιμετωπίσει επίσης τον κίνδυνο καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων πρωτοφανούς κλίμακας. Εάν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, το κόστος της συμφόρησης αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% μέχρι το 2050.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι τα συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη είναι κατακερματισμένα και ανεπαρκή.

Ο εναέριος χώρος της ΕΕ παραμένει κατακερματισμένος σε 27 εθνικά συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, στα οποία παρέχουν υπηρεσίες περίπου 60 κέντρα εναέριας κυκλοφορίας, ενώ ο εναέριος χώρος διαιρείται σε πάνω από 650 τομείς. Τούτο σημαίνει ότι ο εναέριος χώρος είναι σήμερα διαρθρωμένος με βάση τα εθνικά σύνορα και, επομένως, οι πτήσεις συχνά δεν μπορούν να ακολουθούν απευθείας διαδρομές. Στην Ευρώπη, κάθε αεροσκάφος διανύει κατά μέσο όρο απόσταση κατά 42 χλμ μεγαλύτερη από ό,τι χρειάζεται κανονικά λόγω του κατακερματισμού του εναέριου χώρου, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο πτήσης, καθυστερήσεις, μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων και υψηλότερες εκπομπές CO2.

Επιπλέον, οι τεχνολογίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν σε μεγάλο βαθμό σχεδιαστεί τη δεκαετία του ’50 και είναι πλέον παρωχημένες.

Οι αδυναμίες που οφείλονται στον κατακερματισμένο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο επιφέρουν πρόσθετο κόστος της τάξης των 5 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. Το κόστος αυτό μετακυλίεται στις επιχειρήσεις και τους επιβάτες. Ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας αντιπροσωπεύει σήμερα το 6-12% του κόστους κάθε εισιτηρίου.

Το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ είναι δύο φορές αποδοτικότερο από εκείνο της ΕΕ, δεδομένου ότι διαχειρίζεται διπλάσιο αριθμό πτήσεων με παρεμφερές κόστος και με το ένα τρίτο των κέντρων ελέγχου της ΕΕ.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις η ΕΕ εγκαινίασε το 2004 την πρωτοβουλία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ), με στόχο την εξάλειψη των εθνικών συνόρων στους αιθέρες και τη δημιουργία ενιαίου εναέριου χώρου με σκοπό:

α) τη βελτίωση της ασφάλειας πτήσεων στο δεκαπλάσιο,

β) τον τριπλασιασμό της χωρητικότητας του εναέριου χώρου,

γ) τη μείωση του κόστους διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας κατά 50%,

δ) τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά 10%.

Πώς μπορεί να αναπτυχθεί η νέα τεχνολογία ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα και να μειωθεί το κόστος του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου;

Το Ερευνητικό Σχέδιο Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR) αποτελεί το τεχνολογικό σκέλος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ). Ο ΕΕΟ παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών σχετικά με την ασφάλεια, τη χωρητικότητα και την αποτελεσματικότητα σε ευρωπαϊκό και όχι σε εθνικό επίπεδο. Στόχος του SESAR είναι η παροχή των τεχνικών και λειτουργικών λύσεων που θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων του Ενιαίου Ουρανού.

Πώς λειτουργεί το SESAR;

Το SESAR (Ερευνητικό σχέδιο Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού) είναι ο τεχνολογικός πυλώνας του ΕΕΟ. Σκοπός του είναι ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) στην Ευρώπη με την εφαρμογή μιας νέας αντίληψης για τη λειτουργία και τα συστήματα της ATM, η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του ΕΕΟ. Η αντίληψη αυτή βασίζεται στην αρχή ότι οι χρήστες του εναέριου χώρου και οι ελεγκτές καθορίζουν από κοινού, μέσω συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, το βέλτιστο, προβλέψιμο και κατάλληλο ίχνος πτήσης των αεροσκαφών. Η αντίληψη αυτή βασίζεται σε καινοτόμες τεχνολογίες και νέες διαδικασίες λειτουργίας που προκύπτουν από έναν κύκλο τριών συναφών, αδιάλειπτων και εξελισσόμενων διεργασιών: καθορισμός του περιεχομένου και των προτεραιοτήτων μέσω από κοινού συμφωνηθέντος οδικού χάρτη, του Ευρωπαϊκού Γενικού Προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Γενικό Πρόγραμμα ATM) 1· έρευνα, ανάπτυξη και επικύρωση των αναγκαίων τεχνολογικών συστημάτων, στοιχείων, και λειτουργικών διαδικασιών· και, τέλος, ανάπτυξη των νέων συστημάτων και λειτουργικών διαδικασιών.

Η κοινή επιχείρηση για το ερευνητικό σχέδιο ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κοινή επιχείρηση SESAR) είναι μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, η οποία ξεκίνησε το 2007. Είναι υπεύθυνη για τις ερευνητικές διαδικασίες, την ανάπτυξη και την επικύρωση του σχεδίου SESAR σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, του οποίου η κοινή επιχείρηση SESAR είναι ο «θεματοφύλακας» και το εκτελεστικό όργανο.

Η πολιτική του ΕΕΟ αφορά ζητήματα που υπερβαίνουν τα εθνικά και τομεακά συμφέροντα. Γενικός στόχος είναι η εξάλειψη των εμποδίων στην εσωτερική αγορά του εναέριου χώρου. Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην ταχύτερη επίτευξη αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος, θετικού αντίκτυπου στο περιβάλλον, κ.λπ. Η υφιστάμενη σύμπραξη των ενδιαφερομένων μερών, η οποία συγκεντρώνει πόρους τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς εταίρους από όλη την Ευρώπη, εργάζεται συλλογικά και αποτελεσματικά, και η στήριξη που παρέχει είναι το ίδιο ουσιαστική σήμερα με αυτή που ήταν την εποχή που συστάθηκε η κοινή επιχείρηση SESAR. Η έρευνα για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη πρέπει να είναι σταθερή και μακροπρόθεσμη για να στηρίζει τους μακροχρόνιους κύκλους καινοτομίας του τομέα.

Οι στόχοι της κοινής επιχείρησης SESAR είναι

 • Η διασφάλιση της συγκέντρωσης και του συντονισμού όλων των σχετικών με την ATM ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την υλοποίηση του γενικού προγράμματος ATM.

 • Η συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ) όσον αφορά τις επιδόσεις (Memo 13/525

 • Η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μέσου εφαρμογής για τα εξής:

 1. ομαδοποίηση και συντονισμός δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την έρευνα σε πνεύμα συνεργασίας και διασύνδεση των βασικών παραγόντων του τομέα ATM σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να εφαρμοστεί το γενικό σχέδιο ATM·

 2. ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ φορέων και επιστημονικών κλάδων· και

 3. συγκέντρωση των αναγκαίων πόρων για την επικύρωση των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων της έρευνας.

Ποιοι συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση SESAR;

Η κοινή επιχείρηση SESAR απαρτίζεται από τα 2 ιδρυτικά μέλη (ΕΕ και Eurocontrol) και 15 μέλη που εκπροσωπούν όλους τους ενδιαφερομένους για την ATM: πάροχοι υπηρεσιών πολιτικής και στρατιωτικής αεροναυτιλίας, η εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Airbus, κατασκευαστές εξοπλισμού, όπως: Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI καθώς και, αεροδρόμια. Επιπλέον, στην κοινή επιχείρηση συμμετέχουν χρήστες του εναερίου χώρου, ενώσεις προσωπικού, επιστημονικά ιδρύματα και μια σειρά από συνδεδεμένους εταίρους, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που συμπληρώνουν το πρόγραμμα.

Ποια είναι τα μέχρι σήμερα κυριότερα επιτεύγματα της κοινής επιχείρησης SESAR;

 1. Η τεσσάρων διαστάσεων διαχείριση των αεροδιαδρόμων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του τρόπου λειτουργίας του SESAR. Βασικά καθιερώνει τον χρόνο, ως τέταρτη διάσταση, για τη διαχείριση των διαδρομών των αεροσκαφών. Η τεχνική αυτή οδηγεί σε μια εξαιρετικά ακριβή και προβλέψιμη πορεία των αεροσκαφών, σε σύγκριση με τα ισχύοντα συστήματα, η οποία είναι δυνατόν να κοινοποιηθεί σε κέντρα ελέγχου και να διασφαλίσει καλύτερες και ασφαλέστερες πτήσεις.

 2. Η κοινή επιχείρηση SESAR πραγματοποίησε με επιτυχία τις πρώτες πτήσεις σε τεσσάρων διαστάσεων αεροδιαδρόμους σε επιχειρησιακό περιβάλλον με την υποστήριξη δορυφορικής τεχνολογίας.

 3. Το SWIM (System Wide Information Management infrastructure) αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των πληροφοριών στο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Πρόκειται να καταστεί το ενδοδίκτυο του μελλοντικού συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ). Με τη χρήση πιλοτικού μοντέλου αποδείχτηκε ότι τα αεροδρόμια, οι πάροχοι μετεωρολογικών πληροφοριών, οι αεροπορικές εταιρείες, και τα κέντρα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε χρόνο μηδέν.

 4. Ο πρώτος εξ αποστάσεως πύργος ελέγχου είναι έτοιμος να λειτουργήσει. Πρόκειται για μια νέα μέθοδο διαχείρισης σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας σε ένα αεροδρόμιο γίνεται από άλλο κέντρο εκτός του τοπικού πύργου ελέγχου. Η μέθοδος αυτή συνεπάγεται εξοικονόμηση δαπανών χάρη στην αποδοτικότερη χρήση των ανθρωπίνων πόρων και στην εξάλειψη του κόστους κατασκευής και συντήρησης των πύργων ελέγχου και άλλων ειδικών εγκαταστάσεων σε ορισμένα τοπικά αεροδρόμια.

 5. 10.000 πτήσεις, μεταξύ των οποίων 500 πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με βάση τις καινοτόμους λύσεις του SESAR.

 6. Για το 80 % των σχεδίων SESAR έχουν γίνει δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες.

Γιατί χρειάζεται να επεκταθεί η χρηματοδότηση και η εντολή για την κοινή επιχείρηση SESAR;

Ο κανονισμός (ΕΚ) 219/2007 του Συμβουλίου (κανονισμός SESAR) ορίζει ότι η κοινή επιχείρηση SESAR θα πάψει να υφίσταται στις 31 Δεκεμβρίου 2016, καθώς η χρηματοδότηση της Ένωσης για την κοινή επιχείρηση έπρεπε να περιοριστεί στην περίοδο που καλύπτεται από το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 της Ένωσης.

Η σημερινή πρόταση αποσκοπεί στην επέκταση της υπάρχουσας δομής στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, και ειδικότερα στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», ώστε να συνεχιστούν οι συντονισμένες δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και επικύρωσης για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Σκοπός της κοινής επιχείρησης SESAR είναι, πράγματι, να συντονίζει όλες τις ερευνητικές προσπάθειες στον τομέα της ΑΤΜ στην Ένωση. Η συνέχιση του συντονισμού αυτών των ερευνητικών προσπαθειών είναι αναγκαία για να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΕΟ όσον αφορά τις επιδόσεις.

Το γενικό πρόγραμμα ATM αποτελεί τη βάση για το πρόγραμμα εργασίας της κοινής επιχείρησης SESAR. Διοργανώνει την εφαρμογή του SESAR σε 3 προοδευτικά στάδια: το πρώτο στάδιο στοχεύει στην εξασφάλιση των τεχνολογιών που απαιτούνται για τον συγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος ΑΤΜ, μέσω αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ όλων των φορέων· το δεύτερο στάδιο θα επιτρέψει τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των διαδρομών των αεροσκαφών· και το τρίτο στάδιο θα επιδιώξει την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου επιδόσεων, μέσω ενός ολοκληρωμένου και συνεχούς συστήματος επικοινωνίας αέρος/εδάφους. Το τρέχον πρόγραμμα εργασίας της κοινής επιχείρησης SESAR εστιάζει στο πρώτο στάδιο και στο μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου σταδίου. Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 καλύπτουν το υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας του δεύτερου σταδίου, για το οποίο η τεχνολογία και οι λειτουργίες αναμένεται να είναι διαθέσιμες έως το 2016, καθώς και την πλήρη υλοποίηση του τρίτου σταδίου.

Τι μπορούμε να αναμένουμε από τη νέα χρηματοδότηση;

Η νέα χρηματοδότηση θα επικεντρωθεί στα εξής:

 1. ανάπτυξη μέσων που θα επιτρέπουν στις αεροπορικές εταιρείες να επιλέγουν τις (πιο σύντομες) διαδρομές της αρεσκείας τους, με τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ανταλλαγή δεδομένων κατά την επικοινωνία αέρα / εδάφους·

 2. ενσωμάτωση νέων τύπων αεροσκαφών, όπως αεροσκάφη χωρίς χειριστή, στο σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας·

 3. βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας, ιδίως στο έδαφος· για παράδειγμα, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη είσοδο στους τροχόδρομους και έξοδο από αυτούς υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Ενδεικτικά, ο νέος προϋπολογισμός θα στηρίξει αναγνωριστική έρευνα στον τομέα της ATM (6 %), εφαρμοσμένη έρευνα (47 %), προβιομηχανικό στάδιο ανάπτυξης (28 %) και έργα επίδειξης ευρείας κλίμακας (9 %).

Ποια είναι τα οφέλη του τρόπου λειτουργίας της κοινής επιχείρησης SESAR;

 • Στην κοινή επιχείρηση SESAR, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και μοιράζονται τις ευθύνες. Χάρη στην επέκταση της εντολής της κοινής επιχείρησης SESAR τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορέσουν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με κέντρα αριστείας και να εμβαθύνουν τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις. Η κοινή επιχείρηση SESAR θα μπορεί επίσης να ενισχύσει τη διασύνδεσή της με την αγορά, καθώς στην κοινή επιχείρηση·συμμετέχουν επίσης οι προμηθευτές· στο πλαίσιο της έγκαιρης εφαρμογής του SESAR, αυτό θα συνεπάγεται σαφές πλεονέκτημα για την πραγματοποίηση των αναγκαίων δραστηριοτήτων επίδειξης.

 • Ο συντονισμός, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση της έρευνας και καινοτομίας που έχουν σχέση με το SESAR, καθώς και οι δραστηριότητες επικύρωσης υπάγονται στην αρμοδιότητα της κοινής επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέχεια και αποφεύγεται ο κατακερματισμός της έρευνας και της καινοτομίας. Αμοιβαίες αλληλεξαρτήσεις και μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ συμμετεχόντων και έργων εντάσσονται σε μια συνολική ευρωπαϊκή αντίληψη, ενώ η αρχιτεκτονική του συστήματος εξασφαλίζεται μέσω πολυμερών συμβατικών συμφωνιών.

 • Με την επιλογή της σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο ΕΕ, μπορεί να διασφαλιστεί η ένταξη στο πρόγραμμα των στόχων του ΕΕΟ που έχουν υψηλή κοινωνική σημασία, όπως η ασφάλεια πτήσεων και η απεξάρτηση από τον άνθρακα. Η επιλογή αυτή επέτρεψε τη συγκέντρωση χρηματοδότησης και τεχνογνωσίας, καθώς και τον περιορισμό του κατακερματισμού που δημιουργείται από παρεμφερή εθνικά και περιφερειακά προγράμματα, ώστε να αξιοποιούνται οι δεξιότητες και οι ικανότητες καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων καταμερισμού των κινδύνων.

 • Η υλοποίηση του SESAR θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που εκτιμώνται σε 428 δισ. ευρώ2. Συγκεντρώνοντας τους πόρους, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων για την ATM μερών, και επιτυγχάνοντας τη σωστή διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, η κοινή επιχείρηση SESAR διασφαλίζει την ολοκλήρωση του προγράμματος SESAR, το οποίο έχει καθοριστική σημασία για την υλοποίηση του ΕΕΟ.

 • Η κοινή επιχείρηση SESAR, αναγνωρισμένο πλέον σημείο αναφοράς στον τομέα του εκσυγχρονισμού των συστημάτων ΑΤΜ, θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διατήρηση της ισχυρής θέσης της ΕΕ στη διεθνή σκηνή, γενικά, και στους οργανισμούς τυποποίησης, ειδικότερα.

Ποιο είναι το κόστος;

Προς το παρόν, η κοινή επιχείρηση SESAR διαχειρίζεται επένδυση ύψους 2,1 δισ. ευρώ για την περίοδο που καλύπτει το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2007-2013). Κάθε ιδρυτικό μέλος (ΕΕ και Eurocontrol) διαθέτει 700 εκατ. ευρώ, και η βιομηχανία ένα συμπληρωματικό ποσό 700 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού ύψους μέχρι 600 εκατ. ευρώ3 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Περισσότερες πληροφορίες στο

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

1 :

SESAR, Οδικός χάρτης για τη βιώσιμη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας — Ευρωπαϊκό Γενικό Πρόγραμμα ΑΤΜ (έκδοση 2), Οκτώβριος 2012.

2 :

Αξιολόγηση του μακροοικονομικού αντίκτυπου του SESAR, της κοινής επιχείρησης SESAR (2011).

3 :

Ενδεικτικό ποσό σε τρέχουσες τιμές. Το ποσό θα εξαρτηθεί από το ποσό που θα συμφωνηθεί τελικά για τη ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών για «Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές», που θα εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην τελική έκδοση του νομοθετικού και δημοσιονομικού δελτίου.


Side Bar