Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2013. gada 20. jūnijā

Pienākumu neizpildes dokumentu pakete: galvenie lēmumi jūnijā

LAUKSAIMNIECĪBA

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

NODARBINĀTĪBA UN SOCIĀLĀS LIETAS

ENERĢĒTIKA

VIDE

VESELĪBA UN PATĒRĒTĀJU POLITIKA

IEKŠĒJAIS TIRGUS UN PAKALPOJUMI

TIESLIETAS

NODOKĻI UN MUITAS SAVIENĪBA

TRANSPORTS

AT

1

BE

2

1

3

BG

1

CY

1

1

CZ

1

1

1

DE

1

2

DK

1

EL

1

1

1

2

ES

1

1

1

1

FI

1

1

FR

1

1

HU

1

1

IT

1

2

1

1

LU

1

LV

1

NL

1

1

1

PL

2

2

1

PT

2

1

1

1

1

RO

2

1

SE

1

SI

1

2

1

UK

1

1

Eiropas Komisija ar pienākumu neizpildes ikmēneša lēmumu paketi vēršas Tiesā pret dalībvalstīm par to, ka tās nav pienācīgi izpildījušas savus pienākumus, kas izriet no ES tiesību aktiem. Šiem lēmumiem, kas aptver daudzas nozares, ir mērķis nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu un tādējādi sniegt labumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Komisija šodien ir pieņēmusi 186 lēmumus, tostarp 47 argumentētus atzinumus un 12 lietas nodevusi izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā, četrās no kurām ietvertas finansiālas sankcijas. Šeit sniegts svarīgāko lēmumu kopsavilkums. Sīkāka informācija par pienākumu neizpildes procedūru — MEMO/12/12.

 1. Lietas, kas nodotas Tiesai, ar finansiālām sankcijām

 1. Vide: Komisija atkārtoti iesniedz prasību Tiesā pret ITĀLIJU par atkritumu apsaimniekošanu Kampānijā (Campania) un pieprasa noteikt naudas sodus

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu vērsties pret Itāliju Eiropas Savienības Tiesā par tās ilgtermiņa nespēju pienācīgi apsaimniekot atkritumus Kampānijas reģionā. Saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstīm ir pienākums reģenerēt vai apglabāt atkritumus cilvēku veselību un vidi aizsargājošā veidā. Vairāk nekā trīs gadus pēc pēdējā nolēmuma šajā lietā Komisija atkal vēršas pret Itāliju Tiesā. Šoreiz Komisija prasa noteikt vienreizēja maksājuma naudas sodu EUR 25 miljonu apmērā (EUR 21 067 par katru dienu laikposmā starp Tiesas lietām) un dienas naudas sodu EUR 256 819,20 par katru dienu pēc otrā nolēmuma līdz pārkāpums tiek izbeigts.

(Sīkāka informācija: IP/13/575  — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Transports: Komisija iesniedz prasību Tiesā pret BEĻĢIJU par inteliģentajām transporta sistēmām

Eiropas Komisija iesniegusi prasību Eiropas Savienības Tiesā pret Beļģiju par to, ka tā nav transponējusi Direktīvu 2010/40/ES par inteliģentajām transporta sistēmām (ITS). Komisija ierosina dienas naudas sodu EUR 34 540,80, kas maksājams no dienas, kad Tiesa pieņēmusi apstiprinošu nolēmumu, līdz Beļģija paziņo Komisijai, ka tā pilnībā īstenojusi noteikumus valsts tiesību aktos.

Direktīva 2010/40/ES visām ES dalībvalstīm valstu tiesību aktos bija jātransponē līdz 2012. gada 27. februārim. Noteikumi paredz izveidot sistēmu, ITS (transportā piemērotās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) atbalstam autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem.

(Sīkāka informācija: IP/13/561  — H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Kuģošanas drošība: Komisija iesniedz prasību Tiesā pret BEĻĢIJU par noteikumiem negadījumu izmeklēšanai jūras transporta jomā

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu vērsties Tiesā pret Beļģiju par Direktīvas par negadījumu izmeklēšanu jūras transporta jomā neīstenošanu pilnībā. Komisija ierosina dienas naudas sodu EUR 55 265,28, kas maksājams no dienas, kad Tiesa pieņēmusi apstiprinošu nolēmumu, līdz Beļģija paziņo Komisijai, ka tā pilnībā īstenojusi noteikumus valsts tiesību aktos. Komisija minētās finansiālās sankcijas ierosina saskaņā ar Lisabonas līgumu un, nosakot minētā naudas soda apmēru, ir ņēmusi vērā pārkāpuma ilgumu un smagumu un dalībvalsts lielumu. Lēmumu par dienas naudas sodu galīgo summu pieņem Tiesa. Direktīvā noteikts, ka dalībvalstīs izveido objektīvu pastāvīgu izmeklēšanas struktūru, kurai ir vajadzīgās pilnvaras un piemēroti kvalificēti izmeklētāji, kas ir kompetenti jūras negadījumu un starpgadījumu jautājumos.

(Sīkāka informācija: IP/13/560  — H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Ēku energoefektivitāte: Komisija iesniedz prasību Tiesā pret PORTUGĀLI par ES noteikumu netransponēšanu

Eiropas Komisija iesniegusi prasību Eiropas Savienības Tiesā pret Portugāli par to, ka tā nav transponējusi Direktīvu par ēku energoefektivitāti. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm ir pienākums noteikt un piemērot minimālās energoefektivitātes prasības attiecībā uz visām ēkām, nodrošināt ēku energoefektivitātes sertificēšanu un paredzēt regulāru apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi. Turklāt direktīvā noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai līdz 2021. gadam visas jaunās ēkas būtu "gandrīz nulles enerģijas ēkas". Komisija ierosina dienas naudas sodu EUR 25 273,60. Nosakot minētā naudas soda apmēru, ir ņemts vērā pārkāpuma ilgums un smagums un dalībvalsts lielums. Ja tiesas spriedums ir apstiprinošs, dienas naudas sods ir jāmaksā no sprieduma pasludināšanas dienas līdz transponēšanas pabeigšanai. Par dienas naudas sodu galīgo summu lems Tiesa.

(Sīkāka informācija: IP/13/579  — M. Holzner: tālr. + 32 229 60196, mob. tālr. + 32 498 98 2280)

 1. Citas lietas, kas nodotas Tiesai

 1. Muitas iestādes: Komisija iesniedza prasību Tiesā pret BULGĀRIJU par to, ka tā savā nolīgumā ar ASV nav pārskatījusi nodokļu un nodevu atvieglojumus

Eiropas Komisija šodien ir iesniegusi Tiesā prasību pret Bulgāriju par to, ka tā ar ES tiesību aktiem nav saskaņojusi savu divpusējo nolīgumu ar ASV par tehnisko palīdzību.

Pievienojoties ES, Bulgārija ir uzņēmusies saistības veikt visu nepieciešamos pasākumus, lai saskaņotu ar ES tiesību aktiem savus esošos nolīgumus ar trešām valstīm. Tostarp tas attiecas uz divpusējo nolīgumu ar ASV par tehnisko palīdzību, saskaņā ar kuru Bulgārija atsakās no ievedmuitas nodevas un PVN importam saistībā ar ASV finansētiem palīdzības projektiem. Tas pārsniedz ES noteikumos par muitas nodevām un ES PVN noteikumos atļauto.

Komisija ir pieprasījusi Bulgārijai grozīt nolīgumu tā, lai to padarītu atbilstīgu ES tiesību aktiem, vai arī to vienpusēji pārtraukt (skat. IP/12/672). Ņemot vērā, ka Bulgārija nav šādi rīkojusies, Komisija patlaban nodod lietu izskatīšanai Tiesā.

(Sīkāka informācija: IP/13/573  — E. Traynor : tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Vide: Komisija vēršas Tiesā pret GRIEĶIJU par nitrātu piesārņojumu

Eiropas Komisija ir iesniegusi ES Tiesā prasību pret Grieķiju par to, ka tā nav veikusi pasākumus, lai garantētu nitrātu radītā ūdens piesārņojuma efektīvu risināšanu. Lai gan Nitrātu direktīva ir spēkā no 1991. gada, Grieķija joprojām nav noteikusi vairākas zonas, kas ir jutīgas pret nitrātu radīto piesārņojumu, kā arī vēl nav pieņemti pasākumi, lai efektīvi mazinātu nitrātu piesārņojumu šajās zonās. Tāpēc Komisija vēršas ES Tiesā pret Grieķiju.

(Sīkāka informācija: IP/13/576  — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Iekšējais tirgus: Komisija vēršas Tiesā pret UNGĀRIJU saistībā ar ierobežojošiem nosacījumiem par pusdienu talonu un citu pabalstu natūrā izsniegšanu

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu vērsties Eiropas Savienības Tiesā pret Ungāriju saistībā ar tās valsts tiesību aktiem par pusdienu talonu, atpūtas un brīvdienu kuponu izsniegšanu. Komisija uzskata, ka ierobežojumi, kas ieviesti ar jaunajiem Ungārijas tiesību aktiem, ir pretrunā brīvības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības pamatprincipiem, kas paredzēti Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD 49. un 56. pants) un Pakalpojumu direktīvā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū).

(Sīkāka informācija: IP/13/578  — C. Hughes : tālr. + +32 2 2964450, mob. tālr. + 32 498 964450)

 1. Komisija vēršas Tiesā pret NĪDERLANDI par studentu braukšanas maksas diskrimināciju

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu iesniegt Tiesā prasību pret Nīderlandi par diskrimināciju pret studentiem no citām ES valstīm, kuri nevar izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, kas pieejami nīderlandiešu studentiem. Saskaņā ar Līgumu par ES, neatkarīgi no Savienības dalībvalsts, kurā ES studenti studē, viņiem ir tādas pašas tiesības kā vietējiem studentiem, ja vien ES tiesību aktos priekšrocībai, piemēram, uzturēšanās pabalstam, nav skaidri noteikts izņēmums no vienlīdzīgas attieksmes principa.

Komisija uzskata, ka Nīderlande, ierobežojot braukšanas maksas atvieglojumus vilcienos un autobusos un attiecinot tos vai nu uz Nīderlandes pilsoņiem, vai uz ilgtermiņa rezidentiem Nīderlandē, nav piemērojusi vienlīdzīgas attieksmes principu. Tādējādi visi citi ES pilsoņi, kuri studē šajā valstī, tostarp programmas Erasmus studenti, tiek diskriminēti.

(Sīkāka informācija: IP/13/574  — D. Abbott : tālr. + 32 229 59258, mob. tālr. + 32 498 95 9258)

 1. ĢMO: Komisija iesniedza prasību Tiesā pret POLIJU par to, ka tā nav izveidojusi reģistrus audzēto ĢMO atrašanās vietas reģistrēšanai

Šodien Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu vērsties Tiesā pret Poliju par neatbilstību ES noteikumiem par Ģenētiski modificēto organismu audzēšanas uzraudzību.

Direktīvā 2001/18/EK noteikts, ka ĢMO audzēšanas vietas jāpaziņo kompetentām valsts iestādēm, jānorāda reģistrā, ko izveidojusi dalībvalsts, un jādara zināmas sabiedrībai. Šis process nodrošina, ka ir publiski pieejama atbilstoša informācija, tas ļauj uzraudzīt ĢMO iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī ļauj noteikt līdzāspastāvēšanas pasākumus. Polija līdz šim nav iekļāvusi šīs prasības valsts tiesību aktos.

(Sīkāka informācija: IP/13/571  — F. Vincent : tālr. + +32 2 2987166, mob. tālr. + 32 498 987166)

 1. Iekšējais gāzes tirgus: Komisija vēršas Tiesā pret POLIJU par regulētām gāzes cenām komercpatērētājiem

Šodien Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu iesniegt prasību Eiropas Savienības Tiesā pret Poliju par neatbilstību ES iekšējā gāzes tirgus noteikumiem. Saskaņā ar Gāzes direktīvu (2009/73/EK) cenas galvenokārt nosaka piedāvājums un pieprasījums. Lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, un galalietotājiem valsts noteikti tarifi kavē jaunu gāzes piegādātāju ienākšanu gāzes tirgū un neļauj patērētājiem Polijā izmantot visas priekšrocības, ko piedāvā iekšējais tirgus.

Saskaņā ar ES tiesību aktiem regulētas cenas var piemērot tikai ārkārtas apstākļos, un to nevar izmantot par cenu noteikšanas pamatnoteikumu – jāpanāk atbilstība vairākiem stingriem nosacījumiem, tostarp samērīguma prasībai.

(Sīkāka informācija: IP/13/580  — M. Holzner: tālr. + 32 229 60196, mob. tālr. + 32 498 98 2280)

 1. Transports: Komisija iesniedz prasību Tiesā pret SPĀNIJU par noteikumiem ostu darbaspēka pieņemšanai darbā

Eiropas Komisija šodien ir pieņēmusi lēmumu iesniegt Eiropas Savienības Tiesā lietu pret Spāniju saistībā ar noteikumiem ostas darbaspēku pieņemšanai darbā dažās Spānijas ostās. Patlaban kravu pārkraušanas uzņēmumiem šajās ostās neļauj pašiem nodarbināt tirgū pieejamos darbiniekus. Turpretī kravu pārkraušanas uzņēmumiem uzliek par pienākumu finansiāli piedalīties to privāto uzņēmumu kapitālā, kuri pārvalda dokeru nodrošināšanu. Kravu pārkraušanas uzņēmumi drīkst paši pieņemt darbā darba tirgū pieejamo personālu tikai tad, ja vien privātā uzņēmuma piedāvātais darbaspēks nav piemērots vai pietiekams. Komisija uzskata, ka minētie darba tirgus prakses ierobežojumi varētu atturēt no darbības citu dalībvalstu ostā kravu pārkraušanas uzņēmumus, kuri apsver iespēju darboties Spānijas ostās.

(Sīkāka informācija: IP/13/559  — H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Dzīvnieku veselība: Komisija iesniedz prasību Tiesā pret ZVIEDRIJU par paratuberkulozes testu veikšanas nepārtraukšanu liellopiem

Šodien Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu iesniegusi prasību Eiropas Savienības Tiesā pret Zviedriju par to, ka tā nav pareizi īstenojusi Direktīvu 64/432/EEK, turpinot veikt paratuberkulozes testus no citām dalībvalstīm ievestiem liellopiem.

Direktīvā 64/432/EEK noteiktajos saskaņotajos dzīvnieku veselības noteikumos tirdzniecībai ar liellopiem nav neparedzētas veselības prasības attiecībā uz paratuberkulozi. Turklāt obligātais tests, ko veic pēc dzīvnieku ievešanas, attur Zviedrijas zemniekus ievest liellopus no citām ES dalībvalstīm, kas rada kvantitatīviem ierobežojumiem līdzvērtīgu rezultātu. Tādējādi tas nav pamatots atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 36. pantam, kas nosaka importa ierobežojumus un aizliegumus.

(Sīkāka informācija: IP/13/570  — F. Vincent : tālr. + +32 2 2987166, mob. tālr. + 32 498 987166)

 1. Citas lietas ar īpašu ieinteresētību

 1. Komisija pieprasa ITĀLIJAI atgūt papildu nodevas no Itālijas piena ražotājiem

Šodien Eiropas Komisija aicinājusi Itāliju rīkoties, lai risinātu trūkumus saistībā ar papildu nodevām, kas atgūstamas no tiem piena ražotājiem, kuri pārsnieguši savas individuālās kvotas gados, kad Itālija pārsniedza savu valsts piena kvotu.

Neraugoties uz vairākkārtīgiem Komisijas lūgumiem, lielākā daļa nodevu, kas attiecas uz laikposmu no 1995. gada līdz 2009. gadam, vēl aizvien nav atgūtas, un Itālijas iestādes, kuru pienākums bija tās atgūt, nav veikušas pienācīgus pasākumus iedarbīgai nodevu, kas lēstas vismaz EUR 1,42 miljardu apmērā, atgūšanai no ražotājiem. Komisija šodien uzsvērusi, ka minēto summu nepieciešams atmaksāt Itālijas budžetā, lai Itālijas nodokļu maksātājiem nenāktos no tā ciest.

Tas, ka nav veikta iedarbīga minētā nodevu atgūšana, grauj Eiropas mēroga centienus stabilizēt piena produktu tirgu. Turklāt tas rada konkurences nesamērīgumu ar citiem Eiropas un Itālijas ražotājiem, kuri ievērojuši ražošanas kvotas vai nomaksājuši papildu nodevas kvotu pārsniegšanas gadījumā.

(Sīkāka informācija: IP/13/577  — R. Waite: tālr. + 32 229 61404, mob. tālr. + 32 498 96 1404)

 1. Nodokļi: Komisija pieprasa piecām dalībvalstīm īstenot būtiskus ES noteikumus pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

Šodien Komisija nosūtīja argumentētus atzinumus Beļģijai, Grieķijai, Somijai (Åland province), Itālijai un Polijai, pieprasot tām paziņot par Direktīvas par administratīvu sadarbību transponēšanu valsts tiesību aktos.

Direktīvas par administratīvu sadarbību uzdevums ir palielināt caurlūkojamību, uzlabot informācijas apmaiņu un panākt ciešāku pārrobežu sadarbību – pamata rīki cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (skat. IP/12/1376). Dalībvalstīm bija juridiskas saistības sākt minētās direktīvas piemērošanu no 2013. gada 1. janvāra. Beļģija, Grieķija, Somija, Itālija un Polija nav informējušas Komisiju par direktīvas transponēšanu valsts tiesību aktos.

(Sīkāka informācija: IP/13/572 - E. Traynor - tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Dzelzceļa transports: FRANCIJAI un APVIENOTAJAI KARALISTEI jāīsteno Eiropas noteikumi attiecībā uz Lamanša tuneli

Eiropas Komisija nosūtījusi Francijai un Apvienotajai Karalistei oficiālu lūgumu nodrošināt atbilstību ES noteikumiem attiecībā uz pārmērīgo maksu par piekļuvi sliežu ceļiem pasažieru un kravas vilcieniem Lamanša tunelī.

Komisija lūgusi minētās valstis nodrošināt pilnībā neatkarīgu regulatoru un pārtraukt nolīgumu, kas patlaban paredz ierobežojumus dažiem vilcienu operatoriem. Augstā maksa par piekļuvi sliežu ceļiem caur biļešu cenām tiek nodota tālāk pasažieriem, un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi sūdzas, ka tie nevar atļauties sūtīt caur tuneli vairāk kravas — krava tiek pārvadāta ar autotransportu, radot sastrēgumus un piesārņojumu.

(Sīkāka informācija: IP/13/557  — H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Transports: Komisija mudina VĀCIJU ievērot ES noteikumus par grāmatvedības nodalīšanu dzelzceļa nozarē.

Komisija ir paudusi bažas par to, ka Vācija nav īstenojusi Eiropas noteikumus par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju grāmatvedības nošķiršanu un par sliežu piekļuves maksas izmantošanu. Minētā procedūra ir daļa no līdzīgu procedūru virknes pret vairākām dalībvalstīm attiecībā uz grāmatvedības nodalīšanu. Vācijas sistēma rada komerctransporta pakalpojumu šķērssubsidēšanas iespēju no valsts infrastruktūras fondiem un pasažieru transporta sabiedriskajiem pakalpojumiem.

(Sīkāka informācija: IP/13/556 — H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Citi argumentēti atzinumi

 1. Beļģija, Kipra, Čehijas Republika, Portugāle un RUmānija tiek aicinātas nodrošināt atbilstību ES noteikumiem par naftas rezervēm

Šodien Komisija ir oficiāli pieprasījusi Beļģijai, Kiprai, Čehijas Republikai, Portugālei un Rumānijai rīkoties, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību saistībām saskaņā ar ES tiesību aktiem par naftas rezervēm. Direktīva (2009/119/EK) dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves, lai iespējamu traucējamu gadījumā nodrošinātu naftapgādes drošību. Ņemot vērā naftas nozīmi ES energoresursu struktūrā, ES stipro ārējā jēlnaftas un naftas produktu atkarību, kā arī ģeopolitisko nedrošību daudzos ražošanas reģionos, ir svarīgi vienmēr garantēt patērētāju piekļuvi naftas produktiem. Šodien Eiropas Komisija nosūtīja argumentētu atzinumu Beļģijai, Kiprai, Čehijas Republikai, Portugālei un Rumānijai, kuras vēl nav informējušas Komisiju par pasākumiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos. Ja dalībvalstis neizpildīs savas juridiskās saistības divu mēnešu laikā, Komisija var lemt nodot lietu izskatīšanai Tiesā.

Dalībvalstīm šī direktīva bija jātransponē līdz 2012. gada 31. decembrim. 2013. gada janvārī tika uzsākta pienākumu neizpildes procedūra pret 17 dalībvalstīm, kuras nebija izpildījušas transponēšanas pienākumus. Beļģijai, Bulgārijai, Kiprai, Čehijas Republikai, Grieķijai, Spānijai, Ungārijai, Lietuvai, Luksemburgai, Latvijai, Maltai, Nīderlandei, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Slovēnijai un Apvienotajai Karalistei tika nosūtīta oficiāla brīdinājuma vēstule. Komisija pārbauda situāciju citās dalībvalstīs, pret kurām sākta pienākumu neizpildes procedūra, un pašreizējai rīcībai var sekot turpmāki argumentēti atzinumi nākamajos pienākumu neizpildes procedūras posmos.

  Papildinformācija: http://ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm

(Sīkāka informācija: M. Holzner: tālr. + 32 229 60196, mob. tālr. + 32 498 98 2280)

 1. Ēku energoefektivitāte: Komisija aicina septiņas dalībvalstis pieņemt valsts mēroga pasākumus ēku energoefektivitātes jomā

Šodien Komisija ir oficiāli pieprasījusi Beļģijai, Somijai, Francijai, Latvijai, Vācijai, Nīderlandei un Polijai rīkoties, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību saistībām saskaņā ar ES tiesību aktiem par ēku energoefektivitāti (Direktīva (2010/31/ES). Komisija nosūtīja minētajām dalībvalstīm argumentētus atzinumus, lūdzot tās paziņot Komisijai visus īstenošanas pasākumus saistībā ar direktīvu, kura bija jātransponē valsts tiesību aktos līdz 2012. gada 9. jūlijam. Saskaņā ar šo tiesību aktu dalībvalstīm ir pienākums noteikt un piemērot minimālās energoefektivitātes prasības attiecībā uz jaunām un esošajām ēkām, nodrošināt ēku energoefektivitātes sertificēšanu un paredzēt regulāru apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi. Turklāt direktīvā noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai no 2021. gada visas jaunās ēkas būtu "gandrīz nulles enerģijas ēkas". Pienācīgi transponējot un īstenojot direktīvu, ES dalībvalstis var panākt ievērojamus energoietaupījumus un mazākas siltumnīcas efekta gāzu emisijas. Ja dalībvalstis neizpildīs savas juridiskās saistības divu mēnešu laikā, Komisija var lemt nodot lietu izskatīšanai Tiesā.

2012. gada septembrī Komisija sāka pienākumu neizpildes procedūru pret 24 dalībvalstīm, kuras nebija paziņojušas Komisijai valsts pasākumus direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos. Līdztekus dažas dalībvalstis paziņoja Komisijai par transponēšanu valsts tiesību aktos, taču citas šādi nerīkojās, un 2013. gada janvārī argumentēts atzinums tika izsūtīts Itālijai, Grieķijai, Portugālei un Bulgārijai un 2013. gada aprīlī – Spānijai un Slovēnijai. Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu arī iesniegt prasību Tiesā pret Portugāli par to, ka tā nav pieņēmusi tiesību aktus, lai transponētu direktīvu par ēku energoefektivitāti valsts tiesību aktos (skat. IP/13/579).

Papildinformācija: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Sīkāka informācija: M. Holzner: tālr. + 32 229 60196, mob. tālr. + 32 498 98 2280)

 1. Komisija lūdz BEĻĢIJU un PORTUGĀLI rīkoties attiecībā uz ceļu infrastruktūras drošības vadību

Eiropas Komisija šodien lūgusi Beļģiju un Portugāli pieņemt un izplatīt vadlīnijas, lai atbalstītu kompetentās iestādes, kas atbildīgas par ceļu drošības infrastruktūras vadību atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem. Minētās iestādes cita starpā ir atbildīgas par ceļu drošības revīziju un drošības klasificēšanu. Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja Beļģija un Portugāle divu mēnešu laikā neinformēs Komisiju par pasākumiem, ko tās veikušas, lai pilnībā nodrošinātu atbilstību direktīvas noteikumiem, Komisija šīs lietas var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā. Beļģijai un Portugālei tika lūgts pieņemt valsts vadlīnijas saskaņā ar Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības vadību līdz 2011. gada 19. decembrim un paziņot tās Komisijai līdz 2012. gada 19. martam. Portugāle nav to izdarījusi, kamēr Beļģija uzdoto izpildījusi tikai daļēji. Vadlīniju nepieņemšana un neizplatīšana var kavēt kompetentās iestādes pienācīgi piemērot ar direktīvu noteiktās procedūras. Tas var pazemināt ceļu infrastruktūras drošības līmeni, kas nelabvēlīgi ietekmētu visus ceļu lietotājus.

(Sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Zāļu drošuma uzraudzība: Komisija pieprasa četrām dalībvalstīm nodrošināt atbilstību noteikumiem par cilvēkiem paredzētām zālēm

Eiropas Komisija šodien nosūtīja oficiālu lūgumu Čehijas Republikai, Spānijai, Polijai un Slovēnijai, aicinot tās nodrošināt pilnīgu atbilstību attiecībā uz Direktīvu 2010/84 par Savienības kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm. Šī direktīva stiprina un racionalizē sistēmu zāļu drošuma uzraudzībai Eiropas tirgū. Izmantojot labāku profilaksi, zāļu blakņu noteikšanu un novērtēšanu, tiek uzlabota pacientu drošība un sabiedrības veselība. Tā ļauj pacientiem ziņot par zāļu blaknēm tieši kompetentajām iestādēm. Minētās četras dalībvalstis vēl aizvien nav transponējušas šo direktīvu valsts tiesību aktos, lai gan tas bija jāpaveic līdz 2012. gada 21. jūlijam. Attiecīgajām dalībvalstīm ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES tiesību aktiem. Ja pienācīgi pasākumi netiks ziņoti, Komisija var nolemt nodot lietu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: F. Vincent - tālr. + +32 2 2987166, mob. tālr. + 32 498 987166)

 1. Vide: Komisija lūdz ITĀLIJU un NĪDERLANDI ieviest ES noteikumus par zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku aizsardzību

Eiropas Komisija lūdz Itāliju un Nīderlandi valsts tiesību aktos ieviest ES tiesību aktus par zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. Minētās direktīvas mērķis ir līdz minimumam samazināt dzīvnieku izmantošanu eksperimentos un pēc iespējas izmantot tam alternatīvas, vienlaicīgi nodrošinot augstas kvalitātes pētniecību ES. Dalībvalstīm direktīva bija jāievieš valsts tiesību aktos līdz 2012. gada 10. novembrim. Tā kā abas dalībvalstis neiekļāvās termiņā, 2013. gada 31. janvārī tām tika nosūtīta oficiāla brīdinājuma vēstule. Itālija līdz šim nav informējusi Komisiju par izmaiņām tās tiesību aktos. Nīderlande apgalvo, ka esošie tiesību akti jau daļēji ietver direktīvas darbības jomu, bet Komisijai vēl aizvien ir bažas, ka daži noteikumi Nīderlandes tiesību aktos nav iekļauti. Tādēļ Komisija abām dalībvalstīm nosūta argumentētu atzinumu. Ja divu mēnešu laikā dalībvalstis nebūs rīkojušās, attiecīgās lietas var tikt nodotas izskatīšanai ES Tiesā, kura var noteikt finansiālas sankcijas.

(Sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Sabiedrības veselība: Komisija pieprasa divām dalībvalstīm nodrošināt atbilstību transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem

Eiropas Komisija šodien nosūtīja oficiālu lūgumu Luksemburgai un Slovēnijai, aicinot tās nodrošināt pilnīgu atbilstību Direktīvai 2010/53/ES par transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem. Minētajā direktīva paredzēts, ka visās dalībvalstīs tiek izraudzīta kompetentā iestāde, kura izsniedz atļaujas ieguvei un transplantācijas centriem un darbībām, tajā paredzētas izsekojamības sistēmas, kā arī ziņošana par nopietniem nevēlamiem notikumiem un blaknēm. Turklāt direktīvā ir noteiktas prasības drošai orgānu transportēšanai un orgānu un donoru aprakstam. Abas minētās dalībvalstis vēl aizvien nav transponējušas šo direktīvu valsts tiesību aktos, lai gan tām tika prasīts to izdarīt līdz 2012. gada 27. augustam. Attiecīgajām dalībvalstīm ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai pasākumus, kas veikti, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES tiesību aktiem. Ja pienācīgi pasākumi netiks ziņoti, Komisija var nolemt nodot lietu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: F. Vincent - tālr. + +32 2 2987166, mob. tālr. + 32 498 987166)

 1. Dzelzceļa transports: Komisija pieprasa AUSTRIJAI transponēt ES noteikumus par dzelzceļa drošību

Eiropas Komisija pieprasa Austrijai saskaņot valsts noteikumus ar Eiropas direktīvu par dzelzceļa drošību (2004/49/EK), jo īpaši attiecībā uz drošības sertifikāciju un atļauju saņemšanu, drošības iestādes lēmumu pieņemšanu, pienākumu izmeklēt nopietnus negadījumus un informēt par šādu negadījumu izmeklēšanu, kā arī attiecībā uz ziņošanu par drošības ieteikumiem. Tiesību aktiem bija jābūt spēkā no 2006. gada 30. aprīļa. Ja Austrija nerīkosies pienācīgi, Komisija var iesniegt lietu Eiropas Savienības Tiesā. Par šo jautājumu Komisija šā gada novembrī sāka pienākumu neizpildes procedūru pret Austriju, un tagad tiek nosūtīts argumentēts atzinums (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms). Divu mēnešu laikā Austrijai jāsniedz atbilde Komisijai.

(Sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Brīva pārvietošanās: Komisija prasa KIPRAI ievērot ES noteikumus

Eiropas Komisija šodien pieņēma lēmumu nosūtīt Kiprai argumentētu atzinumu, jo tā nav pareizi transponējusi un piemērojusi direktīvu par brīvu pārvietošanos (Direktīva 2004/38/EK) Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstis var pieprasīt ES pilsoņiem saprātīgā un nediskriminējošā termiņā paziņot par savu klātbūtni to teritorijā un piemērot "samērīgas un nediskriminējošas sankcijas" par šīs prasības neievērošanu. Tas neattiecas uz sankcijām, kas paredzētas Kipras tiesību aktos, kuros soda nauda līdz EUR 1000 noteikta ES pilsoņiem, kuri uzturas Kiprā ilgāk nekā 21 dienu un nepaziņo par savu uzturēšanos 35 dienu laikā kopš ierašanās.

Turklāt uzturēšanās atļauju izsniegšana ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri ir trešo valstu valstspiederīgie, notiek ļoti ilgstoši – ilgāk nekā direktīvā paredzētajā 6 mēnešu termiņā.

Visbeidzot maksa, lai pēc 5 gadu uzturēšanās saņemtu dokumentus, kas apliecina pastāvīgu uzturēšanos (EUR 80), ir augstāka nekā maksa par identitātes dokumentu izsniegšanu Kipras valstspiederīgajiem (EUR 20), lai gan direktīvā ir paredzēts, ka uzturēšanās dokumentus ES pilsoņiem un to ģimenes locekļiem jāizsniedz "bez maksas vai par maksu, kas nav lielāka par summu, ko attiecīgās valsts valstspiederīgie maksā par līdzīgu dokumentu izsniegšanu".

Ar šo argumentēto atzinumu Komisija pieprasa Kiprai ievērot attiecīgos ES noteikumus. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var vērsties pret Kipru Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: M. Andreeva - tālr. +32 229 91382 – mob. tālr. +32 498 99 1382)

 1. Darba tiesības: Komisija pieprasa DĀNIJAI piemērot vienlīdzīgu attieksmi nepilna darba laika darba ņēmējiem pašvaldību izglītības sektorā

Eiropas Komisija ir pieprasījusi Dānijai pilnībā ievērot ES direktīvu par nepilna darba laika darbu pašvaldību izglītības sektorā. Jo īpaši Komisija vēlas, lai Dānijas iestādes nodrošinātu tos nepilna darba laika darba ņēmējus, kuri strādā mazāk nekā 8 stundas nedēļā un kuri ir nodarbināti mazāk nekā mēnesi, vienlīdzīgus nodarbinātības apstākļus, kas salīdzināmi ar pastāvīgiem darba ņēmējiem. Dažādi kolektīvie līgumi Dānijas pašvaldību izglītības sektorā šiem darba ņēmējiem nedod iespējas saņemt vairākus pabalstus, ko saņem pilna darba laika un citi nepilna darba laika darba ņēmēji. Direktīva 97/81/EK par nepilna laika darbu paredz vienlīdzīgu attieksmi pret nepilna darba laika darba ņēmējiem salīdzinājumā ar pastāvīgajiem darbiniekiem. Izņēmuma gadījumā dalībvalsts var pieņemt lēmumu šo aizsardzību nepiemērot darba ņēmējiem, kuru darbam ir gadījuma raksturs. Tomēr attiecīgie Dānijas noteikumi neattiecas uz "zemas intensitātes" darba ņēmējiem, kuriem šo izņēmumu nepiemēro. Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Dānijas rīcībā ir divi mēneši, lai informētu Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai pilnībā saskaņotu valsts tiesību aktus ar ES direktīvām. Pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Dāniju Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Todd - tālr. + 32 229 94107, mob. tālr. + 32 498 99 4107)

 1. Lauksaimniecība: Komisija pieprasa GRIEĶIJAI nodrošināt brīvu pieeju tirgum vīna ražotājiem Samosā

Eiropas Komisija ir oficiāli pieprasījusi Grieķijai grozīt valsts tiesību aktus, ar ko pieprasa visiem vīna ražotājiem Samosas salā kļūt par vietējā vīndaru kooperatīva locekļiem un visu misas produkciju nodot kooperatīvam.

Uz šī pamata noraidīja pieteikumu, ko iesniedza sūdzības iesniedzējs, kurš pieprasīja atļauju nodarboties ar neatkarīgu ražošanu. Komisija uzskata, ka nosakot dalību ražotāju organizācijā par obligātu, tas ir pretrunā atvērta tirgus principam, saskaņā ar kuru ikvienam ražotājam ir brīva piekļuve tirgum, ko regulē vienīgi pasākumi, kas paredzēti nozarei kopīgos noteikumos ES līmenī.

Pieprasījums ir argumentēts atzinums, kas sagatavots pēc Grieķijas iestāžu nosūtītās neapmierinošās atbildes uz oficiālu brīdinājuma vēstuli, ko nosūtīja 2011. gadā. Ja divu mēnešu laikā netiks sniegta apmierinoša atbilde, Komisija var iesniegt šo jautājumu Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: R. Waite - tālr. +32 229 61404 – mob.tālr. +32 498 96 1404)

 1. Augu reproduktīvais materiāls: Komisija pieprasa GRIEĶIJAI grozīt noteikumus par augu reproduktīvā materiāla importu no citām dalībvalstīm

Komisija uzskata, ka Grieķijas tiesību akti pārkāpj LESD 34. pantu par preču brīvu apriti, nosakot, ka ikvienai personai, kura importē augu reproduktīvo materiālu no citām dalībvalstīm, ir jābūt tirdzniecības atļaujai. Lai saņemtu atļauju, ir jāizpilda konkrēti ierobežojoši nosacījumi. Ar nelieliem izņēmumiem šī prasība attiecas gan uz privātiem lietotājiem, gan uz uzņēmumiem. Grieķija apgalvo, ka tās mērķis ir izvairīties no inficēta materiāla stādīšanas un tādējādi aizsargāt augu veselību. Tomēr Grieķijas iestāžu izvirzītie argumenti netika uzskatīti par apmierinošiem, jo tie nekliedēja Komisijas galvenās bažas, proti, par tirdzniecības atļauju saņemšanas nosacījumiem. Neviens no tiem nav uzskatāms par atbilstošu, lai aizsargātu augu veselību, ja reproduktīvo materiālu iegādājas personas komerciālai lietošanai. Attiecībā uz privātiem lietotājiem prasība par tirdzniecības atļauju kā tādu tiek uzskatīta par nesamērīgu. Grieķijai tiek doti divi mēneši, lai saskaņotu valsts tiesību aktus ar Savienības tiesību aktiem.

(Sīkāka informācija: F. Vincent - tālr. + +32 2 2987166, mob. tālr. + 32 498 987166)

 1. Nodokļi: Komisija pieprasa GRIEĶIJAI pārtraukt diskriminējošu nodokļu uzlikšanu pienam un gaļai

Eiropas Komisija ir oficiāli pieprasījusi Grieķijai izdarīt grozījumus diskriminējošo nodokļu tiesību aktos attiecībā uz pienu, piena produktiem un gaļu no citām dalībvalstīm.

Patlaban Grieķija piemēro nodevu par piena un piena produktu iepirkšanu. Tomēr nodevu vietējiem produktiem nepiemēro tādā pašā veidā kā produktiem no citām dalībvalstīm. Daži vietējie produkti ir atbrīvoti no nodokļiem un citiem ir zemāka nodokļu likme.

Turklāt nodevu piemēro gan vietējas izcelsmes, gan importētas gaļas iepirkumiem. Tomēr šo nodevu izmanto, lai finansētu ELOGAK, kas ir publiska iestāde, kura piešķir subsīdijas Grieķijas lauksaimniekiem, un tādēļ labums tiek gūts tikai attiecībā uz vietējiem produktiem.

Šie noteikumi pārkāpj ES noteikumus, kas aizliedz pasākumus, kam ir muitas nodokļiem līdzvērtīga iedarbība un veicina diskriminējošu aplikšanu ar iekšējiem nodokļiem. Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja divu mēnešu laikā netiks sniegta apmierinoša atbilde, Komisija var iesniegt šo jautājumu Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: E. Traynor - tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Vide: Komisija pieprasa UNGĀRIJAI pieņemt ES noteikumus par rūpnieciskajām emisijām

Eiropas Komisija mudina Ungāriju nosūtīt sīku informāciju par to, kā valsts tiesību aktos tiek ieviestas ES tiesību normas par rūpnieciskajām emisijām. Jaunā direktīva par rūpnieciskajām emisijām aizstāj un atjaunina vecākus noteikumus, lai novērstu, samazinātu un iespējami likvidētu piesārņojumu, ko rada rūpnieciskās darbības, un tā valsts tiesību aktos jāievieš līdz 2013. gada 7. janvārim. Tā kā Ungārija neievēroja sākotnēji noteikto termiņu, 2013. gada 31. janvārī tai tika nosūtīta oficiāla brīdinājuma vēstule. Patlaban Komisija nosūta argumentētu atzinumu un, ja divu mēnešu laikā Ungārija nerīkosies, lietu var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Publiskais iepirkums: Komisija pieprasa ITĀLIJAI ievērot ES noteikumus

Šodien Eiropas Komisija pieprasīja Itālijai, lai tā pareizi piemērotu ES noteikumus par publisko iepirkumu attiecībā uz procedūru Bari tiesu administrācijas jauno ēku būvniecībai, kuras vērtība lēsta EUR 350 miljonu apmērā. Itālija nav piemērojusi attiecīgos ES publiskā iepirkuma noteikumus, jo tā uzskatīja, ka tas būs tikai nomas līgums un neietvers darbu līgumu. Tādēļ Komisija uzskata, ka Itālija ir pārkāpusi savas saistības saskaņā ar Direktīvu 93/37/EEK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūras (piemērojama piešķiršanas laikā). ES noteikumi par publisko iepirkumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu ES mēroga konkurenci, pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi, kā arī labāko cenas un vērtības attiecību. Šo noteikumu nepiemērošana iespējami kaitē sabiedrības interesēm, kā arī apgrūtina privāto uzņēmēju konkurenci par iepirkuma iespējām.

Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja divu mēnešu laikā netiks paziņoti pasākumi, lai izbeigtu ES tiesību aktu pārkāpšanu, Komisija var pieņemt lēmumu lietu iesniegt Eiropas Savienības Tiesā.

Plašāka informācija:http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Sīkāka informācija: C. Hughes - tālr. +32 2 2964450 – mob.tālr. +32 498 964450)

 1. Vide: Komisija pieprasa PORTUGĀLEI uzlabot vēja ģeneratoru parku novērtēšanu

Eiropas Komisija izsaka bažas, ka vēja ģeneratoru parki Portugālē tiek paplašināti pirms tiek pienācīgi izvērtēta šādas paplašināšanas ietekme. Šī problēma skar arī Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklu un radīs iespējamas nopietnas sekas videi un aizsargājamām sugām. Nolūkā mudināt Portugāli grozīt valsts tiesību aktus Komisija nosūta tai argumentētu atzinumu.

Saskaņā ar Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvu projektiem, kas var būtiski ietekmēt vidi, jāveic ietekmes uz vidi novērtējums pirms tiem tiek piešķirta oficiāla atļauja, un projektiem, kas atrodas Natura 2000 reģionos, arī jāveic pienācīgs novērtējums saskaņā ar Dabisko dzīvotņu direktīvu. Patlaban Portugāle pārkāpj abas direktīvas, jo atbilstoši jaunajiem tiesību aktiem projektiem nav jāveic novērtējums, ja darbus klasificē kā uzlabojumus, nepārsniedzot noteiktu robežvērtību. Komisija pauž bažas, ka, ļaujot sistemātiski paplašināt projektus, kas jau gandrīz ir sasnieguši slieksni, neizbēgami radīs to tiesību aktu iespējamus pārkāpumus, kas paredzēti cilvēku veselības un vides aizsardzībai.

(Sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Nodokļi: Eiropas Komisija pieprasa PORTUGĀLEI pārtraukt diskriminējošu nodokļu uzlikšanu uzņēmumiem nerezidentiem

Eiropas Komisija ir pieprasījusi Portugālei izdarīt grozījumus nodokļu noteikumos uzņēmumiem nerezidentiem, kuri pieder Portugāles rezidentiem.

Uzņēmumiem, kuri nav reģistrēti vai kuru faktiskās uzņēmējdarbības vieta nav Portugālē, piemēro uzņēmumu ienākuma nodokli par ienākumiem, kas gūti Portugālē. Tāpat kā citi nodokļu maksātāji, šie uzņēmumi var saņemt vairākus nodokļu atvieglojumus. Tomēr šos atvieglojumus nepiešķir, ja vairāk nekā 25 % uzņēmumu nerezidentu kapitāla pieder Portugāles rezidentiem.

Eiropas Komisija uzskata, ka atšķirīga nodokļu režīma piemērošana uzņēmumiem nerezidentiem, pamatojoties uz to akcionāru dzīvesvietu, ir šķērslis brīvai kapitāla apritei. Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja divu mēnešu laikā netiks sniegta apmierinoša atbilde, Komisija var iesniegt šo jautājumu Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: E. Traynor - tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Publiskais iepirkums: Komisija prasa RUMĀNIJAI ievērot ES noteikumus

Eiropas Komisija šodien pieprasīja Rumānijai pilnībā ievērot Eiropas direktīvas par publisko iepirkumu. Komisija apgalvo, ka iepirkuma procedūra, lai piešķirtu darbu līgumu valsts autoceļa atjaunošanai starp Krasnu un Jasi, tika veikta, pārkāpjot Direktīvu 2004/18/EK un 89/665/EEK. Iepirkuma procedūru vadīja Rumānijas valsts ceļu un autoceļu uzņēmums un tā noritēja, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, par ko vēlāk secināja, ka tie neatbilst Eiropas noteikumiem par publisko iepirkumu. Tādējādi līguma paziņojumā trūka svarīgas informācijas un piedāvājumu iesniedzējiem tika liegtas jebkādas tiesības uz efektīvu pārskatīšanu.

Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja divu mēnešu laikā netiks paziņoti pasākumi, lai izbeigtu ES tiesību aktu pārkāpšanu, Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Rumāniju Eiropas Savienības Tiesā.

Plašāka informācija: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(Sīkāka informācija: C. Hughes - tālr. +32 2 2964450 – mob.tālr. +32 498 964450)

 1. Vide: Komisija pieprasa SLOVĒNIJAI uzlabot atkritumu un apglabāšanas poligonu apsaimniekošanu

Eiropas Komisija mudina Slovēniju uzlabot atkritumu apsaimniekošanu vairākās vietās Čeļes pilsētā. Viens no objektiem, kas rada bažas, ir atkritumu apglabāšanas poligons pilsētas centra tuvumā, kur nelikumīgi tika izgāzta augsne, kas izrakta no plašas pamestas rūpnieciskās teritorijas un stipri piesārņota ar smagajiem metāliem. Otrs šāds apglabāšanas poligons ir netālu no Bukovžlakas. Kopumā Komisija arī uzskata, ka Slovēnija nav veikusi pietiekamus pasākumus, lai nodrošinātu, ka izraktā augsne un piesārņotie atkritumi neapdraud cilvēku veselību un vidi Čeļes Tehnoloģiskā centra būvniecības laikā 2006. gadā. Komisija nosūta argumentētu atzinumu un, ja divu mēnešu laikā Slovēnija nerīkosies, šo lietu var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā.

Turklāt Komisija pieprasa Slovēnijai nodrošināt, lai tās tiesību akti atbilstu ES standartiem par infrastruktūru projektu ietekmes uz vidi novērtēšanu. Slovēnija ir pieņēmusi valsts sistēmu projektu skrīningam, kas nav pilnībā atbilstīga ES standartiem, un arī jēdziens "attīstības saskaņošana" nav gluži atbilstošs direktīvas prasībām un Eiropas tiesas jurisdikcijai. Ir nosūtīts argumentēts atzinums un, ja divu mēnešu laikā Slovēnija nerīkosies, Komisija šo lietu var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Brīvība veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība: Komisija pieprasa SLOVĒNIJAI ievērot ES noteikumus

Eiropas Komisija šodien pieprasīja Slovēnijai ievērot ES noteikumus par brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību (Līguma par ES darbību 49. un 56. pants un Pakalpojumu direktīvas 10. un 13. pants izglītības jomā).

Pēc Komisijas uzsāktās pārkāpuma procedūras Slovēnijas tiesību akti tika grozīti, lai ļautu citu dalībvalstu augstākās izglītības iestādēm piedāvāt savas programmas Slovēnijā. Tomēr pašreizējie tiesību akti nosaka, ka ar sekundāriem tiesību aktiem ir jānosaka īpaša administratīvā procedūra, lai ES pakalpojumu sniedzēji varētu darboties Slovēnijā. Šie sekundārie akti nav pieņemti, neraugoties uz juridisko pienākumu to veikt. Praksē tas nozīmē, ka citu dalībvalstu augstākās izglītības iestādes nevar izmantot savas tiesības izveidot filiāli vai meitasuzņēmumu vai sniegt izglītības pakalpojumus, izmantojot apstiprināšanu vai franšīzes līgumus, jo tiesību aktos paredzētā administratīvā procedūra vēl nav iesviesta.

Tā kā nav pieņemti minētās administratīvās procedūras kritēriji un nosacījumi, Komisija argumentētā atzinuma veidā pieprasa Slovēnijai rīkoties, lai pilnībā nodrošinātu atbilstību ES noteikumiem. Ja Slovēnijas iestādes divu mēnešu laikā nesniegs apmierinošu atbildi, Komisija var iesniegt šo lietu Eiropas Savienības Tiesā.

Plašāka informācija: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(Sīkāka informācija: C. Hughes - tālr. +32 2 2964450 – mob.tālr. +32 498 964450)

 1. Vide: Komisija pieprasa SPĀNIJAI pārskatīt Andalūzijā plānotā dzelzceļa savienojuma ietekmi

Eiropas Komisija pauž bažas par to, ka Spānija ir devusi atļauju ātrgaitas dzelzceļa būvniecības projektam pirms pienācīgas tā ietekmes uz vidi novērtēšanas, kas ir pretrunā ES tiesību aktu prasībām. Problēma skar vienu projekta daļu, kas savienos Almēriju un Seviļu, un paredzēts, ka tas stiepsies pāri vienai no svarīgākajām teritorijām Andalūzijā, kurā mīt stepes putni un kura patlaban atzīta par īpašu aizsargājamu teritoriju, un izraisīs dzīvotnes stāvokļa būtisku pasliktināšanos.

Komisija 2011. gada jūnijā nosūtīja oficiālu brīdinājuma vēstuli un, neraugoties uz panākto, Komisija nav pārliecināta, ka ir veikti atbilstoši pasākumi teritorijas aizsardzībai, un tādēļ nosūta argumentētu atzinumu. Ja Spānija nerīkosies divu mēnešu laikā, lietu var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Nodokļi: Komisija pieprasa SPĀNIJAI pārtraukt diskriminējošu nodokļu uzlikšanu uzņēmumiem nerezidentiem

Eiropas Komisija ir pieprasījusi Spānijai izdarīt grozījumus diskriminējošajos nodokļu noteikumos par ārvalstu dividendēm. Tās ir dividendes, ko uzņēmums nerezidents izmaksā Spānijas uzņēmumam. Nodokļu režīms attiecībā uz ārvalstu dividendēm ir apgrūtinošāks salīdzinājumā ar vietējām dividendēm (t. i. dividendēm, ko izmaksā Spānijas uzņēmumi). Piemēram, Spānijas uzņēmumam, kas iegulda uzņēmumā nerezidentā un vēlas saņemt nodokļu atvieglojumus, jāizpilda vairāk nosacījumu (piemēram, saistībā ar ienākumu apmēru un akcionāru līdzdalības līmeni), nekā veicot ieguldījumus vietējā uzņēmumā. Citos gadījumos nodokļu priekšrocības, kas paredzētas vietējām dividendēm, netiek piemērotas ārvalstu dividendēm.

Komisija uzskata, ka šis režīms neatbilst tiesībām veikt uzņēmējdarbību, brīvībai sniegt pakalpojumus, veikt pārrobežu preču piegādi un brīvai kapitāla apritei, kā noteikts ES līgumos.

Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja divu mēnešu laikā netiks sniegta apmierinoša atbilde, Komisija var iesniegt šo jautājumu Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: E. Traynor - tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Nodokļi: Komisija pieprasa APVIENOTAJAI KARALISTEI nodrošināt iespēju patērētājiem saņemt no ražotājiem PVN atmaksu

Eiropas Komisija ir oficiāli pieprasījusi Apvienotajai Karalistei izdarīt grozījumus valsts tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka gala patērētāji var saņemt no ražotājiem PVN atmaksu par precēm, kas pirktas par zemāku cenu vai izmantojot trešo personu (piemēram, šampūns lielveikalā).

Saskaņā ar ES noteikumiem par PVN patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ PVN arī tad, ja tiem atgriež naudu par precēm, kas ir bojātas, ar trūkumiem vai neatbilst patērētāja vajadzībām, vai gadījumos, kad patērētājs preci atgriež atpakaļ. Tomēr Apvienotajā Karalistē spēkā esošie noteikumi neļauj ražotājiem atmaksāt PVN, kas samaksāts pirkuma brīdī.

Apvienotā Karaliste 2012. gada 24. maijā paziņoja par nodomu grozīt savus noteikumus saskaņā ar ES tiesību aktiem, taču nav to vēl veikusi. Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja divu mēnešu laikā netiks sniegta apmierinoša atbilde, Komisija var vērsties pret Apvienoto Karalisti Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: E. Traynor - tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)


Side Bar