Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Strasbourg den 3 juli 2013

Bättre skydd mot hälsohot i EU – uttalande från folkhälsokommissionär Tonio Borg

I dag röstade Europaparlamentet för beslutet om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. EU:s folkhälsokommissionär Tonio Borg välkomnar beslutet:

– Dagens omröstning är en viktig milstolpe för att stärka folkhälsoskyddet i EU, och jag vill gratulera och tacka föredraganden Gilles Pargneaux, skuggföredragandena och ledamöterna i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet för deras arbete. Jag vill också tacka de danska, cypriotiska och irländska ordförandeskapen i rådet som tillsammans med Europaparlamentet och kommissionen har arbetat hårt för att enas om en EU-lag som skyddar människor från flera olika gränsöverskridande hot mot hälsan.

Många av oss – invånare, vårdpersonal och beslutsfattare – följer noga nya hot mot folkhälsan, till exempel den nya fågelinfluensastammen (H7N9), det nya coronaviruset (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, Mers-CoV) och livsmedelsburna sjukdomsutbrott som E. coli. Andra hot sprids långsammare, till exempel antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. EU-invånarna måste få garantier om en stabil och samordnad risk- och krishantering som kan skydda dem.

Det är just det som är syftet med det beslut som antogs i dag. Människor i Europa kommer att skyddas bättre mot en rad olika hot mot hälsan tack vare bättre beredskapsplanering och samordning på EU-nivå vid allvarliga gränsöverskridande hot i form av smittsamma sjukdomar, biologiska och kemiska risker och miljökatastrofer. En av de viktigaste punkterna i beslutet är att vi får en rättslig grund för att samordna upphandlingen av vacciner och läkemedel i EU, på frivillig basis. Vi kommer att börja med upphandlingen av pandemivacciner. De länder som deltar kommer att kunna förse sina invånare med vaccin enligt bättre villkor än tidigare.

Beslutet ger också EU en starkare ställning i nödsituationer. EU kan nu gå ut med att det finns ett allvarligt hälsohot och kan därmed dra igång åtgärder i läkemedelslagstiftningen för att snabbare få fram vacciner och läkemedel. Hälsosäkerhetskommittén har också fått ett tydligt mandat att samordna risk- och krishanteringen, bland annat kommunikation.

MEMO/13/645


Side Bar