Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 20 iunie 2013

Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor al lunii iunie: principalele decizii

AGRICULTURĂ

EDUCAȚIE, CULTURĂ,

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ENERGIE

MEDIU

SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

PIAȚA INTERNĂ ȘI SERVICII

JUSTIȚIE

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

TRANSPORTURI

AT

1

BE

2

1

3

BG

1

CY

1

1

CZ

1

1

DE

1

1

DK

1

EL

1

1

1

2

ES

1

1

1

1

FI

1

1

FR

1

1

HU

1

1

IT

1

2

1

1

LU

1

LV

1

NL

1

1

1

PL

2

2

1

PT

2

1

1

1

RO

1

1

SE

1

SI

1

2

1

UK

1

1

Prin pachetul lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre pentru că nu au respectat întocmai obligațiile ce le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, luate în numeroase sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Comisia a adoptat astăzi 186 de decizii, inclusiv 47 avize motivate și 12 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, din care 4 includ sancțiuni financiare. În cele ce urmează este prezentat un rezumat al principalelor decizii. Pentru mai multe informații referitoare la procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se consulta MEMO/12/12.

 1. Sesizări ale Curții de Justiție cu sancțiuni financiare

 1. Mediu: Comisia sesizează din nou Curtea în privința ITALIEI referitor la gestionarea deșeurilor în Campania, Comisia solicită aplicarea unor amenzi

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința Italiei din cauza incapacității persistente de a-și gestiona deșeurile în mod adecvat în regiunea Campania. În temeiul dreptului UE, statele membre au obligația de a recupera și elimina deșeurile într-un mod care protejează sănătatea umană și mediul. Cu mai mult de trei ani de la hotărârea precedentă cu privire la acest subiect, Comisia recheamă Italia în instanță. De data aceasta, Comisia solicită o sumă forfetară de 25 milioane EUR (21 067 EUR pe zi între două proceduri înaintea Curții) și plata unor penalități cu titlu cominatoriu în cuantum de 256 819,20 EUR pe zi pentru fiecare zi de după pronunțarea celei de-a doua hotărâri a Curții, până la încetarea situației de nerespectare a normelor.

(pentru mai multe informații: IP/13/575 – J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Transport: Comisia trimite BELGIA în fața Curții pentru normele referitoare la sistemele de transport inteligente

Comisia Europeană a decis să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru netranspunerea Directive 2010/40/EU privind sistemele de transport inteligente (sau „STI”). Comisia propune Curții să impună Belgiei o amendă zilnică de 34 540,80 EUR care ar urma să fie plătită de la data hotărârii favorabile a Curții și până când Belgia notifică Comisiei punerea în aplicare pe deplin a normelor în legislația națională.

Directiva 2010/40/UE ar fi trebuit deja să fie transpusă în legislația națională de către toate statele membre până la 27 februarie 2012. Ea stabilește un cadru care vizează să susțină dezvoltarea STI (tehnologii ale informației și comunicării aplicate transportului) în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte mijloace de transport.

(pentru mai multe informații: IP/13/561 - H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Tel. mobil +32 498 98 7638)

 1. Siguranță maritimă: Comisia trimite BELGIA în fața Curții cu privire la normele referitoare la anchetele privind accidentele maritime

Comisia Europeană a decis să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nepunerea în aplicare pe deplin a Directiva privind anchetarea accidentelor maritime. Comisia propune Curții să impună Belgiei o amendă zilnică de 55 265,28 EUR care ar urma să fie plătită de la data hotărârii favorabile a Curții și până când Belgia notifică Comisiei punerea în aplicare pe deplin a normelor în legislația națională. Aceste penalități financiare sunt propuse de Comisie în conformitate cu Tratatul de la Lisabona și sunt stabilite luând în considerare durata și gravitatea neîndeplinirii obligațiilor, precum și în funcție de dimensiunea statului membru. Hotărârea finală privind penalitățile financiare aparține Curții. Directiva cere statelor membre să stabilească un organism de anchetă permanent și imparțial, dotat cu competențele necesare și compus din anchetatori calificați în mod corespunzător, competenți în domeniile legate de accidentele și incidentele maritime.

(pentru mai multe informații: IP/13/560 - H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Tel. mobil +32 498 98 7638)

 1. Eficiența energetică a clădirilor: Comisia sesizează Curtea în privința PORTUGALIEI pentru netranspunerea normelor UE

Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Portugaliei pentru netranspunerea Directivei privind eficiența energetica a clădirilor. În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să instituie și să aplice cerințe minime privind performanța energetică pentru toate clădirile, să se asigure că este realizată certificarea performanței energetice a clădirilor și să solicite inspecția periodică a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. De asemenea, directiva solicită statelor membre să se asigure că, până în 2021, toate clădirile noi vor fi așa-numite „clădiri cu consum de energie aproape zero”. Comisia propune o penalitate zilnică cu titlu cominatoriu în cuantum de 25 273,60 EUR. Nivelul acestei penalități este stabilit luând în considerare durata și gravitatea neîndeplinirii obligațiilor, precum și în funcție de dimensiunea statului membru. În cazul unei hotărâri favorabile a Curții, penalitatea zilnică trebuie plătită de la data hotărârii până la data la care transpunerea este completă. Valoarea finală a penalității zilnice va fi hotărâtă de Curte.

(pentru mai multe informații: IP/13/579 - M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Tel. mobil +32 498 98 2280)

 1. Alte sesizări

 1. Dispoziții vamale: BULGARIA este chemată în fața Curții de Justiție pentru nerevizuirea reducerilor de taxe și impozite în acordul său cu SUA

Comisia Europeană a sesizat astăzi Curtea de Justiție în privința Bulgariei pentru nealinierea la dreptul UE a acordului său bilateral cu SUA privind asistența tehnică.

În momentul aderării la UE, Bulgaria s-a angajat să ia toate măsurile necesare pentru a-și alinia acordurile existente cu țări terțe la dreptul UE. Acestea includ acordul bilateral cu SUA privind asistența tehnică, în temeiul căruia Bulgaria renunță la taxe vamale și TVA la importurile legate de proiectele de asistență cu finanțare americană. Acest lucru depășește ceea ce este permis în conformitate cu normele UE în materie de taxe vamale și TVA.

Comisia a solicitat ca Bulgaria să modifice acordul astfel încât acesta să devină compatibil cu dreptul UE sau să denunțe acordul în mod unilateral (a se vedea IP/12/672). Având în vedere că Bulgaria nu a făcut acest lucru, Comisia a înaintat cazul Curții Europene de Justiție.

(pentru mai multe informații: IP/13/573 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil +32 498 98 3871)

 1. Mediu: Comisia inițiază o acțiune în justiție împotriva GRECIEI referitor la poluarea cu nitrați

Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a UE în privința Greciei pentru lipsa adoptării de măsuri pentru a garanta că poluarea apei cu nitrați este abordată în mod eficace. Deși Directiva privind nitrații este în vigoare din 1991, Grecia nu a desemnat încă o serie de zone care sunt vulnerabile la poluarea cu nitrați, și nici nu a adoptat măsuri pentru a combate în mod eficace poluarea cu nitrați în zonele respective. Prin urmare, Comisia sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Greciei.

(pentru mai multe informații: IP/13/576 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Piața internă: Comisia sesizează Curtea de Justiție în privința UNGARIEI din cauza condițiilor restrictive pentru emiterea de bonuri de masă și a altor beneficii în natură

Comisia Europeană a hotărât să aducă Ungaria înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza reglementărilor acesteia cu privire la emiterea de bonuri de masă, pentru activități de recreere și vacanțe. În fapt, Comisia consideră că restricțiile introduse de noua reglementare ungară sunt contrare principiilor fundamentale ale libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii garantate de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolele 49 și 56 din TFUE) și de Directiva privind serviciile (Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne).

(pentru mai multe informații: IP/13/578 - C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 - Tel. mobil +32 498 964450)

 1. Comisia inițiază o acțiune în justiție împotriva ȚĂRILOR DE JOS referitor la discriminarea în prețul călătoriilor pe mijloacele de transport, oferite studenților

Comisia Europeană a hotărât să aducă Țările de Jos înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru discriminarea studenților din alte țări ale UE cărora nu li se permite să beneficieze de reducerile la prețurile de transport public care se oferă studenților olandezi. În conformitate cu Tratatul UE, în oricare loc din Uniune în care studenții din UE decid să studieze, ei au aceleași drepturi la prestații ca și studenții locali, cu excepția cazului în care dreptul UE exclude în mod expres o prestație de la principiul egalității de tratament, cum ar fi ajutorul pentru studiu.

Comisia consideră că, limitând reducerile pentru trenuri și autobuze doar la studenții care sunt fie resortisanți neerlandezi, fie rezidenți pe termen lung, Țările de Jos nu au aplicat principiul egalității de tratament. Prin urmare, toții ceilalți cetățeni ai UE care studiază în această țară, inclusiv studenții Erasmus, fac obiectul unei discriminări.

(pentru mai multe informații: IP/13/574 - D. Abbott - Tel. +32 229 59258 - Tel. mobil +32 498 95 9258)

 1. OMG: Comisia sesizează Curtea în privința POLONIEI pentru neîntocmirea registrelor pentru înregistrarea locației OMG-urilor cultivate

Astăzi, Comisia Europeană a hotărât să aducă Polonia înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene ca urmare a nerespectării normelor Uniunii Europene privind supravegherea cultivării organismelor modificate genetic.

Directiva 2001/18/CE impune obligația ca locațiile de cultivare a OMG-urilor să fie notificate autorităților naționale competente, înregistrate într-un registru stabilit de statul membru și să fie aduse la cunoștința opiniei publice. Acest proces asigură că se aduc la cunoștința publicului informații adecvate; permite urmărirea posibilelor efecte ale OMG-urilor asupra mediului; și permite stabilirea unor măsuri de coexistență. Până în prezent, Polonia nu a inclus aceste cerințe în legislația sa națională.

(pentru mai multe informații: IP/13/571 - F. Vincent - Tel. +32 2 2987166 - Tel. mobil +32 498 987166)

 1. Piața internă a gazelor naturale: Comisia aduce POLONIA înaintea Curții referitor la prețurile reglementate ale gazelor pentru întreprinderile consumatoare

Astăzi, Comisia Europeană a hotărât să aducă Polonia înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene ca urmare a nerespectării normelor Uniunii Europene privind piața internă de energie a UE. În conformitate cu Directiva privind gazele naturale (2009/73/CE), prețurile ar trebui să fie determinate în principal de cererea și oferta de pe piață. Tarifele fixate de stat pentru utilizatorii finali, alții decât cei casnici, împiedică noii furnizori de gaze să intre pe piața gazelor naturale și nu permit consumatorilor polonezi să beneficieze din plin de avantajele pe care piața internă le poate oferi.

În conformitate cu dreptul UE, prețurile reglementate pot fi aplicate doar în cazuri excepționale și ca o regulă principală pentru fixarea prețurilor: trebuie îndeplinite o serie de condiții stricte, inclusiv o cerință de proporționalitate.

(pentru mai multe informații: IP/13/580 - M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Tel. mobil +32 498 98 2280)

 1. Transport: Comisia trimite SPANIA în fața Curții cu privire la normele referitoare la recrutarea lucrătorilor portuari

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Spania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru normele sale referitoare la recrutarea lucrătorilor în diferite porturi spaniole. În prezent, societățile de manipulare a mărfurilor din aceste porturi nu au permisiunea să recurgă la piață pentru a-și angaja personalul. Dimpotrivă, normele în vigoare obligă societățile de manipulare a mărfurilor să participe financiar la capitalul societăților private, care la rândul lor le furnizează forța de muncă necesară. Societățile de manipulare a mărfurilor pot recruta în mod liber personal de pe piață doar atunci când forța de muncă propusă de aceste societăți private nu este convenabilă sau nu este suficientă. Comisia consideră că societățile care furnizează servicii de manipulare a mărfurilor din alte state membre și care doresc să se stabilească în Spania pot fi descurajate de la acest lucru din cauza acestor practici restrictive de muncă.

(pentru mai multe informații: IP/13/559 - H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Tel. mobil +32 498 98 7638)

 1. Sănătatea animalelor: Comisia sesizează Curtea în privința SUEDIEI pentru neabandonarea testelor privind paratuberculoza efectuate pe bovine

Astăzi, Comisia a decis să aducă Suedia înaintea Curții Europene de Justiție pentru că nu a pus în aplicare corect Directiva 64/432/CEE prin continuarea practicii de testare privind paratuberculoza a bovinelor importate din alte state membre.

Condițiile de sănătate armonizate pentru comerțul cu bovine stabilite în Directiva 64/432/CEE nu prevăd nicio cerință sanitară privind paratuberculoza. În plus, testarea obligatorie ulterioară sosirii descurajează agricultorii suedezi de la introducerea bovinelor din alte state membre ale UE, ceea ce are un efect echivalent restricțiilor cantitative. Prin urmare, această măsură nu poate fi justificată în temeiul articolului 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care reglementează restricțiile și interdicțiile la import.

(pentru mai multe informații: IP/13/570 - F. Vincent - Tel. +32 2 2987166 - Tel. mobil +32 498 987166)

 1. Alte cauze de interes specific

 1. Comisia cere ITALIEI să recupereze taxele pe excedent datorate de producătorii de lapte italieni

Astăzi, Comisia Europeană a invitat Italia să ia măsuri pentru a soluționa deficiențele în ceea ce privește procedura de recuperare a taxelor pe excendent datorate de producătorii de lactate italieni care au depășit cotele individuale în anii în care a depășit cota sa națională de produse lactate.

În ciuda repetatelor și numeroaselor cereri din partea Comisiei, majoritatea taxelor datorate între 1995 și 2009 nu au fost încă recuperate de autoritățile italiene, care în mod evident nu au luat măsuri corespunzătoare pentru a recupera în mod eficient suma totală estimată de cel puțin 1,42 miliarde EUR de la producători. Comisia a insistat astăzi că suma aceasta trebuie să fie rambursată la bugetul italian, astfel încât contribuabilii italieni să nu trebuiască să plătească ei.

Incapacitatea de a asigura recuperarea efectivă a acestor taxe subminează eforturile întreprinse la nivel european pentru a stabiliza piața produselor lactate. În plus, aceasta denaturează concurența cu alți producători europeni și italieni care respectă cotele de producție sau care au plătit taxele pe excedent în cazul depășirii.

(pentru mai multe informații: IP/13/577 - R. Waite - Tel. +32 229 61404 - Tel. mobil +32 498 96 1404)

 1. Impozitare: Comisia solicită ca 5 state membre să pună în aplicare norme fundamentale ale UE împotriva evaziunii fiscale

Astăzi, Comisia a trimis avize motivate către Belgia, Grecia, Finlanda (Provincia Åland) Italia și Polonia cerându-le să notifice transpunerea Directivei privind cooperarea administrativă în legislația națională.

Directiva privind cooperarea administrativă își propune să crească transparența, să îmbunătățească schimbul de informații și să întărească cooperarea transfrontalieră: instrumente fundamentale pentru combaterea evaziunii fiscale (a se vedea IP/12/1376). Statele membre aveau obligația legală să înceapă aplicarea prezentei directive de la 1 ianuarie 2013. Belgia, Grecia, Finlanda, Italia și Polonia nu au informat Comisia cu privire la transpunerea directivei în legislația lor națională.

(pentru mai multe informații: IP/13/572 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil +32 498 98 3871)

 1. Transport feroviar: FRANȚA și REGATUL UNIT nu au pus în aplicare normele europene privind tunelul de sub Canalul Mânecii

Comisia Europeană a trimis o cerere oficială Franței și Regatului Unit invitându-le să se conformeze normelor UE de combatere a unor taxe excesive de acces la calea ferată pentru pasageri și trenuri de marfă în tunelul de sub Canalul Mânecii. Comisia le–a cerut de asemenea să garanteze independența deplină a autorității de reglementare și să pună capăt unei convenții care rezervă actualmente capacitățile anumitor întreprinderi feroviare într-o manieră restrictivă. Taxele de acces la calea ferată ridicate se repercutează asupra prețurilor biletelor pentru pasageri și societățile de transport feroviar de mărfuri se plâng că nu își pot permite să transporte mai multe mărfuri prin tunel – trebuind să se recurgă la transportul rutier care provoacă congestionare și poluare.

(pentru mai multe informații: IP/13/557 - H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Tel. mobil +32 498 98 7638)

 1. Transport: Comisia cere GERMANIEI să respecte normele UE privind separarea contabilă în sectorul feroviar

Comisia este preocupată de faptul că Germania nu pune în aplicare normele europene privind separarea conturilor între gestionarii infrastructurii și întreprinderile feroviare, și privind utilizarea unor taxe de acces la calea ferată. Această procedură face parte dintr-o serie de proceduri similare în materie de separare contabilă deschise împotriva mai multor state membre. Sistemul german creează posibilitatea de a proceda la subvenționarea încrucișată de activități de transport comercial din fonduri publice destinate infrastructurii și serviciilor de transport public de călători.

(pentru mai multe informații: IP/13/556 - H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Tel. mobil +32 498 98 7638)

 1. Alte avize motivate

 1. BELGIA, CIPRU, REPUBLICA CEHĂ, PORTUGALIA și ROMÂNIA sunt invitate să respecte cerințele UE privind stocurile petroliere

Astăzi, Comisia a cerut în mod oficial Belgiei, Ciprului, Cehiei, Portugaliei și României să ia măsuri pentru a garanta respectarea deplină a obligațiilor lor în conformitate cu legislația UE privind stocurile petroliere. Directiva (2009/119/CE) impune statelor membre să mențină stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere pentru a garanta siguranța aprovizionării cu petrol în cazul unor posibile întreruperi. Dată fiind importanța petrolului în consumul energetic al UE, puternica dependență externă a UE de aprovizionarea cu țiței și produse petroliere și incertitudinea geopolitică în multe regiuni producătoare, este vital să se garanteze accesul consumatorilor la produse petroliere în orice moment. Comisia Europeană a trimis astăzi un aviz motivat Belgiei, Ciprului, Republicii Cehia, Portugaliei și României, care nu au informat Comisia cu privire la măsurile de transpunere a directivei în legislația lor națională. În cazul în care statele membre în cauză nu își îndeplinesc obligația legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție în privința lor.

Directiva trebuia să fie transpusă de statele membre până la 31 decembrie 2012. În ianuarie 2013 s-au declanșat proceduri privind încălcarea dreptului împotriva a 17 state membre care nu și-au respectat obligațiile referitoare la transpunere. O scrisoare de somare a fost trimisă Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Republicii Cehia, Greciei, Spaniei, Ungariei, Lituaniei, Luxemburgului, Letoniei, Maltei, Țărilor de Jos, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei și Regatului Unit. Comisia examinează situația în celelalte state membre împotriva cărora s-au declanșat proceduri privind încălcarea dreptului și prezenta acțiune ar putea fi completată cu avize motivate ulterioare în următoarele cicluri de încălcare.

  (Mai multe informații la următoarea adresă:

  http://ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm

(pentru mai multe informații: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Tel. mobil +32 498 98 2280)

 1. Eficiența energetică a clădirilor: Comisia solicită unui număr de șapte state membre să adopte măsuri naționale privind eficiența energetică a clădirilor

Astăzi, Comisia a cerut în mod oficial Belgiei, Finlandei, Franței, Letoniei, Germaniei, Țărilor de Jos, Poloniei să ia măsuri pentru a garanta respectarea deplină a obligațiilor lor în conformitate cu legislația UE privind eficiența energetică a clădirilor (Directiva 2010/31/UE). Comisia a trimis un aviz motivat acestor state membre solicitându-le să notifice Comisiei toate măsurile de punere în aplicare a directivei care trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 9 iulie 2012. În temeiul acestei legislații, statele membre trebuie să instituie și să aplice cerințe minime privind performanța energetică pentru clădirile noi și existente, să se asigure că este realizată certificarea performanței energetice a clădirilor și să solicite inspecția periodică a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. De asemenea, directiva solicită statelor membre să se asigure că, începând din 2021, toate clădirile noi vor fi așa-numite „clădiri cu consum de energie aproape zero”. Prin transpunerea și punerea în aplicare adecvată a directivei, statele membre ale UE pot realiza economii energetice semnificative eficiente din punctul de vedere al costurilor și o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În cazul în care statele membre în cauză nu își îndeplinesc obligația legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție în privința lor.

În septembrie 2012, Comisia a inițiat proceduri privind încălcarea dreptului Uniunii împotriva a 24 state membre care nu notificaseră Comisia cu privire la măsurile naționale de transpunere a directivei în legislația națională. Între timp, câteva state membre au notificat Comisia cu privire la transpunerea în legislația națională, chiar dacă multe nu au făcut acest lucru, și prin urmare, au fost trimise avize motivate către Italia, Grecia, Portugalia și Bulgaria în ianuarie 2013 și către Spania și Slovenia în aprilie 2013. În plus, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Portugaliei pentru neadoptarea legislației de transpunere a Directivei privind eficiența energetica a clădirilor în legislația națională (a se vedea IP/13/579).

(Mai multe informații la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(pentru mai multe informații: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Tel. mobil +32 498 98 2280)

 1. Comisia cere BELGIEI și PORTUGALIEI să ia măsuri privind gestionarea securității infrastructurilor rutiere

Comisia Europeană a cerut astăzi Belgiei și Portugaliei să adopte și să comunice orientări destinate să susțină organele competente responsabile cu gestionarea securității infrastructurilor rutiere, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul dreptului Uniunii Europene. Aceste organe sunt responsabile, în special, printre altele, de auditurile securității rutiere și clasificarea siguranței rețelei rutiere. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. În cazul în care Belgia sau Portugalia nu informează Comisia în termen de două luni cu privire la măsurile pe care le-a luat pentru a asigura deplina conformitate cu directiva, Comisia ar putea înainta cazurile Curții Europene de Justiție. Belgia și Portugalia au fost invitate să adopte orientări naționale în conformitate cu Directive 2008/96/EC privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere până la 19 decembrie 2011 și să le comunice Comisiei până la 19 martie 2012. În timp ce Portugalia nu a făcut acest lucru, Belgia a făcut acest lucru doar parțial. Absența adoptării sau comunicării orientărilor poate împiedica organele competente de la aplicarea corectă a procedurilor stabilite de directivă. Acest lucru riscă să reducă nivelul de securitate al infrastructurii rutiere în detrimentul tuturor utilizatorilor drumurilor.

(pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Tel. mobil +32 498 98 7638)

 1. Farmacovigilență: Comisia solicită unui număr de patru state membre să respecte normele privind medicamentele de uz uman

Comisia Europeană a trimis astăzi o cerere oficială Republicii Cehia, Spaniei, Poloniei și Sloveniei, solicitându-le de urgență să asigure conformitatea deplină cu Directiva 2010/84 privind instituirea unui cod al Uniunii cu privire la medicamentele de uz uman. Directiva consolidează și optimizează sistemul de monitorizare a siguranței medicamentelor pe piața europeană. Ea îmbunătățește siguranța pacienților și sănătatea publică printr-o mai bună prevenire, depistare și evaluare a reacțiilor adverse la medicamente. Ea permite de asemenea pacienților să raporteze reacțiile adverse la medicamente direct autorităților competente. Aceste patru state membre încă nu au transpus directiva menționată în legislația națională, deși li s-a solicitat să facă acest lucru până la 21 iulie 2012. Statele membre în cauză au două luni la dispoziție să informeze Comisia cu privire la măsurile luate pentru a garanta deplina conformitate cu legislația UE. Dacă nu vor fi comunicate măsurile adecvate, Comisia ar putea înainta aceste cazuri Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 2 2987166 - Tel. mobil +32 498 987166)

  Mediu: Comisia solicită ITALIEI și ȚĂRILOR DE JOS să adopte normele UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

Comisia invită Italia și Țările de Jos să adopte legislația UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice în legislația lor națională. Directiva în chestiune vizează să reducă la minimum utilizarea animalelor în experimente și solicită utilizarea de alternative ori de câte ori este posibil, garantând în același timp că cercetarea în UE continuă să fie la o calitate maximă. Directiva trebuia să fie adoptată în legislația națională până la 10 noiembrie 2012. Dat fiind că niciunul dintre statele membre nu a respectat termenul, le-au fost trimise scrisori de somare la 31 ianuarie 2013. Italia mai trebuie să informeze Comisia cu privire la orice schimbare în legislația sa. Țările de Jos susțin că legislația existentă acoperă parțial domeniul de aplicare al Directivei, dar Comisia este preocupată în continuare că anumite dispoziții nu au fost incluse în legislația olandeză. Prin urmare, Comisia trimite ambelor state membre un aviz motivat. În cazul în care acestea nu acționează în termen de două luni, cazurile lor pot fi înaintate Curții de Justiție a UE, caz în care li se pot impune sancțiuni financiare.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Sănătatea publică: Comisia cere unui număr de două state membre să respecte standardele de calitate și siguranță în ceea ce privește transplantul de organe umane

Comisia Europeană a trimis astăzi o cerere oficială Luxemburgului și Sloveniei solicitându-le de urgență să asigure conformitatea deplină cu Directive 2010/53/EU privind standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului. Directiva prevede desemnarea de autorități competente în toate statele membre pentru procedura de autorizare a centrelor și activităților de prelevare și transplant, sistemele de trasabilitate și procedura de raportare a incidentelor și reacțiilor adverse grave. În plus, directiva stabilește cerințele privind transportarea în condiții de siguranță a organelor și informațiile minime pentru evaluarea fiecărui organ și donator. Aceste două state membre încă nu au transpus directiva menționată în legislația națională, deși li s-a solicitat să facă acest lucru până la 27 august 2012. Statele membre în cauză au două luni la dispoziție să informeze Comisia cu privire la măsurile luate pentru a garanta deplina conformitate cu legislația UE. Dacă nu vor fi comunicate măsurile adecvate, Comisia ar putea înainta aceste cazuri Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 2 2987166 - Tel. mobil +32 498 987166)

 1. Transport feroviar: Comisia cere AUSTRIEI să transpună normele UE privind securitatea feroviară

Comisia Europeană cere Austriei să își alinieze normele naționale la directiva europeană privind securitatea feroviară (2004/49/CE), în special în ceea ce privește certificarea și autorizarea de siguranță, luarea de decizii de către autoritatea de securitate, obligația de a ancheta cu privire la accidentele grave și informațiile privind anchetele acestor accidente, precum și obligația de a face raport privind recomandările de securitate. Legislația ar trebui să fie în vigoare începând din 30 aprilie 2006. Dacă Austria nu oferă un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții de Justiție a UE. Comisia a inițiat proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva Austriei în noiembrie anul trecut și trimite acum un aviz motivat (a doua etapă a procedurilor UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Austria are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei.

(pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Tel. mobil +32 498 98 7638)

 1. Libera circulație: Comisia cere CIPRULUI să respecte normele UE

Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat Ciprului, din cauza netranspunerii și neaplicării corecte a Directivei privind libera circulație (Directiva 2004/38/CE). În temeiul acestei directive, statele membre pot cere cetățenilor UE să raporteze prezența lor pe teritoriul acestora într-o perioadă rezonabilă și nediscriminatorie și să sancționeze nerespectarea acestei cerințe prin „sancțiuni nediscriminatorii și proporționale”. Acest lucru nu este valabil în cazul sancțiunii prescrise în dreptul cipriot care prevede o amendă de până la 1 000 EUR pentru cetățenii UE care rămân în Cipru mai mult de 21 de zile și care nu-și anunță prezența în termen de 35 de zile de la sosirea lor.

În plus, persistă mari întârzieri în eliberarea cardurilor de rezidență pentru membrii de familie ai cetățenilor UE care sunt cetățeni în țările terțe, peste termenul de 6 luni prevăzut de directivă.

În cele din urmă, taxele pentru obținerea documentelor care certifică rezidența permanentă după 5 ani de rezidență (80 EUR) sunt mai mari decât cele pentru documentele de identificare eliberate cetățenilor ciprioți (20 EUR), în timp ce directiva prevede că orice document de ședere se eliberează cetățenilor UE și membrilor familiei acestora „gratuit sau contra plății unei taxe al cărei cuantum nu poate depăși pe cel al taxei impuse resortisanților pentru eliberarea unor documente similare.”

Cu acest aviz motivat, Comisia cere Ciprului să respecte normele UE relevante. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința Ciprului.

(pentru mai multe informații: M. Andreeva - Tel. +32 229 91382 - Tel. mobil +32 498 99 1382)

 1. Dreptul muncii: Comisia solicită Danemarcei să aplice principiul egalității de tratament personalului care lucrează cu fracțiune de normă în sectorul educației municipale

Comisia Europeană a cerut Danemarcei să respecte pe deplin directiva UE privind munca cu fracțiune de normă în sectorul educației municipale. În special, Comisia dorește ca autoritățile daneze să asigure că personalul care lucrează cu fracțiune de normă mai puțin de 8 ore pe săptămână sau personalul angajat pe o durată de mai puțin de o lună are condiții egale de angajare cu personalul permanent echivalent. Diverse contracte colective în sectorul educației municipale al Danemarcei exclud acest tip de personal de la o serie de avantaje de care beneficiază personalul permanent și alți angajați care lucrează pe fracțiune de normă. Directiva 97/81/CE privind munca pe fracțiune de norma prevede, pentru personalul angajat pe fracțiune de normă, condiții egale cu cele pentru personalul permanent echivalent. Ca excepție, un stat membru poate decide să excludă personalul recrutat cu titlu ocazional de la acest tip de protecție. Cu toate acestea, normele daneze în chestiune exclud personalul „de joasă intensitate”. Cererea Comisiei ia forma unui aviz motivat în conformitate cu procedurile de încălcare a dreptului Uniunii Europene. Danemarca are acum două luni pentru a notifica Comisia cu privire la măsurile luate în vederea alinierii legislației naționale la directiva UE. În caz contrar, Comisia poate decide trimiterea Danemarcei în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Tel. mobil +32 498 99 4107)

 1. Agricultură: Comisia cere GRECIEI să garanteze accesul liber la piață pentru producătorii de vin din Samos

Comisia Europeană a solicitat în mod oficial Greciei să își modifice legislația națională astfel încât această să prevadă ca toți producătorii de vin de pe insula Samos să fie membrii ai cooperativei locale vinicole și să livreze toată producția de must cooperativei.

Unui reclamant care a aplicat pentru autorizația de producător independent i-a fost respinsă cererea pe această bază. Comisia consideră că stabilirea unei obligații de a fi membru al unei organizații de producători contravine principiului unei pieți deschise, conform căruia orice producător are acces liber la piață, reglementat doar de măsurile prevăzute de normele comune sectorului respectiv la nivelul UE.

Cererea adoptă forma unui aviz motivat, care urmează unui răspuns nesatisfăcător din partea autorităților Greciei la o scrisoare de somare trimisă în 2011. În lipsa unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei chestiuni.

(pentru mai multe informații: R. Waite - Tel. +32 229 61404 - Tel. mobil +32 498 96 1404)

 1. Materialul de reproducere a plantelor: Comisia cere GRECIEI să își modifice dispozițiile privind importul de material de reproducere a plantelor din alte state membre

Comisia consideră că legislația Greciei încalcă articolul 34 din TFUE privind libera circulație a mărfurilor prin cerința ca orice persoană care importă materialului săditor de plante din alt stat membru trebuie să dețină o autorizație de introducere pe piață. Trebuie îndeplinite anumite condiții restrictive pentru ca autorizația să fie acordată. Cu excepții minore, cerința se aplică atât utilizatorilor privați cât și întreprinderilor. Grecia susține că obiectivul este acela de a împiedica plantarea materialului infectat în scopul protecției fitosanitare. Cu toate acestea, argumentele prezentate de autoritățile grecești nu se consideră satisfăcătoare întrucât abordează preocupările fundamentale ale Comisiei, și anume condițiile în care se acordă autorizația de introducere pe piață. Niciunul dintre acestea nu este considerat relevant în scopul protecției fitosanitare în cazul persoanelor care achiziționează material săditor în scopuri comerciale. În cazul utilizatorilor privați, cerința unei autorizații de introducere pe piață se consideră a fi disproporționată. Grecia are două luni la dispoziție pentru a-și adapta legislația la dreptul Uniunii.

(pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 2 2987166 - Tel. mobil +32 498 987166)

 1. Impozitare: Comisia cere GRECIEI să pună capăt impozitării discriminatorii asupra laptelui și cărnii

Comisia Europeană a solicitat în mod oficial Greciei să își modifice legislația fiscală discriminatorie cu privire la lapte, produse lactate și carne provenite din alte state membre.

În prezent, Grecia aplică o taxă la cumpărarea de lapte și produse lactate. Totuși, taxa nu se aplică în același mod produselor naționale așa cum se aplică produselor provenite din alte state membre. Anumite produse interne sunt scutite de taxe și altele sunt taxate la o rată mai mică.

De asemenea, se impune o taxă la cumpărarea de carne, atât de proveniență internă cât și importate. Cu toate acestea, această taxă este utilizată pentru a finanța ELOGAK, un organism public care acordă subvenții agricultorilor greci, și prin urmare, aduce beneficii exclusiv produselor naționale.

Aceste dispoziții încalcă normele UE ce interzic măsurile care au un efect echivalent cu cel al taxelor vamale și conduc la o impozitare internă discriminatorie. Solicitarea ia forma unui „aviz motivat”. În lipsa unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei chestiuni.

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil +32 498 98 3871)

 1. Mediu: Comisia cere UNGARIEI să adopte normele UE privind emisiile industriale

Comisia Europeană cere Ungariei să trimită detalii privind modul în care legislația UE privind emisiile industriale este adoptată în dreptul intern. Noua Directivă privind emisiile industriale înlocuiește și actualizează vechile norme în scopul de a preveni, reduce și pe cât posibil elimina poluarea provenind din activitățile industriale, și trebuie să fie adoptată în legislația națională până la 7 ianuarie 2013. Cum Ungaria nu a respectat termenul inițial, i-a fost trimisă o scrisoare de somare la 31 ianuarie 2013. Comisia îi adresează în prezent un aviz motivat, iar în cazul în care Ungaria nu acționează în termen de două luni, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Achiziții publice: Comisia cere ITALIEI să respecte normele UE

Comisia Europeană a cerut astăzi Italiei să aplice corect normele UE privind achizițiile publice pentru construcția de noi edificii destinate administrației judiciare din Bari, a căror valoare estimată este de 350 de milioane de EUR. Italia nu a aplicat normele UE aplicabile în materie de achiziții publice întrucât a considerat că contractul ar constitui doar un acord de închiriere, nu un contract de achiziții publice de lucrări. Prin urmare, Comisia consideră că Italia a încălcat obligațiile care îi revin în conformitate cu Directive 93/37/EEC privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări (aplicabilă la momentul atribuirii). Normele UE în materie de achiziții publice sunt destinate să asigure concurența, transparența și egalitatea de tratament în UE, precum și oferta economică cea mai avantajoasă. Neaplicarea acestor norme poate prejudicia interesul public și poate îngreuna, din punctul de vedere al operatorilor economici privați, concurența pentru adjudecarea contractelor de achiziții publice.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. În cazul în care în termen de două luni nu se notifică măsuri prin care să se pună capăt încălcării legislației UE, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție în privința acestei chestiuni.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 - Tel. mobil +32 498 964450)

 1. Mediu: Comisia cere PORTUGALIEI să îmbunătățească evaluarea parcurilor eoliene

Comisia Europeană este îngrijorată de faptul că se permite extinderea parcurilor eoliene din Portugalia înainte de a se evalua în mod adecvat efectul acestei extinderi. Problema afectează de asemenea rețeaua de zone protejate Natura 2000 și ar putea avea consecințe grave pentru mediul înconjurător și pentru speciile protejate. Pentru a cere Portugaliei să își modifice legile, Comisia îi adresează un aviz motivat.

În conformitate cu Directiva de evaluare a impactului asupra mediului, proiectele care au un impact semnificativ asupra mediului trebuie evaluate înainte de a fi aprobate în mod oficial, iar proiectele situate în zonele protejate Natura 2000 trebuie să facă obiectul unei evaluări adecvate conform Directivei habitate. Portugalia încalcă actualmente ambele directive din cauza unei noi legi prin care proiectele sunt exceptate de la evaluări în cazul în care lucrarea este considerată ca fiind o îmbunătățire clasificată sub un anumit prag. Comisia este îngrijorată de faptul că permiterea unei extinderi sistematice a proiectelor care sunt deja aproape de prag va genera inevitabil o posibilă încălcare a legislației destinate să protejeze sănătatea umană și mediul înconjurător.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Impozitare: Comisia Europeană cere PORTUGALIEI să pună capăt impozitării discriminatorii a societăților nerezidente

Comisia Europeană a cerut Portugaliei să își modifice normele fiscale pentru societățile nerezidente deținute de rezidenții portughezi.

Societățile care nu au sediul social sau care nu au sediul conducerii efective în Portugalia sunt supuse unui impozit pe venit pe venitul obținut în Portugalia. La fel ca și alți contribuabili, aceste societăți pot să se bucure de o serie de avantaje fiscale. Cu toate acestea, aceste beneficii nu sunt acordate în cazul în care mai mult de 25% din capitalul societății nerezidente este deținut de rezidenți portughezi.

Comisia Europeană consideră că un regim fiscal diferit al societăților nerezidente pe baza rezidenței acționarilor constituie un obstacol în calea liberei circulații a capitalurilor. Solicitarea ia forma unui „aviz motivat”. În lipsa unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei chestiuni.

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil +32 498 98 3871)

 1. Achiziții publice: Comisia cere ROMÂNIEI să respecte normele UE

Comisia Europeană a cerut astăzi României să respecte pe deplin directivele europene privind achizițiile publice. Comisia argumentează că procedurile de licitații pentru o licitație de execuție lucrări prin solicitare de oferte, pentru reabilitarea drumului național între Crasna și Iași, au fost realizate prin încălcarea Directivelor 2004/18/CE și 89/665/CEE. Procedura de licitații a fost gestionată de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România și a fost desfășurată pe baza unei legi naționale care s-a constatat ulterior a fi incompatibilă cu normele europene privind achizițiile publice. Ca urmare, din anunțul de participare lipseau informații esențiale, iar ofertanții erau privați de dreptul lor deplin la un recurs efectiv.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. În cazul în care în termen de două luni nu se notifică măsuri prin care să se pună capăt încălcării legislației UE, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție în privința României.

Informații suplimentare: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 - Tel. mobil +32 498 964450)

 1. Mediu: Comisia cere SLOVENIEI să îmbunătățească gestionarea deșeurilor și depozitelor de deșeuri

Comisia Europeană cere Sloveniei să îmbunătățească gestionarea deșeurilor în diverse locuri din orașul Celje. Unul din motivele de preocupare îl constituie un depozit de deșeuri din centrul orașului, unde solul excavat dintr-un sit industrial dezafectat poluat cu metale grele a fost depozitat ilegal, iar alt motiv de preocupare e reprezentat de un depozit de deșeuri situat în apropiere în Bukovžlak. În mod mai general, Comisia consideră de asemenea că Slovenia nu a luat suficiente măsuri pentru a se asigura că solul excavat și deșeurile contaminate nu pun în pericol sănătatea umană și mediul în perioada construcției Centrului tehnologic din Celje în 2006. Comisia îi adresează în prezent un aviz motivat, iar în cazul în care Slovenia nu acționează în termen de două luni, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

Comisia cere de asemenea Sloveniei să se asigure că legislația sa respectă standardele UE pentru evaluarea impactului proiectelor de infrastructură asupra mediului. Slovenia a adoptat un sistem național de selectare a proiectelor care nu coincide pe deplin cu standardele UE, iar noțiunea de „decizie de autorizare a proiectului” nu este pe deplin în conformitate cu cerințele directivei și jurisprudența Curții Europene. Comisia îi adresează în prezent un aviz motivat, iar în cazul în care Slovenia nu acționează în termen de două luni, Comisia poate trimite cazul în fața Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Libertatea de stabilire și libera circulație a serviciilor: Comisia solicită SLOVENIEI să respecte normele UE

Comisia Europeană a cerut astăzi Sloveniei să respecte normele UE privind libertatea de stabilire și libera circulație a serviciilor (articolul 49 și articolul 56 din Tratatul privind funcționarea UE, precum și articolele 10, 13 și 16 din Directiva privind serviciile în sectorul educației).

În urma procedurilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisie, legislația slovenă a fost modificată pentru a permite instituțiilor de învățământ superior din alte state membre să își ofere programele în Slovenia. Cu toate acestea, legislația curentă prevede că o procedură administrativă specială trebuie instituită de legislația secundară pentru ca furnizorii din UE să poată funcționa în Slovenia. Această legislație secundară nu a fost adoptată în ciuda obligației legale existente. În practică, aceasta înseamnă că instituțiile de învățământ superior din alte state membre nu își pot exercita dreptul de a stabili o filială sau sucursală și nici nu pot oferi programe de învățământ prin validare sau acorduri de franșiză, întrucât procedura prevăzută de lege nu există încă.

Din cauza neadoptării criteriilor și condițiilor pentru această procedură administrativă, Comisia cere Sloveniei, sub forma unui aviz motivat, să ia măsuri pentru a se conforma pe deplin normelor UE. Dacă autoritățile slovene nu transmit un răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei chestiuni.

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 2964450 - Tel. mobil +32 498 964450)

 1. Mediu: Comisia cere SPANIEI să reexamineze impactul proiectului său de legătură feroviară în Andaluzia

Comisia Europeană este îngrijorată cu privire la faptul că Spania a autorizat un proiect de legătură feroviară de mare viteză înainte de a proceda la o evaluare adecvată a efectelor acestuia asupra mediului, ceea ce este contrar cerințelor legisla?iei UE. Problema privește o secțiune a proiectului, care vizează să lege Almeria și Sevilia; această secțiune ar urma să traverseze una din zonele cele mai importante pentru păsările din stepele Andaluziei, actualmente considerată ca o zonă de protecție specială, ceea ce va antrena o degradare semnificativă a habitatului.

Comisia a adresat Spaniei o scrisoare de somare privind acest subiect în iunie 2011, și chiar dacă au fost realizate anumite progrese, Comisia nu este convinsă că au fost luate măsuri adecvate pentru a proteja zona în cauză, motiv pentru care îi adresează un aviz motivat. În cazul în care Spania nu acționează în termen de două luni, cazul poate fi adresat Curții de Justiție a UE.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil +32 498 95 3593)

 1. Impozitare: Comisia cere SPANIEI să pună capăt impozitării discriminatorii a investițiilor în societățile nerezidente

Comisia Europeană a cerut Spaniei să își modifice normele fiscale discriminatorii cu privire la dividendele din străinătate. Este vorba de dividende distribuite de o societate nerezidentă către o societate din Spania. Tratamentul fiscal al dividendelor din străinătate este mult mai constrângător în raport cu cel al dividendelor naționale (adică dividende distribuite de societățile rezidente în Spania). De exemplu, pentru a beneficia de o relaxare fiscală, o societate spaniolă care investește într-o societate nerezidentă trebuie să îndeplinească mai multe condiții (de exemplu legate de volumul veniturilor și de nivelul de participare al acționarilor) decât în cazul investițiilor naționale. În alte cazuri, dividendele din străinătate nu pot beneficia de avantajul fiscal prevăzut pentru dividendele naționale.

Comisia consideră că acest regim este incompatibil cu normele prevăzute în tratatele UE în ceea ce privește dreptul de stabilire, libertatea de a presta servicii, furnizarea transfrontalieră de mărfuri și libera circulație a capitalurilor.

Solicitarea ia forma unui „aviz motivat”. În lipsa unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei chestiuni.

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil +32 498 98 3871)

 1. Impozitare: Comisia cere Regatului Unit să se asigure că consumatorii pot obține rambursarea TVA-ului din partea fabricanților

Comisia Europeană a cerut în mod oficial Regatului Unit să își modifice legislația în scopul de a asigura posibilitatea clienților finali de a beneficia de rambursarea TVA-ului, atunci când cer fabricanților să ramburseze prețul mărfurilor al căror preț a scăzut sau pe care le-au cumpărat prin intermediul unui terț (de exemplu un șampon într-un supermarket).

În conformitate cu normele UE în materie de TVA, consumatorii au dreptul la rambursarea TVA-ului și atunci când li se restituie prețul produselor cu defecte, care prezintă deficiențe sau care nu răspund așteptărilor clientului sau când clientul returnează produsele. Cu toate acestea, normele britanice actuale nu permit fabricanților să ramburseze TVA-ul plătit la momentul cumpărării.

La 24 mai 2012, Regatul Unit și-a anunțat intenția de a-și modifica normele în conformitate cu legislația UE dar nu a făcut încă acest lucru. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. În lipsa unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința Regatului Unit.

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil +32 498 98 3871)


Side Bar