Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 8 juli 2013

Blue Belt: Kommissionen underlättar tullformaliteter för fartyg

Vad är problemet?

EU är starkt beroende av sjötransport för handeln med resten av världen och på den inre marknaden. Sjöfarten används dock inte till sin fulla potential inom EU, främst på grund av avsevärda administrativa krav. Faktum är att även om administrativa förenklingar för sjöburna transporter redan har införts i EU:s lagstiftning, så måste fartyg som går mellan hamnar inom EU fortfarande gå igenom ett betydande antal komplicerade förfaranden. Dessa förfaranden omfattar kostnader och förseningar som kan göra sjötransport mindre attraktivt på EU:s inre marknad.

Minskande av byråkratin har setts som ett viktigt inslag för att främja en ökad användning av närsjöfart och sjöburen handel mellan hamnar inom EU. Dessutom skulle minskandet av lastkontroller — särskilt kontroller av last som inte skulle kontrolleras om den färdades landvägen — göra det möjligt för myndigheterna att fokusera på områden med högre riskfaktor.

Vilka regler gäller i dagsläget?

Territorialvatten betraktas som EU:s yttre gränser, så tekniskt sett så befinner sig fartyg som går mellan EU-hamnar inte inom EU:s tullområde. Av denna anledning krävs tullklarering dels när fartyget lämnar avgångshamnen och dels när det anländer till destinationshamnen (såvida inte fartyget färdas som en del av en reguljär fartygslinje (RSS). Alla varor som transporteras ombord betraktas som icke-unionsvaror och måste därför gå igenom tullkontroller. Detta innebär att de måste identifieras antingen som unionsvaror och då saluföras på den inre marknaden eller som icke-unionsvaror och då gå igenom de vanliga tullformaliteterna.

Vad föreslår vi?

Kommissionen kommer att föreslå ett Blue Belt-paket med två viktiga åtgärder för att minska onödiga administrativa bördor för branschen och för att ytterligare bredda den inre marknadens fördelar till att omfatta sjötransporter, samtidigt som man fortsätter att garantera säker transport av varor till, från och inom EU.

Den första delen av satsningen omfattar en ytterligare förenkling av ansökningsprocessen för reguljära fartygslinjer, samt ett förenklat tullsystem för fartyg som huvudsakligen transporterar EU-varor och som regelbundet färdas till samma europeiska hamnar.

En stor majoritet av all containerbaserad sjöfart transporterar dock blandad last, dvs. både unionsvaror och icke-unionsvaror som regelbundet går via hamnar utanför EU (t.ex. i Östersjön, Medelhavet eller Svarta havet), och till vilka begreppet “reguljär fartygslinje” inte kan tillämpas. Därför kommer ett nytt verktyg att introduceras - det så kallade eManifestet, som är en harmoniserad, elektronisk lastspecifikation som är baserad på befintliga FAL-formulär. eManifestet kommer att göra det möjligt att visa vilka varor som är EU-varor, även om de har lämnat unionens tullområde. Förenklingen är ett efterlängtat svar på sjöfartshandelns förväntningar att införa en EU-harmoniserad godsspecifikation som gör det möjligt att uppfylla kraven samtidigt som man underlättar och påskyndar tullförfaranderna för EU-last.

Vilka är fördelarna?

Med dessa initiativ kommer Blue Belt att bli verklighet och främja tillväxten till sjöss. De främsta målen är

 1. att förbättra sektorns konkurrenskraft genom att minska den administrativa bördan och kostnaderna,

 2. att göra sjötransport mer attraktivt,

 3. att stimulera sysselsättning,

 4. att minska sjöfartens inverkan på miljön.

Blue Belt kommer att främja både industrin och i slutändan konsumenterna, som kommer att gynnas av både effektivare och billigare sjötransport. Samtidigt kommer hamn- och sjötransportnäringen att bli alltmer attraktiv. Tullmyndigheterna kommer också att gynnas av ett harmoniserat förfarande i hela EU och en kvalitetsförbättring av inkommande uppgifter.

Hur kommer Blue Belt att fungera i praktiken? Praktiska exempel

1. Minska tullformaliteter för sjötransporter inom EU

Låt oss säga att jag är en brittisk aktör som vill erbjuda en reguljär fartygslinje mellan Felixstowe i Storbritannien, Rotterdam i Nederländerna, Köpenhamn i Danmark och i framtiden kanske även Gdansk i Polen. Vad behöver jag göra?

 1. Jag kontaktar de brittiska tullmyndigheterna för att be om ett godkännande.

 2. Jag anger att denna tjänst skulle gå mellan Felixstowe, Rotterdam och Köpenhamn.

 3. Jag anger också att jag kanske kommer att utöka med Gdansk i framtiden.

 4. Storbritannien kontaktar alla berörda medlemsstater, dvs. Nederländerna, Danmark och Polen för att begära tillstånd. Medlemsstaterna kommer att ha högst 15 dagar på sig att svara (i stället för nuvarande 45 dagar!).

 5. Efter att ha fått positiva svar beviljar Storbritannien det slutliga godkännandet, vilket innebär att inga EU-varor ombord kommer att behöva tullövervakning.

Resultat: Jag kommer att kunna tillhandahålla tjänsten med relativt kort varsel. Om jag senare vill ändra tjänsten till att omfatta hamnen i Gdansk kan jag göra det mycket smidigt, utan att behöva inleda en ny ansökningsprocess.

2. Minska tullformaliteter för fartyg som angör tredjelandshamnar

Idag anses ett fartyg som reser från Antwerpen till Rotterdam ha lämnat EU:s tullområde. Vid ankomsten till Rotterdam anses följaktligen all last ombord bestå av icke-unionsvaror, och dessa måste därför gå igenom alla nödvändiga tullförfaranden. Med eManifestet kommer aktörerna att kunna bevisa unionstatusen av varorna ombord, även om fartyget har lämnat EU:s tullområde för att förflytta sig från en hamn till en annan eller om fartyget har angjort en tredjelandshamn.

Tänk dig följande rutt: Shanghai (Kina) — Antwerpen (Belgien) — Marseille (Frankrike) — Tanger (Marocko) — Limassol (Cypern)

Med Blue Belt-förenklingen skulle följande scenario vara möjligt:

Ett fartyg som färdas från Shanghai anländer till Antwerpen. 100 % av varorna ombord kommer från länder utanför EU och anges alltså som icke-unionsvaror på eManifestet. Vid ankomsten till Antwerpen omfattas alla varor av tullens nödvändiga riskanalys. En del av lasten lastas av i Antwerpen och klareras av tullen för införsel och övergång till fri omsättning i EU:s tullområde. Fartyget lastar sedan ytterligare EU-last, avsedd för Marseille respektive Limassol. I eManifestet uppges det att fartyget nu transporterar X % unionsvaror (lastade i Antwerpen) och Y % icke-unionsvaror (från Kina).

Fartyget färdas sedan till Frankrike. Vid ankomsten till Marseille kan unionsvaror som är avsedda för Marseille snabbt frigöras av tullen genom en kontroll av deras status i eManifestet. Endast alla icke-unionsvaror kommer att gå genom nödvändiga tullförfaranden.

Fartyget fortsätter sin resa. På väg till Limassol gör den ett stopp i Tanger för att lasta ytterligare varor. eManifestet uppdateras. Alla varor som ursprungligen kommer från Kina och ytterligare varor som lastats i Tanger anses vara icke-unionsvaror. De varor som är avsedda för Limassol nämns fortfarande som unionsvaror. När fartyget ankommer till Limassol kan unionsvarorna, som inledningsvis lastats i Antwerpen, snabbt frigöras av tullen tack vare deras fortsatta unionstatus i eManifestet. Återigen är det endast icke-unionsvarorna som omfattas av tullkontrollerna.

Fakta och siffror

 1. I EU motsvarar ett jobb ombord på ett fartyg nio jobb på land.

 2. En ökning med 1 miljon ton som går genom en hamn kommer att leda till 300 fler jobb.

 3. År 2030 kommer det att finnas 15 % fler arbetstillfällen i hamnsektorn.

 4. 74 % av de varor som importeras och exporteras inom unionen passerar genom kusthamnar.

 5. 37 % av handelsutbytena inom unionen passerar via kusthamnar.

 6. EU har tre hamnar bland de 15 största hamnarna i världen: Rotterdam är nummer 11, Hamburg är nummer 14 och Antwerpen är nummer 15.

 7. Under de senaste 20 åren har antalet containrar i världen mer än fyrdubblats.

Mer fakta och siffror här:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Läs mer:

Infographics om EU:s hamnar:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) - www.emsa.europa.eu


Side Bar