Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Taustatiedote

Bryssel 8. heinäkuuta 2013

Sininen vyöhyke: komissiolta helpotuksia alusten tullimuodollisuuksiin

Mikä on ongelma?

EU on hyvin riippuvainen merenkulusta sekä muun maailman kanssa käytävän kaupan että sisämarkkinakaupan osalta. EU:n sisällä merikuljetuksia ei kuitenkaan käytetä täysimääräisesti, mihin ovat pääasiallisena syynä huomattavat suuret hallinnolliset vaatimukset. Vaikka EU:n lainsäädännöllä onkin jo otettu käyttöön yksinkertaistettuja hallintomenettelyjä merenkulkua varten, EU:n satamien välillä liikennöivät alukset joutuvat käymään läpi huomattavan määrän monimutkaisia menettelyjä. Niistä aiheutuu kustannuksia ja viivytyksiä, jotka heikentävät merikuljetusten suosiota tavarankuljetuksessa EU:n sisämarkkinoilla.

Byrokratian vähentämistä on pidetty tärkeänä seikkana, kun halutaan lisätä lähimerenkulkua ja kauppamerenkulkua EU:n satamien välillä. Lisäksi rahdin tarkastusten määrän vähentäminen – etenkin rahdin, jota ei maakuljetuksen yhteydessä tarkastettaisi – antaisi viranomaisille mahdollisuuden keskittyä suuremman riskin kohteisiin.

Mitkä ovat nykyiset säännöt?

EU:n ulkorajoiksi katsotaan aluevedet. Niinpä EU:n satamien välillä kulkevat alukset poistuvat EU:n tullialueelta. Tästä syystä on tehtävä tulliselvitys aluksen lähtiessä lähtösatamasta ja jälleen sen saapuessa määräsatamaan (jollei alus liikennöi säännöllisessä liikenteessä). Kaiken aluksella kuljetettavan tavaran katsotaan olevan muuta kuin unionitavaraa, ja sen on läpäistävä tullitarkastus. Tämä tarkoittaa sitä, että se on määriteltävä joko unionitavaraksi ja palautettava takaisin sisämarkkinoille tai tosiasiallisesti muuksi kuin unionitavaraksi, jolloin sen osalta on täytettävä tavanomaiset tullimuodollisuudet.

Mitä komissio ehdottaa?

Komissio ehdottaa Sininen vyöhyke ‑pakettia, johon kuuluu kaksi keskeistä toimenpidettä. Niillä vähennetään meriteollisuuden tarpeetonta hallinnollista taakkaa sekä ulotetaan sisämarkkinoiden edut koskemaan myös merenkulkua samalla, kun varmistetaan keskeytyksettä tavaroiden turvalliset ja varmat kuljetukset EU:hun päin, EU:sta pois ja EU:n sisällä.

Paketin ensimmäisessä osassa yksinkertaistetaan entisestään säännöllisen liikenteen harjoittamiseen liittyvää hakumenettelyä tullimuodollisuuksien keventämiseksi aluksilta, jotka kuljettavat pääasiassa unionitavaroita ja kulkevat säännöllisesti samoihin Euroopan satamiin.

Selvästi suurin osa konttiliikenteestä on kuitenkin sekarahtia eli unionitavaraa sekä muuta kuin unionitavaraa, jota kuljetetaan säännöllisesti sellaisten EU:n ulkopuolella olevien satamien (esim. Itämeren, Välimeren ja Mustanmeren satamia) kautta, joihin ei voida soveltaa säännöllisen liikenteen toimintamallia. Sen vuoksi otetaan käyttöön uusi väline, niin kutsuttu eManifest, joka on nykyisiin FAL-lomakkeisiin perustuva yhdenmukaistettu sähköinen tavaraluettelo. Siinä tavaralle voidaan antaa asemaksi unionitavara tai muu kuin unionitavara, myös silloin, kun tavara on lähtenyt EU:n tullialueelta. eManifest on vastaus kauppamerenkulkualan pitkään odotukseen saada käyttöön EU:n yhdenmukaistettu luettelo, ja se mahdollistaa vaatimusten noudattamisen sekä EU:n rahtiin sovellettavien tullimenettelyjen keventämisen ja nopeuttamisen samanaikaisesti.

Mitkä ovat hyödyt?

Näiden aloitteiden kautta sininen vyöhyke toteutuu ja vauhdittaa todellista sinistä kasvua. Tärkeimpinä tavoitteina on

 1. parantaa alan kilpailukykyä hallinnollista taakkaa ja kustannuksia vähentämällä

 2. parantaa merenkulun vetovoimaa

 3. parantaa työllisyyttä

 4. vähentää merenkulun ympäristövaikutuksia.

Tämä kaikki hyödyttää sekä elinkeinoa itseään että viime kädessä kuluttajaa, joka voi nauttia tehokkaamman ja halvemman merenkulun mukanaan tuomista eduista. Hyötyjiä ovat myös satamat ja meriteollisuuden yritykset, joiden kiinnostavuus kasvaa. Tulliviranomaiset voivat puolestaan käyttää koko EU:ssa sovellettavaa yhdenmukaista menettelyä, ja niiden saamien tietojen laatu paranee.

Miten sininen vyöhyke toimii käytännössä? Käytännön esimerkkejä

1. Tullimuodollisuuksien keventäminen EU:n sisäisessä liikenteessä

Olettakaamme, että olen brittiläinen toimija ja haluan tarjota säännöllistä liikennepalvelua Yhdistyneen kuningaskunnan Felixstowen, Alankomaiden Rotterdamin ja Tanskan Kööpenhaminan ja tulevaisuudessa mahdollisesti vielä Puolan Gdanskin välillä. Mitä minun olisi tehtävä?

 1. Otan yhteyttä Yhdistyneen kuningaskunnan tulliviranomaisiin luvan saamiseksi.

 2. Ilmoitan, että kyseessä on Felixstowen, Rotterdamin ja Kööpenhaminan välistä liikennettä koskeva palvelu.

 3. Ilmoitan myös, että saatan tulevaisuudessa laajentaa toimintaani myös Gdanskiin.

 4. Yhdistynyt kuningaskunta ottaa yhteyttä kaikkiin asianomaisiin jäsenvaltioihin eli Alankomaihin, Tanskaan ja Puolaan ja pyytää niiltä luvan. Jäsenvaltioilla on 15 päivää aikaa vastata pyyntöön (nykyisin vastausaika on 45 päivää).

 5. Myönteiset vastaukset saatuaan Yhdistynyt kuningaskunta myöntää lopullisen luvan. Tämä merkitsee sitä, että aluksella olevalle unionitavaralle ei tarvita tullivalvontaa.

Tulos: Pystyn tarjoamaan palvelun verrattain lyhyessä ajassa. Jos myöhemmin haluan muuttaa palvelua niin, että se kattaa myös Gdanskin, voin tehdä sen hyvin jouheasti ilman, että minun tarvitsisi aloittaa uutta hakumenettelyä.

2. Tullimuodollisuuksien keventäminen kolmansien maiden satamissa käyviltä aluksilta

Nykyään aluksen, joka kulkee Antwerpenistä Rotterdamiin, katsotaan poistuneen EU:n tullialueelta. Niinpä Rotterdamiin saavuttaessa kaikki aluksella oleva tavara katsotaan muuksi kuin unionitavaraksi, ja sen on käytävä läpi kaikki tarvittavat tullimenettelyt. eManifestin avulla toimijat pystyvät todistamaan aluksella olevan tavaran unionitavaraksi, vaikka alus olisi poistunut EU:n tullialueelta siirtyäkseen yhdestä EU:n alueella olevasta satamasta toiseen siellä olevaan satamaan tai se olisi niiden välillä käynyt jonkin kolmannen maan satamassa.

Kuvitellaan, että alus tekee seuraavan matkan: Shanghai (Kiina) – Antwerpen (Belgia) – Marseille (Ranska) – Tanger (Marokko) – Limassol (Kypros).

Sinisen vyöhykkeen järjestelyin se voisi toteuttaa matkansa seuraavasti:

Alus purjehtii Shanghaista Antwerpeniin. Kaikki aluksella oleva tavara tulee EU:n ulkopuolelta ja näkyy eManifestissa muuna kuin unionitavarana. Antwerpeniin saavuttaessa tulli tekee kaikille tavaroille tarvittavan riskinarvioinnin. Osa lastista puretaan Antwerpenissä ja siitä tehdään tulliselvitys EU:n tullialueelle tuloa ja vapaaseen liikkeeseen laskua varten. Sen jälkeen alukseen lastataan Marseilleen sekä Limassoliin menevää rahtia. eManisfestissa näkyy nyt, että aluksella on x prosenttia unionitavaraa (lastattu Antwerpenissä) ja y prosenttia muuta kuin unionitavaraa (tulossa Kiinasta).

Sitten alus purjehtii Ranskaan. Marseilleen saavuttaessa sinne matkalla oleva unionitavara saadaan nopeasti ulos tullista eManifestissa ilmoitetun tullioikeudellisen aseman perusteella. Vain kaikki muu kuin unionitavara käy läpi asianmukaiset tullimenettelyt.

Alus jatkaa matkaansa. Matkallaan Limassoliin se pysähtyy Tangerissa ottamaan lisälastia. Tiedot päivitetään eManifestiin. Kaiken alun perin Kiinasta tulevan tavaran sekä Tangerissa otetun lisälastin katsotaan olevan muuta kuin unionitavaraa. Limassoliin matkalla oleva tavara mainitaan edelleen unionitavarana. Kun alus saapuu Limassoliin voidaan Antwerpenissä lastattu unionitavara vapauttaa nopeasti tullista, koska sen tullioikeudellinen asema unionitavarana näkyy edelleen eManifestissä. Vain muulle kuin unionitavaralle tehdään tullitarkastukset.

Perustietoa

 1. EU:ssa 1 työpaikka aluksella merkitsee 9 työpaikkaa maalla.

 2. Sataman kautta kulkevan rahdin lisäys miljoonalla tonnilla luo 300 uutta työpaikkaa.

 3. Vuoteen 2030 mennessä satama-alan työpaikat lisääntyvät 15 %:lla.

 4. 74 % unioniin tuodusta ja unionista viedystä tavarasta kulkee merisatamien kautta.

 5. 37 % unionin sisäisestä kaupasta kulkee merisatamien kautta.

 6. EU:lla on kolme satamaa maailman 15 suurimman sataman joukossa: Rotterdam on sijalla 11, Hampuri sijalla 14 ja Antwerpen sijalla 15.

 7. Viimeisten 20 vuoden aikana konttien määrä maailmassa on nelinkertaistunut.

Lisää keskeistä tietoa verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Lisätietoja:

Tietografiikkaa EU:n satamista:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) – www.emsa.europa.eu


Side Bar