Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 10 юли 2013 г.

Европейската комисия инвестира 600 милиона евро в нови изследвания за справяне с претоварването на европейското въздушно пространство

Често задавани въпроси

Задръствания във въздушното пространство на Европа: Предизвикателствата

Въздушното пространство и летищата в Европа са изправени пред риск от насищане. Вече около 800 милиона пътници преминават всяка година през над 440-те европейски летища. Всеки ден в европейското небе се извършват около 27 000 контролирани полета, което прави 9 милиона полета годишно. 80 % от тези полети се извършват в рамките на ЕС.

Европейските предприятия за въздушен транспорт успешно се справят при сегашното положение, но при нормални икономически условия се очаква въздушното движение да нараства с до 3 % годишно. Според прогнозите броят на полетите да се увеличи с 50 % през следващите 10—20 години.

Ако не предприемем мерки, ще настъпи хаос. Европа не само няма да може да задоволява голяма част от потенциалното търсене, но и ще бъде изложена на риск от закъснения и отмяна на полети в невиждан досега мащаб. Ако продължим да работим по досегашния начин, до 2050 г. разходите поради задръствания ще нараснат с около 50 %.

Главният проблем е в това, че системите за управление на въздушното движение в Европа са фрагментирани и неефикасни.

Въздушното пространство на ЕС остава разпокъсано между 27 национални системи за контрол на въздушното движение, които осигуряват услуги от около 60 контролни центъра, а въздушното пространство е разделено на над 650 сектора. Това означава, че в момента то е структурирано въз основа на държавните граници, поради което полетите често не могат да бъдат извършвани по най-прекия маршрут. Поради разпокъсаността на въздушното пространство в Европа самолетите летят средно с 42 километра повече от необходимото, което води до по-дълги полети, до закъснения, и до по-големи разходи на гориво и емисии на въглероден диоксид.

Освен това настоящото управление на въздушното движение се базира на технологии, създадени през петдесетте години на миналия век. Днес те са вече твърде остарели.

Разпокъсаността на европейското въздушно пространство води до неефективност, която поражда допълнителни разходи от близо 5 милиарда евро годишно. Тези разходи се прехвърлят на предприятията и пътниците. Свързаните с контрола на въздушното движение разходи днес съставляват 6—12 % от стойността на билета.

Системата за управление на въздушното движение на САЩ е два пъти по-ефективна от тази на ЕС — с нея се управляват два пъти повече полети при сходни разходи, като броят на контролните центрове е три пъти по-малък.

С оглед на тези предизвикателства през 2004 г. ЕС започна инициативата „Единно европейско небе“, целяща премахване на националните граници във въздуха и създаване на общо въздушно пространство, с което:

а) десетократно да се подобри безопасността;

б) тройно да се увеличи капацитетът на въздушното пространство;

в) разходите за управление на въздушното движение да се понижат с 50 %;

г) въздействието върху околната среда да се намали с 10 %.

Как можем да разработим нови технологии, за да увеличим капацитета и да намалим разходите в европейското въздушно пространство?

Инициативата „Единно европейско небе“ осигурява законодателна рамка за посрещане на бъдещите нужди, свързани с безопасността, капацитета и ефективността, на европейско вместо на национално равнище. Целта на SESAR -- нейното технологично подразделение -- е да предоставя технически и оперативни решения за постигане на тези цели.

Как функционира SESAR?

Изследването на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR) е технологичното подразделение на инициативата „Единно европейско небе“. То цели модернизиране на това управление в Европа чрез въвеждане на нов вид операции и системи, необходими за постигане на целите на инициативата. Новите операции и системи се основават на принципа, че потребителите на въздушното пространство и ръководителите на полети определят заедно чрез процес на сътрудничество и обмен на информация оптималния, предвидим и навременен маршрут на даден полет. Това е възможно благодарение на новаторски технологии и нови оперативни процедури, произтичащи от три взаимосвързани и непрекъснато развиващи се процеса: Дефиниране на съдържанието и приоритетите чрез съвместно приет план – европейския генерален план за управление на въздушното движение1; изследвания, разработване и валидиране на необходимите технологични системи, компоненти и оперативни процедури и, на последно място, внедряване на новите системи и оперативни процедури.

Съвместното предприятие SESAR е публично-частно партньорство, създадено през 2007 г. То ръководи изследванията, разработките и валидирането в рамките на SESAR в съответствие с генералния план и играе ролята на „пазител“ и изпълнител на този план.

Политиката за единно европейско небе разглежда въпроси, надхвърлящи интересите на отделните държави и промишлени сектори. Общата цел е да се премахнат препятствията на вътрешния пазар в небето. Политиката за единно европейско небе цели ускоряване на напредъка към ефективност, рентабилност, положително въздействие върху околната среда и т.н. Съществуващото партньорство на заинтересовани лица, обединяващо ресурси на публични и частни партньори от цяла Европа, бе пример за ефикасно сътрудничество и е важно да продължи да бъде подкрепяно. Изследванията в областта на управлението на въздушното движение в Европа трябва да бъдат стабилни и дългосрочни с оглед на дългия им иновационен цикъл.

Целите на Съвместното предприятие SESAR са

 • Гарантиране на концентрацията и координацията на всички изследователски дейности в областта на управлението на въздушното движение в ЕС с цел изпълнение на генералния план;

 • Принос към постигане на целите на инициативата „Единно европейско небе“ (вж. Memo 13/525);

 • Предоставяне на ефективен изпълнителен инструмент за:

 1. Обединяване и координиране на публични и частни инвестиции в изследвания в дух на сътрудничество и събиране на ключовите действащи лица в този сектор в Европа с цел изпълнение на генералния план за управление на въздушното движение;

 2. Подобряване на обмена на знания между действащите лица и дисциплините; както и

 3. Събиране на необходимите ресурси за валидиране на оперативните резултати от изследванията.

Кой участва в Съвместното предприятие SESAR?

Съвместното предприятие SESAR е съставено от 2 члена основатели (ЕС и Евроконтрол) и 15 члена, представляващи всички заинтересовани лица: граждански и военни доставчици на аеронавигационно обслужване, производителя на самолети „Еърбъс“, производители на оборудване като Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI и Honeywell, както и летища. Освен това в Съвместното предприятие участват ползватели на въздушното пространство, асоциации на персонала, научни институции и редица асоциирани партньори, които изпълняват дейности, допълващи програмата.

Какви са основните постижения на Съвместното предприятие SESAR досега?

 1. Управлението на траекторията в четири измерения е основна идея в SESAR. В управлението на траекториите на полети се въвежда времето — четвъртото измерение. В резултат от това се получава много точна и предвидима траектория на самолетите в сравнение със сегашните системи, която може да бъде споделена с контролните центрове и по този начин да се гарантира оптималността и безопасността на полетите.

 2. Съвместното предприятие SESAR успешно проведе изпитателни полети с четириизмерна траектория при оперативни условия с помощта на сателитни технологии.

 3. Инфраструктурата за управление на информацията за цялата система (SWIM) променя изцяло начина на управление на информацията за европейското въздушно движение. Тя ще се превърне в интранет на бъдещата система за управление на въздушното движение — неин прототип вече показа, че летищата, доставчиците на информация за атмосферните условия, авиолиниите и центровете за контрол на въздухоплаването могат да обменят информация чрез нея мигновено.

 4. Първата кула за дистанционно управление е готова за действие. Това е нова концепция, при която обслужването на въздушното движение в дадено летище се изпълнява на място, различно от местната контролна кула. Тази концепция ще доведе до икономии чрез по-ефективно използване на човешките ресурси и чрез избягване на строежа и поддържането на контролни кули и сгради в някои по-малки летища.

 5. 10 000 полета, включително 500 военни полета, вече са проведени с използване на новаторските решения на SESAR.

 6. 80 % от проектите по SESAR са тествани при реални условия.

Защо е необходимо удължаване на мандата и финансирането на Съвместното предприятие SESAR?

В Регламент (ЕО) 219/2007 (регламент за Съвместното предприятие SESAR) се предвижда Съвместното предприятие да преустанови дейността си на 31 декември 2016 г., тъй като финансирането от ЕС за предприятието трябваше да бъде ограничено до периода, обхванат от финансовата рамка на Съюза за 2007-2013 г.

Днешното предложение има за цел да се разшири съществуващата структура при следващата финансова рамка и по-специално по програма „Хоризонт 2020“, за да продължи координацията на изследователски и развойни дейности и дейностите по валидиране, свързани с управлението на въздушното движение. Целта на Съвместното предприятие SESAR всъщност е да координира всички изследвания, свързани с управлението на въздушното пространство в ЕС. Последователността при координиране на тези изследвания е необходима за постигане на целите на инициативата „Единно европейско небе“.

Генералният план за управление на въздушното движение е в основата на работната програма на Съвместното предприятие SESAR. С плана се организира внедряването на SESAR на 3 етапа: Етап 1 – предоставяне на необходимите технологии за синхронизиране на европейската система за управление на въздушното движение чрез ефективен обмен на информация между всички действащи лица; Етап 2 – подобряване на ефективността на планирането на траекториите на полети; Етап 3 – постигане на възможно най-добра ефективност чрез интегрирана и цялостна система въздух/земя. Настоящата работна програма на Съвместното предприятие е съсредоточена само върху етап 1 и по-голямата част от етап 2. Дейностите, които предстои да се извършат по многогодишната финансова рамка за 2014-2020 г., обхващат последната част от етап 2, за която се очаква технологиите и процесите да бъдат готови до 2016 г., и етап 3.

Какво ще се постигне с новото финансиране?

Новото финансиране ще бъде съсредоточено върху

 1. разработване на начини, позволяващи на авиолиниите да летят по предпочитаните от тях (по-преки) маршрути, чрез използване на нови технологии за обмен на данни между земята и въздуха;

 2. интегриране на нови видове летателни апарати, като например безпилотни апарати, в системата за управление на въздушното движение;

 3. рационализиране на управлението на трафика, особено на земята, например за подобряване на достъпа и изхода от пистите и на тяхната безопасност при всякакви атмосферни условия.

По първоначални изчисления новият бюджет ще се използва за изследвания, свързани с управлението на въздушното движение (6 %), приложни изследвания (47 %), предпромишлени разработки (28 %) и широкомащабни демонстрационни проекти (9 %).

Какви са ползите от начина на работа на Съвместното предприятие SESAR?

 • В рамките на Съвместното предприятие всички заинтересовани лица участват във вземането на решения и си поделят отговорностите. Удължаването на мандата на Съвместното предприятие ще позволи на заинтересованите лица да заздравят отношенията си с центровете за върхови постижения и да задълбочат стратегическите партньорства. Съвместното предприятие ще може да също да заздрави връзката си с пазара, тъй като доставчиците също участват в него. В контекста на навременното внедряване на SESAR, това ще бъде решително предимство при извършване на необходимите демонстрационни дейности.

 • Съвместното предприятие отговаря за координацията, програмирането и изпълнението на свързаните със SESAR изследвания и иновации и дейности по валидиране. Това гарантира непрекъснатост и цялост на изследванията и иновациите. Взаимозависимостите и механизмите за координация на участниците и проектите са включени във всеобхватна европейска концепция, а архитектурата на системата се гарантира чрез многостранни договорни споразумения.

 • Публично-частното партньорство на равнище ЕС спомага за интегриране на важните за обществото цели за безопасност и намаляване въглеродните емисии в програмата. Този подход позволява обединяването на финансови средства и експертен опит и ограничаване на фрагментацията, причинена от подобни национални и регионални проекти, като при това уменията и капацитетът за нововъведения на частния сектор се канализират при подходящи споразумения за споделяне на риска.

 • Внедряването на SESAR може да доведе до значителни икономически, социални и екологични ползи, които се изчисляват на 428 милиона евро2. Като обединява ресурсите, привлича за участие всички заинтересовани от управлението на въздушното движение лица и регулира конфликтите на интереси, Съвместното предприятие SESAR помага за изпълнението на програмата SESAR и по този начин за постигане на целите на „Единно европейско небе“.

 • Съвместното предприятие SESAR днес е признат пример за модернизация на системите за управление на въздушния трафик и ще продължи да осигурява на ЕС силна позиция на международната сцена и сред органите за стандартизация.

Какви са разходите?

Понастоящем Съвместното предприятие SESAR управлява инвестиции от 2,1 милиарда евро за периода, обхванат от многогодишната финансова рамка на ЕС (2007-2013 г.) Всеки от членовете основатели (ЕС и Евроконтрол) предоставя по 700 млн. евро, а промишлеността осигурява още 700 млн. евро. Комисията предлага отделяне на до 600 млн. евро по програмата „Хоризонт 2020“3.

За повече информация:

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

1 :

SESAR, Пътна карта за устойчиво управление на въздушното движение – Генерален план за управление на европейското въздушно движение (2-ро издание), октомври 2012 г.

2 :

Оценка на макроикономическото въздействие на SESAR, Съвместно предприятие SESAR (2011 г.)

3 :

Примерна сума при текущи цени. Сумата ще зависи от окончателно приетата сума за Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ по тема „Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт“, която ще бъде одобрена от органа по бюджета в окончателната версия на законодателната и финансова декларация/обосновка?.


Side Bar