Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Zpráva

Brusel 10. července 2013

Evropská komise investuje 600 milionů eur do nového výzkumu s cílem uvolnit přetížení evropského vzdušného prostoru

– Časté otázky

Přetížení evropského vzdušného prostoru a problémy s ním spojené

Kapacita evropského vzdušného prostoru a letišť je téměř vyčerpána. Více než 440 letišti v Evropě již v současnosti každý rok prochází asi 800 milionů cestujících. Každý den se uskuteční okolo 27 000 řízených letů – to znamená 9 milionů letů na evropském nebi za rok. 80 % z nich se uskuteční v rámci EU.

Evropskému odvětví letecké dopravy se daří se s dnešní situaci vyrovnat. Za běžných hospodářských podmínek by však podle předpokladů měla letecká doprava růst o 3 % ročně. V příštích 10–20 letech se očekává nárůst počtu letů o 50 %.

Pokud nepodnikneme žádné kroky, nastane chaos. Evropa by nejen musela odmítat velkou část potenciální poptávky, v nebývalém měřítku by se také potýkala se zpožděním a rušením letů. Pokud nebudou přijata žádná opatření, do roku 2050 se náklady způsobené přetížením provozu zvýší přibližně o 50 %.

Hlavním problémem je, že evropské systémy uspořádání letového provozu jsou roztříštěné a neefektivní.

Vzdušný prostor EU zůstává roztříštěn na 27 vnitrostátních systémů řízení letového provozu, které poskytují služby asi z 60 středisek řízení letového provozu. Rozčleněn je do více než 650 sektorů. To znamená, že v současnosti je vzdušný prostor strukturován státními hranicemi, a lety tak často nemohou využít přímou trasu. Letadla v Evropě kvůli roztříštěnosti vzdušného prostoru průměrně uletí o 42 km více, než je nezbytně nutné, což způsobuje delší dobu letu, zpoždění, vyšší spotřebu paliva a emise CO2.

Uspořádání letového provozu navíc stále vychází z technologií pocházejících z 50. let minulého století. Ty od té doby značně zastaraly.

Neefektivnost, jež je důsledkem roztříštěného evropského vzdušného prostoru, s sebou nese dodatečné náklady ve výši téměř 5 miliard eur ročně. Tyto náklady se přenášejí na podniky a cestující. Řízení letového provozu v současnosti představuje 6–12 % ceny letenky.

Systém uspořádání letového provozu v USA je dvojnásobně efektivnější než v EU; za podobných nákladů řídí dvojnásobný počet letů, přičemž počet kontrolních středisek je přibližně třetinový.

V reakci na tyto problémy EU v roce 2004 zahájila iniciativu jednotné evropské nebe s cílem odstranit hranice jednotlivých členských států a vytvořit jednotný vzdušný prostor a zároveň:

a) desetinásobně zvýšit bezpečnost

b) trojnásobně zvětšit kapacitu vzdušného prostoru

c) snížit náklady na uspořádání letového provozu o 50%

d) snížit dopad na životní prostředí o 10%

Jak lze vytvořit novou technologii, s níž by se zvětšila kapacita evropského vzdušného prostoru a snížily jeho náklady?

Technologickou větví projektu jednotného evropského nebe je výzkumný program v oblasti řízení letového provozu (SESAR). Jednotné evropské nebe poskytuje právní rámec nutný k tomu, aby bylo možné řešit budoucí požadavky na bezpečnost, kapacity a efektivitu na evropské úrovni (a nikoli pouze na úrovni jednotlivých členských států). Cílem programu SESAR je najít technická a provozní řešení, jejichž pomocí bude možné splnit cíle projektu jednotné evropské nebe.

Jak program SESAR funguje?

Program SESAR zaštiťuje projekt jednotného evropského nebe po technické stránce. Jeho cílem je modernizace uspořádání letového provozu v Evropě pomocí nové koncepce jeho činností a systémů, nutné v zájmu splnění cílů jednotného evropského nebe. Koncepce programu vychází ze zásady, že uživatelé vzdušného prostoru a řídící letového provozu definují společně (na základě spolupráce a výměny informací) optimální, předvídatelnou a dobře načasovanou trasu letounu. Předpokladem této koncepce je využití inovativních technologií a nových provozních postupů, které jsou výsledkem tří vzájemně souvisejících, nepřetržitých a dynamických procesů: Definice obsahu a priorit na základě všeobecně přijatého plánu (hlavního plánu evropského ATM)1; výzkum, vývoj a schválení požadovaných systémů technologií, jejich komponentů a provozních postupů a na závěr zavádění těchto nových systémů a provozních postupů.

V roce 2007 byl založen společný podnik SESAR (SESAR JU), v podobě partnerství veřejného a soukromého sektoru. Podnik je odpovědný za výzkum, vývoj a schvalování v rámci projektu SESAR v souladu s hlavním plánem ATM, na nějž podnik dohlíží a jejž realizuje.

Politika jednotného evropského nebe se zabývá otázkami, které přesahují rozměr jednotlivých států nebo odvětví. Hlavním cílem je odstranit překážky vnitřního trhu ve vzdušném prostoru. Cílem politiky jednotného evropského nebe je urychlit pokrok v procesu zefektivnění a zlevnění letecké dopravy a odstranění jejího negativního dopadu na životní prostředí atd. Stávající partnerství zainteresovaných stran, které sdružuje zdroje partnerů z veřejného i soukromého sektoru celé Evropy funguje efektivně a spolupráce v jeho rámci probíhá úspěšně. Podpora tohoto partnerství měla a má zásadní význam jak v současnosti, tak v době zřizování společného podniku SESAR. Výzkum ATM v Evropě musí mít stabilní a dlouhodobý charakter. Jedině tak lze dosáhnout úspěchu i přes dlouhé inovační cykly charakteristické pro tuto oblast.

Cíle společného podniku SESAR

 • Zajistit koncentraci a koordinaci všech relevantních výzkumných činností ATM v EU za účelem realizace hlavního plánu ATM

 • Přispět ke splnění výkonnostních cílů projektu jednotného evropského nebe (viz Memo 13/525)

 • Poskytnout efektivní nástroj pro:

 1. sdružení a koordinaci investic z veřejných i soukromých zdrojů do výzkumu, a to v duchu spolupráce mezi rozhodujícími aktéry z odvětví ATM v celé Evropě, s cílem realizovat hlavní plán ATM

 2. zintenzivnění výměny poznatků mezi těmito aktéry a vědeckou komunitou a 

 3. sdružení potřebných zdrojů pro účely schvalování výsledků výzkumu v provozu

Kdo je součástí společného podniku SESAR?

Společný podnik SESAR tvoří 2 zakládající členové (EU a Eurocontrol) a 15 členů zastupujících všechny zainteresované strany v oblasti ATM: civilní a vojenští poskytovatelé letových navigačních služeb, výrobci letadel Airbus, výrobci vybavení (Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI a Honeywell) a letiště. Kromě toho společný podnik zahrnuje uživatele vzdušného prostoru, zaměstnanecká sdružení, vědecké instituce a několik přidružených partnerů, kteří vykonávají činnosti, jež program doplňují.

Jaké jsou dosavadní úspěchy společného podniku SESAR?

 1. Středobodem koncepce SESAR je uspořádání čtyřdimenzionálních trajektorií. Do uspořádání letových trajektorií vnáší čtvrtý rozměr, čas. Díky tomu lze oproti současným systémům volit velmi přesnou a předvídatelnou trajektorii letadla a poskytnout ji střediskům řízení provozu a zajistit optimální a bezpečný letový provoz.

 2. Společný podnik již realizoval počáteční lety s trajektoriemi 4D v provozním prostředí za podpory satelitní technologie.

 3. Infrastruktura SWIM (Infrastruktura správy informací v celém systému) zcela mění způsob správy informací v systému evropského ATM. Stane se intranetem budoucího systému ATM. Prototyp již ukázal, že bude možné, aby si letiště, poskytovatelé meteorologických informací, letecké společnosti a střediska řízení letového provozu vyměňovali informace okamžitě.

 4. První vzdálená řídící věž je připravena k zahájení provozu. Jde o novou koncepci, při níž se letové provozní služby na letiště neposkytují z místní řídící věže, ale odjinud. Jde o hospodárnější řešení, protože se při něm efektivněji využívají lidské zdroje a lze se obejít bez budov letištních věží a jejich údržby a bez dalších zařízení na některých místních letištích.

 5. Inovativních řešení SESAR již bylo použito při 10 000 letech (z toho 500 vojenských).

 6. 80 % projektů podniku SESAR bylo testováno v podmínkách běžného provozu.

Proč je třeba zvýšit financování a rozšířit mandát společného podniku SESAR?

Nařízení (ES) č. 219/2007 (nařízení o společném podniku SESAR) stanoví, že společný podnik SESAR ukončí svou existenci 31. prosince 2016, jelikož financování společného podniku ze strany Unie muselo být omezeno na období finančního rámce 2007–2013.

Současné návrhy mají za cíl rozšířit stávající strukturu v souvislosti s příštím finančním rámcem a dále s programem Horizont 2020, aby mohl koordinovaný výzkum, vývoj a schvalování v oblasti ATM pokračovat. Koordinace výzkumu v oblasti ATM v Unii je koneckonců samotným účelem existence společného podniku SESAR. Kontinuitu koordinace výzkumných činností je třeba zachovat v zájmu splnění výkonnostních cílů projektu jednotného evropského nebe.

Hlavní plán ATM je základem pracovního programu společného podniku SESAR. Zavádění koncepce SESAR rozčleňuje do 3 postupných fází: Fáze 1 – cílem je vytvořit technologie potřebné pro synchronizaci systému evropského ATM prostřednictvím efektivní výměny informací mezi všemi aktéry; fáze 2 – vytvořit efektivnější systém plánování letových trajektorií a ve fázi 3 má být dosaženo nejvyšší úrovně výkonnosti díky integrovanému a plynulému systému „letadlo/země“. Současný pracovní program společného podniku SESAR je zaměřen na realizaci fáze 1 a většiny fáze 2. Ve víceletém finančním rámci 2014–2020 se budou provádět činnosti završující fázi 2 (technologie a postupy by měly být k dispozici do roku 2016) a plný rozsah fáze 3.

K čemu budou sloužit nové finanční prostředky?

Nové financování se zaměří na

 1. vývoj prostředků umožňujících leteckým společnostem létat na jimi preferovaných (a přímějších) trasách s využitím nových technologií pro výměnu údajů mezi vzduchem a zemí,

 2. využití nových typů letadel (např. bezpilotních letadel) v systému uspořádání letového provozu,

 3. optimalizaci uspořádání provozu, zejména na zemi, například pomocí zefektivnění a zvýšení bezpečnosti vstupu na dráhu a jejího opuštění za všech povětrnostních podmínek.

Podle orientačních předpokladů bude z nového rozpočtu podpořen předběžný výzkum ATM (6 %), aplikovaný výzkum (47 %), předvýrobní vývoj (28 %) a rozsáhlé demonstrační projekty (9 %).

Jaké jsou výhody způsobu práce společného podniku SESAR?

 • V rámci společného podniku SESAR se na rozhodovacím procesu podílejí všechny relevantní zainteresované strany. Ty rovněž sdílejí odpovědnost. Širší mandát společného podniku umožní zainteresovaným stranám posílit vztah ke střediskům excelence a prohloubit strategická partnerství. Společný podnik bude moci rovněž posílit vazbu na trh, protože v něm mají účast i dodavatelé. To bude obrovskou výhodou pro včasné zavedení programu SESAR, protože to usnadní potřebné demonstrační aktivity.

 • Odpovědností společného podniku je koordinace, plánování a uskutečňování výzkumu a inovací programu SESAR. Tím je zajištěna kontinuita a zamezuje se roztříštěnosti výzkumu a inovací. Vzájemná provázanost a mechanismy koordinace mezi účastníky a projekty jsou integrovány do celkového evropského konceptu. Struktura systému je dána vícestrannými smluvními dohodami.

 • Tím, že byl zvolen přístup partnerství veřejného a soukromého sektoru na úrovni EU je možné zajistit, aby byly do programu začleněny cíle projektu jednotného evropského nebe, které mají velký společenský význam, jako např. bezpečnost a snížení emisí uhlíku. Díky tomuto přístupu je možné sdružit finanční prostředky a know-how , omezit roztříštěnost, s níž by byl spojen větší počet projektů na úrovni států a regionů, a využít dovedností a inovační schopnosti soukromého za podmínek řádných dohod o sdílení rizik.

 • Zavedení programu SESAR by mohlo mít podstatný ekonomický, sociální a environmentální přínos, jehož výše se odhaduje na 428 miliard eur2. Sloučením zdrojů, zapojením všech stran zainteresovaných v oblasti ATM, řádným vyřešením potenciálních střetů zájmů zajišťuje společných podnik splnění programu SESAR, na němž stojí i dosažení cílů projektu jednotného evropského nebe.

 • Díky společnému podniku SESAR, který se stal uznávanou instancí v oblasti modernizace systémů ATM, si Evropa upevnila svou pozici v normalizačních orgánech i na mezinárodní scéně obecně.

Jaké jsou náklady?

V současné době podnik operuje s investicemi v hodnotě více než 2,1 miliardy eur, které má k dispozici v období současného víceletého finančního rámce (2007–2013). Oba zakládající členové (Unie a Eurocontrol) poskytují 700 milionů eur a dalších 700 milionů eur je příspěvkem daného odvětví. V rámci programu Horizont 2020 navrhuje Komise uvolnit dalších až 600 milionů eur3.

Další informace

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

1 :

SESAR, Plán udržitelného uspořádání letového provozu – Evropský hlavní plán ATM (2. vydání), říjen 2012

2 :

Vyhodnocení makroekonomického dopadu programu SESAR, společný podnik SESAR (2011)

3 :

Jde o orientačních částku v současných cenách. Přesná výše bude záviset na konečné částce, kterou pro Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu na téma „inteligentní, ekologická a integrovaná doprava“ schválí rozpočtový orgán v konečném znění legislativního a finančního výkazu.


Side Bar