Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 8. júla 2013

Program Erasmus v akademickom roku 2011/2012: vysvetlenia k údajom

Európska komisia dnes uverejnila nové údaje1 o počte študentov, učiteľov a iných zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktorí využili možnosť zapojiť sa do programu Erasmus v akademickom roku 2011/2012 (IP/13/657). Spolu 252 827 európskych študentov a 46 527 zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania vycestovalo vďaka financovaniu v rámci programu Erasmus do zahraničia s cieľom absolvovať štúdium, stáž, odbornú prípravu alebo vyučovať.

Program Erasmus umožňuje študentom vysokoškolského vzdelávania pobyt v inej európskej krajine v dĺžke 3 až 12 mesiacov na účely štúdia alebo stáže v spoločnostiach alebo v iných organizáciách. Využívať ho môže každý študent vysokoškolskej inštitúcie, ktorá sa na programe zúčastňuje, v jednej z 33 účastníckych krajín programu Erasmus (členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko). Aj študenti krátkych cyklov vyššieho odborného vzdelávania sa môžu uchádzať o podporu z uvedeného programu.

Nový rekord: viac než 250 000 študentov zapojených do programu Erasmus v jednom roku

Od vzniku programu Erasmus neustále narastal počet študentov, ktorí vďaka nemu získali grant. Hranica 200 000 osôb bola prvýkrát prekročená v roku 2009/2010 a počet 252 827 študentov, ktorí odišli do zahraničia študovať alebo absolvovať odbornú prípravu počas roka 2011/2012, znamená nový rekord a ročný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 9 % (porovnateľný medziročný prírastok v roku 2010/2011 predstavoval 8,5 %).

Graf 1: Počet študentov zapojených do programu Erasmus za rok v období akademických rokov 1987/88 – 2011/2012

Graf 2: Mobilita študentov v rámci programu Erasmus – relatívna zmena v počte študentov za každú vysielajúcu krajinu medzi akademickými rokmi 2010/2011 a 2011/2012

Ako vyplýva z grafu 2, počet študentov v rámci programu Erasmus sa zvýšil v takmer všetkých krajinách. Najvýraznejší nárast pri študentoch odchádzajúcich do zahraničia bol zaznamenaný v Chorvátsku (+62 %), ktoré sa do programu zapojilo v akademickom roku 2009/2010. Za ním nesleduje Dánsko (+20 %), Slovinsko a Turecko (obidve krajiny +17 %). V 11 krajinách sa dosiahol vyšší rast ako 8,3 % priemer.

V troch krajinách, Cyprus, Island a Rumunsko, sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenal pokles počtu študentov zapojených do programu Erasmus (v rozmedzí od -0,6 % do -2,7 %).

Najaktívnejší účastníci programu Erasmus

Na štúdium alebo stáž vyslalo v rámci programu Erasmus najviac študentov Španielsko (39 545), na druhom mieste je Nemecko (33 363) a za ním Francúzsko (33 269).

Španielsko bolo taktiež najpopulárnejšou cieľovou krajinou s 39 300 prichádzajúcimi študentmi, za ním nasledovalo Francúzsko (28 964) a Nemecko (27 872). Spojené kráľovstvo prijalo takmer dvakrát toľko študentov (25 760) ako vyslalo do zahraničia (13 662).

Na výmenné pobyty v rámci mobility vyslalo študentov 3 189 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, čo predstavuje nárast o 5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Graf 3: Mobilita študentov v rámci programu Erasmus – priemerná výška mesačného grantu EÚ

Priemerná výška mesačného grantu EÚ (252 EUR) zostala približne na rovnakej úrovni ako v minulom roku (250 EUR). Zobrazená tabuľka obsahuje priemernú výšku mesačného grantu poskytovaného študentom, ktorí odchádzajú do zahraničia. Komisia stanovuje strop mesačného študentského grantu v závislosti od životných nákladov v každej krajine; presnú výšku grantu však určujú v jednotlivých prípadoch národné agentúry a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré program riadia.

V akademickom roku 2011/2012 mohlo vďaka dodatočnému financovaniu absolvovať výmenné pobyty v rámci programu Erasmus 336 študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (so zdravotným postihnutím) v porovnaní s 254 študentmi v roku 2010/2011.

Pri štúdiu v rámci programu Erasmus sa zaznamenal 7,5 % nárast

Program Erasmus umožňuje študentom stráviť časť štúdia (na úrovni bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia vrátane krátkych cyklov) vo vysokoškolskej inštitúcii v inej krajine, a to počas obdobia 3 až 12 mesiacov.

Z 252 827 študentov zapojených do programu Erasmus vycestovalo v akademickom roku 2011/2012 za štúdiom do zahraničia 204 744 osôb, čo znamená 7,5 % nárast oproti akademickému roku 2010/2011. Počet študentov odchádzajúcich do zahraničia klesol v šiestich krajinách (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Island, Lichtenštajnsko a Rumunsko), kým v 11 došlo k vyššiemu ako priemernému nárastu. Švajčiarsko, ktoré sa do programu zapojilo v akademickom roku 2011/2012 vyslalo na štúdium 2 514 študentov.

Najviac študentov na štúdiá vyslalo Španielsko (34 103), za ním nasleduje Nemecko (27 593) a Francúzsko (25 924). Španielsko zostalo najobľúbenejšou cieľovou krajinou na štúdium v zahraničí, keď v rámci programu Erasmus privítalo 30 580 študentov, pred Francúzskom (23 173) a Nemeckom (19 120).

Luxembursko, Lichtenštajnsko a Španielsko vyslali najviac študentov v porovnaní s celkovým počtom študentov v ich krajinách.

Priemerná dĺžka študijného pobytu v zahraničí bola 6,3 mesiaca a priemerný grant bol 234 EUR (v porovnaní s 226 EUR v predchádzajúcom roku).

Najobľúbenejšími odbormi študentov v rámci programu Erasmus boli sociálne vedy, ekonomické a právne vedy (41,4 %), za ktorými nasledovali humanitné vedy a umenie (21,9 %) a technika a technológie, strojárstvo a stavebníctvo (15,1 %).

Pracovné stáže v rámci programu Erasmus zaznamenali nárast o 18 %

Od roka 2007 sa prostredníctvom programu Erasmus študentom ponúka príležitosť získať v zahraničí pracovnú skúsenosť v spoločnostiach alebo v iných organizáciách. V akademickom roku 2011/2012 si jedna pätina študentov zapojených do programu Erasmus (t. j. 48 083 z 252 827) vybrala túto možnosť, čo predstavuje 18 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Priemerné trvanie stáže bolo 4,3 mesiaca a študenti získali mesačný grant EÚ vo výške v priemere 361 EUR (pokles v porovnaní s 366 EUR v akademickom roku 2010/2011).

Francúzsko sa rovnako ako v predchádzajúcich rokoch stalo krajinou s najväčším počtom študentov vyslaných na stáže v rámci programu Erasmus (7 345), za ním nasleduje Nemecko (5 770) a Španielsko (5 442). Španielsko bolo najobľúbenejšou cieľovou krajinou, pokiaľ ide o pracovné stáže, keď v rámci programu Erasmus privítalo 7 807 študentov, pred Spojeným kráľovstvom (7 736 študentov) a Nemeckom (6 655 študentov).

Na podporu pracovných stáží v zahraničí môže inštitúcia vysokoškolského vzdelávania vytvoriť konzorcium na účely stáží. Tieto konzorciá sú zložené z inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a z iných organizácií, akými sú napríklad spoločnosti alebo združenia. V dvanástich krajinách (BG, CZ, DE, GR, ES, FR, IT, NL, AT, PL, PT, FI) sa financovalo 93 konzorcií na účely stáží. Tieto konzorciá zorganizovali v akademickom roku 2011/2012 viac než 15 % všetkých pracovných stáží v zahraničí v rámci programu Erasmus.

Najväčšia skupina študentov absolvujúcich stáž v rámci programu Erasmus pochádzala z prostredia sociálnych vied, ekonomických vied a právnych vied (31,9 %), za ktorými nasledovala technika a technológie, strojárstvo a stavebníctvo (17,1 %) a humanitné vedy a umenie (16,9 %)

Koľko študentov vysokoškolského vzdelávania (bakalárske a magisterské štúdium) sa nachádza v krajinách zapojených do programu Erasmus? Koľko z nich strávilo v akademickom roku 2011/2012 časť alebo celé štúdium v zahraničí?

Z celkového počtu viac ako 24 milióna študentov v 33 účastníckych krajinách získalo približne 1 % z nich v akademickom roku 2011/2012 grant pre študentov v rámci programu Erasmus.

Za predpokladu, že priemerná dĺžka (bakalárskeho a magisterského) štúdia v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania sa pohybuje v rozpätí od 4 do 5 rokov, možno odhadnúť, že granty z programu Erasmus sa poskytujú asi 4,5 % všetkých európskych študentov v určitej etape ich vysokoškolského štúdia. Z nich 68 % v rámci bakalárskeho štúdia, 28 % v rámci magisterského štúdia, 1 % v rámci doktorandského štúdia a 3 % v rámci krátkodobých štúdií.

Celkovo absolvovalo či práve absolvuje časť štúdia alebo celé svoje štúdium v zahraničí vďaka podpore z programu Erasmus alebo z iných verejných a súkromných prostriedkov asi 10 % všetkých študentov.

Na stretnutí v Bukurešti (Rumunsko) v dňoch 26. – 27. apríla 2012 (IP/12/394), prijali ministri zodpovední za oblasť vysokoškolského vzdelávania zo 47 európskych krajín bolonskú stratégiu mobility, v ktorej sa uvádza, že do roku 2020 strávi 20 % európskych absolventov vysokých škôl časť svojho štúdia v zahraničí. Európska únia prijala v tejto súvislosti v novembri 2011 rovnakú referenčnú hodnotu.

Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (Erasmus intensive language courses, EILC)

Prostredníctvom programu Erasmus sa ponúkajú špecializované kurzy menej používaných a zriedkavejšie vyučovaných jazykov EÚ, s cieľom uľahčiť študentom ich prípravu na štúdium alebo pracovné stáže v zahraničí. Kurzy sú organizované v krajinách, v ktorých sa tieto jazyky úradne používajú. Neposkytujú sa v prípade najčastejšie vyučovaných jazykov, akými sú angličtina, nemčina, francúzština a španielčina (kastílčina).

Počet intenzívnych jazykových kurzov podporovaných v rámci programu Erasmus sa od začatia ich poskytovania výrazne zvýšil. V Akademickom roku 2011/2012 sa v 26 krajinách zorganizovalo približne 435 kurzov (nárast oproti 392 kurzom v predchádzajúcom roku: nárast o 11%) pre celkovo 6 631 študentov zapojených do programu Erasmus (nárast o 13 %).

Najobľúbenejšími destináciami pre tieto intenzívne jazykové kurzy bolo Taliansko, Portugalsko, Belgicko (flámska komunita), Turecko a Švédsko. Najväčší podiel študentov zúčastňujúcich sa na jazykovom kurze v hostiteľskej krajine pripadol na Slovinsko, v ktorom ho navštevovalo 19,1 % všetkých prichádzajúcich študentov v rámci programu Erasmus, ďalším v poradí je Chorvátsko (12,7 %). Island, Rumunsko, Grécko a Estónsko zaznamenali mieru účasti v rozmedzí od 10 do 11 %.

Mobilita zamestnancov v rámci programu Erasmus (výučbové pobyty a odborná príprava zamestnancov)

Program Erasmus zároveň umožňuje, aby učitelia pôsobiaci v oblasti vysokoškolského vzdelávania a osoby zamestnané v spoločnostiach odišli vyučovať do zahraničia na obdobie jedného dňa až šiestich týždňov. Každý pedagogický a nepedagogický člen personálu vysokoškolskej inštitúcie môže takisto absolvovať odbornú prípravu v zahraničí v dĺžke piatich dní až šiestich týždňov.

V akademickom roku 2011/2012 sa prostredníctvom programu Erasmus podporilo  46 527 výmenných pobytov vyučujúceho a nevyučujúceho personálu z inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, aby mohli vyučovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí. To predstavuje ročný nárast o 8,6 %.

Ku krajinám, ktoré vyslali najviac osôb, patrí Poľsko (6 312), za ktorým nasleduje Španielsko (4 654) a Nemecko (3 937). Za cieľovú krajinu v oblasti mobility zamestnancov bolo najčastejšie zvolené Španielsko (4 554), potom Nemecko (4 491) a Taliansko (3 876).

Medzi zamestnancami zúčastňujúcimi sa na programe Erasmus v roku 2011/2012 bolo 50,5 % osôb mužského pohlavia. Vďaka dodatočnému financovaniu mohlo absolvovať výmenné pobyty v rámci programu Erasmus 16 zamestnancov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (v predchádzajúcom roku ich bolo 13). Takéto obdobia mobility trvali v priemere 5,7 dňa a priemerná výška grantu popri ich bežnej mzde predstavovala 713 EUR (nárast z úrovne 672 EUR v akademickom roku 2010/2011).

Do činností v oblasti mobility zamestnancov sa celkovo zapojilo 2 336 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, čo znamená nárast o 3,6 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Výučbové pobyty zamestnancov naďalej získavajú na popularite

Program Erasmus umožňuje vysokoškolským učiteľom a zamestnancom spoločností stráviť obdobie výučby v trvaní od jedného dňa (alebo minimálne 5 výučbových hodín) do šiestich týždňov na vysokoškolskej inštitúcii v inej krajine. Počet učiteľov, ktorým sa takto poskytuje podpora v rámci programu Erasmus, sa trvalo zvyšuje, pričom od jeho zavedenia v akademickom roku 1997/1998 sa financovalo 300 000 výmenných pobytov zamestnancov. Zo 46 527 výmenných pobytov zamestnancov, ktoré sa podporili v akademickom roku 2011/2012, išlo v 33 323 prípadoch o výučbové pobyty (nárast o 5,4 % oproti predchádzajúcemu roku).

Najväčší počet zamestnancov vyslalo Poľsko, v ktorom sa podporilo 3 994 výučbových pobytov, po ňom nasleduje Španielsko (3 256) a Nemecko (3 110). K najobľúbenejším cieľovým krajinám výučbových pobytov patrilo Španielsko (3 258), Nemecko (3 149) a Taliansko (2 903).

Možnosť mobility najviac využívali učitelia pochádzajúci z týchto odborov: humanitné vedy a umenie (32 %), sociálne vedy, obchod a právo (22 %), technika a technológie, strojárstvo a stavebníctvo (14 %). Učitelia strávili výučbou v zahraničí v priemere 5,5 dňa: od roka 2000/2001, keď priemer predstavoval 6,9 dňa, sa zaznamenal malý, ale trvalý pokles. Priemerný grant na výučbový pobyt zamestnancov popri ich bežnej mzde bol 686 EUR, čo predstavuje nárast o 6,3 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom (645 EUR).

Približne 422 výučbových pobytov zamestnancov absolvovali zamestnanci spoločností v nadväznosti na pozvanie vyučovať na inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v iných európskych krajinách (o 19 % viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom).

Pri odbornej príprave zamestnancov sa zaznamenal výrazný nárast

Podpora odbornej prípravy zamestnancov sa zaviedla v roku 2007 a jej popularita odvtedy výrazne rastie. Zo 46 527 výmenných pobytov zamestnancov, ktoré sa podporili v akademickom roku 2011/2012, išlo v  13 204 prípadoch o odbornú prípravu zamestnancov (nárast o +18 % oproti predchádzajúcemu roku). Tieto výmenné pobyty môžu absolvovať pedagogickí rovnako ako nepedagogickí zamestnanci vrátane osôb pracujúcich v administratíve a podporných službách.

V akademickom roku 2011/2012 absolvovalo v zahraničí odbornú prípravu 3 336 zamestnancov z oblasti vysokoškolského vzdelávania (prírastok o +13,2 % oproti predchádzajúcemu roku).

Poľsko vyslalo najvyšší počet zamestnancov na odbornú prípravu (2 318), za ním nasleduje Španielsko (1 398) a Nemecko (827). Nemecko bolo najobľúbenejšou cieľovou krajinou (1 342) pred Španielskom (1 296) a Spojeným kráľovstvom (1 214).

Obdobia odbornej prípravy zamestnancov trvali v priemere 6,1 dňa. Na odbornej príprave zamestnancov sa zúčastnilo viac žien (69,5 %) než mužov, zatiaľ čo výučbové pobyty absolvovalo iba 42,9 % žien.

Naďalej sa zvyšuje počet intenzívnych programov v rámci programu Erasmus

Prostredníctvom programu Erasmus sa učiteľom a študentom ponúka možnosť zúčastňovať sa na tematických študijných programoch, ktoré trvajú desať dní až šesť týždňov. EÚ financuje organizovanie týchto tzv. intenzívnych programov vrátane cestovných výdavkov a nákladov na pobyt účastníkov.

Ku krajinám, ktoré zorganizovali najvyšší počet týchto programov, patrí Taliansko s 60 kurzami (13 % z celkového počtu), ďalej Nemecko (43) a Francúzsko (35). Najobľúbenejšími odbormi boli sociálne vedy, ekonomické vedy a právne vedy (26 %), technika a technológie, strojárstvo a stavebníctvo (18 %). Intenzívne programy v odbore matematiky a informatiky ako aj v humanitných vedách a umení predstavovali 15 %. Priemerné trvanie intenzívnych programov bolo 11,5 dňa.

V akademickom roku 2011/2012 bolo zorganizovaných 462 intenzívnych programov Erasmus (nárast zo 404 v predchádzajúcom roku), čo predstavuje nárast o 14 %. Zúčastnilo sa ich 16 806 študentov (zahraničných aj domácich) a 5 663 učiteľov.

Projekty spolupráce medzi univerzitami v rámci programu Erasmus

Programom Erasmus sa podporuje aj modernizácia európskeho vysokoškolského vzdelávania financovaním spoločných projektov. Cieľom uvedených projektov, ktoré trvajú od 1 do 3 rokov, je podnietiť reformy v tejto oblasti politiky prostredníctvom nadnárodnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a inými zúčastnenými stranami. Žiadosti sa predkladajú raz za kalendárny rok a na tieto projekty je ročne pridelených približne 20 miliónov EUR.

Mnohé projekty financované v rámci tejto časti programu Erasmus viedli k rozhodujúcemu vývoju v oblasti politiky. Napríklad Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) bol pôvodne, t. j. predtým, ako sa stal hlavným nástrojom na podporu mobility, projektom v rámci programu Erasmus. Prostredníctvom systému ECTS sa na základe študentovho zaťaženia a stanovených študijných výsledkov prideľujú každej časti študijného programu kreditné body. Študentom sa tým uľahčuje zhromažďovanie kreditov získaných v rámci rôznych programov a zjednodušuje sa tým uznávanie štúdia v zahraničí v ich domovskej inštitúcii.

Počet žiadostí o projekty spolupráce medzi univerzitami každým rokom vzrastá. V roku 2012 bolo podaných asi 250 žiadostí (nárast zo 197 v roku 2011). Z nich sa na financovanie vybralo 57, čo v priemere predstavuje 22,8 % mieru úspešnosti. Najväčší počet návrhov predložilo Spojené kráľovstvo (35), za ktorým nasleduje Belgicko (25) a Fínsko (24). Z hľadiska schvaľovania žiadostí bolo najúspešnejšie Belgicko, keďže sa akceptovalo 11 z jeho projektov.

Koľko stojí Európsku úniu program Erasmus?

V súčasnom rozpočtovom období (2007 - 2013) vyčlenila EÚ na program Erasmus 3,1 miliardy EUR. V akademickom roku 2011/2012 bol celkový rozpočet približne 494 miliónov EUR, pričom približne 473 miliónov EUR sa použilo na podporu mobility študentov a zamestnancov.

Veľkú časť rozpočtu programu Erasmus spravujú národné agentúry v zúčastnených krajinách. Programom Erasmus sa taktiež podporujú multilaterálne projekty a siete, na ktoré sa vyčleňuje ročne okolo 20 miliónov EUR (asi 4 % rozpočtu). Tieto projekty riadi centrálne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) v Bruseli.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené celkové finančné prostriedky vynaložené na mobilitu v rámci programu Erasmus za príslušný rok.

Tabuľka 1: Decentralizované finančné prostriedky v rámci programu Erasmus pridelené národným agentúram

Rok

Ročné rozpočtové prostriedky v rámci programu Erasmus určené

na mobilitu študentov a zamestnancov v miliónoch EUR

Zmena oproti predchádzajúcemu roku

1988

13,00

1989

26,84

106,46 %

1990

32,88

22,50 %

1991

43,86

33,39 %

1992

62,88

43,37 %

1993

67,88

7,95 %

1994

72,78

7,22 %

1995

73,46

0,93 %

1996

74,3

1,14 %

1997

70,00

-5,79 %

1998

100,27

43,24 %

1999

100,27

0,00 %

2000

111,79

11,49 %

2001

116,19

3,94 %

2002

121,9

4,91 %

2003

142,53

16,92 %

2004

168,00

17,87 %

2005

200,96

19,62 %

2006

245,75

22,29 %

2007

372,25

51,48 %

2008

416,36

11,85 %

2009

415,37

-0,24 %

2010

434,83

4,68 %

2011

473,91

8,99 %

2012

547,26

15,48 %

2013

547,14

-0,02 %

Ako sa finančné prostriedky programu Erasmus prideľujú na vnútroštátnej úrovni?

Rozpočet programu Erasmus je rozdelený medzi zúčastnenými krajinami na základe týchto faktorov:

  • Obyvateľstvo: počet vysokoškolských študentov, absolventov a učiteľov (úroveň 5-6 Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania, ISCED). Údaje poskytuje Eurostat.

  • Životné náklady a vzdialenosť medzi hlavnými mestami: používajú sa ako korekčné faktory uplatňované na faktor obyvateľstvo.

  • Indikátor predchádzajúcich výsledkov: vypočítava sa podľa počtu odchádzajúcich zamestnancov a študentov v minulosti (podľa najnovších dostupných údajov).

Ako sa stanovuje mesačný grant EÚ?

Granty v rámci programu Erasmus sú určené na pokrytie časti dodatočných nákladov na pobyt v zahraničí a cestovných nákladov. Študenti v rámci programu Erasmus neplatia svojej zahraničnej hostiteľskej inštitúcii školné.

V každej krajine pridelia národné agentúry inštitúciám vysokoškolského vzdelávania finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii. Národná agentúra môže rozhodnúť o poskytnutí grantov s vyššou hodnotou menšiemu počtu študentov (ako v prípade Bulharska, Cypru a Turecka) alebo grantov s nižšou hodnotou väčšiemu počtu študentov (ako napríklad vo Francúzsku a v Taliansku), ale musí rešpektovať strop týkajúci sa grantov, ktorý Európska komisia stanovila pre každú cieľovú krajinu (pozri príručku  programu celoživotného vzdelávania).

Národná agentúra prideľuje finančné prostriedky žiadajúcim inštitúciám na základe faktorov, akými sú požadované sumy alebo činnosť v minulosti. Inštitúcia môže potom rozhodnúť o presnej výške mesačného grantu vyplácanej študentom (a o výške týždenných alebo denných príspevkov zamestnancom) v rozpätí, ktoré stanovila národná agentúra a ktoré sa líši v závislosti od jednotlivých krajín.

Výška mesačného grantu závisí od cieľovej krajiny a typu mobility. Prejavuje sa napríklad tendencia poskytovať na pracovné stáže granty s vyššou hodnotou než na štúdiá v zahraničí.

Grant Európskej únie v rámci programu Erasmus môžu dopĺňať rôzne prostriedky iného spolufinancovania z vnútroštátnych, regionálnych a miestnych zdrojov.

Národné agentúry alebo inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu zvýšiť sumu mesačného grantu v prípade študentov z rodín s nízkymi príjmami.

V akademickom roku 2011/2012 sa priemerný mesačný grant EÚ na mobilitu študentov pohyboval v rozpätí od 123 EUR pre španielskych študentov do 641 EUR pre študentov z Lotyšska. Vo všetkých zúčastnených krajinách predstavoval priemerný mesačný grant 252 EUR.

Ako môžu študenti a zamestnanci požiadať o granty z programu Erasmus?

Programu Erasmus sa môžu zúčastniť všetci študenti vysokoškolských inštitúcií zo zúčastnenej krajiny, ktoré podpísali Univerzitnú chartu Erasmus. Univerzitnú chartu Erasmus podpísala väčšina (takmer 5 000) vysokoškolských inštitúcií Európy.

Prvý krok pri žiadaní o grant na študijné obdobie alebo pracovný pobyt v rámci programu Erasmus spočíva v nadviazaní kontaktu s kanceláriou medzinárodných vzťahov vo vašej domovskej inštitúcii a vo vyplnení zmluvy o štúdiu v prípade navštevovania školy v rámci programu Erasmus alebo o odbornej príprave v prípade stáží v rámci programu Erasmus. V týchto dokumentoch sa stanovuje študentov program počas jeho študijného obdobia alebo stáže a musí ho schváliť a podpísať vysielajúca inštitúcia, hostiteľská inštitúcia alebo hostiteľská spoločnosť i študent. Týmto sa zjednoduší aj zaistí plné akademické uznanie aktivít, ktoré boli počas pobytu v rámci programu Erasmus úspešne ukončené, domovskou inštitúciou.

Štúdium v rámci programu Erasmus: osoby, ktoré by rady absolvovali časť svojho štúdia v zahraničí, musia v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania navštevovať aspoň druhý ročník.

Pracovné stáže v rámci programu Erasmus: študenti sa môžu uchádzať o stáž v rámci programu Erasmus od prvého ročníka vysokoškolského štúdia.

Trvanie: Zahraničný pobyt na účely štúdia či stáže môže trvať od 3 do 12 mesiacov alebo sa dajú spolu kombinovať v celkovej dĺžke 24 mesiacov. V prípade študentov krátkeho cyklu vyššieho odborného vzdelávania predstavuje minimálna dĺžka stáže dva mesiace.

Program Erasmus pre zamestnancov: Od učiteľov sa vyžaduje, aby svojej domovskej inštitúcii alebo podniku predložili program výučby, ktorý musí sa musí dohodnúť s hostiteľskou inštitúciou. Zamestnanci, ktorí by radi požiadali o grant na odbornú prípravu v rámci programu Erasmus, sa musia na programe odbornej prípravy podobne dohodnúť so svojou domovskou inštitúciou a s hostiteľskou inštitúciou alebo hostiteľským podnikom.

Aké kritériá musí univerzita spĺňať, aby sa mohla zapojiť do programu Erasmus?

Univerzita alebo iná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania sa musí zaviazať, že bude rešpektovať celý rad zásad a plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú stanovené v Univerzitnej charte Erasmus, a to ešte predtým, ako sa môže zapojiť do mobility alebo projektov spolupráce v rámci programu Erasmus. Dôraz sa kladie na zabezpečenie vysokej kvality. Hostiteľská inštitúcia nesmie študentom prichádzajúcim v rámci programu Erasmus účtovať školné a po ich návrate do domovskej inštitúcie by sa im mali automaticky a v plnej miere uznať úspešne absolvované kurzy alebo stáže.

Prečo sa program nazýva Erasmus?

Inšpiráciou na pomenovanie programu Erasmus bol filozof, teológ a humanista Desiderius Erasmus z Rotterdamu (1466 – 1536). Erasmus, ktorý žil v období reformného hnutia, sa preslávil ako odporca dogmatizmu.

Erasmus žil a pracoval vo viacerých častiach Európy, kde sa usiloval získať vedomosti, skúsenosti a rozhľad, ktoré by mohlo priniesť poznávanie iných krajín.

Slovo ERASMUS je tiež akronymom slovného spojenia EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students (Akčný program Európskeho spoločenstva na podporu mobility univerzitných študentov), ako bol nazvaný v prvom rozhodnutí o zriadení programu (rozhodnutie Rady 87/327/EHS z 15. júna 1987, ktorým sa prijíma Akčný program Európskeho spoločenstva na podporu mobility univerzitných študentov.

Ďalšie informácie

Pozri tiež IP/13/657

Viac informácií o programe Erasmus.

Štatistika o programe Erasmus.

1 :

Ďalej uvedené štatistiky sa týkajú len samotného programu Erasmus. Nezahŕňajú iné európske programy v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ako sú Tempus a Erasmus Mundus, ktoré sledujú odlišné ciele spolupráce s rôznymi časťami sveta.


Side Bar