Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Strasbourg, 3. juuli 2013

Tervishoid: suur samm edasi võitluses tõsiste piiriüleste terviseohtudega – terviseküsimuste voliniku Tonio Borgi avaldus

Täna hääletas Euroopa Parlament tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva otsuse poolt. ELi terviseküsimuste volinik Tonio Borg ütles:

„Tänane hääletus kujutab endast olulist teetähist ELi terviseohutuse valdkonnas ja ma õnnitlen ja tänan raportöör hr Pargneaux’d, variraportööre ja kõiki keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni liikmeid tehtud töö eest. Ma tänan samuti nõukogu eesistujariike Taanit, Küprost ja Iirimaad, kes töötasid pingeliselt koos Euroopa Parlamendi ja komisjoniga, et leppida kokku ELi õigusaktides, mis aitavad kaitsta meie kodanikke paljude piiriüleste terviseohtude eest.

ELi kodanikud, tervishoiutöötajad ja poliitikud jälgivad hoolega esilekerkivaid terviseohte, nagu näiteks uue tüvega linnugripp A (H7N9), uus koroonaviirus (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, MERS-CoV) või toidust põhjustatud haiguspuhangud, nagu näiteks kolibakteri epideemia. Peale selle ohustavad kodanike tervist ka aeglasemalt levivad ohud nagu antimikroobne resistentsus või võimalus nakatuda ravi saamise ajal. ELi kodanikud peavad olema kindlad, et nende kaitsmiseks on kehtestatud tugev ja kooskõlastatud ohtudele ja kriisidele reageerimise süsteem.

See ongi täna vastu võetud otsuse eesmärk. Eurooplased on paremini kaitstud mitmesuguste terviseohtude eest, kui ELi tasandil on planeerimise ja kooskõlastamise kaudu olemas tugevdatud valmisolek tõsisteks piiriülesteks terviseohtudeks, mis on põhjustatud nakkushaigustest ning keemilistest, bioloogilistest ja keskkondlikest mõjuritest. Selle otsuse ühe olulisema saavutusena luuakse õiguslik alus vaktsiinide ja ravimite vabatahtliku ühise hankimise ELi tasandil koordineerimiseks. Alustame pandeemiavaktsiinide hankimisega. Selles protsessis osalevad liikmesriigid saavad pakkuda oma kodanikele vaktsiine varasemast parematel tingimustel.

Ühtlasi tõhustatakse selle otsusega Euroopa Liidu volitusi tervisega seotud hädaolukordade lahendamisel. Sellega tagatakse, et EL saab oma territooriumil välja kuulutada tervisega seotud hädaolukorra, mis võimaldab liidu ravimialaste õigusaktide alusel vaktsiine ja ravimeid kiiremini pakkuda. Terviseohutuse komiteele antavad selged volitused kooskõlastada ohtudele ja kriisidele reageerimist, sealhulgas kriisi ajal toimuvat teabevahetust, aitavad parandada rahvatervisega seotud kriisiolukordade kooskõlastamist.”

MEMO/13/645


Side Bar