Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 20 juni 2013

Överträdelser i juni: de viktigaste besluten

JORDBRUK

UTBILDNING OCH KULTUR

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

ENERGI

MILJÖ

HÄLSo- OCH KONSUMENTFRÅGOR

INRE MARKNAD OCH TJÄNSTER

RÄTTSLIGA FRÅGOR

SKATTER OCH TULLAR

TRANSPORT

AT

1

BE

2

1

3

BG

1

CY

1

1

CZ

1

1

1

DE

1

2

DK

1

EL

1

1

1

2

ES

1

1

1

1

FI

1

1

FR

1

1

HU

1

1

IT

1

2

1

1

LU

1

LV

1

NL

1

1

1

PL

2

2

1

PT

2

1

1

1

1

RO

2

1

SE

1

SI

1

2

1

UK

1

1

EU-kommissionen fattar varje månad beslut om rättsliga åtgärder mot EU-länder som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många områden och går ut på att EU-rätten ska tillämpas korrekt, vilket gynnar enskilda och företag.

Kommissionen fattade i dag 186  beslut, av vilka 47 var motiverade yttranden. Tolv fall överlämnades till EU-domstolen och av dem innebär fyra ekonomiska påföljder. De viktigaste besluten sammanfattas nedan. För mer information om överträdelseförfarandet se MEMO/12/12.

 1. Ärenden som överlämnats till EU-domstolen med hot om vite

 1. Miljö: Ny talan mot Italien på grund av avfallshanteringen i Kampanien – kommissionen yrkar på vite

Kommissionen har beslutat att än en gång väcka talan mot Italien vid EU-domstolen på grund av att landet under en lång tid inte skött avfallshanteringen som sig bör i Kampanien. Enligt EU-rätten ska medlemsländerna återvinna och bortskaffa avfall på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. En dom i samma fråga meddelades för mer än tre år sedan, och nu drar kommissionen ännu en gång Italien inför rätten. Denna gång yrkar kommissionen på vite i form av ett schablonbelopp på 25 miljoner euro (21 967 euro per dag mellan domstolsärendena) och ett dagligt vite på 256 819,20 euro för varje dag efter den andra domen meddelats fram till dess att överträdelsen upphör.

(Mer information: IP/13/575 – Joe Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 35 93)

 1. Transport: Kommissionen väcker talan mot Belgien på grund av reglerna om intelligenta transportsystem

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Belgien vid EU-domstolen eftersom direktiv 2010/40/EU om intelligenta transportsystem inte har införlivats. Kommissionen yrkar på ett dagligt vite på 34 540,80 euro, som ska betalas från och med dagen för domstolens dom till dess att Belgien meddelar kommissionen att landet till fullo har genomfört reglerna i den nationella lagstiftningen.

Direktiv 2010/40/EU skulle ha införlivats i alla medlemsländers lagstiftning senast den 27 februari 2012. Reglerna möjliggör stöd till intelligenta transportsystem (informations- och kommunikationstekniktillämpningar inom transport) på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag.

(Mer information: IP/13/561 – Helen Kearns – Tfn +32 2 298 76 38 – Mobil +32 498 98 76 38)

 1. Sjösäkerhet: Kommissionen väcker talan mot Belgien på grund av reglerna om utredning av sjöolyckor

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Belgien vid EU-domstolen på grund av att direktivet om utredning av olyckor i sjötransportsektorn inte har genomförts. Kommissionen yrkar på ett dagligt vite på 55 265,28 euro, som ska betalas från och med dagen för domstolens dom till dess att Belgien meddelar kommissionen att landet till fullo har genomfört reglerna i den nationella lagstiftningen. Kommissionen har fastställt beloppet i enlighet med Lissabonfördraget och med hänsyn till hur länge överträdelsen varat och hur allvarlig den är samt hur stor medlemslandet är. Det slutliga beslutet om vitet kommer att fattas av domstolen. Enligt direktivet ska medlemsländerna inrätta ett opartiskt och permanent utredningsorgan som har de befogenheter som krävs och sakkunniga utredare med kompetens i frågor som rör sjöolyckor och tillbud till sjöss.

(Mer information: IP/13/560 – Helen Kearns – Tfn +32 2 298 76 38 – Mobil +32 498 98 76 38)

 1. Energieffektivitet i byggnader: Kommissionen väcker talan mot Portugal eftersom EU:s regler inte genomförts i landet

Kommissionen väcker talan mot Portugal vid EU-domstolen, eftersom landet inte införlivat direktivet om byggnaders energiprestanda. Enligt direktivet måste medlemsländerna fastställa och tillämpa minimikrav på energiprestandan för alla byggnader, se till att alla byggnader energicertifieras och kräva regelbundna inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem. Dessutom ska medlemsländerna enligt direktivet se till att alla nya byggnader är s.k. nära-nollenergibyggnader senast 2021. Kommissionen föreslår ett dagligt vite på 25 273,60 euro. Kommissionen har fastställt vitesbeloppet med hänsyn till hur länge överträdelsen varat och hur allvarlig den är samt hur stor medlemslandet är. Om domstolens dom ger kommissionen rätt, ska det dagliga vitet betalas från den dag domen meddelas till det har direktivet har införlivats. Det slutliga vitesbeloppet kommer att avgöras av domstolen.

(Mer information: IP/13/579 – Marlene Holzner – Tfn +32 2 296 01 96 – Mobil +32 498 98 22 80

 1. Andra ärenden som överlämnats till EU-domstolen

 1. Tullar: Talan mot Bulgarien för underlåtenhet att se över tull- och skattelättnaderna i avtal med USA

Kommissionen väckte i dag talan mot Bulgarien vid EU-domstolen för att landet inte anpassat sitt bilaterala avtal om tekniskt bistånd med USA till EU-rätten.

När Bulgarien gick med i EU lovade landet att vidta de åtgärder som krävs för att anpassa sina befintliga avtal med tredjeländer till EU-rätten. Detta gäller även det bilaterala avtalet med USA om tekniskt bistånd, enligt vilket Bulgarien avstår från tullar och mervärdesskatt vid import i samband med projekt som finansieras av USA. Detta strider mot EU:s tull- och momsregler.

Kommissionen hade bett Bulgarien ändra avtalet så att det följer EU-rätten eller att ensidigt häva det (se IP/12/672). Eftersom Bulgarien inte har gjort detta överlåter kommissionen nu ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: IP/13/573 – Emer Traynor – Tfn +32 2 292 15 48 – Mobil +32 498 98 38 71)

 1. Miljö: Kommissionen väcker talan mot Grekland på grund av nitratföroreningar

Kommissionen väcker talan mot Grekland på grund av att inga effektiva åtgärder har vidtagits för att motverka att vatten förorenas av nitrater. Trots att nitratdirektivet har varit i kraft sedan 1991 har Grekland ännu inte har utsett ett antal zoner där det är risk för nitratföroreningar och har inte heller antagit några åtgärder för att effektivt motverka nitratförorening i dessa zoner. Kommissionen väcker därför talan mot Grekland vid EU-domstolen.

(Mer information: IP/13/576 – Joe Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 35 93)

 1. Inre marknaden: Kommissionen väcker talan mot Ungern på grund av restriktioner när det gäller måltidskuponger och andra naturaförmåner

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Ungern vid EU-domstolen på grund av landets regler om förmånskuponger för måltider, fritidsaktiviteter och semesterresor. Enligt kommissionen strider den nya ungerska lagstiftningen mot de grundläggande principerna om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster i EUF-fördraget (artiklarna 49 och 56) och mot Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.

(Mer information: IP/13/578 – Chantal Hughes – Tfn +32 2 296 44 50 – Mobil +32 498 96 44 50)

 1. Kommissionen väcker talan mot Nederländerna för diskriminering av studerande när det gäller biljettpriser

Kommissionen har beslutat att ta Nederländerna till EU-domstolen för diskriminering av studerande från andra EU-länder. Utländska studenter har inte samma rätt till rabatt på biljetter i kollektivtrafiken som nederländska studenter. Enligt EU-fördraget ska studenter från EU som väljer att studera i unionen ha samma rätt till förmåner som landets egna studerande, om inte EU-lagstiftningen uttryckligen utesluter en förmån från principen om lika behandling, som är fallet till exempel när det gäller bistånd till uppehälle.

Kommissionen anser att Nederländerna inte har tillämpat principen om lika behandling eftersom man begränsat rabatterade biljettpriser på tåg och bussar till studerande som antingen är nederländska medborgare eller varaktigt bosatta i Nederländerna. Alla andra EU-medborgare som studerar i landet, inklusive Erasmus-studenter, diskrimineras därför.

(Mer information: IP/13/574 – Dennis Abbott – Tfn +32 2 295 92 58 – Mobil +32 498 95 92 58)

 1. Genetiskt modifierade organismer: Kommissionen väcker talan mot Polen för underlåtenhet att upprätta register över var genetiskt modifierade organismer odlas

I dag har kommissionen beslutat att dra Polen inför EU-domstolen för brott mot EU:s regler om övervakning av odling av genetiskt modifierade organismer.

Enligt direktiv 2001/18/EG ska de områden där genetiskt modifierade organismer odlas anmälas till behöriga nationella myndigheter, registreras i ett register som upprättats av medlemslandet och göras kända för allmänheten. Detta garanterar att allmänheten har tillgång till ändamålsenlig information, gör det möjligt att övervaka eventuella effekter av genetiskt modifierade organismer på miljön och innebär att man kan vidta samexistensåtgärder. Polen har hittills inte inkluderat dessa krav i den nationella lagstiftningen.

(Mer information: IP/13/571 – Frederic Vincent – Tfn +32 2 298 71 66 – Mobil +32 498 98 71 66)

 1. Inre marknaden för gas: Kommissionen väcker talan mot Polen på grund av reglerade gaspriser för företagskunder

Kommissionen väcker talan mot Polen vid EU-domstolen för att landet inte följer EU-reglerna för den inre energimarknaden. Enligt direktiv 2009/73/EG bör priserna främst bestämmas av utbud och efterfrågan. Statligt fastställda tariffer för andra slutanvändare än hushåll hindrar nya gasleverantörer från att komma in på marknaden, vilket betyder att de polska konsumenterna inte kan dra nytta av alla de fördelar som den inre marknaden kan erbjuda.

Enligt EU-lagstiftningen får reglerade priser bara användas i undantagsfall och inte som huvudprincip för prissättningen. Ett antal strikta krav måste vara uppfyllda, bland annat ett krav på proportionalitet.

(Mer information: IP/13/580 – Marlene Holzner – Tfn +32 2 296 01 96 – Mobil +32 498 98 22 80

 1. Transport: Kommissionen väcker talan mot Spanien på grund av reglerna för rekrytering av hamnarbetare

Kommissionen beslutade i dag att väcka talan mot Spanien vid EU-domstolen på grund av de regler för anställning av hamnarbetare som tillämpas i flera av landets hamnar. Godshanteringsföretagen i dessa hamnar tillåts inte rekrytera egen personal på arbetsmarknaden. I stället måste godshanteringsföretagen köpa in sig i privata företag som tillhandahåller de stuveriarbetare som behövs. Det är bara om det privata stuveriföretaget erbjuder olämplig eller otillräcklig arbetskraft som godshanteringsföretagen får rekrytera fritt på arbetsmarknaden. Kommissionen anser att godshanteringsföretag från andra medlemsländer som skulle vilja etablera sig i spanska hamnar kan avskräckas på grund av denna restriktiva praxis.

(Mer information: IP/13/559 – Helen Kearns – Tfn +32 2 298 76 38 – Mobil +32 498 98 76 38)

 1. Djurhälsa: Kommissionen väcker talan mot Sverige på grund av att testningen för paratuberkulos hos nötkreatur inte upphört

Kommissionen beslutade i dag att dra Sverige inför EU-domstolen på grund av att direktiv 64/432/EEG inte genomförts korrekt. Sverige fortsätter nämligen att testa nötkreatur som importeras från andra medlemsländer för paratuberkulos.

I de enhetliga djurhälsovillkoren för handel med nötkreatur i direktiv 64/432/EEG finns inga djurhälsokrav för paratuberkulos. Obligatorisk testning efter ankomst avskräcker dessutom svenska jordbrukare från att föra in nötkreatur från andra EU-länder, vilket får samma verkan som kvantitativa restriktioner skulle ha. Testningen strider alltså mot artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som förbjuder importrestriktioner.

(Mer information: IP/13/570 – Frederic Vincent – Tfn +32 2 298 71 66 – Mobil +32 498 98 71 66)

 1. Andra ärenden av särskilt intresse

 1. Kommissionen uppmanar Italien att driva in överskottsavgifter från mjölkproducenter

Kommissionen har uppmanat Italien att vidta åtgärder p.g.a. bristerna när det gäller att driva in överskottsavgifter från mjölkproducenter som överskridit sina individuella kvoter under de år som Italien överskridit den nationella mjölkkvoten.

Trots upprepade uppmaningar från kommissionen har merparten av de avgifter som skulle ha betalats mellan 1995 och 2009 fortfarande inte drivits in av de italienska myndigheterna. De italienska myndigheterna har uppenbarligen inte vidtagit lämpliga åtgärder för att i praktiken driva in det totala beräknade beloppet på minst 1,42 miljarder euro från producenterna. Kommissionen understryker att beloppet måste betalas tillbaka till den italienska budgeten så att inte de italienska skattebetalarna drabbas.

Om avgifterna inte drivs in undergrävs de insatser som gjorts på EU-nivå för att stabilisera marknaden för mjölkprodukter. Dessutom skapas en snedvridning av konkurrensen med andra europeiska och italienska producenter som följt produktionskvoterna eller betalat överskottsavgifter när kvoterna överskridits.

(Mer information: IP/13/577 – Roger Waite – Tel. +32 2 296 14 04 – Mobile +32 498 96 14 04)

  Skatter: Kommissionen kräver att fem medlemsländer genomför EU-reglerna mot skatteflykt

Kommissionen har skickat motiverade yttranden till Belgien, Grekland, Finland (Åland), Italien och Polen och begärt att de anmäler hur direktivet om administrativt samarbete har införlivats i nationell lagstiftning.

Syftet med direktivet om administrativt samarbete är att öka insynen och informationsutbytet samt intensifiera det gränsöverskridande samarbetet, som är viktiga verktyg i kampen mot skatteflykt (se IP/12/1376). Medlemsländerna var skyldiga att börja tillämpa detta direktiv från och med den 1 januari 2013. Belgien, Finland, Grekland, Italien och Polen har inte meddelat kommissionen om de har införlivat direktivet i den nationella lagstiftningen.

(Mer information: IP/13/572 – Emer Traynor – Tfn +32 2 292 15 48 – Mobil +32 498 98 38 71)

 1. Järnvägstransport: Frankrike och Storbritannien måste följa EU-regler som gäller tunneln under Engelska kanalen

Kommissionen har skickat en formell begäran till Frankrike och Storbritannien att de ska följa EU:s regler mot för höga banavgifter för passagerar- och godståg i tunneln under Engelska kanalen. Kommissionen uppmanar dem att se till att det finns en oberoende tillsynsmyndighet och att säga upp ett avtal som för närvarande på ett restriktivt sätt reserverar kapacitet för vissa järnvägsföretag. De höga banavgifterna leder till höga biljettpriser för passagerare och godstransportföretag klagar över att de inte har råd att använda tunneln för godstransporter. I stället används vägtransporter, vilket orsakar trafikstockningar och föroreningar.

(Mer information: IP/13/557 – Helen Kearns – Tfn +32 2 298 76 38 – Mobil +32 498 98 76 38)

 1. Transport: Kommissionen uppmanar Tyskland att följa EU-reglerna om särredovisning inom järnvägssektorn

Enligt kommissionen följer Tyskland inte EU-reglerna om separat redovisning för företag som förvaltar infrastrukturen och järnvägsföretag eller reglerna om banavgifter. Detta överträdelseförfarande ingår i en serie liknande förfaranden om särredovisning som inletts mot ett antal medlemsländer. Det tyska systemet innebär en möjlighet att finansiera kommersiell transportverksamhet med statliga medel som är avsedda för infrastruktur och allmännyttiga persontransporter.

(Mer information: IP/13/556 – Helen Kearns – Tfn +32 2 298 76 38 – Mobil +32 498 98 76 38)

 1. Andra motiverade yttranden

 1. Belgien, Cypern, Tjeckien, Portugal och Rumänien uppmanas att följa EU:s regler för oljelager

Kommissionen har formellt uppmanat Belgien, Cypern, Tjeckien, Portugal och Rumänien att vidta åtgärder för att se till att alla skyldigheter enligt EU:s lagstiftning om oljelager uppfylls. Enligt direktiv 2009/119/EG måste medlemsländerna ha ett minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter för att trygga oljeförsörjningen vid eventuella störningar. Med tanke på oljans betydelse i EU:s energimix, EU:s kraftiga beroende av råolja och petroleumprodukter utifrån och den geopolitiska osäkerheten i många producentregioner är det mycket viktigt att se till att konsumenterna alltid har tillgång till petroleumprodukter. Kommissionen sände i dag ett motiverat yttrande till Belgien, Cypern, Tjeckien, Portugal och Rumänien som ännu inte underrättat kommissionen om vilka åtgärder de vidtagit för att införliva direktivet i sin nationella lagstiftning. Om de inte gör detta inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till domstolen.

Direktivet skulle ha införlivats av medlemsländerna senast den 31 december 2012. I januari 2013 inleddes överträdelseförfaranden mot 17 medlemsländer som inte hade genomfört direktivet. En formell underrättelse skickades till Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Grekland, Spanien, Ungern, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien och Storbritannien. Kommissionen undersöker situationen i de andra medlemsländerna mot vilka ett överträdelseförfarande inletts. Det är möjligt att ytterligare motiverade yttranden skickas ut senare.

  Läs mer: http://ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm

(Mer information: Marlene Holzner – Tfn +32 2 296 01 96 – Mobil +32 498 98 22 80)

 1. Energieffektivitet i byggnader: Kommissionen uppmanar sju medlemsländer att vidta nationella åtgärder om byggnaders energieffektivitet

Kommissionen har formellt uppmanat Belgien, Finland, Frankrike, Lettland, Tyskland, Nederländerna och Polen att vidta åtgärder för att se till att de uppfyller sina skyldigheter enligt EU:s lagstiftning om energieffektivitet i byggnader (direktiv 2010/31/EU). Kommissionen har skickat ett motiverat yttrande till länderna och bett dem meddela vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra direktivet, som skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 9 juli 2012. Enligt direktivet måste medlemsländerna fastställa och tillämpa minimikrav på energiprestandan för både nya och befintliga byggnader, se till att byggnaderna energicertifieras och kräva regelbundna inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem. Dessutom ska medlemsländerna från och med 2021 se till att alla nya byggnader är s.k. nära-nollenergibyggnader. Genom att korrekt införliva och genomföra direktivet kan EU-länderna göra betydande kostnadseffektiva energibesparingar och minska utsläppen av växthusgaser. Om de inte uppfyller sina skyldigheter enligt direktivet inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till domstolen.

I september 2012 inledde kommissionen överträdelseförfaranden mot 24 medlemsländer som inte hade anmält sina nationella åtgärder för att införliva direktivet med nationell lagstiftning. Ett antal medlemsländer underrättade kommissionen om sina införlivandeåtgärder, men många gjorde det inte och motiverade yttranden skickades därför till Italien, Grekland, Portugal och Bulgarien i januari 2013 och till Spanien och Slovenien i april 2013. Kommissionen har också beslutat att väcka talan mot Portugal vid EU-domstolen på grund av att landet inte har antagit lagstiftning för att införliva direktivet om byggnaders energiprestanda med nationell lagstiftning (se IP/13/579).

Läs mer: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Mer information: Marlene Holzner – Tfn +32 2 296 01 96 – Mobil +32 498 98 22 80)

 1. Kommissionen uppmanar Belgien och Portugal att vidta åtgärder för förvaltning av vägars säkerhet

Kommissionen uppmanade i dag Belgien och Portugal att i enlighet med skyldigheterna enligt EU-rätten anta och sprida riktlinjer till stöd för de organ som ansvarar för förvaltning av vägars säkerhet. Till deras uppgifter hör bland annat trafiksäkerhetsrevision och rangordning av vägnätets säkerhet. Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande inom ramen för EU:s överträdelseförfarande. Om Belgien och Portugal inte inom två månader meddelar kommissionen vilka åtgärder de har vidtagit för att se till att EU-rätten följs, kan kommissionen gå vidare till EU-domstolen. De båda länderna uppmanades att senast den 19 december 2011 anta nationella riktlinjer i enlighet med direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet. Riktlinjerna skulle anmälas till kommissionen senast den 19 mars 2012. Portugal har inte gjort detta och Belgien har gjort det delvis. Att inte anta eller sprida riktlinjer kan hindra de behöriga organen från att korrekt tillämpa de förfaranden som fastställs i direktivet. Detta kan försämra säkerheten på vägarna, vilket är farligt för alla som använder dem.

(Mer information: Helen Kearns – Tfn +32 2 298 76 38 – Mobil +32 498 98 76 38)

 1. Säkerhetsövervakning av läkemedel: Kommissionen uppmanar fyra medlemsländer att följa reglerna om humanläkemedel

Kommissionen har skickat en formell begäran till Tjeckien, Spanien, Polen och Slovenien och uppmanat dem att se till att alla bestämmelser om humanläkemedel i direktiv 2010/84/EU följs. Genom direktivet förstärks och förenklas systemet för säkerhetsövervakning av läkemedel på den europeiska marknaden. Det förbättrar patientsäkerheten och folkhälsan genom att göra det lättare att förebygga, upptäcka och bedöma biverkningar av läkemedel. Direktivet gör det också möjligt för patienter att rapportera biverkningar direkt till de behöriga myndigheterna. De fyra medlemsländerna har inte införlivat direktivet i den nationella lagstiftningen, trots att de skulle ha gjort det senast den 21 juli 2012. De har nu två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för se till att EU-rätten följs. Om de inte gör det kan det leda till att kommissionen för ärendet vidare till EU-domstolen.

(Mer information: Frederic Vincent – Tfn +32 2 298 71 66 – Mobil +32 498 98 71 66)

  Miljö: Kommissionen uppmanar Italien och Nederländerna att införliva EU:s regler om skydd av försöksdjur

Kommissionen uppmanar Italien och Nederländerna att införliva EU:s lagstiftning om skydd av försöksdjur i sin nationella lagstiftning. Syftet med direktivet är att minimera användningen av djur i försök utan att för den skull äventyra forskning på högsta nivå i EU. Enligt direktivet måste alltid andra metoder än djurförsök användas när det är möjligt. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 10 november 2012. Eftersom de två länderna inte höll tidsfristen sändes formella underrättelser till dem den 31 januari 2013. Italien har ännu inte underrättat kommissionen om eventuella ändringar i sin lagstiftning. Nederländerna anser att landets nuvarande lagstiftning delvis täcker direktivets räckvidd, men enligt kommissionen har vissa bestämmelser fortfarande inte tagits med i nederländsk lagstiftning. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande till båda medlemsländerna. Om de inte reagerar inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen, som kan besluta om vite.

(Mer information: Joe Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobile +32 498 95 35 93)

 1. Folkhälsa: Kommissionen kräver att två medlemsländer följer kvalitets- och säkerhetsnormerna för transplantation av mänskliga organ

Kommissionen har i dag skickat en formell begäran till Luxemburg och Slovenien för att kräva att de rättar sig efter direktiv 2010/53/EU om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation. Enligt direktivet ska alla medlemsländer utse behöriga myndigheter, godkänna organisationer för tillvaratagande och transplantationscentrum samt införa system för spårbarhet och för rapportering av allvarliga avvikande händelser och allvarliga biverkningar. Dessutom fastställs krav angående säker transport av organ och karakterisering av organ och donatorer. Luxemburg och Slovenien har ännu inte införlivat direktivet i den nationella lagstiftningen, trots att de skulle ha gjort det senast den 27 augusti 2012. De har nu två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för se till att EU-rätten följs. Om de inte gör det kan det leda till att kommissionen för ärendet vidare till EU-domstolen.

(Mer information: Frederic Vincent – Tfn +32 2 298 71 66 – Mobil +32 498 98 71 66)

 1. Järnvägstransport: Kommissionen ber Österrike att införliva EU:s regler om järnvägssäkerhet

Kommissionen uppmanar Österrike att anpassa sina nationella bestämmelser till EU-direktivet om järnvägssäkerhet (2004/49/EG). Detta gäller i synnerhet säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd, säkerhetsmyndighetens beslutsförfaranden, skyldigheten att utreda allvarliga olyckor och att informera om utredningen samt att rapportera om säkerhetsrekommendationer. Lagstiftningen borde ha varit på plats den 30 april 2006. Om Österrike inte vidtar tillräckliga åtgärder kan kommissionen föra ärendet vidare till EU-domstolen. Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Österrike i denna fråga i november 2012 och ett motiverat yttrande (andra steget i EU:s överträdelseförfarande) skickas nu till landet. Österrike har två månader på sig att svara kommissionen.

(Mer information: Helen Kearns – Tfn +32 2 298 76 38 – Mobil +32 498 98 76 38)

 1. Fri rörlighet: Kommissionen uppmanar Cypern att följa EU:s regler

Kommissionen har beslutat att skicka ett motiverat yttrande till Cypern på grund av att direktivet om fri rörlighet (direktiv 2004/38/EG) inte har införlivats och tillämpats korrekt i landet. Enligt direktivet får medlemsländerna kräva att EU-medborgare inom en rimlig och icke-diskriminerande tid anmäler att de befinner sig i landet. Följden av att inte göra detta kan bli ”proportionerliga och icke-diskriminerande sanktioner”. De sanktioner som tillåts enligt den cypriotiska lagstiftningen är inte förenliga med EU:s regler. Enligt den cypriotiska lagstiftningen kan EU-medborgare som vistas i Cypern längre än 21 dagar och som inte gör en anmälan inom 35 dagar efter ankomsten få böter på upp till 1 000 euro.

Dessutom dröjer det fortfarande alltför länge innan uppehållskort utfärdas för EU-medborgares familjemedlemmar från länder utanför EU. Enligt direktivet måste detta ske inom sex månader.

Slutligen är avgifterna för att få intyg om permanent uppehållsrätt efter fem års bosättning (80 euro) högre än för identitetshandlingar som utfärdas till cypriotiska medborgare (20 euro), trots att det i direktivet fastställs att uppehållsdokument som utfärdas till EU-medborgare och deras familjemedlemmar ska utfärdas ”gratis eller mot betalning av ett belopp som inte överstiger de avgifter som landets egna medborgare betalar för liknande handlingar”.

I det motiverade yttrandet kräver kommissionen att Cypern följer de relevanta EU-bestämmelserna. Om Cypern inte rättar till dessa missförhållanden inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: Mina Andreeva – Tfn +32 2 299 13 82 – Mobil +32 498 99 13 82)

 1. Arbetsrätt: Kommissionen uppmanar Danmark att se till att deltidsanställda inom den kommunala utbildningssektorn likabehandlas

Kommissionen har uppmanat Danmark att följa alla krav i EU:s direktiv om deltidsarbete när det gäller den kommunala utbildningssektorn. De danska myndigheterna måste se till att deltidsanställda som arbetar mindre än åtta timmar per vecka eller som är anställda för mindre än en månad har samma anställningsvillkor som fast anställd personal. Diverse kollektivavtal inom den kommunala utbildningssektorn i Danmark innebär att sådana deltidsanställda går miste om ett antal förmåner som heltidsanställda eller andra deltidsanställda har. I direktiv 97/81/EG föreskrivs att deltidsanställda ska likabehandlas med jämförbara heltidsanställda. Medlemsländerna kan dock besluta att utesluta tillfälligt anställda från detta skydd, men bara i undantagsfall. De danska bestämmelserna på området utesluter dock deltidsanställda som bara arbetar tillfälligt även när detta undantag inte tillämpligt. Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande inom ramen för EU:s överträdelseförfarande. Danmark har nu två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som har vidtagits för att se till att den nationella lagstiftningen överensstämmer med EU-direktivet. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Danmark vid EU-domstolen.

(Mer information: Jonathan Todd – Tfn +32 2 299 41 07 – Mobil +32 498 99 41 07)

 1. Jordbruk: Kommissionen kräver att Grekland garanterar fritt tillträde till marknaden för vinproducenter på Samos

Kommissionen har formellt uppmanat Grekland att ändra sin nationella lagstiftning som kräver att alla vinproducenter på ön Samos är medlemmar av det lokala vinkooperativet och att de levererar all druvmust de producerar till kooperativet.

En klagande som ansökt om tillstånd för självständig produktion fick avslag på sin ansökan med hänvisning till detta krav. Kommissionen anser att kravet på obligatoriskt medlemskap i en producentorganisation strider mot principen om en öppen marknad, enligt vilken alla producenter har fritt tillträde till marknaden, som endast regleras genom gemensamma regler för sektorn på EU-nivå.

Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande, eftersom de grekiska myndigheternas svar på en formell underrättelse som skickades 2011 inte var tillfredsställande. Om Grekland inte skickar ett tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: Roger Waite – Tfn +32 2 296 14 04 – Mobil +32 498 96 14 04)

 1. Växtförökningsmaterial: Kommissionen ber Grekland ändra sina bestämmelser om import av förökningsmaterial från andra medlemsländer

Kommissionen anser att den grekiska lagstiftningen innebär en överträdelse av artikel 34 i EUF-fördraget om fri rörlighet för varor, genom att det krävs att personer som importerar växtförökningsmaterial från ett annat medlemsland har ett försäljningstillstånd. Vissa stränga villkor måste uppfyllas för att tillståndet beviljas. Med några få undantag gäller kravet för både privatpersoner och företag. Enligt Grekland vill man av växtskyddsskäl förhindra att smittat material planteras. De argument som framförts av de grekiska myndigheterna ansågs dock inte tillfredsställande, eftersom de inte gick in på den grundläggande frågan, nämligen de villkor enligt vilka försäljningstillståndet beviljas. Inget av villkoren anses relevanta med tanke på växtskyddet när det gäller personer som köper förökningsmaterial för yrkesmässig användning. När det gäller privata användare anses kravet på försäljningstillstånd vara oproportionerligt. Grekland har två månader på sig att anpassa sin lagstiftning till unionens lagstiftning.

(Mer information: Frederic Vincent – Tfn +32 2 298 71 66 – Mobil +32 498 98 71 66)

 1. Skatter: Kommissionen uppmanar Grekland att upphöra med diskriminerande beskattning av mjölk och kött

Kommissionen har formellt uppmanat Grekland att ändra sin diskriminerande skattelagstiftning för mjölk, mjölkprodukter och kött från andra medlemsländer.

Grekland tar i dag ut en avgift på köp av mjölk och mjölkprodukter. Avgiften tillämpas emellertid inte på samma sätt på inhemska produkter som på produkter från andra medlemsländer. Vissa inhemska produkter är undantagna från skatt och andra beskattas lägre.

En avgift tas även ut för köp av både inhemskt och importerat kött. Denna avgift används för att finansiera Elogak, ett offentligt organ som beviljar stöd till grekiska jordbrukare, och främjar därför endast inhemska produkter.

Dessa bestämmelser bryter mot EU:s regler om förbud mot åtgärder som har motsvarande verkan som tullar och som skapar diskriminerande inhemska skatter eller avgifter. Begäran har gjorts i form av ett motiverat yttrande. Om Grekland inte skickar ett tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: Emer Traynor – Tfn +32 2 292 15 48 – Mobil +32 498 98 38 71)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Ungern att införliva EU-regler om industriutsläpp

Kommissionen uppmanar Ungern att lägga fram uppgifter om hur EU:s lagstiftning om industriutsläpp införlivas i den nationella lagstiftningen. Det nya direktivet om industriutsläpp ersätter och uppdaterar äldre regler som syftar till att förhindra, minska och så långt som möjligt eliminera föroreningar från industrin. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 7 januari 2013. Eftersom Ungern inte höll den ursprungliga fristen skickades en formell underrättelse till landet den 31 januari 2013. Kommissionen skickar nu ett motiverat yttrande, och om Ungern inte reagerar inom två månader kan ärendet överlämnas till EU-domstolen.

(Mer information: Joe Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobile +32 498 95 35 93)

 1. Offentlig upphandling: Kommissionen uppmanar Italien att följa EU:s regler

Kommissionen har begärt att Italien korrekt tillämpar EU:s regler om offentlig upphandling när det gäller de nya byggnader som byggdes för domstolsförvaltningen i Bari. Det uppskattade värdet är 350 miljoner euro. Italien följde inte de då gällande EU-reglerna om offentlig upphandling eftersom landet ansåg att kontraktet bara var ett hyresavtal, inte en byggentreprenad. Kommissionen anser att Italien har överträtt sina skyldigheter enligt direktiv 93/37/EEG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader (som var tillämpligt vid den tidpunkten). EU:s bestämmelser om offentlig upphandling har införts för att garantera EU-omfattande konkurrens, öppenhet och likabehandling samt för att man ska få bästa värde för pengarna. Att reglerna inte följs skadar det allmänna intresset och gör det dessutom svårare för privata ekonomiska aktörer att delta i offentliga upphandlingar.

Kommissionens har därför skickat ett motiverat yttrande inom ramen för EU:s överträdelseförfarande. Om Italien inte inom två månader anmäler några åtgärder som innebär att överträdelsen av EU-lagstiftningen upphör kan kommissionen besluta att överlämna ärendet till EU-domstolen.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Mer information: Chantal Hughes – Tfn +32 2 296 44 50 – Mobil +32 498 96 44 50)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Portugal att förbättra bedömningen av vindkraftverk

Kommissionen är bekymrad över att vindkraftverk i Portugal tillåts expandera utan att konsekvenserna av detta bedöms på ett lämpligt sätt. Problemet gäller även Natura 2000-nätverket och dess skyddade områden och kan potentiellt få allvarliga konsekvenser för miljön och för skyddade arter. För att få Portugal att ändra sina lagar har kommissionen skickat ett motiverat yttrande till landet.

Enligt direktivet om miljökonsekvensbedömning måste projekt som sannolikt kommer att ha en betydande inverkan på miljön bedömas innan de officiellt godkänns. Även projekt inom Natura 2000-områden måste bedömas i enlighet med direktivet om livsmiljöer. Portugal bryter idag mot båda direktiven på grund av en ny lag som innebär att projekt inte behöver bedömas om arbetet betraktas som en uppgradering under en viss gräns. Enligt kommissionen finns det en risk för att lagstiftning vars syfte är att skydda människors hälsa och miljön oundvikligen kommer att överträdas om projekt som redan ligger nära gränsen automatiskt tillåts expandera.

(Mer information: Joe Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobile +32 498 95 35 93)

 1. Skatter: Kommissionen uppmanar Portugal att upphöra med diskriminerande beskattning av utländska företag

Kommissionen har uppmanat Portugal att ändra sina skattebestämmelser för utländska företag som ägs av personer bosatta i Portugal.

Företag som inte har sitt säte eller vars egentliga företagsledning inte finns i Portugal måste betala företagsskatt på inkomst i Portugal. Liksom andra skattebetalare kan dessa företag ha rätt till ett antal skatteförmåner. Dessa förmåner beviljas dock inte om mer än 25 % av kapitalet i det utländska företaget ägs av personer bosatta i Portugal.

Enligt kommissionen utgör olika beskattning av utländska företag på grundval av var aktieägarna är bosatta ett hinder för den fria rörligheten för kapital. Begäran har gjorts i form av ett motiverat yttrande. Om Portugal inte skickar ett tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: Emer Traynor – Tfn +32 2 292 15 48 – Mobil +32 498 98 38 71)

 1. Offentlig upphandling: Kommissionen uppmanar Rumänien att följa EU-reglerna

Kommissionen har i dag uppmanat Rumänien att följa EU:s direktiv om offentlig upphandling. Kommissionen menar att upphandlingen av en byggentreprenad som gällde den nationella vägen mellan Crasna och Iași stred mot direktiven 2004/18/EG och 89/665/EEG. Anbudsförfarandet anordnades av det rumänska nationella vägverket och genomfördes i enlighet med en nationell lag som senare visade sig strida mot EU:s regler om offentlig upphandling. Grundläggande uppgifter i meddelandet om upphandling saknades därför och anbudsgivarnas rätt till effektiv granskning tillgodosågs inte.

Kommissionens har därför skickat ett motiverat yttrande inom ramen för EU:s överträdelseförfarande. Om Rumänien inte inom två månader anmäler några åtgärder som innebär att överträdelsen av EU-lagstiftningen upphör kan kommissionen besluta att överlämna ärendet till EU-domstolen.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(Mer information: Chantal Hughes – Tfn +32 2 296 44 50 – Mobil +32 498 96 44 50)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Slovenien att effektivisera avfallshanteringen och driften av deponier

Kommissionen uppmanar Slovenien att förbättra avfallshanteringen på flera platser i staden Celje. Ett av problemen är en deponi i närheten av stadskärnan där man olagligen har dumpat jordmassor som grävts upp från ett stort, tidigare exploaterat markområde som var starkt förorenat med tungmetaller. Ett annat problem är en deponi i närliggande Bukovžlak. Mer allmänt anser kommissionen också att Slovenien inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att se till att uppgrävda jordmassor och kontaminerat avfall inte äventyrade människors hälsa och miljön under byggandet av ett teknikcentrum i Celje under 2006. Kommissionen skickar ett motiverat yttrande, och om Slovenien inte reagerar inom två månader kan ärendet överlämnas till EU-domstolen.

Kommissionen uppmanar också Slovenien att se till att dess lagstiftning är förenlig med EU:s normer för bedömning av miljökonsekvenserna av infrastrukturprojekt. Slovenien har antagit ett nationellt system för granskning av projekt vilket inte helt motsvarar EU:s normer och begreppet ”tillstånd” är inte heller helt i linje med kraven i direktivet och EU-domstolens rättspraxis. Ett motiverat yttrande har skickats, och om Slovenien inte reagerar på det inom två månader kan kommissionen föra ärendet vidare till EU-domstolen.

(Mer information: Joe Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobile +32 498 95 35 93)

 1. Etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster: Kommissionen uppmanar Slovenien att respektera EU:s regler

Kommissionen uppmanar i dag Slovenien att följa EU:s regler om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster (artiklarna 49 och 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 10, 13 och 16 i tjänstedirektivet) inom utbildningssektorn.

Till följd av de överträdelseförfaranden som kommissionen inlett har den slovenska lagstiftningen ändrats så att högskolor och universitet från andra medlemsländer kan erbjuda utbildningsprogram i Slovenien. Enligt gällande lag krävs dock att ett särskilt administrativt förfarande införs genom sekundärlagstiftning för att tjänsteleverantörer från EU att kunna bedriva verksamhet i Slovenien. Denna sekundärlagstiftning har inte antagits trots en rättslig skyldighet att göra det. I praktiken betyder det att högskolor och universitet från andra medlemsländer inte kan utnyttja rätten att grunda en filial eller ett dotterbolag eller ge utbildning genom validerings- eller franchiseavtal, eftersom det administrativa förfarande som föreskrivs i lagen fortfarande inte har antagits.

På grund av Slovenien inte har antagit kriterierna och villkoren för detta administrativa förfarande uppmanar kommissionen genom ett motiverat yttrande landet att vidta åtgärder för att uppnå full överensstämmelse med EU:s regler. Om de slovenska myndigheterna inte lämnar ett tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen överlämna ärendet till EU-domstolen.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(Mer information: Chantal Hughes – Tfn +32 2 296 44 50 – Mobil +32 498 96 44 50)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Spanien att se över effekterna av planerad järnvägsförbindelse i Andalusien

Enligt kommissionen har Spanien beviljat tillstånd för byggandet av en järnvägslinje för höghastighetståg utan att först noggrant bedöma projektets konsekvenser för miljön, vilket strider mot kraven i EU-lagstiftningen. Ett avsnitt av den planerade linjen mellan Almeria och Sevilla kommer att gå genom ett av de viktigaste områdena för stäppfåglar i Andalusien. Området har i dag status som särskilt skyddsområde, och den nya järnvägslinjen kommer att orsaka en betydande försämring av livsmiljön.

Kommissionen sände en formell underrättelse om detta i juni 2011, och även om vissa framsteg har gjorts, är kommissionen inte övertygad om att lämpliga åtgärder för att skydda området har vidtagits. Därför har ett motiverat yttrande skickats. Om Spanien inte reagerar inom två månader kan ärendet överlämnas till EU-domstolen.

(Mer information: Joe Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobile +32 498 95 35 93)

 1. Skatter: Kommissionen uppmanar Spanien att upphöra med diskriminerande beskattning av investeringar i utländska företag

Kommissionen har uppmanat Spanien att ändra sina diskriminerande skatteregler för utländska utdelningar. Med det avses utdelningar från ett utländskt bolag till ett spanskt företag. Skattereglerna för utländska utdelningar är strängare än för inhemska utdelningar (dvs. utdelningar från bolag som har sitt säte i Spanien). Ett spanskt företag som investerar i ett utländskt bolag måste till exempel uppfylla flera villkor (när det gäller inkomstens storlek och nivån på aktieägarnas insatser m.m.) än vid inhemska investeringar om de vill dra nytta av skattelättnader. I övriga fall är skatteförmånerna för inhemska utdelningar inte tillgängliga för utländska utdelningar.

Kommissionen anser att detta system strider mot etableringsrätten, friheten att tillhandahålla tjänster, gränsöverskridande tillhandahållande av varor och den fria rörligheten för kapital som fastställs i EU-fördragen.

Begäran har gjorts i form av ett motiverat yttrande. Om Spanien inte skickar ett tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: Emer Traynor – Tfn +32 2 292 15 48 – Mobil +32 498 98 38 71)

 1. Skatter: Kommissionen uppmanar Storbritannien att se till att konsumenterna kan få moms återbetald av tillverkare

Kommissionen har formellt uppmanat Storbritannien att ändra sin lagstiftning för att se till att slutkunderna kan få momsen återbetald vid eventuella ersättningar från tillverkare för varor som har minskat i pris och köpts genom en tredje part (t.ex. schampo på en stormarknad).

Enligt EU:s momsregler har konsumenterna dessutom rätt att få momsen tillbaka när de får ersättning för varor som är felaktiga, bristfälliga eller inte uppfyller kundens förväntningar eller när kunden returnerar varorna. De gällande brittiska reglerna ger emellertid inte tillverkare möjlighet att återbetala moms som betalats vid tidpunkten för köpet.

Den 24 maj 2012 meddelande Storbritannien att reglerna skulle ändras så att de är i linje med EU-lagstiftningen, men detta har ännu inte skett. Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande. Storbritannien har nu två månader på sig att svara. Annars kan kommissionen överlämna ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: Emer Traynor – Tfn +32 2 292 15 48 – Mobil +32 498 98 38 71)


Side Bar