Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 8 юли 2013 г.

Програма „Еразъм“ през 2011 – 2012 г.: какво показват данните

Днес Европейската комисия публикува нови данни1 за броя на студентите, преподавателите и останалия персонал в сферата на висшето образование, получили подкрепа по програма „Еразъм“ през академичната 2011/2012 година (IP/13/657). 252 827 европейски студенти и 46 527 служители в областта на висшето образование са получили финансиране по програма „Еразъм“ за следване, стаж, преподаване или обучение в чужбина.

„Еразъм“ дава възможност на студентите да прекарат между 3 и 12 месеца в друга европейска страна с цел следване или стаж в предприятия или други организации. От тази възможност може да се възползва всеки студент от участващо в програмата висше учебно заведение в една от 33-те държави по „Еразъм“ (страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция). Студентите в сферата на краткосрочното висше професионално образование също могат да получават подкрепа по програмата.

Нов рекорд: повече от 250 000 студенти по програма „Еразъм“ за една година

От създаването на програма „Еразъм“ броят на участващите студенти непрекъснато расте. Той надхвърли 200 000 за пръв път през академичната 2009/2010 г., а достигнатият през 2011 – 2012 г. брой от 252 827 студенти, заминали в чужбина с цел обучение или стаж, представлява нов рекорд и годишно увеличение с 9 % в сравнение с предходната година (през 2010 – 2011 г. съответното нарастване спрямо предходната година бе 8,5 %).

Графика 1: Брой на студентите по „Еразъм“ на година (1987/1988 – 2011/2012 г.)

Графика 2: Студентска мобилност по програма „Еразъм“ — относително изменение на броя на студентите по изпращаща страна между 2010 – 2011 г. и 2011 – 2012 г.

Както се вижда от графика 2, броят на студентите по програма „Еразъм“ се е увеличил в почти всички страни. Най-голямо увеличение на изпратените в чужбина студенти е отбелязано в Хърватия (62 %), която се присъедини към програмата през 2009 – 2010 г. Тя е следвана от Дания (20 %), Словения и Турция (17 % всяка). При 11 държави увеличението е над средната стойност от 8,3 %.

Броят на студентите от три страни Кипър, Исландия и Румъния е намалял (с между 0,6 % и 2,7 %) в сравнение с предходната година.

Шампионите на „Еразъм“

Испания е изпратила най-голям брой студенти по програма „Еразъм“ както с учебна цел, така и с цел стаж (39 545), следвана от Германия (33 363) и Франция (33 269).

Испания е била и най-популярната дестинация с 39 300 приети студенти, следвана от Франция (28 964) и Германия (27 872). Обединеното кралство е било домакин на два пъти повече студенти (25 760) в сравнение с изпратените в чужбина (13 662).

3189 висши учебни заведения са изпратили студенти на обмен, което представлява увеличение с 5% спрямо предходната година.

Графика 3: Студентска мобилност по програма „Еразъм“ — средни равнища на месечните стипендии от ЕС

Средната месечна стипендия от ЕС е останала на почти същото равнище (252 евро) като предходната година (250 евро). Графиката по-горе показва средната месечна стипендия за студенти, изпратени в чужбина. Комисията определя таван на месечната стипендия за студенти въз основа на разходите за издръжка във всяка приемаща страна, но точният размер на стипендията във всеки отделен случай се определя от националните агенции и висшите учебни заведения, които управляват програмата.

През 2011 – 2012 г. 336 студенти със специални потребности или увреждания са получили допълнително финансиране, за да участват в обмен по „Еразъм“ в сравнение с 254 студенти през 2010 – 2011 г.

7,5 % увеличение на обучението на студенти по „Еразъм“

Програма „Еразъм“ дава възможност на студентите да осъществят част от следването си (на равнище бакалавърска, магистърска или докторска степен, включително краткосрочна форма на обучение) във висше учебно заведение в друга страна за период от 3 до 12 месеца.

През 2011 – 2012 г. от общо 252 827 студенти по „Еразъм“ 204 744 са отишли в чужбина с учебна цел, което представлява увеличение със 7,5 % спрямо 2010 – 2011 г. Броят на тези студенти е намалял в шест държави (България, Кипър, Естония, Исландия, Лихтенщайн и Румъния), докато в 11 страни се наблюдава увеличение над средното. Швейцария, която се присъедини към програмата през 2011 – 2012 г. е изпратила 2514 студенти с цел обучение.

Испания е страната, изпратила най-много студенти (34 103), следвана от Германия (27 593) и Франция (25 924). Испания продължава да е най-популярната дестинация за следване в чужбина, като е приела 30 580 студенти, следвана от Франция (23 173) и Германия (19 120).

Най-много студенти в сравнение с общия брой студенти в съответната страна са изпратили Люксембург, Лихтенщайн и Испания.

Средно студентите са се обучавали в чужбина в продължение на 6,3 месеца, а средната стипендия е била 234 евро (спрямо 226 евро през предходната година).

Най-популярни сред студентите по „Еразъм“ са били социалните, стопанските и правните науки (41,4%), следвани от хуманитарните науки и изкуства (21,9%) и инженерните науки, промишленото производство и строителството (15,1%).

18 % увеличение на стажовете по програма „Еразъм“

От 2007 г. насам „Еразъм“ дава възможност на студентите да придобият практически опит в предприятия или други организации в чужбина. През 2011 – 2012 г. всеки пети студент по програмата, или 48 083 от общо 252 827 студенти, е избрал този вариант, което представлява увеличение с 18% спрямо предходната година. Средната продължителност на стажовете е била 4,3 месеца, като студентите са получавали месечна стипендия от ЕС със среден размер от 361 евро (намаление спрямо 366 евро през 2010 – 2011 г.).

Както и през предишните години, Франция е изпратила най-много студенти на стаж по програма „Еразъм“ (7345), следвана от Германия (5770) и Испания (5442). Испания е била най-популярната дестинация за стаж, като е приела 7807 студенти, следвана от Обединеното кралство (7736) и Германия (6655).

За да подпомогнат провеждането на стажове в чужбина, висшите учебни заведения могат да създават консорциуми за стажове. Те се състоят от висши учебни заведения и други организации, например предприятия или асоциации. 93 консорциума за стажове бяха финансирани в 12 страни (България, Чешката република, Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия и Финландия). Те са организирали над 15 % от всички стажове в чужбина по програма „Еразъм“ през 2011 – 2012 г.

Сред провелите стаж по програма „Еразъм“ най-голяма е групата на студентите по социални, стопански и правни науки (31,9 %), следвани от студентите по инженерни науки, промишлено производство и строителство (17,1 %) и по хуманитарни науки и изкуства (16,9 %).

Колко студенти (бакалаври и магистри) има общо в страните, участващи в програма „Еразъм“? Колко от тях са се обучавали изцяло или за известен период от време в чужбина през 2011 – 2012 г.?

От общо 24 милиона студенти в 33 участващи страни около 1 % са получили стипендии по „Еразъм“ през 2011 – 2012 г.

Ако се допусне, че средната продължителност на обучението във висшите учебни заведения е 4 – 5 години (бакалавърска и магистърска степен), може да се изчисли, че около 4,5 % от всички студенти в Европа получават стипендии по „Еразъм“ на даден етап от висшето си образование. От тях 68 % следват за бакалавърска степен, 28 % — за магистърска, 1 % — за докторска, а 3 % участват в краткосрочна форма на обучение.

Около 10 % от всички студенти са следвали или следват изцяло или за известен период в чужбина с помощта на програма „Еразъм“ или средства от други публични или частни източници.

На среща в Букурещ (Румъния) на 26 и 27 април 2012 г. (IP/12/394) министрите на образованието от 47 европейски държави приеха Болонската стратегия за мобилност, в която се заявява, че до 2020 г. 20 % от европейските висшисти трябва да са получили част от обучението си в чужбина. Европейският съюз прие същия целеви показател през ноември 2011 г.

Интензивни езикови курсове „Еразъм“ (ИЕКЕ)

В рамките на програма „Eразъм“ се предлагат специализирани курсове по по-малко използвани и по-рядко преподавани езици на ЕС, за да се помогне на студентите да се подготвят за следване или стаж в чужбина. Курсовете се организират в държавите, където тези езици са официални. Не се предлагат курсове по най-често преподаваните езици като английски, немски, френски или испански (кастилски).

Броят на финансираните по „Еразъм“ езикови курсове е нараснал значително от създаването им насам. През 2011 – 2012 г. са организирани 435 курса (спрямо 392 през предходната година, т.е. увеличение с 11 %) в 26 държави за общо 6 631 студенти (увеличение с 13 %).

Най-популярните дестинации са били Италия, Португалия, Белгия (фламандската общност), Турция и Швеция. Най-големият дял на пристигащи студенти по „Еразъм“, участвали в езиков курс — 19,1 % от всички пристигащи студенти, е бил в Словения, следвана от Хърватия (12,7 %). В Исландия, Румъния, Гърция и Естония този дял е бил между 10 и 11 %.

Мобилност на персонала по програма „Еразъм“ (преподавателска дейност и обучение на персонала)

„Еразъм“ също така дава възможност на преподавателите във висши учебни заведения и служители в предприятия да преподават в чужбина за срок от един ден до шест седмици. Освен това всички преподаватели и други служители във висши учебни заведения могат да отидат на обучение в чужбина за срок от пет дни до шест седмици.

През академичната 2011/2012 година по програма „Еразъм“ са подпомогнати 46 527 преподаватели и други служители във висши учебни заведения да преподават или да се обучават в чужбина. Това представлява годишно увеличение от 8,6 %.

Най-много персонал в чужбина е изпратила Полша (6312), следвана от Испания (4654) и Германия (3937). Най-популярната дестинация за мобилност на персонала е била Испания (4554), следвана от Германия (4491) и Италия (3876).

50,5 % от представителите на персонала, участвали в програма „Еразъм“ през 2011 – 2012 г., са били мъже. 16 преподаватели и други служители със специални потребности са получили допълнително финансиране, за да участват в обмен по „Еразъм“ (спрямо 13 през предходната година). Средната продължителност на тези периоди за мобилност е била 5,7 дни, а средният размер на помощта (в допълнение към редовната заплата) — 713 евро (увеличение спрямо 662 евро през 2010 – 2011 г.).

Общо 2336 висши учебни заведения са участвали в дейности по мобилност на персонала, или с 3,6% повече в сравнение с предходната година.

Посещенията с цел преподаване продължават да набират популярност

„Еразъм“ дава възможност на преподавателите във висши учебни заведения и служители в предприятия да преподават за период от един ден, или поне пет учебни часа, до шест седмици във висше учебно заведение в друга страна. След въвеждането на този тип подкрепа по програмата през 1997 – 1998 г. броят на преподавателите, които се възползват от нея, непрекъснато нараства и посещенията за обмен на персонал надхвърлиха 300 000. От общо 46 527-те посещения за обмен на персонал, финансирани през 2011 — 2012 г., 33 323 са били с цел преподаване (с 5,4% повече спрямо предходната година).

Страната, изпратила най-голям брой преподаватели, е Полша с 3994 финансирани посещения с цел преподаване, следвана от Испания (3256) и Германия (3110). Най-популярните дестинации са били Испания (3258), Германия (3149) и Италия (2903).

Най-мобилни са били преподавателите, работещи в следните области: хуманитарни науки и изкуства (32 %), социални, стопански и правни науки (22 %) и инженерни науки, промишлено производство и строителство (14 %). Преподавателите са посветили на преподавателска дейност в чужбина средно по 5,5 дни: наблюдава се малко, но постоянно намаление след 2000 – 2001 г., когато средният престой е бил 6,9 дни. Средният размер на помощта за преподавателска дейност — в допълнение към редовната заплата — е била 686 евро, което е с 6,3 % повече спрямо предходната година (645 евро).

422 посещения с цел преподаване са били осъществени от служители на предприятия, поканени да преподават във висши учебни заведения в други европейски страни (с 19 % повече спрямо предходната година).

Значително увеличение на обученията на персонал

Популярността на подпомагането на обучението на персонала рязко се увеличава след въвеждането му през 2007 г. От 46 527 посещения за обмен на служители, финансирани през 2011 – 2012 г., 13 204 са били за обучение на персонала (с 18 % повече спрямо предходната година). Този вид обмен е предназначен както за преподаватели, така и за други служители във висшите учебни заведения, включително на администраторски и обслужващи позиции.

През 2011 – 2012 г. 3336 служители във висши учебни заведения са преминали обучение в предприятия в чужбина (с 13,2 % повече спрямо предходната година).

Полша е изпратила най-голям брой служители на обучение в чужбина (2318), следвана от Испания (1398) и Германия (827). Най-популярната дестинация е била Германия (1342), следвана от Испания (1296) и Обединеното кралство (1214).

Средната продължителност на обучението на персонала е била 6,1 дни. В обученията са участвали повече жени (69,5 %), докато при посещенията с цел преподаване техният дял е бил 42,9 %.

Броят на интензивните програми по „Еразъм“ продължава да се увеличава

Програма „Еразъм“ дава възможност на преподавателите и студентите да участват в тематични програми за обучение с продължителност между десет дни и шест седмици. ЕС финансира организирането на тези така наречени интензивни програми, включително пътните и дневните разходи на участниците.

Страните, организирали най-голям брой такива програми, са Италия с 60 курса (13 % от общия брой), следвана от Германия (43 курса) и Франция (35 курса). Най-популярните области са били социалните, стопанските и правните науки (26 %) и инженерните науки, промишленото производство и строителството (18 %). Интензивните програми по математика и компютърни науки и по хуманитарни науки и изкуства имат дял от по 15 %. Средната продължителност на програмите е била 11,5 дни.

През 2011 – 2012 г. са организирани 462 интензивни програми по „Еразъм“ (спрямо 404 през предходната година), което представлява увеличение от 14 %. Участвали са 16 806 студенти (международни и местни) и 5663 преподаватели.

Проекти за университетско сътрудничество по „Еразъм“

С програма „Еразъм“ също така се насърчава модернизацията на европейското висше образование, като се финансират съвместни проекти. Проектите, с продължителност от 1 до 3 години, имат за цел да се стимулират реформите на политиките чрез международно сътрудничество между висшите учебни заведения и други заинтересовани лица. Кандидатури се подават веднъж на календарна година, като годишно за такива проекти се отпускат около 20 млн. евро.

Много от проектите, финансирани по това направление на програма „Еразъм“, доведоха до важни промени в политиките. Например Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), преди да се превърне в основен инструмент за насърчаване на мобилността, бе проект по „Еразъм“. Чрез ECTS студентите получават кредити за всяка част от дадена учебна програма въз основа на своето натоварване и конкретните учебни цели. Така се улеснява натрупването на кредити, получени по различни програми, и се опростява признаването на следване в чужбина от учебното заведение в тяхната страна.

Броят на кандидатурите за проекти за университетско сътрудничество нараства с всяка изминала година. През 2012 г. са подадени 250 кандидатури (спрямо 197 през 2011 г.). От тях 57 са избрани за финансиране, т.е. средният процент на успеваемост е 22,8 %. Обединеното кралство е изпратило най-голям брой предложения (35), следвано от Белгия (25) и Финландия (24). Белгия е с най-добро постижение по отношение на успешните кандидатури с 11 одобрени проекта.

Колко средства отделя ЕС за програма „Еразъм“?

За настоящия бюджетен период (2007 – 2013 г.) ЕС е предвидил 3,1 млрд. евро за програма „Еразъм“. През 2011 – 2012 г. общият бюджет е бил около 494 млн. евро, от които около 473 млн. евро са използвани за подпомагане на мобилността на студентите и персонала.

По-голямата част от бюджета на „Еразъм“ се управлява от националните агенции в участващите държави. По „Еразъм“ също така се подпомагат многостранни проекти и мрежи, за които се изразходват около 20 млн. евро на година (около 4 % от бюджета). Те се управляват централно от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) в Брюксел.

В таблицата по-долу е показана общата стойност на средствата по „Еразъм“ за мобилност по години.

Таблица 1: Децентрализирани средства по „Еразъм“, предоставени на националните агенции

Година

Годишен бюджет на „Еразъм“

за мобилност на студенти и персонал в милиони евро

Изменение спрямо предходна година

1988

13,00

1989

26,84

106,46%

1990

32,88

22,50%

1991

43,86

33,39%

1992

62,88

43,37%

1993

67,88

7,95%

1994

72,78

7,22%

1995

73,46

0,93%

1996

74,3

1,14%

1997

70,00

-5,79%

1998

100,27

43,24%

1999

100,27

0,00%

2000

111,79

11,49%

2001

116,19

3,94%

2002

121,9

4,91%

2003

142,53

16,92%

2004

168,00

17,87%

2005

200,96

19,62%

2006

245,75

22,29%

2007

372,25

51,48%

2008

416,36

11,85%

2009

415,37

-0,24%

2010

434,83

4,68%

2011

473,91

8,99%

2012

547,26

15,48%

2013

547,14

-0,02%

Как се разпределят средствата по програма „Еразъм“ на национално равнище?

Бюджетът на „Еразъм“ се разпределя между участващите държави въз основа на следните фактори:

  • Съвкупност: брой на студентите, висшистите и преподавателите в системата на висшето образование (ниво 5-6 от Международната стандартна класификация на образованието, ISCED). Данните се предоставят от Евростат.

  • Разходи за живот и разстояние между столиците: използват се като коригиращи фактори, прилагани към фактора „съвкупност“.

  • Показател за предходни резултати: изчислява се въз основа на броя на изпратените в чужбина преподаватели и студенти в миналото (като се използват най-новите налични данни).

Как се определя месечната стипендия от ЕС?

Стипендиите по „Еразъм“ са предназначени за частично покриване на допълнителните разходи за живот в чужбина и за пътуване. Студентите по „Еразъм“ не плащат такси за обучение в приемащите учебни заведения в чужбина.

Националните агенции в отделните страни разпределят предоставените им средства между висшите учебни заведения. Национална агенция може да реши да отпусне по-голяма сума на по-малък брой студенти (такъв е случаят например в България, Кипър и Турция) или да отпусне по-малка сума на повече студенти (например във Франция и Италия), но е длъжна да спазва тавана на стипендиите, определен от Европейската комисия за всяка дестинация (вижте Ръководство за програма „Учене през целия живот“).

Националните агенции разпределят средствата между кандидатстващите учебни заведения въз основа на фактори като заявени суми или минали резултати. След това съответното учебно заведение решава точно какъв да бъде размерът на месечната стипендия, която ще плаща на студентите (както и на седмичната или дневната ставка за преподавателите) в определени от националната агенция рамки, които са различни в отделните страни.

Месечната стипендия зависи от дестинацията и вида мобилност. Например съществува тенденция да се отпускат по-високи стипендии за стаж, отколкото за следване в чужбина.

Стипендията по „Еразъм“, отпускана от Европейския съюз, може да бъде допълвана с финансиране от национални, регионални и местни източници.

Националните агенции или висшите учебни заведения могат да увеличават размера на месечната стипендия за студенти от семейства с ниски доходи.

През 2011 – 2012 г. средната месечна стипендия от ЕС за студентска мобилност е била в диапазона от 123 евро за испанските студенти до 653 евро за студентите от Латвия. Общо за всички участващи страни средната месечна стипендия е била 252 евро.

Как студентите и служителите могат да кандидатстват за средства по „Еразъм“?

В програма „Еразъм може да участва всеки студент от висше учебно заведение в участваща страна, което е подписало университетската харта „Еразъм“. Повечето висши учебни заведения в Европа над 5 000 на брой са подписали хартата.

Първият етап от кандидатстването за стипендия за следване или стаж е студентът да се обърне към отдела за международна дейност в своето висше учебно заведение и да попълни формуляр за договор за образование в случай на следване по „Еразъм“ или договор за обучение при стаж по „Еразъм“. Тези документи съдържат програмата на студента за периода на следване или стаж и трябва да бъдат одобрени от изпращащото и приемащото висше учебно заведение или предприятие, както и от самия студент. Това води едновременно до опростяване и до осигуряване на пълно академично признаване от страна на изпращащата институция на успешно осъществената дейност по време на престоя по „Еразъм“.

Следване по програма „Еразъм“: за следване в чужбина се допускат студенти от втори курс нагоре във висше учебно заведение.

Стажове по програма Еразъм: в стаж по „Еразъм“ могат да участват студенти още от първи курс на висшето си образование.

Продължителност: Периодите на престой в чужбина — както за обучение, така и за стаж — могат да бъдат между 3 и 12 месеца за всеки вид престой или общо 24 месеца. За обучаващите се в сферата на краткосрочното висше професионално образование минималната продължителност на професионалните стажове е два месеца.

„Еразъм“ за преподаватели и други служители: Преподавателите трябва да представят на своето изпращащо висше учебно заведение или предприятие програма за преподаване, която трябва да бъде одобрена от приемащото висше учебно заведение. Служители, желаещи да кандидатстват за безвъзмездни средства за обучение по „Еразъм“, също трябва да представят програма за обучение, одобрена от изпращащото висше учебно заведение и приемащото висше учебно заведение или предприятие.

На какви изисквания трябва да отговаря даден университет, за да участва в програма „Еразъм“?

Университетите или другите висши учебни заведения трябва да се ангажират с определени принципи и други задължения, посочени в университетската харта „Еразъм“, за да могат да участват в проекти за мобилност или сътрудничество по програмата. От особено значение е предоставянето на високо качество. Приемащата институция не може да изисква такси за обучение от пристигащите студенти по „Еразъм“, а при завръщането на студентите успешно завършените курсове или проведения стаж трябва автоматично да бъдат признати изцяло.

Защо програмата се нарича „Еразъм“?

Програма „Еразъм“ носи името на Еразъм Ротердамски (1466 – 1536 г.) — философ, богослов и хуманист, живял през периода на Реформацията и широко известен като противник на догматизма.

Еразъм е живял и работил в различни части на Европа в търсене на знания, опит и прозрения, които могат да се придобият от досега с други страни.

Названието на програмата на латиница – ERASMUS – може да се разбира и като акроним на EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students (Решение 87/327/ЕИО от 15 юни 1987 година за приемане на план за действие на Европейската общност за мобилност на студентите).

За повече информация

Вижте също IP/13/657

Повече за програма „Еразъм“

Данни за програма „Еразъм”

1 :

Данните по-долу са само за програма „Еразъм“. Не са включени данни за други европейски програми в областта на висшето образование като „Темпус“ и „Еразмус Мундус“, които имат различни цели на сътрудничество с различни части на света.


Side Bar