Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 8. juuli 2013

Sinine vöönd: komisjon lihtsustab laevade tolliformaalsusi

Milles seisneb probleem?

Nii ELi kaubavahetus ülejäänud maailmaga kui ka siseturu kaubavahetus sõltub suurel määral meretranspordist. Märkimisväärsete haldusnõuete tõttu ei kasutata ELi laevanduse potentsiaali alati siiski täiel määral. Kuigi ELi õigusaktidega on juba kehtestatud meretranspordi lihtsustatud haldusmenetlused, tuleb ELi sadamate vahel liiklevate laevade puhul ikka veel järgida mitmeid keerulisi menetlusi. Need menetlused toovad endaga kaasa kulusid ja viivitusi, mis võib meretranspordi kaupade veoks EL siseturul vähem huvipakkuvaks muuta.

Bürokraatia vähendamist peetakse lühimerevedude ja ELi sadamate vahelise merekaubanduse edendamise oluliseks elemendiks. Lisaks võimaldaks lastikontrollide vähendamine eriti sellise lasti korral, mida maismaatranspordi käigus ei kontrollitaks, ametiasutustel keskenduda kõrgema riskitasemega valdkondadele.

Millised on kehtivad eeskirjad?

Territoriaalvesi loetakse ELi välispiiriks. Niisiis lahkuvad ELi sadamate vahel liikuvad laevad tehniliselt võttes ELi tolliterritooriumilt. Selle tulemusena on vaja teha tollivormistus siis, kui laev lahkub lähtesadamast, ja uuesti, kui laev saabub sihtsadamasse (välja arvatud juhul, kui laev osaleb regulaarlaevaliinide kavas (RSS)). Kogu laeva pardal veetavat kaupa käsitatakse liiduvälise kaubana ja see peab läbima tollikontrolli. See tähendab, et kaup tuleb deklareerida liidu kaubana ja lasta uuesti siseturule või deklareerida liiduvälise kaubana ja selle suhtes kohaldatakse tavapäraseid tolliformaalsusi.

Milline on meie ettepanek?

Komisjon esitab sinise vööndi paketi ettepaneku, mis sisaldab kaht põhilist meedet tarbetu halduskoormuse vähendamiseks merendussektoris ja ühtse turu eeliste laiendamiseks meretranspordile, tagades samal ajal jätkuvalt ohutu ja turvalise kaupade transpordi liitu, sealt välja ja selle piires.

Paketi esimene osa seisneb regulaarlaevaliini loa taotlemise täiendavas lihtsustamises. See luba võimaldab kohaldada lihtsustatud tolliprotseduure selliste laevade suhtes, mis veavad põhiliselt ELi kaupu ning seilavad regulaarselt samadesse Euroopa sadamatesse.

Valdava osa konteinervedude puhul on siiski tegu segalastiga, st nii liidu kui ka liiduvälise kaubaga, mis läbib korrapäraselt ELi-väliseid sadamaid (nt Läänemere, Vahemere või Musta mere äärseid sadamaid) ja mille suhtes ei saa kohaldada regulaarlaevaliini kontseptsiooni. Seepärast võetakse kasutusele uus täiendav vahend, nn eManifest – ühtne elektrooniline lastimanifest, mis põhineb olemasolevatel FAL-konventsiooni vormidel. See võimaldab tõendada kauba liidu või liiduvälist staatust isegi siis, kui kaup on ELi tolliterritooriumilt väljunud. See hõlbustus vastab merekaubandussektori pikaajalistele ootustele võtta kasutusele ühtne ELi manifest ja võimaldab samal ajal täita ELi lasti suhtes esitatud nõudeid ning hõlbustada ja kiirendada selle suhtes kohaldatavaid tolliprotseduure.

Missugused on eelised?

Nende algatuste kaudu viiakse sinise vööndi projekt ellu ja edendatakse tõelist merendussektori majanduskasvu. Põhieesmärgid on järgmised:

 1. parandada sektori konkurentsivõimet halduskoormuse ja kulude vähendamise teel,

 2. suurendada meretranspordi atraktiivsust,

 3. stimuleerida tööhõivet,

 4. vähendada meretranspordi keskkonnamõju.

See toob kasu tööstusele ja lõppkokkuvõttes ka tarbijale, kes saab kasutada tõhusama ja odavama meretranspordi eeliseid, aga ka sadamatele ja meretranspordisektorile, mis muutuvad atraktiivsemaks. ELi tasandil ühtlustatud menetluse ja kogutud andmete kvaliteedi paranemise tõttu on see kasulik ka tolliasutustele.

Kuidas sinine vöönd tegelikkuses toimib? Praktilised näited

1. ELi-siseses transpordis osalevate laevade tolliformaalsuste lihtsustamine

Oletame, et Ühendkuningriigi käitaja soovib avada regulaarlaevaliini Ühendkuningriigis asuva Felixstowe, Madalmaades asuva Rotterdami ja Taanis asuva Kopenhaageni ning tulevikus võib-olla ka Poolas asuva Gdanski vahel. Mida ta peab tegema?

 1. Ta võtab loa taotlemiseks ühendust Ühendkuningriigi tolliasutustega.

 2. Teatab, et kõnealune liin kulgeks Felixstowe, Rotterdami ja Kopenhaageni vahel.

 3. Samuti osutab ta, et tulevikus võib lisanduda Gdansk.

 4. Ühendkuningriik võtab ühendust kõigi asjaomaste liikmesriikidega, s.t Madalmaade, Taani ja Poolaga, et küsida neilt luba. Liikmesriikidel on vastamiseks aega kuni 15 päeva (varasema 45 päeva asemel!).

 5. Pärast positiivseid vastuseid annab Ühendkuningriik lõpliku loa. See tähendab, et ühegi pardal oleva liidu kauba suhtes ei ole vaja kohaldada tollijärelevalvet.

Tulemus: Käitaja saab teenust pakkuda võrdlemisi lühikese etteteatamisajaga. Kui ta soovib hiljem lisaks juba osutatavatele teenustele avada Gdanski sadamat teenindava laevaliini, ei tekita see erilisi probleeme, kuna puudub vajadus alustada uue loa väljaandmise menetlust.

2. Kolmandate riikide sadamaid külastavate laevade tolliformaalsuste lihtsustamine

Praegu loetakse Antwerpenist Rotterdami sõitvat laeva ELi tolliterritooriumilt lahkunuks. Sellest tulenevalt käsitatakse Rotterdami saabumisel kõiki laeva pardal olevaid kaupu liiduväliste kaupadena ja need peavad läbima kõik vajalikud tolliprotseduurid. eManifesti abil on käitajatel võimalik tõendada pardal olevate kaupade liidu staatust isegi siis, kui laev on ELi tolliterritooriumilt väljunud, et liikuda ühest ELi sadamast teise, või kui laev on vahepeal külastanud mõnd kolmanda riigi sadamat.

Kujutage ette laeva teekonda marsruudil Shanghai (Hiina) – Antwerpen (Belgia) – Marseille (Prantsusmaa) – Tanger (Maroko) – Limassol (Küpros).

Sinise vööndi eeliseid kasutades oleks võimalik järgmine stsenaarium.

Shanghaist tulnud laev saabub Antwerpenisse. 100% pardal olevast kaubast saabub väljastpoolt ELi ja on eManifestis märgitud liiduväliseks kaubaks. Antwerpenisse saabumisel kohaldab toll kõigi kaupade suhtes vajalikku riskihindamist. Osa lastist laaditakse maha Antwerpenis ja sellele tehakse tollivormistus ELi tolliterritooriumile sisenemiseks ja vabasse ringlusse laskmiseks. Laevale laaditakse seejärel täiendav ELi last, mille sihtkohaks on vastavalt kas Marseille või Limassol. eManifestis kinnitatakse, et laev veab nüüd x% liidu kaupa (peale laaditud Antwerpenis) ja y% liiduvälist kaupa (saabunud Hiinast).

Seejärel seilab laev Prantsusmaale. Marseille'sse saabumisel võib Marseille'sse lähetatud liidu kauba eManifestis osutatud staatuse alusel kiiresti tollikontrolli alt vabastada. Ainult kõik liiduvälised kaubad läbivad asjakohased tolliprotseduurid.

Laev jätkab oma teekonda. Teel Limassoli peatub see Tangeris, et peale laadida täiendavat kaupa. eManifesti ajakohastatakse. Kõiki algselt Hiinast saabunud kaupu ja Tangeris peale laaditud täiendavat lasti käsitatakse liiduvälise kaubana. Limassoli lähetatav kaup on ikka märgitud kui liidu kaup. Kui laev saabub Limassoli, saab algselt Antwerpenis laevale laaditud liidu kauba tänu eManifestis märgitud liidu staatusele kiiresti tollikontrolli alt vabastada. Jällegi kohaldatakse tollikontrolli ainult liiduvälise kauba suhtes.

Faktid ja arvandmed

 1. ELis kaasneb ühe töökohaga laeva pardal üheksa töökohta maismaal.

 2. Sadamat läbiva kaubamahu suurenemine 1 miljoni tonni võrra aitab luua 300 uut töökohta.

 3. 2030. aastaks on sadamasektoris 15% rohkem töökohti.

 4. 74% liidu eksporditud ja imporditud kaubast liigub meresadamate kaudu.

 5. 37% liidusisesest kaubast liigub meresadamate kaudu.

 6. Kolm ELi sadamat kuuluvad maailma 15 suurema sadama hulka: Rotterdam on 11. kohal, Hamburg 14. kohal ja Antwerpen 15. kohal.

 7. 20 aasta pärast on konteinerite arv maailmas rohkem kui neljakordistunud.

Veel olulisi fakte ja arvandmeid leiate siit:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Täiendav teave

Infograafika ELi sadamate kohta:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) – http://www.emsa.europa.eu/


Side Bar