Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas

Briuselis, 2013 m. liepos 8 d.

„Mėlynoji juosta“. Komisija mažina muitinės formalumus laivams

Problemos esmė

ES pasaulinė ir vidaus rinkos prekyba labai priklauso nuo jūrų transporto. Tačiau dėl didelių administracinių reikalavimų laivų transporto potencialas Europos Sąjungoje neišnaudojamas. Iš tiesų, nors ES teisės aktais jau numatyta laivų transportui taikoma supaprastinta administracinė tvarka, tarp ES uostų plaukiojantiems laivams vis dar tenka atlikti daug sudėtingų procedūrų. Dėl šių procedūrų didėja išlaidos ir dažnėja vėlavimų, todėl jūrų transportas tampa ne toks patrauklus vežti prekes ES vidaus rinkoje.

Siekiant skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir ES uostų jūrų prekybą labai svarbu mažinti biurokratizmą. Be to, sumažinus krovinių tikrinimų skaičių, ypač jei tokie kroviniai nebūtų tikrinami, jei būtų vežami sausumos transportu, institucijos galėtų daugiau dėmesio skirti didesnės rizikos sritims.

Šiuo metu galiojančios taisyklės

Teritoriniai vandenys laikomi ES išorės sienomis. Todėl formaliai iš vieno ES uosto į kitą ES uostą plaukiantys laivai išplaukia iš ES muitų teritorijos. Todėl laivams išplaukiant iš išvykimo uosto ir atplaukiant į paskirties uostą, reikia atlikti muitinį įforminimą (išskyrus tuos atvejus, kai laivas plaukia pagal reguliarių laivybos linijų sistemą). Visos laivo vežamos prekės laikomos ne Sąjungos prekėmis, todėl joms taikomas muitinis tikrinimas. Taigi šios prekės turi būti pripažintos Sąjungos prekėmis ir priskirtos vidaus rinkai arba joms, kaip ne Sąjungos prekėms, turi būti taikomi įprasti muitinės formalumai.

Siūlomos priemonės

Komisija siūlys „Mėlynosios juostos“ dokumentų rinkinį, į kurį bus įtrauktos dvi pagrindinės priemonės. Šiomis priemonėmis bus sumažinta administracinė našta jūrų pramonei ir padidinta bendrosios rinkos nauda jūrų transportui, išsaugant saugaus ir patikimo prekių vežimo į ES, iš ES ir ES viduje garantijas.

Pirmoji šio dokumentų rinkinio dalis apima tolesnį reguliarių laivybos linijų procedūros – muitinės procedūrų palengvinimo sistemos, taikomos laivams, kuriais vežamos daugiausia ES prekės ir kurie reguliariai plaukia į tuos pačius Europos uostus – taikymo supaprastinimą.

Tačiau dauguma konteineriuose vežamų prekių yra mišrūs kroviniai, t. y. Sąjungos ir ne Sąjungos prekės, įprastai vežamos tranzitu per ES nepriklausančius (pvz., Baltijos, Viduržemio arba Juodosios jūros) uostus, kuriems netaikoma reguliarių laivybos linijų sistema. Todėl bus pradėta naudoti nauja priemonė – elektroninė krovinio deklaracija (angl. eManifest), pagrįsta šiuo metu naudojamomis FAL formomis. Tokiu būdu bus galima įrodyti, ar prekės turi ES ar ne ES prekių statusą, net jei prekės yra už ES muitų teritorijos ribų. Šis palengvinimas – ilgai lauktas sprendimas jūrų prekybos srityje turėti ES lygmeniu suvienodintą deklaraciją, kurią naudojant bus laikomasi reikalavimų, taip pat bus palengvintos ir pagreitintos muitinės procedūros ES kroviniams.

Pasiūlymo nauda

Vykdant šias iniciatyvas „Mėlynoji juosta“ taps tikrove, taip pat bus skatinamas realus „mėlynasis augimas“. Pagrindiniai tikslai:

 1. didinti sektoriaus konkurencingumą mažinant administracinę naštą ir išlaidas,

 2. didinti jūrų transporto patrauklumą,

 3. skatinti užimtumą,

 4. mažinti jūrų transporto poveikį aplinkai.

Tai naudinga pramonei ir galiausiai vartotojui, kuriam bus teikiamos veiksmingesnės ir pigesnės jūrų transporto paslaugos; taip pat tai naudinga uostams bei jūrų transporto pramonei, nes padidės jų patrauklumas. Be to, tai naudinga muitinės institucijoms, nes visoje ES suvienodinama procedūra ir pagerinama gaunamų duomenų kokybė.

„Mėlynosios juostos“ pritaikymas. Praktiniai pavyzdžiai

1. Muitinės formalumų mažinimas ES vidaus laivybai

Tarkime, kad JK veiklos vykdytojas nori plaukioti reguliaria laivybos linija tarp Jungtinės Karalystės Filikstou miesto ir Roterdamo (Nyderlandai) bei Kopenhagos (Danija), o ateityje galbūt ir Gdansko (Lenkija). Ką reikėtų daryti?

 1. Reikia kreiptis į JK muitinės instituciją ir gauti leidimą.

 2. Reikia nurodyti, kad bus plaukiojama linija Filikstou–Roterdamas–Kopenhaga.

 3. Taip pat reikia nurodyti, kad ateityje gali būti įtrauktas Gdanskas.

 4. JK institucijos susisieks su visomis atitinkamomis valstybėmis narėmis, t. y. Nyderlandais, Danija ir Lenkija, ir paprašys jų sutikimo dėl leidimo išdavimo. Valstybės narės turės 15 dienų (vietoj dabartinių 45 dienų!) atsakymui pateikti.

 5. Gavusi sutikimus, JK išduoda galutinį leidimą. Tai reiškia, kad laivu vežamoms Sąjungos prekėms netaikoma muitinės priežiūra.

Rezultatas: šia linija bus galima pradėti plaukioti palyginti greitai. Vėliau, jei reikės pakoreguoti liniją ir įtraukti Gdansko uostą, tai bus galima padaryti labai sklandžiai be naujos leidimo išdavimo procedūros.

2. Muitinės formalumų mažinimas laivams, užplaukiantiems į trečiųjų šalių uostus

Šiuo metu laikoma, kad laivai, plaukiantys iš Antverpeno į Roterdamą yra už ES muitų teritorijos ribų. Taigi atplaukus į Roterdamą, visos laivu vežamos prekės laikomos ne Sąjungos prekėmis, todėl joms taikomas visos būtinos muitinės procedūros. Pradėjus naudoti elektroninę krovinio deklaraciją, veiklos vykdytojai galės įrodyti, kad laive vežamos prekės turi Sąjungos statusą, netgi jei laivas, plaukdamas iš vieno uosto į kitą, išplaukė iš ES muitų teritorijos arba jei laivas, plaukdamas pasirinktu maršrutu, buvo užplaukęs į trečiosios šalies uostą.

Pavyzdžiui, laivas plaukia maršrutu Šanchajus (Kinija)–Antverpenas (Belgija)–Marselis (Prancūzija)–Tanžeras (Marokas)–Limasolis (Kipras).

Įsigaliojus „Mėlynosios juostos“ palengvinančioms priemonėms, šis reisas būtų vykdomas taip.

Iš Šanchajaus plaukiantis laivas atplaukia į Antverpeną. Visos laive vežamos prekės atvežamos iš ne ES teritorijos ir elektroninėje krovinio deklaracijoje nurodomos kaip ne Sąjungos prekės. Atplaukus į Antverpeną visoms prekėms taikomas privalomas muitinės rizikos įvertinimas. Krovinio dalis iškraunama Antverpene ir atliekamas muitinis įforminimas prekes įvežant į ES muitų teritoriją ir joje išleidžiant į laisvą apyvartą. Tada į laivą pakraunamas kitas ES krovinys, kuris bus atitinkamai plukdomas į Marselį ir Limasolį. Elektroninėje krovinio deklaracijoje nurodyta, kad laive vežama x proc. Sąjungos prekių (pakrautų Antverpene) ir y proc. ne Sąjungos prekių (vežamų iš Kinijos).

Toliau laivas plaukia į Prancūziją. Atplaukus į Marselį, Marselyje iškraunamos Sąjungos prekės gali būti greitai praleistos per muitinę pagal elektroninėje krovinio deklaracijoje nurodytą statusą. Atitinkamos muitinės procedūros bus taikomos tik visoms ne Sąjungos prekėms.

Laivas tęsia kelionę. Pakeliui į Limasolį laivas užplaukia į Tanžerą pakrauti kitų prekių. Elektroninė krovinio deklaracija papildoma naujais įrašais. Visos iš Kinijos atvežtos prekės ir Tanžere pakrautos kitos prekės laikomos ne Sąjungos prekėmis. Į Limasolį vežamos prekės nurodytos kaip Sąjungos prekės. Kai laivas atplaukia į Limasolį, Antverpene pakrautos Sąjungos prekės gali būti greitai praleistos per muitinę remiantis elektroninėje krovinio deklaracijoje nurodytu ir nepasikeitusiu Sąjungos prekių statusu. Ne Sąjungos prekėms dar kartą taikoma muitinės kontrolė.

Faktai ir skaičiai

 1. Europos Sąjungoje 1 darbo vieta laive atitinka 9 darbo vietas sausumoje.

 2. Per uostą įvežant papildomą milijoną tonų krovinių, uoste bus sukurta 300 papildomų darbo vietų.

 3. Iki 2030 m. uosto sektoriuje bus 15 proc. daugiau darbo vietų.

 4. 74 proc. Sąjungos importuojamų ir eksportuojamų prekių tranzitu vežamos per jūrų uostus.

 5. 37 proc. prekybos Sąjungos viduje vyksta per jūrų uostus.

 6. ES priklauso trys iš 15 didžiausių pasaulio uostų: Roterdamas (11-tas), Hamburgas (14-tas), Antverpenas (15-tas).

 7. Per 20 metų konteinerių skaičius pasaulyje padidėjo daugiau kaip keturis kartus.

Daugiau faktų ir skaičių galite rasti:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Daugiau informacijos

Informacija apie ES uostus:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Europos jūrų saugumo agentūra www.emsa.europa.eu.


Side Bar