Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 8. júla 2013

Blue Belt: Komisia zjednodušuje colné formality pre lode

V čom je problém?

EÚ je mimoriadne závislá od námornej dopravy, či už ide o obchod so zvyškom sveta, alebo na vlastnom vnútornom trhu. V rámci EÚ sa však potenciál lodnej dopravy nevyužíva v plnej miere, a to hlavne z dôvodu nemalých administratívnych požiadaviek. Aj napriek tomu, že v právnych predpisoch EÚ už boli zavedené zjednodušené administratívne postupy pre námornú dopravu, plavidlá plaviace sa medzi prístavmi EÚ v skutočnosti ešte stále narážajú na značný počet zložitých postupov. Tieto postupy si vyžadujú náklady a prinášajú omeškania, ktoré môžu znižovať atraktivitu námornej dopravy pre prepravu tovaru na vnútornom trhu EÚ.

Znižovanie byrokracie sa považuje za významný prvok na podporu intenzívnejšieho využívania príbrežnej námornej dopravy a námorného obchodu medzi prístavmi EÚ. Okrem toho, zníženie počtu kontrol nákladov, a to najmä takých, ktoré by v prípade prepravy po pevnine nepodliehali kontrole, by orgánom umožnilo zamerať sa na rizikovejšie oblasti.

Aké predpisy platia v súčasnosti?

Teritoriálne vody sa považujú za vonkajšie hranice EÚ. Z technického hľadiska teda plavidlá plaviace sa medzi prístavmi EÚ opúšťajú colné územie EÚ. Dôsledkom je, že colné konanie sa vyžaduje, keď plavidlo opúšťa prístav odchodu a rovnako aj vtedy, keď pripláva do prístavu určenia (s výnimkou prípadov, ak sa plavidlo plaví v rámci režimu pravidelnej lodnej dopravy). Všetok tovar na palube sa považuje za tovar s pôvodom mimo Únie a musí prejsť colnou kontrolou. To znamená, že musí byť identifikovaný ako tovar z Únie a opätovne uvedený na vnútorný trh alebo ako tovar, ktorý skutočne pochádza z krajín mimo Únie a podlieha bežným colným formalitám.

Čo navrhujeme?

Komisia navrhne balík opatrení Blue Belt s dvoma hlavnými opatreniami na zníženie zbytočnej administratívnej záťaže pre námorné odvetvie a na rozšírenie výhod jednotného trhu na námornú dopravu, pričom sa zachová bezpečnosť a bezrizikovosť prepravy tovaru do EÚ, z EÚ a v rámci EÚ.

Ďalšie zjednodušenie postupu podávania žiadostí pre režim „pravidelnej lodnej dopravy“, teda zjednodušený colný režim pre plavidlá, ktoré prepravujú predovšetkým tovar z EÚ a pravidelne sa plavia do rovnakých európskych prístavov, je prvou súčasťou tohto balíka.

Prostredníctvom kontajnerovej dopravy sa však vo veľkej väčšine prípadov prepravuje zmiešaný náklad, t. j. tovar z Únie aj tovar s pôvodom mimo Únie, ktorý pravidelne prechádza cez prístavy mimo EÚ (napr. v oblasti Baltského, Stredozemného a Čierneho mora), a na ktorý sa nedá uplatniť koncept „pravidelnej lodnej dopravy“. Preto sa zavedie ďalší nový nástroj, tzv. eManifest, harmonizovaný elektronický zoznam nákladu, ktorý bude vychádzať z existujúcich formulárov FAL. To umožní preukazovanie statusu tovaru ako tovaru z EÚ alebo tovaru s pôvodom mimo EÚ, aj keď tovar opustil colné územie EÚ. Toto uľahčenie je odpoveďou na dlhodobé volanie po harmonizovanom zozname nákladu EÚ, ktoré sa ozývalo z prostredia námorného obchodu, a umožní splniť požiadavky colných postupov a zároveň uľahčiť a urýchliť tieto postupy v prípade nákladov z EÚ.

Aké sú prínosy?

Vďaka týmto iniciatívam sa Blue Belt stane skutočnosťou a bude stimulovať reálny „modrý“ rast. Hlavné ciele sú:

 1. posilnenie konkurencieschopnosti tohto odvetvia prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže a nákladov,

 2. zvýšenie atraktívnosti námornej dopravy,

 3. podpora zamestnanosti,

 4. zníženie vplyvu námornej dopravy na životné prostredie.

Tieto prínosy budú v prospech odvetvia a v konečnom dôsledku aj v prospech spotrebiteľov, ktorí budú môcť ťažiť z efektívnejšej a lacnejšej námornej dopravy, a budú užitočné pre prístavy a odvetvia námornej dopravy, ktoré sa stanú príťažlivejšími. Úžitok z nich budú mať aj colné orgány, a to vďaka harmonizovanému postupu v celej EÚ a zlepšeniu kvality získaných údajov.

Ako bude Blue Belt fungovať v praxi? Praktické príklady

1. Zjednodušenie colných formalít pre lodnú dopravu v rámci EÚ

Predstavme si, že som prevádzkovateľ zo Spojeného kráľovstva a chcem ponúkať služby pravidelnej lodnej dopravy medzi prístavmi Felixstowe v Spojenom kráľovstve, Rotterdam v Holandsku a Kodaň v Dánsku, a v budúcnosti možno aj Gdansk v Poľsku. Čo musím urobiť?

 1. Obrátim sa na colné orgány Spojeného kráľovstva a požiadam o povolenie.

 2. Pritom uvediem, že táto linka bude premávať medzi prístavmi Felixstowe, Rotterdam a Kodaň.

 3. Rovnako uvediem, že v budúcnosti možno zahrniem aj trasu do Gdanska.

 4. Spojené kráľovstvo sa obráti na všetky príslušné členské štáty, teda Holandsko, Dánsko a Poľsko a požiada ich o súhlas. Členské štáty budú mať na odpoveď maximálne 15 dní (namiesto súčasných 45 dní!).

 5. Ak Spojené kráľovstvo získa pozitívne odpovede, udelí konečné povolenie. To znamená, že pre akýkoľvek tovar z Únie na palube nie je potrebný colný dohľad.

Výsledok: Budem môcť ponúknuť túto službu v relatívne krátkom čase. Neskôr, keď budem chcieť službu zmeniť a rozšíriť o prístav Gdansk, budem to môcť urobiť veľmi jednoducho, bez toho, aby bolo potrebné začať nový postup udeľovania povolenia.

2. Zjednodušenie colných formalít pre lode, ktoré zastavujú v prístavoch tretích krajín

Ak sa v súčasnosti plavidlo plaví z Antverp do Rotterdamu, považuje sa za plavidlo, ktoré opustilo colné územie EÚ. Preto sa po príchode do Rotterdamu všetok tovar na palube považuje za tovar, ktorý nie je tovarom z Únie, a teda sa musí podrobiť všetkým nevyhnutným colným postupom. Po zavedení eManifestu prevádzkovatelia budú môcť preukázať, že tovar na palube má status tovaru z Únie, a to aj v prípade, že plavidlo opustilo colné územie EÚ, aby sa mohlo presunúť z jedného prístavu EÚ do druhého, alebo ak sa medzitým zastavilo v prístave tretej krajiny, ktorý sa nachádza medzi nimi.

Predstavte si, že plavidlo sa plaví po tejto trase: Šanghaj (Čína) — Antverpy (Belgicko) — Marseille (Francúzsko) — Tanger (Maroko) — Limassol (Cyprus).

Po zjednodušení, ktoré prináša Blue Belt, by bol možný takýto scenár:

Loď plávajúca zo Šanghaja príde do Antverp. 100 % tovaru na palube pochádza z krajín mimo EÚ a na formulári eManifest je uvedený ako tovar, ktorý nie je tovarom z Únie. Pri príchode do Antverp všetok tovar podlieha nevyhnutnému colnému posudzovaniu rizika. Časť nákladu sa vyloží v Antverpách a colne sa prepustí do voľného obehu na colnom území EÚ. Loď potom naloží ďalší náklad, tentokrát s tovarom z EÚ, ktorý je určený do Marseille a Limassolu. V eManifeste sa uvádza, že teraz loď prepravuje x % tovaru z Únie (naloženého v Antverpách) a y % tovaru, ktorý nie je tovarom z Únie (pochádza z Číny).

Potom sa loď plaví do Francúzska. Po príchode do Marseilles môže colnica tovar z Únie, ktorý je určený do Marseille, rýchlo prepustiť na základe údajov o jeho statuse uvedených v eManifeste. Príslušným colným postupom podlieha len tovar, ktorý nie je tovarom z Únie.

Loď pokračuje vo svojej plavbe. Na ceste do Limassolu sa zastaví v Tangeri, aby naložila ďalší tovar. eManifest sa aktualizuje. Všetok tovar pochádzajúci pôvodne z Číny a ďalší tovar naložený v Tangeri sa považuje za tovar, ktorý nie je tovarom z Únie. Tovar určený do Limassolu je stále uvedený ako tovar z Únie. Keď loď príde do Limassolu, tovar z Únie pôvodne naložený v Antverpách môže colnica rýchlo prepustiť na základe toho, že v eManifeste sa jeho status nepretržite uvádza ako status tovaru z Únie. Colnej kontrole bude opäť podliehať iba tovar, ktorý nie je tovarom z Únie.

Fakty a čísla

 1. V EÚ 1 pracovné miesto na palube plavidla znamená 9 pracovných miest na pevnine.

 2. Zvýšenie o 1 milión ton, ktoré prejdú cez prístav, povedie k vytvoreniu 300 pracovných miest.

 3. Do roku 2030 vzrastie zamestnanosť v prístavnom sektore o 15 %.

 4. 74 % tovaru, ktorý Únia dováža a vyváža, prechádza cez námorné prístavy.

 5. 37 % obchodu v rámci Únie prechádza cez námorné prístavy.

 6. Medzi 15 najväčšími prístavmi na svete má EÚ tri prístavy: Rotterdam na jedenástom, Hamburg na štrnástom a Antverpy na pätnástom mieste.

 7. V priebehu 20 rokov sa počet kontajnerov na svete viac ako štvornásobne zvýšil.

Ďalšie kľúčové fakty a čísla:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Ďalšie informácie:

Informačné grafiky o prístavoch EÚ:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) – www.emsa.europa.eu


Side Bar