Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 8. juli 2013

Blue Belt: Kommissionen sikrer færre toldformaliteter for skibe

Hvad er problemet?

EU er meget afhængig af søtransport i sin handel med resten af verden og inden for det indre marked. Ikke desto mindre bliver EU-skibsfartens potentiale ikke udnyttet fuldt ud, hvilket hovedsageligt skyldes betydelige administrative krav. Selvom der faktisk allerede er indført forenklede administrative procedurer via EU-lovgivningen, står skibe stadig over for et betydeligt antal komplekse procedurer, når de sejler mellem havne i EU. Disse procedurer involverer omkostninger og forsinkelser, der kan gøre søtransport af gods mindre attraktiv inden for EU's indre marked.

Begrænsningen af bureaukrati er et vigtigt værktøj til at fremme nærskibsfart og søbåren handel mellem havne i EU. Derudover vil en reduktion af antallet af lastkontroller - især kontroller af skibslast, som ikke ville blive kontrolleret ved landtransport - gøre det muligt for myndighederne at fokusere på områder med større risiko.

Hvad er de nuværende regler?

Territorialfarvande betragtes som EU’s ydre grænser, og skibe, der sejler mellem havne i EU, forlader således EU's toldområde i teknisk forstand. Det er derfor nødvendigt med toldbehandling, når et skib forlader afgangshavnen, og igen, når det ankommer til bestemmelseshavnen (medmindre skibet sejler under en ordning for skibe i fast rutefart). Alle varer om bord betragtes som ikke-EU-varer og skal igennem toldkontrol. Det betyder, at de skal identificeres som EU-varer og indføres i det indre marked igen, eller som ikke-EU-varer, som er underlagt den normale toldbehandling.

Hvad foreslår vi?

Kommissionen foreslår en Blue Belt-pakke, som indeholder to hovedforanstaltninger, der mindsker den administrative byrde for søfartsindustrien og overfører fordelene ved det indre marked til søtransporten – samtidig med at sikker transport af gods til, fra og inden for EU fortsat garanteres.

Første del af pakken består i en yderligere forenkling af proceduren med hensyn til ordningen for skibe i fast rutefart. Det er en ordning, som har til formål at lette toldbehandlingen for fartøjer, der hovedsageligt transporterer EU-varer, og som sejler til de samme EU-havne regelmæssigt.

I langt størstedelen af containertrafikken er der imidlertid tale om blandet last, dvs. både EU-varer og ikke-EU-varer, der regelmæssigt passerer igennem havne uden for EU (F.eks. i Østersøen, Middelhavet eller Sortehavet). Her er begrebet "fast rutefart" ikke anvendeligt. Derfor indføres der et nyt værktøj, det såkaldte eManifest, som er et harmoniseret elektronisk ladningsmanifest, der bygger på de eksisterende FAL-formularer. Det vil gøre det muligt at bevise, om varer har status som EU-varer, selv når de har forladt EU's toldområde. Denne lettelse indfrier mangeårige forventninger om et harmoniseret manifest for maritim handel og vil gøre det muligt at overholde kravene, samtidig med at toldprocedurerne for EU-varer på skibe gøres hurtigere.

Hvad er fordelene?

Med disse initiativer vil Blue Belt blive en realitet og stimulere ægte blå vækst. De vigtigste mål er at:

 1. forbedre sektorens konkurrenceevne ved at reducere de administrative byrder og omkostninger

 2. øge søtransportens attraktivitet

 3. stimulere beskæftigelsen

 4. reducere søtransportens miljøpåvirkning.

Dette er til fordel for både erhvervslivet og i sidste ende forbrugerne, som vil kunne drage fordel af mere effektiv og billigere søtransport, og for havne- og søfartssektoren, som vil blive mere attraktiv. Det gavner også toldmyndighederne via en harmoniseret procedure i hele EU og en forbedring af kvaliteten af de oplysninger, der modtages.

Hvordan kommer Blue Belt til at fungere i praksis? Praktiske eksempler

1. Lettelse af toldbehandlingen for søtransporten internt i EU

Hvis jeg for eksempel er en operatør fra Det Forenede Kongerige, som ønsker at tilbyde en tjeneste med fast rutefart mellem Felixstowe i Det Forenede Kongerige, Rotterdam i Nederlandene og København i Danmark samt muligvis Gdansk i Polen på et senere tidspunkt, hvad skal jeg så gøre?

 1. Jeg kontakter toldmyndighederne i Det Forenede Kongerige for at opnå godkendelse.

 2. Jeg meddeler, at der er tale om en rute mellem Felixstowe, Rotterdam og København.

 3. Jeg meddeler også, at Gdansk muligvis kommer til at indgå på et senere tidspunkt.

 4. De britiske myndigheder kontakter alle de relevante medlemsstater, dvs. Nederlandene, Danmark og Polen for at anmode om deres tilladelse. Medlemsstaterne får op til 15 dage til at svare (i stedet for de nuværende 45 dage!).

 5. Efter at have fået positive svar, giver Det Forenede Kongerige den endelige tilladelse. Det betyder, at alle EU-varerne om bord ikke behøver toldovervågning.

Resultat: Jeg vil kunne tilbyde tjenesten med relativt kort varsel. Hvis jeg senere ønsker at ændre ruten til at omfatte havnen i Gdansk, kan jeg let gøre det, uden at jeg behøver at iværksætte en ny godkendelsesprocedure.

2. Lettelse af toldbehandlingen for skibe, som anløber havne i tredjelande

I dag anses et skib, der sejler fra Antwerpen til Rotterdam, for at have forladt EU’s toldområde. Ved ankomsten til Rotterdam betragtes alle varerne følgelig som ikke-EU-varer, der skal igennem alle de nødvendige toldprocedurer. Med eManifestet vil operatørerne kunne bevise de ombordværende varers EU-status, selvom skibet har forladt EU's toldområde for at sejle fra en EU-havn til en anden, eller hvis skibet har lagt til i en havn i et tredjeland ind imellem.

Et eksempel på et skibs rute: Shanghai (Kina) – Antwerpen (Belgien) – Marseille (Frankrig) – Tanger (Marokko) – Limassol (Cypern)

Med lettelsen via Blue Belt vil følgende scenarie være muligt:

Et skib, der er sejlet fra Shanghai, ankommer til Antwerpen. 100 % af varerne om bord kommer fra lande uden for EU og er anført som ikke-EU-varer på eManifestet. Efter ankomsten til Antwerpen underkastes alle varerne den nødvendige toldmæssige risikovurdering. En del af lasten losses i Antwerpen og fortoldes til markedsadgang og fri omsætning inden for EU’s toldområde. Skibet tager derefter yderligere EU-last om bord, og denne er bestemt til henholdsvis Marseille og Limassol. I eManifestet anføres det, at skibet nu har x % EU-varer om bord (lastet i Antwerpen) og Y % ikke-EU-varer (fra Kina).

Derefter sejler skibet til Frankrig. Efter ankomsten til Marseille kan varer med dette bestemmelsessted hurtigt frigives af toldmyndighederne på grundlag af deres status i eManifestet. Det er kun ikke-EU-varerne, der skal igennem de behørige toldprocedurer.

Skibet fortsætter sin rejse. På vej til Limassol stopper det i Tanger, for at tage yderligere varer om bord. eManifestet opdateres. Alle de varer, der oprindeligt kommer fra Kina, og de nye varer, der er lastet i Tanger, betragtes som ikke-EU-varer. De varer, hvis bestemmelsessted er Limassol, er stadig anført som EU-varer. Efter at skibet er ankommet til Limassol, kan de EU-varer, der oprindeligt blev lastet i Antwerpen, frigives hurtigt på baggrund af deres fortsatte EU-status, som fremgår af eManifestet. I dette tilfælde er det ligeledes kun ikke-EU-varerne, der er underlagt toldkontrol.

Fakta og tal

 1. I EU giver hver enkelt arbejdsplads om bord på et skib 9 job på land.

 2. Håndterer en havn 1 mio. ton yderligere, skabes der 300 nye job.

 3. I 2030 vil antallet af job i havnesektoren være steget med 15 %.

 4. 74 % af de varer, der importeres og eksporteres af EU, passerer gennem søhavne.

 5. 37 % af udvekslingerne inden for EU passerer gennem søhavne.

 6. Tre havne i EU er blandt de 15 største i verden. Rotterdam er nr. 11, Hamborg er nr. 14 og Antwerpen er nr. 15.

 7. I løbet af 20 år er antallet af containere i verden mere end firedoblet.

Flere vigtige fakta og tal:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Yderligere oplysninger:

Grafiske oplysninger om EU's havne:http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA) – www.emsa.europa.eu


Side Bar