Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 20. junija 2013

Junijski paket kršitev: glavni sklepi

KMETIJSTVO

IZOBRAŽEVANJE IN KULTURA

ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ENERGETIKA

OKOLJE

ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

NOTRANJI TRG IN STORITVE

SODNO VARSTVO

OBDAVČITEV IN CARINSKA UNIJA

PROMET

AT

1

BE

2

1

3

BG

1

CY

1

1

CZ

1

1

DE

1

1

DK

1

EL

1

1

1

2

ES

1

1

1

1

FI

1

1

FR

1

1

HU

1

1

IT

1

2

1

1

LU

1

LV

1

NL

1

1

1

PL

2

2

1

PT

2

1

1

1

RO

1

1

SE

1

SI

1

2

1

UK

1

1

Evropska komisija v mesečnem paketu sklepov o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti po pravu EU. Sklepi, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovili ustrezno uporabo prava EU v korist državljanov in podjetij.

Komisija je danes sprejela 186 sklepov, od tega 47 obrazloženih mnenj, 12 zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije, štiri med njimi vključujejo denarne kazni. V nadaljevanju so povzeti glavni sklepi. Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/12.

 1. Zadeve, predložene Sodišču EU, s predlaganimi denarnimi kaznimi

 1. Okolje: Italija znova pred Sodiščem zaradi ravnanja z odpadki v Kampanji, Komisija predlaga denarno kazen

Evropska komisija se je odločila, da proti Italiji znova sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi dolgotrajnega neustreznega ravnanja z odpadki v deželi Kampanji. V skladu z zakonodajo EU morajo države članice odpadke predelovati in odstranjevati tako, da varujejo zdravje ljudi in okolje. Več kot tri leta po prejšnji odločitvi Sodišča v tej zadevi Komisija proti Italiji znova začenja postopek pred Sodiščem. Tokrat Komisija predlaga plačilo pavšalnega zneska v višini 25 milijonov evrov (21 067 evrov na dan za obdobje med obema obravnavanjema zadeve na Sodišču) in dnevne denarne kazni v višini 256 819,20 evrov za vsak dan po drugi odločitvi Sodišča, dokler kršitev ne bo odpravljena.

(Več informacij: IP/13/575 – J. Hennon - telefon: +32 22953593 - mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Promet: Komisija je proti Belgiji sprožila postopek pred Sodiščem zaradi predpisov o inteligentnih prometnih sistemih

Evropska komisija se je odločila, da proti Belgiji sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ta država ni prenesla Direktive 2010/40/EU o inteligentnih prometnih sistemih. Komisija predlaga dnevno denarno kazen v višini 34 540,80 evrov, ki bi se plačevala od datuma sprejetja pritrdilne sodbe Sodišča, dokler Belgija Komisije ne obvesti, da je zadevne predpise v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo.

Direktivo 2010/40/EU so morale vse države članice EU prenesti v nacionalno zakonodajo do 27. februarja 2012. Predpisi zagotavljajo okvir za podporo uvajanja inteligentnih prometnih sistemov (informacijskih in komunikacijskih tehnologij v prometu) na področju prometa in za vmesnike do drugih vrst prevoza.

(Več informacij: IP/13/561 - H. Kearns - telefon: +32 22987638 - mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Pomorska varnost: Komisija je proti Belgiji sprožila postopek pred Sodiščem zaradi predpisov o preiskovanju pomorskih nesreč

Evropska komisija se je odločila, da proti Belgiji sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi nepopolnega prenosa Direktive o preiskovanju pomorskih nesreč. Komisija predlaga dnevno denarno kazen v višini 55 265,28 evrov, ki bi se plačevala od datuma sprejetja pritrdilne sodbe Sodišča, dokler Belgija Komisije ne obvesti, da je zadevne predpise v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo. Te denarne kazni Komisija predlaga v skladu z Lizbonsko pogodbo in ob upoštevanju trajanja in teže kršitve ter velikosti posameznih držav članic. Končno odločitev o kaznih bo sprejelo Sodišče.

Direktiva od držav članic zahteva, da ustanovijo neodvisno stalno preiskovalno telo, ki bo imelo potrebna pooblastila in ustrezno usposobljene preiskovalce, pristojne za zadeve v zvezi s pomorskimi nesrečami in nezgodami.

(Več informacij: IP/13/560 - H. Kearns - telefon: +32 22987638 - mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Energetska učinkovitost stavb: Komisija je proti Portugalski sprožila postopek pred Sodiščem, ker ta ni prenesla predpisov EU

Evropska komisija se je odločila, da proti Portugalski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ni prenesla direktive o energetski učinkovitosti stavb. V skladu s to direktivo morajo države članice določiti in uveljaviti minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti za vse stavbe, zagotoviti certificiranje energetske učinkovitosti stavb ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Poleg tega morajo na podlagi navedene direktive zagotoviti, da so do leta 2021 vse nove stavbe tako imenovane „skoraj nič energijske stavbe“. Komisija predlaga dnevno denarno kazen v višini 25 273,60 evrov. Višina te kazni je določena ob upoštevanju trajanja in teže kršitve ter velikosti države članice. V primeru pritrdilne sodbe Sodišča se bo dnevna denarna kazen plačevala od datuma sodbe do končanja prenosa. Dokončni znesek dnevne denarne kazni bo določilo Sodišče.

(Več informacij: IP/13/579 - M. Holzner - telefon: +32 22960196 - mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Druge zadeve, predložene Sodišču EU

 1. Carina: Komisija je proti Bolgariji sprožila postopek pred Sodiščem, ker ta v sporazumu z Združenimi državami ni revidirala oprostitve carinskih dajatev in davka

Evropska komisija je danes proti Bolgariji sprožila postopek pred Sodiščem, ker ta svojega dvostranskega sporazuma z Združenimi državami o tehnični pomoči ni uskladila z zakonodajo EU.

Bolgarija se je ob pristopu k EU zavezala, da bo sprejela vse potrebne ukrepe, da bi svoje veljavne sporazume s tretjimi državami uskladila z zakonodajo EU. To vključuje dvostranski sporazum z Združenimi državami o tehnični pomoči, v skladu s katerim se Bolgarija odpoveduje carinskim dajatvam in DDV pri uvozu, povezanem s projekti pomoči, ki jih financirajo ZDA. Ta ureditev presega okvire, dovoljene s predpisi EU o carinskih dajatvah in DDV.

Komisija je od Bolgarije zahtevala, naj spremeni sporazum, tako da bo združljiv z zakonodajo EU, ali ga enostransko prekine (glej IP/12/672). Ker Bolgarija tega ni storila, je zdaj Komisija zadevo predložila Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: IP/13/573 - E. Traynor - telefon: +32 22921548 - mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Okolje: Komisija je proti Grčiji sprožila postopek pred Sodiščem zaradi onesnaževanja z nitrati

Evropska komisija se je odločila, da proti Grčiji sproži postopek pred Sodiščem, ker ni sprejela ukrepov za učinkovito odpravo onesnaževanja voda z nitrati. Čeprav direktiva o nitratih velja od leta 1991, Grčija še vedno ni določila več območij, ki so ranljiva za onesnaževanje z nitrati, in še ni sprejela ukrepov za učinkovit boj proti onesnaževanju z nitrati na teh območjih. Zato je Komisija zadevo predložila Sodišču EU.

(Več informacij: IP/13/576 – J. Hennon - telefon: +32 22953593 - mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Notranji trg: Komisija se je odločila, da proti MADŽARSKI sproži postopek pred Sodiščem zaradi omejevalnih pogojev za izdajo bonov za prehrano in za druge ugodnosti v naravi

Evropska komisija se je odločila, da proti Madžarski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi ureditve te države za izdajo bonov za prehrano, prostočasne dejavnosti in počitnice. Komisija namreč meni, da so omejitve, uvedene z novo madžarsko ureditvijo, v nasprotju s temeljnimi načeli pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, ki sta zajamčeni s Pogodbo o delovanju Evropske unije (člena 49 in 56 PDEU) in direktivo o storitvah (Direktiva 2006/123/CE Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu).

(Več informacij: IP/13/578 - C. Hughes - telefon: +32 22964450 - mobilni telefon +32 498964450)

 1. Komisija je proti Nizozemski sprožila postopek pred Sodiščem zaradi diskriminacije na področju študentskih vozovnic

Evropska komisija se je odločila, da proti Nizozemski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi diskriminacije študentov iz drugih držav EU, ki niso upravičeni do popusta pri vozovnicah za javni prevoz, medtem ko je ta popust na voljo nizozemskim študentom. V skladu s Pogodbo EU imajo študentje, kjer koli v EU se odločijo študirati, enake pravice do ugodnosti kot lokalni študentje, razen če zakonodaja EU za neko ugodnost izrecno določa, da se zanjo načelo enakega obravnavanja ne uporablja, kot je v primeru pomoči za vzdrževanje.

Komisija meni, da Nizozemska ni uporabila načela enakega obravnavanja, s tem ko je popust pri vozovnicah za vlake in avtobuse omejila na študente, ki so bodisi nizozemski državljani bodisi daljši čas bivajo na Nizozemskem. Vsi drugi državljani EU, ki študirajo v državi, vključno s študenti programa Erasmus, so torej diskriminirani.

(Več informacij: IP/13/574 - D. Abbott - telefon +32 22959258 - mobilni telefon +32 498959258)

 1. Gensko spremenjeni organizmi: Komisija je proti Poljski sprožila postopek pred Sodiščem, ker ta ni vzpostavila registrov za evidentiranje mest gojenja gensko spremenjenih organizmov

Komisija se je danes odločila, da proti Poljski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi neusklajenosti s predpisi EU glede spremljanja gojenja gensko spremenjenih organizmov.

V skladu z Direktivo 2001/18/EC je treba mesta, kjer se gojijo gensko spremenjeni organizmi, priglasiti pristojnim nacionalnim organom, evidentirati v registru, ki ga vzpostavi država članica, in javno objaviti. S tem postopkom se zagotovi, da se javnosti dajo na razpolago ustrezne informacije, poleg tega pa se omogočita spremljanje možnih učinkov gensko spremenjenih organizmov na okolje in uvedba ukrepov glede soobstoja. Poljska do danes teh zahtev še ni vključila v nacionalno zakonodajo.

(Več informacij: IP/13/571 - F. Vincent - telefon: +32 22987166 - mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Notranji trg s plinom: Komisija je proti Poljski sprožila postopek pred Sodiščem zaradi reguliranih cen plina za poslovne potrošnike

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Poljski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ni zagotovila skladnosti s predpisi EU glede notranjega trga z energijo. V skladu z direktivo o plinu (2009/73/ES) bi morale biti cene določene predvsem s ponudbo in povpraševanjem. Državno določene tarife za negospodinjske končne uporabnike ovirajo vstop novih dobaviteljev na trg s plinom in poljskim potrošnikom preprečujejo, da bi bili deležni vseh koristi, ki jih lahko ponudi notranji trg. 

Zakonodaja EU določa, da se lahko regulirane cene uporabijo samo v izjemnih okoliščinah, ne pa kot glavno načelo določanja cen: izpolnjevati je treba več strogih pogojev, vključno z zahtevo sorazmernosti.

(Več informacij: IP/13/580 - M. Holzner - telefon: +32 22960196 - mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Promet: Komisija je proti Španiji sprožila postopek pred Sodiščem zaradi pravil o zaposlovanju pristaniških delavcev

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Španiji sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi pravil o zaposlovanju pristaniških delavcev v več španskih pristaniščih. Družbe za pretovarjanje v teh pristaniščih trenutno ne smejo same zaposlovati svojega osebja. Veljavna pravila družbe za pretovarjanje obvezujejo k finančni udeležbi v kapitalu zasebnih družb, ki zagotavljajo pristaniške delavce. Družbe za pretovarjanje lahko delavce same zaposlijo le, če delavci, ki jih predlaga taka zasebna družba, niso primerni ali ne zadostujejo. Komisija je mnenja, da te omejevalne delovne prakse odvračajo ponudnike storitev pretovarjanja iz drugih držav članic, ki bi se radi uveljavili v španskih pristaniških.

(Več informacij: IP/13/559 - H. Kearns - telefon: +32 22987638 - mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Zdravje živali: Komisija je proti Švedski sprožila postopek pred Sodiščem, ker ta ni opustila testiranja goveda na paratuberkulozo

Komisija se je danes odločila, da proti Švedski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi nepravilnega izvajanja Direktive 64/432/EEC z nadaljnjo uporabo prakse testiranja goveda, uvoženega iz drugih držav članic, na paratuberkulozo.

Usklajeni pogoji glede zdravja živali za trgovino z govedom, določeni v Direktivi 64/432/EGS, ne vključujejo zdravstvenih zahtev za paratuberkulozo. Poleg tega obvezno testiranje po prihodu švedske kmete odvrača od uvoza goveda iz drugih držav članic EU ter ima enakovreden učinek kot količinske omejitve. Testiranja zato ni mogoče utemeljiti s členom 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ureja omejitve in prepovedi pri uvozu.

(Več informacij: IP/13/570 - F. Vincent - telefon: +32 22987166 - mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Druge zadeve posebnega pomena

 1. Komisija poziva Italijo, naj izterja presežne dajatve od italijanskih proizvajalcev mleka

Evropska komisija je danes pozvala Italijo, naj sprejme ukrepe za odpravo pomanjkljivosti pri izterjavi presežnih dajatev od proizvajalcev mlečnih izdelkov, ki so presegli svoje individualne kvote v letih, v katerih je Italija prekoračila svojo nacionalno mlečno kvoto.

Kljub večkratnim in številnim pozivom Komisije italijanski organi še vedno niso izterjali večine dajatev, ki jih proizvajalci mleka dolgujejo za leta od 1995 do 2009, tako da očitno niso sprejeli ustreznih ukrepov za učinkovito izterjavo skupnega ocenjenega zneska v višini najmanj 1,42 milijarde evrov od proizvajalcev. Kot je danes poudarila Komisija, je treba ta znesek povrniti v italijanski proračun, da ne bodo prikrajšani italijanski davkoplačevalci.

Nezmožnost učinkovite izterjave teh dajatev spodkopava prizadevanja na evropski ravni za stabilizacijo trga mlečnih izdelkov. Poleg tega se s tem izkrivlja konkurenca z drugimi evropskimi in italijanskimi proizvajalci, ki so upoštevali proizvodne kvote oziroma plačali presežne dajatve v primeru prekoračitve.

(Več informacij: IP/13/577 - R. Waite - telefon: +32 22961404 - mobilni telefon: +32 498961404)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva pet držav članic k izvajanju ključnih predpisov EU za boj proti davčnim utajam

Komisija je danes Belgiji, Grčiji, Finski (provinci Åland), Italiji in Poljski poslala obrazložena mnenja, v katerih jih je pozvala, naj priglasijo prenos direktive o upravnem sodelovanju v nacionalno zakonodajo.

Namen direktive o upravnem sodelovanju je povečati preglednost, izboljšati izmenjavo informacij in okrepiti čezmejno sodelovanje, ki so temeljna orodja za boj proti davčnim utajam (glej IP/12/1376). Države članice so bile zakonsko obvezane, da to direktivo začnejo izvajati 1. januarja 2013. Belgija, Grčija, Finska, Italija in Poljska Komisije še niso obvestile o prenosu navedene direktive v nacionalno zakonodajo.

(Več informacij: IP/13/572 - E. Traynor - telefon: +32 22921548 - mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Železniški promet: Komisija poziva FRANCIJO in ZDRUŽENO KRALJESTVO k izvajanju predpisov EU glede predora pod Rokavskim prelivom

Evropska komisija je Franciji in Združenemu kraljestvo poslala uradno zahtevo, naj se držita predpisov EU proti prekomernim pristojbinam za uporabo prog za potnike in tovorne vlake, ki potujejo skozi predor pod Rokavskim prelivom. Komisija ju je prav tako pozvala, naj vzpostavita neodvisen regulativen organ in prekineta sporazum, ki trenutno na omejevalen način kapacitete dodeljuje samo nekaterim železniškim prevoznikom. Visoke pristojbine za uporabo prog pomenijo višje cene vozovnic za potnike, podjetja za železniški tovorni promet pa se pritožujejo, da skozi predor ne morejo pošiljati več tovora, ki tako ostane na cestah in povzroča zastoje in onesnaževanje.

(Več informacij: IP/13/557 - H. Kearns - telefon: +32 22987638 - mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Promet: Komisija poziva Nemčijo, naj zagotovi skladnost s predpisi EU o ločevanju računov v železniškem prometu

Komisijo skrbi, da Nemčija ne izvaja evropskih predpisov o ločevanju računov med upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu ter o uporabi pristojbin za uporabo prog. Ta postopek je del niza podobnih postopkov v zvezi z ločevanjem računov proti več državam članicam. Nemški sistem na področju infrastrukture in javnega potniškega prometa ustvarja možnost za navzkrižno subvencioniranje dejavnosti komercialnega prevoza iz državnih sredstev, namenjenih za infrastrukturo in javne storitve prevoza potnikov.

(Več informacij: IP/13/575- H. Kearns - telefon: +32 22987638 - mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Druga obrazložena mnenja

 1. Komisija poziva Belgijo, Ciper, Češko, Portugalsko in Romunijo, naj zagotovijo skladnost s predpisi EU glede zalog nafte

Komisija je danes Belgiji, Cipru, Češki republiki, Portugalski in Romuniji poslala uradne zahteve, naj sprejmejo ukrepe za popolno izpolnitev svojih obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje EU o zalogah nafte. V skladu z Direktivo (2009/119/EC) morajo države članice vzdrževati minimalne zaloge surove nafte in/ali naftnih derivatov, da zagotovijo varnost oskrbe z nafto v primeru morebitnih motenj. Glede na pomembnost nafte v mešanici energetskih virov EU, močno zunanjo odvisnost Unije pri oskrbi s surovo nafto in naftnimi derivati ter geopolitično negotovost v številnih proizvodnih regijah je bistveno, da se zagotovi stalni dostop potrošnikov do naftnih derivatov. Evropska komisija je danes poslala obrazložena mnenja Belgiji, Cipru, Češki, Portugalski in Romuniji, ki je še niso obvestili o ukrepih za prenos Direktive v nacionalno zakonodajo. Če države članice v dveh mesecih ne bodo izpolnile svojih zakonskih obveznosti, se lahko Komisija odloči zadeve predložiti Sodišču.

Države članice so morale Direktivo prenesti do 31. decembra 2012. Januarja 2013 so se začeli postopki za ugotavljanje kršitev proti 17 državam članicam, ki niso izpolnile svojih obveznosti prenosa. Uradni opomini so bili poslani Belgiji, Bolgariji, Cipru, Češki, Grčiji, Španiji, Madžarski, Litvi, Luksemburgu, Latviji, Malti, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Romuniji, Sloveniji in Združenemu kraljestvu. Komisija preučuje okoliščine v drugih državah članicah, proti katerim je začela postopke za ugotavljanje kršitev, tokratni ukrep pa bi bil lahko v prihodnjih ciklih ugotavljanja kršitev dopolnjen z nadaljnjimi obrazloženimi mnenji.

  Več informacij: http://ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm

(Več informacij: M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Energetska učinkovitost stavb: Komisija poziva sedem držav članic, naj sprejmejo nacionalne ukrepe za energetsko učinkovitost stavb

Komisija je danes Belgiji, Finski, Franciji, Latviji, Nemčiji, Nizozemski in Poljski poslala uradne zahteve, naj ukrepajo in zagotovijo popolno izpolnitev svojih obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje EU o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU). Komisija je tem državam članicam poslala obrazložena mnenja, v katerih jih je pozvala, naj ji priglasijo vse ukrepe za izvajanje zadevne direktive, ki jo je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 9. julija 2012. V skladu s to direktivo morajo države članice določiti in uveljaviti minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti za nove in obstoječe stavbe, zagotoviti certificiranje energetske učinkovitosti stavb ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Poleg tega morajo zagotoviti, da bodo od leta 2021 vse nove stavbe tako imenovane „skoraj nič-energijske stavbe“. Z ustreznim prenosom in izvajanjem navedene direktive lahko države članice EU dosežejo precejšnje stroškovno učinkovite prihranke energije in zmanjšajo emisije toplogrednih plinov. Če države članice v dveh mesecih ne bodo izpolnile svojih zakonskih obveznosti, se lahko Komisija odloči zadeve predložiti Sodišču.

Komisija je septembra 2012 začela postopke za ugotavljanje kršitev proti 24 državam članicam, ki ji niso priglasile nacionalnih ukrepov za prenos Direktive v nacionalno zakonodajo. Medtem je več držav članic Komisijo obvestilo o nacionalnem prenosu, nekaj držav pa ne, tako da so bila obrazložena mnenja januarja 2013 poslana Italiji, Grčiji, Portugalski in Bolgariji, aprila 2013 pa Španiji in Sloveniji. Komisija se je tudi odločila, da proti Portugalski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ni sprejela ukrepov za prenos direktive o energetski učinkovitosti stavb v nacionalno zakonodajo (glej IP/13/579).

Več informacij: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Več informacij: M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Komisija poziva Belgijo in Portugalsko, naj ukrepata glede upravljanja varnosti cestne infrastrukture

Evropska komisija je danes Belgijo in Portugalsko pozvala, naj v skladu z obveznostmi po pravu EU sprejmeta in preneseta smernice za podporo organom, pristojnim za upravljanje varnosti cestne infrastrukture. Ti organi so med drugim pristojni za preverjanje varnosti v cestnem prometu in varnostna razvrščanja cestnega omrežja. Komisija v obliki obrazloženega mnenja v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev zahteva dosledno izvajanje te direktive. Če Belgija in Portugalska v dveh mesecih Komisije ne obvestita o ukrepih, ki sta jih sprejeli za zagotovitev skladnosti z Direktivo, lahko Komisija zadeve predloži Sodišču EU. Belgija in Portugalska bi morali nacionalne smernice v skladu z Direktivo 2008/96/EC o upravljanju varnosti cestne infrastrukture sprejeti do 19. decembra 2011 in jih Komisiji sporočiti do 19. marca 2012. Portugalska tega ni storila, Belgija pa le delno. Ker smernice niso bile sprejete ali prenesene v zakonodajo, pristojni organi morda ne morejo pravilno uporabljati postopkov iz Direktive. Zaradi tega se lahko zmanjša raven varnosti cestne infrastrukture, kar bi bilo v škodo vseh udeležencev v cestnem prometu.

(Več informacij: H. Kearns - telefon: +32 22987638 - mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Farmakovigilanca: Komisija poziva štiri države članice, naj zagotovijo skladnost s predpisi o zdravilih za uporabo v humani medicini

Evropska komisija je danes Češki, Španiji, Poljski in Sloveniji poslala uradne zahteve, v katerih jih poziva, naj zagotovijo popolno skladnost z Direktivo 2010/84 o zakoniku Unije o zdravilih za uporabo v humani medicini. S to direktivo se izboljšuje in racionalizira sistem za spremljanje varnosti zdravil na evropskem trgu. Direktiva izboljšuje tudi varnost bolnikov in javno zdravje, saj predvideva boljše preprečevanje, odkrivanje in ocenjevanje neželenih učinkov zdravil. Poleg tega ta direktiva bolnikom omogoča, da o neželenih učinkih zdravila poročajo neposredno pristojnim organom. Navedene štiri države članice te direktive še vedno niso prenesle v nacionalno zakonodajo, čeprav bi to morale storiti do 21. julija 2012. Zadevne države članice morajo Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za zagotovitev popolne skladnosti z zakonodajo EU. Če ustrezni ukrepi ne bodo priglašeni, bo lahko Komisija zadeve predložila Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: F. Vincent - telefon: +32 22987166 - mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Okolje: Komisija poziva ITALIJO in NIZOZEMSKO, naj uzakonita predpise EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene

Evropska komisija poziva Italijo in Nizozemsko, naj predpise EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, preneseta v nacionalno zakonodajo. Z zadevno direktivo se želi čim bolj zmanjšati uporaba živali v poskusih, poleg tega pa se z njo zahteva uporaba alternativnih metod, kadar so mogoče, ob zagotavljanju, da raziskave v EU ohranijo največjo kakovost. Direktivo je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 10. novembra 2012. Ker sta obe državi članici zamudili rok, sta jima bila 31. januarja 2013 poslana uradna opomina. Italija Komisije še ni obvestila o spremembi svoje zakonodaje. Nizozemska trdi, da veljavna zakonodaja delno pokriva področje uporabe zadevne direktive, vendar ima Komisija še vedno pomisleke, da nekatere določbe v nizozemsko pravo niso bile vključene. Zato Komisija obema državama članicama pošilja obrazloženo mnenje. Če v dveh mesecih ne bosta ukrepali, se lahko zadevi predložita Sodišču EU, ki lahko naloži finančne kazni.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Javno zdravje: Komisija poziva dve državi članici, naj zagotovita skladnost s standardi kakovosti in varnosti človeških organov za presaditev

Evropska komisija je danes Luksemburgu in Sloveniji poslala uradne zahteve, v katerih ju poziva, naj zagotovita popolno skladnost z Direktivo 2010/53/EU o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev. S to direktivo se predpisujejo imenovanje pristojnih organov v vseh državah članicah, pogoji pridobivanja organov in odobritve transplantacijskih centrov ter njihovih dejavnosti, sistemi sledljivosti ter poročanje o hudih neželenih dogodkih in reakcijah. Poleg tega Direktiva določa zahteve za varen prevoz organov ter za opredelitev značilnosti vsakega darovalca in organa. Navedeni državi članici Direktive še vedno nista prenesli v nacionalno zakonodajo, čeprav bi to morali storiti do 27. avgusta 2012. Zadevni državi članici morata Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za zagotovitev popolne skladnosti z zakonodajo EU. Če ustrezni ukrepi ne bodo priglašeni, bo lahko Komisija zadevi predložila Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: F. Vincent - telefon: +32 22987166 - mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Železniški promet: Komisija poziva Avstrijo, naj prenese predpise EU o varnosti na železnicah

Evropska komisija Avstrijo poziva, naj nacionalne predpise uskladi z evropsko direktivo o varnosti na železnicah (2004/49/EC), zlasti glede podeljevanja varnostnih spričeval in pooblastil, odločanja varnostnega organa, obveznosti preiskave resnih nesreč in obveščanja o preiskavah takih nesreč ter poročanja o varnostnih priporočilih. Rok za prenos zakonodaje je bil 30. april 2006. Če Avstrija ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo preda Sodišču EU. Komisija je novembra lani v zvezi s tem proti Avstriji začela postopek za ugotavljanje kršitev, zdaj pa izdaja obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev). Avstrija se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: H. Kearns - telefon: +32 22987638 - mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Prosto gibanje: Komisija poziva Ciper, naj zagotovi skladnost s predpisi EU

Evropska komisija se je danes odločila poslati obrazloženo mnenje Cipru, ker ni pravilno prenesel in uveljavil direktive o prostem gibanju (Direktiva 2004/38/EC). V skladu s to direktivo lahko države članice zahtevajo, da državljani EU javijo svojo prisotnost na njihovem ozemlju v razumnem in nediskriminatornem časovnem obdobju, ter kaznujejo neizpolnitev te zahteve s „sorazmernimi in nediskriminatornimi sankcijami“. Taka pa ni sankcija, predpisana s ciprsko zakonodajo, na podlagi katere se državljani EU, ki na Cipru ostanejo več kot 21 dni in svoje prisotnosti ne javijo v 35 dneh po prihodu, kaznujejo z globo do 1 000 EUR.

Poleg tega se še naprej pojavljajo velike zamude pri izdaji dovoljenj za prebivanje družinskim članom državljana EU, ki so državljani tretjih držav, saj te zamude presegajo 6-mesečni rok, določen z Direktivo.

Nazadnje, pristojbine za pridobitev listin, ki potrjujejo stalno prebivališče po petih letih prebivanja (80 EUR), so višje od pristojbin za izdajo osebnih dokumentov ciprskim državljanom (20 EUR), medtem ko Direktiva določa, da je treba listine o prebivanju državljanom EU in njihovim družinskim članom izdajati „brezplačno ali proti plačilu dajatve, ki ni višja od dajatve, ki se zahteva od državljanov za izdajo podobnih listin“.

Komisija s tem obrazloženim mnenjem poziva Ciper, naj zagotovi skladnost z zadevnimi predpisi EU. Če se Ciper v dveh mesecih ne bo ustrezno odzval, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: M. Andreeva - telefon +32 22991382 - mobilni telefon +32 498991382)

 1. Delovno pravo: Komisija poziva Dansko, naj enako obravnava delavce, zaposlene s krajšim delovnim časom v sektorju občinskega šolstva

Evropska komisija poziva Dansko, naj v sektorju občinskega šolstva zagotovi popolno skladnost z direktivo EU o delu s krajšim delovnim časom. Komisija zlasti želi, da danski organi zagotovijo enake pogoje zaposlitve, kot jih imajo primerljivi delavci, zaposleni s polnim delovnim časom, za delavce, zaposlene s krajšim delovnim časom, ki delajo manj kot 8 ur na teden ali so zaposleni manj kot en mesec. Na podlagi različnih kolektivnih pogodb v danskem sektorju občinskega šolstva ti delavci niso deležni številnih ugodnosti, ki so zagotovljene delavcem, zaposlenim s polnim delovnim časom, ali drugim delavcem, ki delajo s krajšim delovnim časom. V skladu z Direktivo 97/81/EC o delu s krajšim delovnim časom je treba delavce, zaposlene s krajšim delovnim časom, obravnavati enako kot primerljive delavce, ki delajo s polnim delovnim časom. Država članica se lahko izjemoma odloči priložnostne delavce izključiti iz te zaščite. Vendar se z zadevnimi danskimi predpisi izključujejo delavci, ki delajo z „nizko intenzivnostjo“, za katere se ta izjema ne uporablja. Poziv Komisije je bil Danski poslan kot „obrazloženo mnenje“ v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Danska mora zdaj v dveh mesecih Komisiji priglasiti ukrepe, sprejete za uskladitev nacionalne zakonodaje z zadevno direktivo EU. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: J. Todd - telefon: +32 22994107 - mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Kmetijstvo: Komisija poziva GRČIJO, naj vinarjem na otoku Samos zagotovi prost dostop do trga

Evropska komisija je Grčiji poslala uradno zahtevo, naj spremeni nacionalno zakonodajo, v skladu s katero morajo biti vsi vinarji na otoku Samos člani lokalne vinarske zadruge in tej zadrugi dobavljati ves mošt, ki ga pridelajo.

Pritožnik, ki je zaprosil za dovoljenje za neodvisno pridelavo, je bil na podlagi te zakonodaje zavrnjen. Po mnenju Komisije je obvezno članstvo v pridelovalni organizaciji v nasprotju z načelom odprtega trga, v skladu s katerim ima vsak pridelovalec prost dostop do trga, ki je omejen samo z ukrepi, kot jih določajo skupni predpisi za sektor na ravni EU.

Zahteva je bila poslana kot obrazloženo mnenje po nezadovoljivem odgovoru grških organov na uradni opomin, poslan leta 2011. Če se država v dveh mesecih ne bo ustrezno odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: R. Waite - telefon: +32 22961404 - mobilni telefon: +32 498961404)

 1. Rastlinski razmnoževalni material: Komisija poziva Grčijo, naj spremeni svoje določbe o uvozu rastlinskega razmnoževalnega materiala iz drugih držav članic

Komisija meni, da grška zakonodaja krši člen 34 Pogodbe o delovanju Evropske unije o prostem pretoku blaga, ker določa, da mora imeti vsakdo, ki uvozi rastlinski razmnoževalni material iz druge države članice, dovoljenje za dajanje v promet. Za odobritev dovoljenja je treba izpolnjevati nekatere omejevalne pogoje. Zahteva se z manjšimi izjemami uporablja za zasebne in poslovne uporabnike. Grčija trdi, da je namen preprečiti sajenje okuženega materiala in torej zaščititi zdravje rastlin. Vendar se Komisiji trditve grških organov niso zdele zadovoljive, saj se niso nanašale na bistvo njenih pomislekov, in sicer na pogoje, pod katerimi se odobri dovoljenje za dajanje v promet. Noben od teh pogojev se ne zdi pomemben za namen zaščite varstva rastlin v primeru oseb, ki kupujejo razmnoževalni material za poslovno uporabo. V primeru zasebnih uporabnikov se zahteva glede dovoljenja za dajanje v promet šteje za nesorazmerno. Grčija mora v dveh mesecih zakonodajo uskladiti s pravom Unije.

(Več informacij: F. Vincent - telefon: +32 22987166 - mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva Grčijo, naj odpravi diskriminatorno obdavčenje mleka in mesa

Evropska komisija je Grčiji poslala uradno zahtevo, naj spremeni diskriminatorno davčno zakonodajo za mleko, mlečne izdelke in meso iz drugih držav članic.

Trenutno Grčija uporablja dajatev za nakupe mleka in mlečnih izdelkov. Ta pa se za izdelke iz drugih držav članic ne uporablja enako kot za domače izdelke. Nekateri domači izdelki so oproščeni obdavčenja, drugi pa so obdavčeni po nižji stopnji.

Dajatev je predpisana tudi za nakupe domačega in uvoženega mesa. Vendar se ta dajatev uporablja za financiranje javnega organa ELOGAK, ki podeljuje subvencije grškim kmetom, in torej koristi samo domačim izdelkom.

Te določbe pomenijo kršitev predpisov EU o prepovedi ukrepov, ki imajo enak učinek kot carine in s katerimi se uvaja diskriminatorno notranje obdavčenje. Zahteva Komisije ima obliko obrazloženega mnenja. Če se država v dveh mesecih ne bo ustrezno odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor - telefon: +32 22921548 - mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Okolje: Komisija poziva MADŽARSKO, naj prenese predpise EU o industrijskih emisijah

Evropska komisija poziva Madžarsko, naj ji pošlje informacije o tem, kako se zakonodaja EU o industrijskih emisijah prenaša v madžarsko nacionalno zakonodajo. Z novo direktivo o industrijskih emisijah se nadomeščajo in posodabljajo starejši predpisi za preprečevanje, zmanjševanje in čim večjo odpravo onesnaževanja, ki je posledica industrijskih dejavnosti, v nacionalno zakonodajo pa jo je bilo treba prenesti do 7. januarja 2013. Potem ko je Madžarska zamudila prvotni rok, ji je bil 31. januarja 2013 poslan pisni opomin. Komisija ji zdaj pošilja obrazloženo mnenje, in če Madžarska v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Javno naročanje: Komisija poziva Italijo k upoštevanju predpisov EU

Evropska komisija je danes pozvala Italijo, naj pravilno uporabi predpise EU o javnem naročanju za postopek za gradnjo nove stavbe pravosodne uprave v Bariju, katere ocenjena vrednost je 350 milijonov evrov. Italija ni uporabila veljavnih predpisov EU o javnem naročanju, saj je menila, da bo pogodba vključevala le pogodbo o najemu, ne pa tudi javnega naročila gradenj. Po mnenju Komisije je Italija zato kršila svoje obveznosti po Direktivi 93/37/EEC o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje (ki je veljala v času oddaje naročila). Predpisi EU o javnem naročanju so namenjeni zagotavljanju konkurence, preglednosti in enakega obravnavanja na ravni celotne EU, pa tudi izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe. Neupoštevanje teh predpisov lahko škoduje javnemu interesu in zasebnim gospodarskim subjektom otežuje konkuriranje pri javnih naročilih.

Poziv Komisije je bil državi poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če Italija v dveh mesecih ne bo priglasila ukrepov za odpravo kršitve prava EU, se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

Več informacij:http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Več informacij: C. Hughes - telefon: +32 22964450 - mobilni telefon:+32 498964450)

 1. Okolje: Komisija poziva PORTUGALSKO, naj izboljša presojo vetrnih elektrarn

Evropska komisija je zaskrbljena, da Portugalska dopušča širjenje vetrnih elektrarn pred ustrezno presojo vplivov tega širjenja. Težava zadeva tudi omrežje zavarovanih območij Natura 2000 z možnimi resnimi posledicami za okolje in zaščitene vrste. Da bi Komisija Portugalsko pozvala k spremembi zakonodaje, ji pošilja obrazloženo mnenje.

V skladu z direktivo o presoji vplivov na okolje je treba projekte, ki bodo verjetno pomembno vplivali na okolje, pred njihovo uradno odobritvijo presoditi, poleg tega pa je treba projekte, ki se izvajajo na območjih Natura 2000, ustrezno presoditi tudi v skladu z direktivo o habitatih. Portugalska trenutno krši obe direktivi zaradi novega zakona, s katerim so projekti oproščeni presoje, če se razvrstijo med posodobitve pod določenim pragom. Komisija je zaskrbljena, da bo dopuščanje sistematičnega širjenja projektov, ki že zdaj skoraj dosegajo prag, sčasoma neizogibno privedlo do kršenja zakonodaje, zasnovane za varovanje zdravja ljudi in varstvo okolja.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Obdavčenje: Evropska komisija poziva Portugalsko, naj odpravi diskriminatorno obdavčenje družb nerezidentk

Evropska komisija poziva Portugalsko, naj spremeni svoje davčne predpise za družbe nerezidentke, ki so v lasti portugalskih prebivalcev.

Družbe, ki statutarnega sedeža ali dejanskega upravnega sedeža nimajo na Portugalskem, morajo plačevati davek od dohodkov pravnih oseb za dohodke, ustvarjene na Portugalskem. Enako kot drugi davkoplačevalci so te družbe upravičene do številnih davčnih ugodnosti. Vendar se te ugodnosti ne priznajo, če je več kot 25 % kapitala družbe nerezidentke v lasti portugalskih prebivalcev.

Evropska komisija meni, da drugačna davčna obravnava družb nerezidentk na podlagi prebivališča delničarjev pomeni oviro za prosti pretok kapitala. Poziv Komisije ima obliko obrazloženega mnenja. Če se država v dveh mesecih ne bo ustrezno odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor - telefon: +32 22921548 - mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Javno naročanje: Komisija poziva Romunijo, naj zagotovi skladnost s predpisi EU

Evropska komisija je danes pozvala Romunijo, naj zagotovi popolno skladnost z evropskima direktivama o javnem naročanju. Komisija trdi, da je bil razpisni postopek za javno naročilo sanacije državne ceste med občino Crasna in mestom Iași izveden v nasprotju z direktivama2004/18/ES in89/665/EGS. Razpisni postopek je vodilo romunsko državno podjetje za ceste in avtoceste, izveden pa je bil na podlagi nacionalnega zakona, za katerega je bila pozneje ugotovljena nezdružljivost z evropskimi predpisi o javnem naročanju. Zato obvestilo o javnem naročilu ni vsebovalo bistvenih informacij, ponudnikom pa ni bila v celoti zagotovljena pravica do učinkovitega pravnega sredstva.

Poziv Komisije je bil državi poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če Romunija v dveh mesecih ne bo priglasila ukrepov za odpravo kršitve prava EU, se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču Evropske unije.

Več informacij: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(Več informacij: C. Hughes - telefon: +32 22964450 - mobilni telefon:+32 498964450)

 1. Okolje: Komisija poziva SLOVENIJO, naj izboljša ravnanje z odpadki in odlagališča

Evropska komisija poziva Slovenijo, naj izboljša ravnanje z odpadki na več odlagališčih v Celju. Eden od pomislekov se nanaša na odlagališče v bližini središča Celja, kjer je bila nezakonito odložena zemlja, izkopana na velikem pozidanem zemljišču, ki je močno onesnaženo s težkimi kovinami. Drug pomislek zadeva odlagališče v bližnjem Bukovžlaku. Na splošnejši ravni Komisija tudi meni, da Slovenija ni sprejela zadostnih ukrepov za zagotovitev, da izkopana zemlja in onesnaženi ostanki ne bi ogrožali zdravja ljudi in okolja med gradnjo Tehnološkega parka Celje leta 2006. Komisija Sloveniji izdaja obrazloženo mnenje in če ta država v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

Komisija prav tako poziva Slovenijo, naj zagotovi skladnost svoje zakonodaje s standardi EU za presojo vplivov infrastrukturnih projektov na okolje. Slovenija je sprejela nacionalni sistem za pregledovanje projektov, ki standardom EU ne ustreza v celoti, pa tudi pojem „soglasje za izvedbo“ ni popolnoma v skladu z zahtevami zadevne direktive in sodno prakso Sodišča EU. Komisija Sloveniji izdaja obrazloženo mnenje. Če ta država v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Pravica do ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev: Komisija poziva Slovenijo, naj upošteva predpise EU

Evropska komisija je danes pozvala Slovenijo, naj upošteva predpise EU o pravici do ustanavljanja in svobodi opravljanja storitev (člena 49 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členi 10, 13 in16 direktive o storitvah na področju izobraževanja).

Potem ko je Komisija začela postopke za ugotavljanje kršitev, je bila slovenska zakonodaja spremenjena tako, da visokošolskim ustanovam iz drugih držav članic omogoča ponujanje svojih programov v Sloveniji. Vendar je treba po veljavnem zakonu s sekundarno zakonodajo vzpostaviti poseben upravni postopek, da bodo lahko ponudniki EU opravljali dejavnost v Sloveniji. Ta sekundarna zakonodaja kljub zakonski obveznosti ni bila sprejeta. V praksi to pomeni, da visokošolske ustanove iz drugih držav članic ne morejo uveljavljati svoje pravice do ustanovitve podružnice ali hčerinske družbe in ne morejo ponujati izobraževanja na podlagi potrditvenih ali franšiznih sporazumov, ker upravni postopek, določen z zakonom, še ni bil uveden.

Ker Slovenija ni sprejela meril in pogojev za ta upravni postopek, jo Komisija z obrazloženim mnenjem poziva, naj sprejme ukrepe za popolno uskladitev s predpisi EU. Če se slovenski organi v dveh mesecih ne bodo ustrezno odzvali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

Več informacij: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(Več informacij: C. Hughes - telefon: +32 22964450 - mobilni telefon:+32 498964450)

 1. Okolje: Komisija poziva ŠPANIJO, naj preuči vpliv načrtovane železniške povezave v Andaluziji

Evropska komisija je zaskrbljena, da je Španija odobrila gradnjo projekta železniške povezave za visoke hitrosti, ne da bi ustrezno presodila njegove vplive na okolje, kar je v nasprotju z zahtevami zakonodaje EU. Težava se nanaša na enega od odsekov projekta, ki naj bi povezal Almerio in Sevillo ter potekal prek enega od najpomembnejših območij za stepske ptice v Andaluziji. To območje je trenutno določeno kot posebno območje varstva, tako da bo zadevni odsek povzročil precejšnje poslabšanje habitata.

Komisija je junija 2011 v zvezi s tem poslala pisni opomin. Čeprav je bil dosežen napredek, Komisija še vedno ni prepričana, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi za zavarovanje območja, zato pošilja obrazloženo mnenje. Če Španija v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva Španijo, naj odpravi diskriminatorno obdavčenje naložb v družbah nerezidentkah

Evropska komisija poziva Španijo, naj spremeni svoje diskriminatorne davčne predpise za tuje dividende. To so dividende, ki jih družba nerezidentka izplača španski družbi. Davčna obravnava tujih dividend je v primerjavi z obravnavo domačih dividend (tj. tistih, ki jih izplačajo družbe rezidentke v Španiji) bolj obremenjujoča. Tako mora na primer španska družba, ki investira v družbo nerezidentko, izpolnjevati več pogojev (na primer v zvezi z višino dohodkov in stopnjo udeležbe delničarjev) kot pri domači naložbi, če želi biti upravičena do davčne olajšave. V drugih primerih davčna ugodnost, predvidena za domače dividende, ni na voljo za tuje dividende.

Po mnenju Komisije ta ureditev ni združljiva s pravico do ustanavljanja, svobodo opravljanja storitev, čezmejno dobavo blaga in prostim pretokom kapitala, ki so določeni v Pogodbah EU.

Poziv Komisije ima obliko obrazloženega mnenja. Če se država v dveh mesecih ne bo ustrezno odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: E. Traynor - telefon: +32 22921548 - mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva Združeno kraljestvo, naj zagotovi, da lahko potrošniki od proizvajalcev dobivajo vračila DDV

Evropska komisija je Združenemu kraljestvu poslala uradno zahtevo, naj spremeni zakonodajo in s tem zagotovi, da lahko končni potrošniki dobijo DDV nazaj z vsakim vračilom denarja od proizvajalcev za izdelke, ki se jim je znižala cena in so bili kupljeni prek tretje osebe (npr. pri nakupu šampona v samopostrežni trgovini).

V skladu s predpisi EU o DDV so potrošniki upravičeni do vračila DDV tudi takrat, kadar se jim povrne znesek za nakup blaga, ki je nepopolno, ima napako ali ne izpolnjuje kupčevih pričakovanj, ali kadar kupec blago vrne. Vendar veljavni predpisi v Združenem kraljestvu ne omogočajo, da proizvajalci vrnejo DDV, plačan ob nakupu.

Združeno kraljestvo je 24. maja 2012 najavilo namero spremembe svojih predpisov za uskladitev z zakonodajo EU, vendar te spremembe še ni uvedlo. Poziv Komisije ima obliko obrazloženega mnenja. Če se Združeno kraljestvo v dveh mesecih ne bo ustrezno odzvalo, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: E. Traynor - telefon: +32 22921548 - mobilni telefon: +32 498983871)


Side Bar