Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 20 czerwca 2013 r.

Główne czerwcowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego:

ROLNICTWO

EDUKACJA KULTURA

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ENERGIA

ŚRODOWISKO

ZDROWIE I POLITYKA KONSUMENCKA

RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI

SPRAWIEDLIWOŚĆ

PODATKI I UNIA CELNA

TRANSPORT

AT

1

BE

2

1

3

BG

1

CY

1

1

CZ

1

1

DE

1

1

DK

1

EL

1

1

1

2

ES

1

1

1

1

FI

1

1

FR

1

1

HU

1

1

IT

1

2

1

1

LU

1

LV

1

NL

1

1

1

PL

2

2

1

PT

2

1

1

1

RO

1

1

SE

1

SI

1

2

1

UK

1

1

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły w sposób prawidłowy swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie należytego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 186 decyzji, w tym 47 uzasadnionych opinii i 12 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z czego 4 wiążące się z nałożeniem kar pieniężnych. Poniżej przedstawiono streszczenie najważniejszych decyzji. Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości wraz z wnioskiem o nałożenie kar pieniężnych

 1. Środowisko: WŁOCHY ponownie pozwane do Trybunału w związku z gospodarowaniem odpadami w Kampanii, Komisja domaga się grzywn

Komisja Europejska podjęła decyzję o ponownym skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Włochom w związku z ich długotrwałym uchybieniom w odpowiednim gospodarowaniu odpadami w regionie Kampanii. Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie powinny odzyskiwać i unieszkodliwiać odpady w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Ponad trzy lata po poprzednim orzeczeniu w tej kwestii Komisja ponownie pozywa Włochy do Trybunału. Tym razem Komisja domaga się nałożenia ryczałtowej kary w wysokości 25 mln euro (21 067 euro dziennie pomiędzy sprawami sądowymi) oraz dziennej kary w wysokości 256 819,20 euro za każdy dzień po drugim orzeczeniu Trybunału do dnia, w którym Włochy wykonają to orzeczenie.

(więcej informacji: IP/13/575 – J. Hennon – tel.: +32 22953593 – tel. kom.: +32 498953593)

 1. Transport: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko BELGII w związku z przepisami w sprawie inteligentnych systemów transportowych

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Belgii w związku z brakiem transpozycji dyrektywy 2010/40/UE w sprawie inteligentnych systemów transportowych. Komisja proponuje nałożenie dziennej kary w wysokości 34 540,80 euro, uiszczanej od dnia wydania orzeczenia Trybunału potwierdzającego zarzuty Komisji do momentu, gdy Belgia powiadomi Komisję o pełnym wdrożeniu przepisów dyrektywy do prawa krajowego.

Dyrektywa 2010/40/UE powinna była zostać wdrożona do prawa krajowego przez wszystkie państwa członkowskie do dnia 27 lutego 2012 r. Przepisy dyrektywy ustanawiają ramy prawne wspierające wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane w transporcie) w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu.

(dodatkowe informacje: IP/13/561 - H. Kearns - tel. +32 22987638 – tel. kom. +32 498987638)

 1. Bezpieczeństwo na morzu: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko BELGII w związku z przepisami dotyczącymi dochodzeń w sprawach wypadków morskich

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Belgii w związku z niepełną transpozycją dyrektywy dotyczącej dochodzeń w sprawach wypadków morskich. Komisja proponuje nałożenie dziennej kary w wysokości 55 265,28 euro, uiszczanej od dnia wydania orzeczenia Trybunału potwierdzającego zarzuty Komisji do momentu, gdy Belgia powiadomi Komisję o pełnym wdrożeniu przepisów dyrektywy do prawa krajowego. Kary finansowe są proponowane przez Komisję na mocy traktatu lizbońskiego i uwzględniają czas trwania i wagę naruszenia oraz wielkość państwa członkowskiego. Ostateczna decyzja w sprawie kary należy do Trybunału. Zgodnie z wymogami dyrektywy państwa członkowskie powinny ustanowić bezstronny stały organ dochodzeniowy, posiadający niezbędne uprawnienia i złożony z inspektorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie wypadków i incydentów morskich.

(dodatkowe informacje: IP/13/560 - H. Kearns - tel. +32 22987638 – tel. kom. +32 498987638)

 1. Efektywność energetyczna budynków: Komisja wnosi do Trybunału sprawę przeciwko PORTUGALII w związku z brakiem transpozycji przepisów UE

Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Portugalii w związku z brakiem transpozycji przepisów dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą określić i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, stworzyć system certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają zapewnić, aby do 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Komisja wnioskuje o nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 25 273,60 euro. Przy określeniu wysokości kary wzięto pod uwagę czas trwania i poważny charakter naruszenia oraz wielkość państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, Portugalia będzie musiała płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji. O ostatecznej wysokości dziennej kary zadecyduje Trybunał.

(więcej informacji: IP/13/579 - M. Holzner - tel.: +32 22960196 – tel. kom.: +32 498982280)

 1. Inne sprawy

 1. Cła: BUŁGARIA pozwana do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedokonaniem zmian w zwolnieniach z podatków przewidzianych w zawartym przez nią porozumieniu z USA

Komisja Europejska skierowała dzisiaj sprawę do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Bułgarii w związku z niedostosowaniem do prawodawstwa UE dwustronnego porozumienia o pomocy technicznej podpisanego przez nią z USA.

Przy okazji przystąpienia do UE Bułgaria zobowiązała się do podjęcia odpowiednich kroków w celu dostosowania do prawodawstwa UE porozumień z państwami trzecimi, których jest stroną. Obejmowało to również dwustronne porozumienie z USA w sprawie pomocy technicznej, w ramach którego Bułgaria rezygnuje z pobierania ceł i podatku VAT od produktów importowanych związanych z finansowanymi przez USA projektami w zakresie pomocy. Nie jest to zgodne z przepisami unijnymi w zakresie ceł i podatku VAT.

Komisja zażądała, by Bułgaria wprowadziła zmiany w porozumieniu, tak by było ono zgodne z prawem UE, lub by je jednostronnie wymówiła (zob. IP/12/672). Ponieważ Bułgaria nie podjęła takich kroków, Komisja wnosi obecnie sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(więcej informacji: IP/13/573 - E. Traynor - tel.: +32 22921548 – tel. kom.: +32 498983871)

 1. Środowisko: Komisja kieruje sprawę do Trybunału przeciwko GRECJI w związku z zanieczyszczeniem spowodowanym azotanami.

Komisja Europejska wnosi do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Grecji w związku z niepodjęciem przez nią środków gwarantujących skuteczne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia wody azotanami. Mimo iż dyrektywa azotanowa obowiązuje od 1991 r., Grecja wciąż nie wyznaczyła stref zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami, ani nie podjęła środków służących skutecznemu zwalczeniu zanieczyszczenia azotanami w tych strefach. Komisja pozywa zatem Grecję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(więcej informacji: IP/13/576 – J. Hennon – tel.: +32 22953593 – tel. kom.: +32 498953593)

 1. Rynek wewnętrzny: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko WĘGROM z powodu restrykcyjnych warunków wydawania bonów żywnościowych i innych świadczeń w naturze

Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Węgrom w związku z węgierskimi przepisami dotyczącymi wydawania bonów żywnościowych, rekreacyjnych i wakacyjnych. Komisja uważa bowiem, że ograniczenia wprowadzone nowymi przepisami na Węgrzech są niezgodne z podstawowymi zasadami swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług gwarantowanymi przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 49 i 56 TFUE) oraz przez dyrektywę usługową (dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym)

(więcej informacji: IP/13/578 - C. Hughes - tel.: +32 22964450 – tel. kom.: +32 498964450)

 1. Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko NIDERLANDOM w związku z dyskryminacją studentów w zakresie zniżek na transport publiczny

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Niderlandom w związku z dyskryminowaniem studentów z innych krajów UE, którzy nie mogą korzystać w transporcie publicznym ze zniżek studenckich, dostępnych dla studentów niderlandzkich. Na mocy Traktatu, niezależnie od kraju UE wybranego do odbycia studiów przez studentów unijnych, mają oni takie same prawa do zniżek jak studenci miejscowi, chyba że prawo UE wyraźnie wyklucza daną korzyść z zakresu zasady równego traktowania, jak np. w przypadku zasiłku na utrzymanie.

Komisja uważa, że ograniczając zniżki na bilety kolejowe i autobusowe do studentów, którzy albo mają obywatelstwo niderlandzkie, albo są długoterminowymi rezydentami w tym kraju, Niderlandy nie stosują zasady równego traktowania. Wszyscy inni obywatele UE studiujący w tym kraju, w tym studenci objęci programem Erasmus, są zatem dyskryminowani.

(więcej informacji: IP/13/574 - D. Abbott - tel.: +32 22959258 – tel. kom.: +32 498959258)

 1. Organizmy zmodyfikowane genetycznie: Komisja wnosi do Trybunału sprawę przeciwko POLSCE w związku z nieutworzeniem przez nią rejestrów odnotowujących miejsca uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie

Komisja podjęła dzisiaj decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem przez nią przepisów unijnych dotyczących monitorowania upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Dyrektywa 2001/18/WE wymaga, by informacja o miejscach uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie była przekazywana właściwym organom krajowym, odnotowana w rejestrze utworzonym przez państwo członkowskie i podana do wiadomości publicznej. Proces ten zapewnia udostępnienie opinii publicznej odpowiednich informacji oraz umożliwia monitorowanie możliwych skutków tych organizmów dla środowiska i pozwala na wprowadzenie środków w zakresie współistnienia upraw. Polska nie wprowadziła jeszcze wspomnianych wymogów do prawa krajowego.

(więcej informacji: IP/13/571 - F. Vincent – tel.: +32 22987166 – tel. kom.: +32 498987166)

 1. Wewnętrzny rynek gazu: Komisja wnosi do Trybunału sprawę przeciwko POLSCE w związku z regulowanymi cenami gazu dla odbiorców będących przedsiębiorstwami

Komisja podjęła dzisiaj decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem przez nią przepisów wewnętrznego rynku energii UE. Na mocy dyrektywy gazowej (2009/73/WE) ceny powinny przede wszystkim zależeć od podaży i popytu. Ceny ustalone przez państwo dla odbiorców końcowych innych niż gospodarstwa domowe utrudniają nowym dostawcom gazu wejście na rynek i nie pozwalają konsumentom polskim w pełni skorzystać z tego, co oferuje rynek wewnętrzny.

Zgodnie z prawodawstwem UE ceny regulowane można stosować tylko w wyjątkowych okolicznościach i nie powinno to stać się główną zasadą przy ustalaniu cen: stosowanie cen regulowanych wymaga spełnienia określonej liczby rygorystycznych warunków, w tym spełnienia wymogu proporcjonalności.

(więcej informacji: IP/13/580 - M. Holzner - tel.: +32 22960196 – tel. kom.: +32 498982280)

 1. Transport: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko HISZPANII w związku z przepisami w zakresie naboru pracowników portowych

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Hiszpanii w związku z przepisami w zakresie naboru pracowników portowych w portach hiszpańskich. Obecnie przedsiębiorstwa przeładunkowe w tych portach nie mogą zatrudniać pracowników bezpośrednio. Obowiązujące przepisy zobowiązują te przedsiębiorstwa do wniesienia wkładu finansowego w kapitał prywatnych spółek, które w zamian za to zapewniają wymaganych pracowników. Jedynie w przypadku, gdy pracownicy zaproponowani przez taką prywatną spółkę nie są odpowiedni lub jest ich za mało, przedsiębiorstwa przeładunkowe mogą zatrudniać pracowników bezpośrednio. Komisja uważa, że przedsiębiorstwa przeładunkowe z innych państw członkowskich pragnące prowadzić działalność w portach hiszpańskich mogą zniechęcić się ze względu na restrykcyjne praktyki w zakresie naboru pracowników.

(dodatkowe informacje: IP/13/559 - H. Kearns - tel. +32 22987638 – tel. kom. +32 498987638)

 1. Zdrowie zwierząt: Komisja wnosi do Trybunału sprawę przeciwko SZWECJI w związku z niezaprzestaniem badań w zakresie paratuberkulozy u bydła

Komisja podjęła dzisiaj decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Szwecji w związku z nieprawidłowym wdrożeniem przez nią dyrektywy 64/432/EWG, polegającym na kontynuowaniu prowadzenia badań w zakresie paratuberkulozy u bydła importowanego z innych państw członkowskich.

Zharmonizowane warunki w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące handlu bydłem określone w dyrektywie 64/432/EWG nie obejmują wymogów w zakresie paratuberkulozy. Ponadto obowiązkowe badania po przybyciu na miejsce przeznaczenia zniechęcają rolników szwedzkich do przywozu bydła z innych państw członkowskich UE, co ma skutki równoważne z wprowadzeniem ograniczeń ilościowych. Dlatego działanie takie nie może być uzasadnione na mocy art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który reguluje ograniczenia i zakazy dotyczące przywozu.

(więcej informacji: IP/13/570 - F. Vincent – tel:. +32 22987166 – tel. kom.: +32 498987166)

 1. Inne sprawy o szczególnym znaczeniu

 1. Komisja zwraca się do WŁOCH o odzyskanie opłat z tytułu nadwyżek od włoskich producentów mleka

Komisja Europejska zwróciła się dziś do Włoch o podjęcie działań w celu usunięcia niedociągnięć w odzyskiwaniu opłat z tytułu nadwyżek należnych od producentów mleka, którzy przekroczyli swoje kwoty indywidualne w latach, kiedy Włochy przekroczyły swoje krajowe kwoty mleczne.

Pomimo ponawianych i licznych wniosków Komisji, większość opłat należnych w latach 1995–2009 nadal nie została odzyskana przez włoskie władze, które najwyraźniej nie podjęły stosownych działań w celu skutecznego odzyskania od producentów całkowitej szacowanej kwoty wynoszącej co najmniej 1,42 mld EUR. Komisja podkreśliła dziś, że ta kwota musi wpłynąć do budżetu państwa, aby włoscy podatnicy nie ponieśli strat.

Niezapewnienie skutecznego odzyskania opłat osłabia skuteczność starań na poziomie europejskim podjętych w celu stabilizacji rynku produktów mlecznych. Ponadto powoduje zakłócenia konkurencji z innymi europejskimi producentami, którzy przestrzegali kwot produkcyjnych lub wnieśli opłaty w przypadku nadwyżek.

(Więcej informacji: IP/13/577 - R. Waite - Tel. +32 22961404 – Tel. kom. +32 498961404)

 1. Podatki: Komisja żąda od pięciu państw członkowskich wdrożenia kluczowych przepisów UE mających zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania

Komisja wysłała dziś Belgii, Grecji, Finlandii (Prowincja Åland), Włochom i Polsce uzasadnione opinie z prośbą o powiadomienie o transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej.

Dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej ma na celu zwiększenie przejrzystości, poprawę wymiany informacji i zacieśnienie współpracy transgraniczne, które są podstawowymi narzędziami walki z unikaniem opodatkowania (zob. IP/12/1376). Obowiązkiem prawnym państw członkowskich było rozpoczęcie stosowania tej dyrektywy od dnia 1 stycznia 2013 r. Belgia, Grecja, Finlandia, Włochy i Polska nie poinformowały Komisji o transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

(Więcej informacji: IP/13/572 - E. Traynor - tel. +32 22921548 – Tel. kom. +32 498983871)

 1. Transport kolejowy: FRANCJA i WIELKA BRYTANIA mają wprowadzić europejskie przepisy dotyczące tunelu pod Kanałem La Manche.

Komisja Europejska przesłała do Francji i Wielkiej Brytanii formalny wniosek o stosowanie unijnych przepisów uniemożliwiających nakładanie nadmiernych opłat za dostęp do infrastruktury w przypadku pociągów pasażerskich i towarowych korzystających z tunelu pod Kanałem La Manche. Komisja zwróciła się również do tych państw o zapewnienie w pełni niezależnego organu regulacyjnego oraz o rozwiązanie porozumienia, na mocy którego obecnie przepustowość rezerwowana jest dla niektórych operatorów pociągów w restrykcyjny sposób. Nadmierne opłaty za dostęp do infrastruktury są przenoszone na pasażerów poprzez ceny biletów, zaś przedsiębiorstwa transportu kolejowego twierdzą, że nie są w stanie przesyłać większej ilości ładunków przez tunel, co prowadzi do większego zagęszczenia ruchu drogowego i większych zanieczyszczeń.

(dodatkowe informacje: IP/13/557 - H. Kearns - tel. +32 22987638 – tel. kom. +32 498987638)

 1. Transport: Komisja wzywa NIEMCY do spełnienia przepisów UE dotyczących rozdziału rachunkowości w transporcie kolejowym

Komisja obawia się, że Niemcy nie stosują europejskich przepisów dotyczących rozdziału rachunkowości zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych oraz przepisów dotyczących opłat za dostęp do infrastruktury. Procedura ta jest częścią podobnych procedur skierowanych przeciwko innym państwom członkowskim dotyczących rozdziału rachunkowości. System niemiecki stwarza możliwość subsydiowania skrośnego komercyjnej działalności transportowej z krajowych funduszy infrastrukturalnych oraz ze środków publicznego transportu pasażerskiego.

(dodatkowe informacje: IP/13/556 - H. Kearns - tel. +32 22987638 – tel. kom. +32 498987638)

 1. Inne uzasadnione opinie

 1. BELGIA, CYPR, REPUBLIKA CZESKA, PORTUGALIA i RUMUNIA mają dostosować swoje przepisy do unijnego prawa dotyczącego zapasów naftowych

Komisja zwróciła się dzisiaj z oficjalną prośbą do Belgii, Cypru, Republiki Czeskiej, Portugalii i Rumunii o podjęcie działań w celu pełnego wywiązania się z ich obowiązków na podstawie unijnych przepisów dotyczących zapasów naftowych. W dyrektywie (2009/119/WE) wymaga się, aby państwa członkowskie utrzymywały minimalne zapasy ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w ropę na wypadek ewentualnych zakłóceń w dostawach. Z uwagi na znaczenie ropy naftowej w unijnym koszyku energetycznym, silne uzależnienie UE od zewnętrznych źródeł dostaw ropy i produktów ropopochodnych oraz niepewność sytuacji geopolitycznej w wielu regionach produkujących ropę, podstawowe znaczenie ma zagwarantowanie konsumentom stałego dostępu do produktów ropopochodnych. Komisja Europejska przesłała dziś uzasadnioną opinię Belgii, Cyprowi, Republice Czeskiej, Portugalii i Rumunii, które nie poinformowały jeszcze Komisji o żadnych środkach transponujących dyrektywę do ich przepisów krajowych. Jeśli państwa te nie wywiążą się ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości.

Termin transpozycji dyrektywy przez państwa członkowskie upłynął 31 grudnia 2012 r. W styczniu 2013 r. wszczęto postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw 17 państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich obowiązków w zakresie transpozycji. Oficjalne wezwania do usunięcia uchybienia zostały przesłane Belgii, Bułgarii, Cyprowi, Republice Czeskiej, Grecji, Hiszpanii, Węgrom, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Malcie, Niderlandom, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Zjednoczonemu Królestwu. Komisja bada sytuację w pozostałych państwach członkowskich, przeciw którym wszczęto postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, i uzupełnieniem tych obecnych działań mogą być kolejne uzasadnione opinie w następnym cyklu postępowań.

  Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm

(Więcej informacji: M. Holzner - tel.: +32 22960196 – tel. kom.: +32 498982280)

 1. Efektywność energetyczna budynków: Komisja zwraca się do siedmiu państw członkowskich o przyjęcie krajowych środków w odniesieniu do efektywności energetycznej budynków

Komisja zwróciła się dzisiaj z oficjalną prośbą do Belgii, Finlandii, Francji, Łotwy, Niemiec, Niderlandów i Polski o podjęcie działań w celu pełnego wywiązania się z ich obowiązków na podstawie unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE). Komisja przesłała tym państwom członkowskim uzasadnioną opinię, w której zwraca się o powiadomienie Komisji o środkach wdrażających tę dyrektywę, która miała być przetransponowana do prawa krajowego do dnia 9 lipca 2012 r. Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą ustanowić i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, zapewnić certyfikację energetyczną budynków i wprowadzić wymóg regularnych przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają doprowadzić do tego, aby od 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Dzięki właściwej transpozycji i wdrożeniu dyrektywy państwa członkowskie UE mogą poczynić znaczne oszczędności pod względem zużycia energii i obniżyć emisje gazów cieplarnianych. Jeśli te państwa nie wywiążą się ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

We wrześniu 2012 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 24 państwom członkowskim, które nie przekazały jej zawiadomień o środkach transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. W międzyczasie część państw członkowskich powiadomiła Komisję o krajowych środkach transpozycji, ale kilka państw tego nie zrobiło i w związku z tym w styczniu 2013 r. przesłano uzasadnione opinie Włochom, Grecji, Portugalii i Bułgarii, a w kwietniu 2013 r. – Hiszpanii i Słowenii. Komisja zdecydowała również o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Portugalii w związku z nieprzyjęciem przez to państwo przepisów transponujących do prawa krajowego dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej budynków (zob. IP/13/579).

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Więcej informacji: M. Holzner - tel.: +32 22960196 – tel. kom.: +32 498982280)

 1. Komisja wzywa BELGIĘ I PORTUGALIĘ do podjęcia działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

Komisja Europejska wezwała dziś Belgię i Portugalię do przyjęcia i przekazania wytycznych w celu wsparcia właściwych organów odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej. Podmioty te są m.in. odpowiedzialne za audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego i rankingi bezpieczeństwa. Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Belgia lub Portugalia nie poinformują Komisji w ciągu dwóch miesięcy o środkach przyjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tych spraw do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Belgia i Portugalia miały przyjąć wytyczne krajowe zgodnie z dyrektywą 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej do dnia 19 grudnia 2011 r. oraz przekazać je Komisji do dnia 19 marca 2012 r. Portugalia nie opracowała wytycznych, zaś Belgia zrobiła to tylko częściowo. Brak przyjęcia lub przekazania wytycznych może doprowadzić do niewłaściwego stosowania procedur ustanowionych w dyrektywie przez właściwe podmioty. Może to obniżyć poziom bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, co będzie niekorzystne dla wszystkich użytkowników dróg.

(dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 22987638 – tel. kom. +32 498987638)

 1. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii: Komisja zwraca się do czterech państw członkowskich o zapewnienie zgodności z zasadami dotyczącymi produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Komisja Europejska zwróciła się dziś oficjalnie do Republiki Czeskiej, Hiszpanii, Polski i Słowenii o jak najszybsze zapewnienie pełnej zgodności z przepisami dyrektywy 2010/84 w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. W dyrektywie wzmocniono i zracjonalizowano system monitorowania bezpieczeństwa leków na europejskim rynku. Poprawiono również bezpieczeństwo pacjentów i zdrowie publiczne dzięki lepszemu zapobieganiu niepożądanym działaniom produktów leczniczych, ich wykrywaniu i ocenie. Dyrektywa umożliwia również pacjentom zgłaszanie niepożądanych działań leków bezpośrednio właściwym organom. Wymienione cztery państwa członkowskie nadal nie przetransponowały dyrektywy do prawa krajowego, chociaż miały obowiązek zrobić to do 21 lipca 2012 r. Państwa te mają dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z prawem UE. Niepowiadomienie o odpowiednich środkach może spowodować skierowanie przez Komisję spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Więcej informacji: F. Vincent - tel. +32 22987166 – Tel. kom. +32 498987166)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do WŁOCH i NIDERLANDÓW o wprowadzenie w życie zasad UE dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Komisja Europejska ponagla Włochy i Niderlandy, aby wprowadziły do prawa krajowego unijne przepisy dotyczące ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Przedmiotowa dyrektywa ma na celu zminimalizowanie wykorzystywania zwierząt do doświadczeń i wymaga stosowania w miarę możliwości metod alternatywnych przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania wysokiej jakości badań naukowych w UE. Dyrektywa miała zostać wprowadzona do prawa krajowego do 10 listopada 2012 r. Ponieważ żadne z tych dwóch państw członkowskich nie dotrzymało terminu, w dniu 31 stycznia 2013 r. wysłano im wezwania do usunięcia uchybienia. Włochy nadal muszą powiadomić Komisję o zmianie swoich przepisów krajowych. Niderlandy twierdzą, że dotychczasowe przepisy częściowo pokrywają się z zakresem dyrektywy, ale Komisja uważa, że niektóre z jej przepisów nie zostały włączone do holenderskiego prawa. Komisja przesyła zatem uzasadnioną opinie obu państwom członkowskim. Jeżeli nie podejmą one odpowiednich działań w ciągu dwóch miesięcy, ich sprawy mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE, który może nałożyć kary finansowe.

(Więcej informacji: J. Hennon - tel.: +32 22953593 – tel. kom.: +32 498953593)

 1. Zdrowie publiczne: Komisja zwraca się do dwóch państw członkowskich o zapewnienie zgodności z normami jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

Komisja Europejska zwróciła się dziś oficjalnie do Luksemburga i Słowenii o jak najszybsze zapewnienie zgodności z dyrektywą 2010/53/UE w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia. Dyrektywa przewiduje wyznaczenie właściwych organów we wszystkich państwach członkowskich, upoważnienie instytucji pobierających narządy i ośrodków transplantacyjnych oraz określenie czynności transplantacyjnych, jakie mogą one wykonywać, systemy identyfikacji, a także zgłaszanie istotnych zdarzeń niepożądanych. Ponadto w dyrektywie określa się wymogi dotyczące bezpiecznego transportu narządów oraz charakterystyki każdego dawcy i narządu. Wymienione dwa państwa członkowskie nadal nie przetransponowały dyrektywy do prawa krajowego, chociaż miały obowiązek zrobić to do 27 sierpnia 2012 r. Państwa te mają dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z prawem UE. Niepowiadomienie o odpowiednich środkach może spowodować skierowanie przez Komisję spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Więcej informacji: F. Vincent - tel. +32 22987166 – tel. kom. +32 498987166)

 1. Transport kolejowy: Komisja zwraca się do AUSTRII o dokonanie transpozycji unijnych przepisów w sprawie bezpieczeństwa kolei

Komisja Europejska zwraca się do Austrii o dostosowanie przepisów krajowych do wymogów dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei (2004/49/WE), w szczególności w odniesieniu do certyfikacji i autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, procesu decyzyjnego organu ds. bezpieczeństwa, obowiązku prowadzenia dochodzeń w przypadku poważnych wypadków i informowania o tych dochodzeniach oraz sprawozdawczości dotyczącej zaleceń w sprawie bezpieczeństwa. Przepisy należało wprowadzić od 30 kwietnia 2006 r. Jeżeli reakcja Austrii okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W listopadzie ubiegłego roku Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Austrii. Obecnie Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Austria ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi Komisji.

(dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 22987638 – tel. kom. +32 498987638)

 1. Swoboda przemieszczania się: Komisja zwraca się do CYPRU o przestrzeganie przepisów unijnych

Komisja Europejska zdecydowała dziś o przesłaniu uzasadnionej opinii Cyprowi, ponieważ nie transponował on prawidłowo i nie zaczął stosować dyrektywy w sprawie swobodnego przemieszczania się (dyrektywa 2004/38/WE). Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE zgłaszania swojej obecności na ich terytorium w rozsądnym i niedyskryminacyjnym terminie oraz karać za nieprzestrzeganie tego wymogu za pomocą „proporcjonalnych i niedyskryminacyjnych sankcji”. Inaczej jest w przypadku sankcji określonej w prawie cypryjskim, które nakłada grzywnę w wysokości do 1 000 EUR na obywateli UE pozostających na Cyprze dłużej niż 21 dni, którzy nie zgłosili swojej obecności w ciągu 35 dni od przyjazdu.

Ponadto nadal występują znaczne opóźnienia w wydawaniu kart pobytu pochodzącym z państw trzecich członkom rodzin obywateli UE w stosunku do 6-miesięcznego terminu określonego w dyrektywie.

Wreszcie, opłaty za uzyskanie dokumentów stałego pobytu po pięcioletnim pobycie (80 EUR) są wyższe niż opłaty ze wydanie dokumentów tożsamości dla obywateli cypryjskich (20 EUR), podczas gdy dyrektywa stanowi, iż dokumenty pobytu powinny być wydawane obywatelom UE i członkom ich rodzin bezpłatnie lub za opłatą nieprzekracząjcą opłat pobieranych od obywateli danego kraju za wydanie podobnych dokumentów.

W uzasadnionej opinii Komisja zwraca się do Cypru o przestrzeganie odpowiednich przepisów UE. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciw Cyprowi do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: M. Andreeva - tel. +32 22991382 – tel. kom. +32 498991382)

 1. Prawo pracy: Komisja zwraca się do DANII o stosowanie zasady równego traktowania wobec osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin w sektorze szkolnictwa publicznego

Komisja Europejska poprosiła Danię o zapewnienie pełnej zgodności z przepisami unijnej dyrektywy w odniesieniu do pracy w niepełnym wymiarze godzin w sektorze szkolnictwa publicznego. Komisja chce w szczególności, aby władze duńskie zapewniły pracownikom pracującym mniej niż 8 godzin tygodniowo lub zatrudnianych na okres krótszy niż jeden miesiąc równe warunki zatrudnienia z porównywalnym personelem stałym. Różne umowy zbiorowe w sektorze szkolnictwa publicznego w Danii uniemożliwiają tego rodzaju pracownikom otrzymywanie pewnych świadczeń, z których korzystają inne osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin lub pracownicy pełnoetatowi. W dyrektywie 97/81/WE dotyczącej pracy w niepełnym wymiarze godzin ustanowiono wymóg traktowania pracowników niepełnoetatowych na równi z personelem stałym. W drodze wyjątku państwo członkowskie może zdecydować o wyłączeniu spod tej ochrony pracowników dorywczych. Jednakże przedmiotowe przepisy duńskie wyłączają pracowników zatrudnianych w niewielkim wymiarze godzin również w przypadkach gdy ten wyjątek nie ma zastosowania. Dlatego Komisja kieruje do Danii uzasadnioną opinię, która jest jednym z etapów postępowania w sprawie uchybienia obowiązkom państwa członkowskiego. Dania ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu dostosowania przepisów krajowych do dyrektywy UE. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Więcej informacji: J. Todd - tel.: +32 22994107 – tel. kom.: +32 498994107)

 1. Rolnictwo: Komisja wzywa GRECJĘ do zapewnienia swobodnego dostępu do rynku dla producentów wina na wyspie Samos

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Grecję do zmiany jej przepisów krajowych, które zobowiązują wszystkich producentów wina na wyspie Samos do przystąpienia do lokalnej spółdzielczej wytwórni wina oraz do dostarczania tej spółdzielni całej ich produkcji moszczu.

Na podstawie tych przepisów odrzucono wniosek skarżącego, który zwrócił się o pozwolenie na niezależną produkcję. Komisja jest zdania, że obligatoryjny charakter przynależności do organizacji producentów jest sprzeczny z zasadą otwartego rynku, zgodnie z którą każdy producent ma wolny dostęp do rynku, regulowany jedynie środkami przewidzianymi we wspólnych przepisach obowiązujących w odniesieniu do danego sektora na poziomie UE.

W następstwie otrzymania niesatysfakcjonującej odpowiedzi od władz Grecji na wezwanie do usunięcia uchybienia przesłane w 2011 r. Komisja wystosowała wezwanie w formie uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez Grecję zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: R. Waite - tel.: +32 22961404 – tel. kom.: +32 498961404)

 1. Materiał przeznaczony do reprodukcji roślin: Komisja zwraca się do GRECJI o wprowadzenie odpowiednich zmian do jej przepisów dotyczących przywozu materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin z innych państw członkowskich

Komisja uważa, że ustawodawstwo greckie jest sprzeczne z art. 34 TFUE w sprawie swobodnego przepływu towarów, ponieważ wprowadza wymóg, by każda osoba przywożąca materiał przeznaczony do reprodukcji roślin z innego państwa członkowskiego posiadała zezwolenie na wprowadzanie do obrotu. Aby uzyskać zezwolenie, należy spełnić pewne rygorystyczne warunki. Z niewielkimi wyjątkami wymóg ten ma zastosowanie zarówno do użytkowników prywatnych, jak i biznesowych. Grecja utrzymuje, że celem jest zapobieżenie wykorzystania zakażonego materiału do obsadzania, a zatem ochrona zdrowia roślin. Jednakże argumenty przedstawione przez władze greckie nie zostały uznane za zadowalające, ponieważ nie rozwiały najważniejszej wątpliwości Komisji dotyczącej warunków, na jakich przyznaje się zezwolenie na wprowadzanie do obrotu. Żaden z nich nie jest uważany za istotny dla realizacji celu ochrony zdrowia roślin w przypadku osób dokonujących zakupu materiału rozmnożeniowego roślin dla zastosowań gospodarczych. W przypadku użytkowników prywatnych wymóg dotyczący zezwolenia na wprowadzanie do obrotu uważany jest za nieproporcjonalny. Grecja ma dwa miesiące na dostosowanie swojego ustawodawstwa do prawa Unii.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent - tel. +32 22987166 – tel. kom. +32 498987166)

 1. Podatki: Komisja wzywa GRECJĘ do zaprzestania dyskryminacyjnego opodatkowania mleka i mięsa

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Grecję do zmiany dyskryminacyjnych przepisów podatkowych w odniesieniu do mleka, przetworów mlecznych i mięsa pochodzących z innych państw członkowskich.

Obecnie Grecja stosuje opłatę nakładaną na zakupy mleka i przetworów mlecznych. Jednakże opłaty tej nie stosuje się w odniesieniu do produktów krajowych w taki sam sposób jak w odniesieniu do produktów pochodzących z innych państw członkowskich. Niektóre produkty krajowe są zwolnione z opodatkowania, a inne są opodatkowane według niższej stawki.

Nakłada się również opłatę na zakupy mięsa zarówno krajowego, jak i przywożonego. Opłata ta jest jednak wykorzystywana do finansowania ELOGAK, podmiotu publicznego, który przyznaje subsydia dla greckich rolników, a zatem jest korzystna jedynie dla produktów krajowych.

Przepisy te stanowią naruszenie przepisów UE zakazujących środków mających skutek równoważny do opłat celnych i prowadzących do powstania dyskryminacyjnych podatków wewnętrznych. Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez Grecję zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 22921548 – tel. kom. +32 498983871)

 1. Środowisko: Komisja wzywa WĘGRY do wprowadzenia przepisów UE w sprawie emisji przemysłowych

Komisja Europejska ponagla Węgry do przesłania informacji o sposobie, w jaki prawodawstwo UE dotyczące emisji przemysłowych jest wprowadzane do węgierskiego ustawodawstwa krajowego. Nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych, która zastępuje i aktualizuje starsze przepisy w celu zapobiegania zanieczyszczeniom wynikającym z działalności przemysłowej, ich redukcji i w możliwie najszerszym zakresie wyeliminowania, miała zostać wprowadzona do ustawodawstwa krajowego do dnia 7 stycznia 2013 r. Po niedotrzymaniu pierwotnego terminu do władz węgierskich, w dniu 31 stycznia 2013 r., wysłano wezwanie do usunięcia uchybienia. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię i jeżeli Węgry w terminie dwóch miesięcy nie podejmą odpowiednich działań, sprawa może zostać przekazana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

 1. Zamówienia publiczne: Komisja wzywa WŁOCHY do przestrzegania przepisów UE

Komisja Europejska wezwała dzisiaj Włochy do prawidłowego stosowania unijnych zasad udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do procedury budowy nowych budynków dla administracji sądowej w Bari, których wartość szacunkowa wynosi 350 mln EUR. Włochy nie zastosowały się do obowiązujących zasad udzielania zamówień publicznych, ponieważ uważały, że umowa będzie stanowiła jedynie umowę leasingową, a nie zamówienie publiczne na roboty budowlane. Komisja stwierdza zatem, że Włochy nie dopełniły swoich zobowiązań wynikających z dyrektywy 93/37/EWG dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (która miała zastosowanie w momencie udzielenia zamówienia). Unijne zasady udzielania zamówień publicznych mają na celu zapewnienie ogólnounijnej konkurencji, przejrzystości i równego traktowania, jak również najbardziej korzystnej ceny. Niestosowanie tych zasad potencjalnie szkodzi interesowi publicznemu, a także utrudnia prywatnym przedsiębiorstwom konkurowanie o zamówienia publiczne.

Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy nie zostaną zgłoszone żadne środki mające położyć kres naruszeniu prawa UE, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 22964450 – tel. kom. +32 498964450)

 1. Środowisko: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do udoskonalenia procedury oceny farm wiatrowych

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że w Portugalii udziela się zezwoleń na rozbudowę farm wiatrowych przed dokonaniem odpowiedniej oceny wpływu rozbudowy. Problem ten dotyka również sieci obszarów chronionych Natura 2000, co może mieć poważne skutki dla środowiska i chronionych gatunków. Komisja skierowała do Portugalii uzasadnioną opinię w celu wezwania jej do zmiany jej przepisów.

Na mocy dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych na środowisko projekty, które mogą mieć znaczny wpływ na środowisko naturalne muszą zostać ocenione zanim zostaną oficjalnie przyjęte, a projekty znajdujące się w obrębie obszarów należących do sieci Natura 2000 muszą również zostać poddane odpowiedniej ocenie zgodnie z dyrektywą siedliskową. Portugalia narusza obecnie obydwie dyrektywy z powodu nowego prawa, które zwalnia projekty z obowiązku przeprowadzenia oceny, jeżeli prace zostały sklasyfikowane jako rozszerzenie poniżej pewnego progu. Komisja jest zaniepokojona faktem, że umożliwienie systematycznego rozszerzania projektów, które są już blisko progu, nieuchronnie będzie pociągało za sobą ewentualne naruszenie prawodawstwa mającego na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

 1. Podatki: Komisja Europejska wzywa PORTUGALIĘ do zaprzestania dyskryminacyjnego opodatkowywania spółek zagranicznych

Komisja Europejska wezwała Portugalię do wprowadzenia odpowiednich zmian do jej przepisów podatkowych dotyczących spółek zagranicznych, które są własnością rezydentów Portugalii.

Przedsiębiorstwa, które nie posiadają siedziby statutowej lub faktycznej siedziby administracyjnej w Portugalii, podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych nakładanemu od dochodu uzyskanego w Portugalii. Podobnie jak inni podatnicy przedsiębiorstwa te mogą korzystać z szeregu korzyści podatkowych. Korzyści te nie przysługują jednak, jeżeli więcej niż 25 proc. kapitału spółki zagranicznej jest własnością rezydentów Portugalii.

Komisja Europejska jest zdania, że odmienne traktowanie podatkowe spółek zagranicznych na podstawie miejsca siedziby ich akcjonariuszy stanowi przeszkodę dla swobodnego przepływu kapitału. Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez Portugalię zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 22921548 – tel. kom. +32 498983871)

 1. Zamówienia publiczne: Komisja wzywa RUMUNIĘ do przestrzegania przepisów UE

Komisja Europejska wezwała dzisiaj Rumunię do pełnego przestrzegania europejskich dyrektyw dotyczących zamówień publicznych. Komisja twierdzi, że procedura przetargowa dotycząca zamówienia publicznego na roboty związane z remontem drogi krajowej od Crasna do Iași została przeprowadzona z naruszeniem dyrektyw 2004/18/WE i 89/665/EWG. Postępowanie przetargowe było prowadzone przez Rumuńskie Państwowe Przedsiębiorstwo Autostrad i Dróg i zostało rozstrzygnięte w oparciu o prawo krajowe, które następnie zostało uznane za niezgodne z unijnymi zasadami udzielania zamówień publicznych. W konsekwencji brakowało istotnych informacji pochodzących z ogłoszenia o zamówieniu, a oferenci zostali pozbawieni ich pełnego prawa do skutecznych działań odwoławczych.

Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy nie zostaną zgłoszone żadne środki mające położyć kres naruszeniu prawa UE, Komisja może skierować sprawę przeciw Rumunii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 22964450 – tel. kom. +32 498964450)

 1. Środowisko: Komisja wzywa SŁOWENIĘ do poprawienia zarządzania odpadami i składowiskami

Komisja Europejska ponagla Słowenię do poprawy gospodarowania odpadami w kilku miejscach w mieście Celje. Jednym z problemów jest składowisko odpadów w pobliżu centrum miasta, gdzie składowana jest nielegalnie silnie zanieczyszczona metalami ciężkimi ziemia wydobyta z terenów poprzemysłowych, a kolejnym problemem jest składowisko odpadów w pobliżu miejscowości Bukovžlak. Ogólnie rzecz biorąc, Komisja uważa również, że władze Słowenii nie podjęły wystarczających działań w celu zapewnienia, by wydobyta ziemia i skażone odpady nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska w trakcie budowy Celje Technological Centre w 2006 r. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię i jeżeli Słowenia w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać przekazana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja zwraca się również do Słowenii o zapewnienie zgodności jej ustawodawstwa z normami UE w odniesieniu do oceny skutków wywieranych na środowisko przez projekty infrastrukturalne. Słowenia przyjęła krajowy system kontroli projektów, który nie jest w pełni zgodny z normami UE, a pojęcie „zezwolenie na inwestycję” również nie jest w pełni zgodne z wymogami dyrektywy i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię i jeżeli Słowenia w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać przekazana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 22953593 – tel. kom. +32 498953593)

 1. Swoboda przedsiębiorczości i swobodny przepływ usług: Komisja zwraca się do SŁOWENII o przestrzeganie przepisów UE

Komisja Europejska wezwała dziś Słowenię do przestrzegania zasad w zakresie swobody przedsiębiorczości i w zakresie swobody świadczenia usług. (art. 49 i art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak również art. 10, 13 i 16 dyrektywy usługowej w dziedzinie edukacji).

W następstwie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom wszczętych przez Komisję słoweńskie ustawodawstwo zostało zmienione, by umożliwić instytucjom szkolnictwa wyższego z innych państw członkowskich oferowanie ich programów w Słowenii. Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczne jest ustanowienie specjalnych procedur administracyjnych w ustawodawstwie wtórnym, aby unijni dostawcy mogli działać w Słowenii. Ustawodawstwo wtórne nie zostało jeszcze przyjęte pomimo takiego obowiązku prawnego. W praktyce oznacza to, że instytucje szkolnictwa wyższego z innych państw członkowskich nie mogą korzystać ze swojego prawa do ustanowienia oddziału lub filii lub do prowadzenia działalności edukacyjnej poprzez umowy walidacyjne lub franczyzowe, ponieważ wciąż brakuje przewidzianej prawnie procedury administracyjnej.

Ze względu na nieprzyjęcie przez Słowenię kryteriów i warunków dotyczących tej procedury administracyjnej Komisja zwraca się do tego państwa w formie uzasadnionej opinii o podjęcie działań w celu mających na celu zapewnienie pełnej zgodności z przepisami UE. W przypadku nieudzielenia przez władze słoweńskie zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 22964450 – tel. kom. +32 498964450)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do HISZPANII o przeanalizowanie skutków planowanego połączenia kolejowego w Andaluzji

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że Hiszpania wyraziła zgodę na budowę połączenia kolei dużych prędkości przed dokonaniem prawidłowej oceny jego skutków dla środowiska naturalnego, co jest sprzeczne z wymogami określonymi w prawodawstwie UE. Problem dotyczy jednej części projektu połączenia między Almerią a Sewillą, które ma przebiegać przez jeden z najważniejszych obszarów dla ptaków stepowych w Andaluzji, obecnie wytyczony jako obszar specjalnej ochrony, i które spowoduje znaczne pogorszenie jakości tego naturalnego siedliska.

W czerwcu 2011 r. Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia w tej sprawie i chociaż poczyniono pewne postępy, Komisja nie jest przekonana, czy podjęto odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony tego obszaru i w związku z tym przesyła uzasadnioną opinię. Jeżeli Hiszpania w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać przekazana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Podatki: Komisja wzywa HISZPANIĘ do zaprzestania dyskryminacyjnego opodatkowywania spółek zagranicznych

Komisja Europejska zwróciła się do Hiszpanii o zmianę dyskryminacyjnych przepisów podatkowych w odniesieniu do dywidend zagranicznych. Są to dywidendy wypłacane przez spółki zagraniczne na rzecz spółek hiszpańskich. Opodatkowanie dywidend zagranicznych jest bardziej uciążliwe od opodatkowania dywidend krajowych (tj. dywidend wypłacanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Hiszpanii). Na przykład spółka hiszpańska, które inwestuje w spółkę zagraniczną, jeżeli chce skorzystać z ulgi podatkowej, musi spełniać więcej warunków (przykładowo związanych z wielkością dochodów i poziomem udziałów akcjonariuszy) niż w przypadku inwestycji krajowej. W innych przypadkach korzyść podatkowa przewidziana dla dywidend krajowych nie jest dostępna w przypadku dywidend zagranicznych.

Komisja uważa, że system ten jest niezgodny ze swobodą przedsiębiorczości, swobodą świadczenia usług, transgranicznym dostarczaniem towarów i swobodnym przepływem kapitału, jak określono w traktatach UE.

Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez Hiszpanię zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 22921548 – tel. kom. +32 498983871)

 1. Podatki: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do zapewnienia konsumentom możliwości otrzymywania zwrotu podatku VAT od producentów

Komisja Europejska formalnie wezwała Zjednoczone Królestwo do zmiany ustawodawstwa w celu zapewnienia odbiorcom końcowym możliwości odzyskania zapłaconego przez nich podatku VAT od producentów we wszystkich przypadkach zwrotów towarów, których cena została obniżona i które zostały nabyte za pośrednictwem strony trzeciej (na przykład szampon w supermarkecie).

Na mocy unijnych przepisów dotyczących podatku VAT konsumenci mają prawo do otrzymania zwrotu VAT również wtedy, gdy otrzymują zwrot za towary, które są wadliwe, uszkodzone lub niezgodne z oczekiwaniami klientów, lub w sytuacji gdy klient zwraca towar. Jednakże obecne przepisy w Zjednoczonym Królestwie nie pozwalają producentom na zwrot VAT zapłaconego w momencie ich zakupu.

W dniu 24 maja 2012 r. Zjednoczone Królestwo ogłosiło zamiar wprowadzenia zmian do swoich przepisów zgodnie z wymogami prawodawstwa UE, lecz nie doszło to jeszcze do skutku. Swoje wezwanie Komisja wystosowała w formie uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez Zjednoczone Królestwo zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciwko temu państwu do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 22921548 – tel. kom. +32 498983871)


Side Bar