Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

MEMO

Brüsszel, 2013. június 20.

Júniusi kötelezettségszegési eljárási csomag: a legfontosabb döntések

MEZŐGAZDASÁG

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

ENERGIAÜGY

KÖRNYEZETVÉDELEM

EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

BELSŐ PIAC ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

IGAZSÁGÜGY

ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

KÖZLEKEDÉS

AT

1

BE

2

1

3

BG

1

CY

1

1

CZ

1

1

DE

1

1

DK

1

EL

1

1

1

2

ES

1

1

1

1

FI

1

1

FR

1

1

HU

1

1

IT

1

2

1

1

LU

1

LV

1

NL

1

1

1

PL

2

2

1

PT

2

1

1

1

RO

1

1

SE

1

SI

1

2

1

UK

1

1

A kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozó e havi döntési csomagja keretében az Európai Bizottság keresetet indít azon tagállamok ellen, amelyek nem tettek maradéktalanul eleget az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeknek. Ezek a több ágazatot érintő döntések arra irányulnak, hogy biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását a polgárok és a vállalkozások érdekében.

A Bizottság a mai napon 186 határozatot hozott, köztük 47 indokolással ellátott véleményt és 12 keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához, amelyek közül 4 pénzbírságot tartalmaz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb határozatokat. A kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatban további információk a MEMO/12/12 dokumentumban találhatók.

 1. Pénzügyi bírságot maguk után vonó bírósági keresetek

 1. Környezetvédelem: OLASZORSZÁG ellen ismét kereset indult Campania hulladékgazdálkodása miatt, a Bizottság büntetés kiszabását kéri

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy Olaszországot újból az Európai Unió Bírósága elé idézi, mert az régóta halasztja Campania régió hulladékgazdálkodásának megoldását. Az uniós jog szerint a tagállamoknak a hulladékot olyan módon kell hasznosítaniuk és ártalmatlanítaniuk, amely védi az emberi egészséget és a környezetet. Több mint három évvel az ebben az ügyben hozott ítéletet követően a Bizottság ismét a Bíróság elé terjeszti Olaszország ügyét. Ez alkalommal a Bizottság 25 millió euró átalányösszegű bírság (21 067 euró/nap a bírósági ügyek között eltelt időszakra), valamint a második bírósági ítéletet követő naptól a kötelezettségszegés megszüntetéséig 256 819,20 euró/nap összegű bírság kiszabását kéri.

(további információk: IP/13/575 – J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Közlekedés: a Bizottság keresetet indít BELGIUMMAL szemben az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó szabályok miatt

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy Belgiumot az Európai Unió Bírósága elé utalja az intelligens közlekedési rendszerekről szóló 2010/40/EU irányelv (vagy ITS) nemzeti jogba való átültetésének elmulasztása miatt. A Bizottság 34 540,80 euró napi bírság kiszabását javasolja, amelyet a Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítéletének időpontjától kell fizetni mindaddig, amíg Belgium nem értesíti a Bizottságot, hogy a szabályokat maradéktalanul átültette a nemzeti jogba.

A 2010/40/EU irányelvet minden tagállamnak 2012. február 27-ig át kellett volna ültetnie a nemzeti jogba. A jogszabályok megalkotják az ITS alkalmazását támogató keretrendszert (a közlekedés területén alkalmazott információs és kommunikációs technológiák) a közúti közlekedés területén és más közlekedési módokhoz való kapcsolódási pontok vonatkozásában.

(további információk: IP/13/561 - H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Hajózási biztonság: a Bizottság keresetet indít BELGIUMMAL szemben a hajózási balesetek kivizsgálására vonatkozó szabályok miatt

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy Belgiumot az Európai Unió Bírósága elé utalja a hajózási balesetek kivizsgálásáról szóló irányelv nemzeti jogba való teljes körű átültetésének elmulasztása miatt. A Bizottság 55 265,28 euró napi bírság kiszabását javasolja, amelyet a Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítéletének időpontjától kell fizetni mindaddig, amíg Belgium nem értesíti a Bizottságot, hogy a szabályokat maradéktalanul átültette a nemzeti jogba. Az ilyen pénzbírságok kiszabására a Bizottság a Lisszaboni Szerződés alapján tesz javaslatot és összegét a kötelezettségszegés időtartamának és súlyosságának, valamint az adott tagállam méretének figyelembevétele mellett határozzák meg. A bírságokra vonatkozó végső döntést a Bíróság hozza meg. Az irányelv előírja, hogy a tagállamok hozzanak létre egy független, állandó vizsgálati szervet, amelyet felruháznak a szükséges jogkörrel, és amely megfelelően képzett, a tengeri balesetekkel és eseményekkel kapcsolatos ügyekben jártas vizsgálóbiztosokból áll.

(további információk: IP/13/560 - H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Az épületek energiahatékonysága: a Bizottság keresetet indít PORTUGÁLIÁVAL szemben az uniós jogszabályok nemzeti jogba való átültetésének elmulasztása miatt

Az Európai Bizottság Portugáliát az Európai Unió Bírósága elé utalja az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv nemzeti jogba való átültetésének elmulasztása miatt. Ezen irányelv értelmében a tagállamoknak meg kell határozniuk és alkalmazniuk kell az összes épület energiateljesítményre vonatkozó minimumkövetelményeket, biztosítaniuk kell az épületek energiateljesítményének tanúsítását és meg kell követelniük a fűtési és a légkondicionálási rendszerek előírás szerinti felülvizsgálatát. Emellett az irányelv megköveteli a tagállamoktól, hogy 2021-ig minden új épület „közel nulla energiaigényű” legyen. A Bizottság 25 273,60 euró összegű napi bírságot javasol. E bírság összegét a kötelezettségszegés időtartamának és súlyosságának, valamint az adott tagállam méretének figyelembevétele mellett határozzák meg. Amennyiben a Bíróság megerősítő ítéletet hoz, a napi bírság az ítélet napjától kezdődően a nemzeti jogba való átültetés napjáig fizetendő. A bírság egy napra eső végső összegét a Bíróság határozza meg.

(további információk: IP/13/579 - M. Holzner - Tel.: +32 229 60196 - Mobil: +32 498 98 2280)

 1. Egyéb keresetek

 1. Vámok: BULGÁRIÁT a Bíróság elé utalták az USA-val kötött megállapodásában nyújtott vám- és adókedvezmény felülvizsgálatának elmulasztása miatt

Az Európai Bizottság a mai napon a Bírósághoz fordult Bulgária ügyében, mert az elmulasztotta összhangba hozni az uniós joggal az USA-val kötött, technikai segítségnyújtásról szóló kétoldalú megállapodását.

Bulgária uniós csatlakozásakor elkötelezte magát amellett, hogy minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a harmadik országokkal fennálló megállapodásait összhangba hozza az uniós joggal. Ebbe beleértendő az Egyesült Államokkal kötött, technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás is, amelynek keretében Bulgária eltekint az USA által finanszírozott segítségnyújtási projektekhez kapcsolódó behozatal vámjának és hozzáadottérték-adójának (héa) megfizetésétől. Ez a megállapodás túlmutat azon, ami az uniós vámjogszabályok és az uniós héa-szabályok keretében megengedhető.

A Bizottság már korábban arra kérte Bulgáriát, hogy az uniós jogszabályoknak megfelelően módosítsa vagy egyoldalúan szüntesse meg a megállapodást (lásd: IP/12/672). Mivel Bulgária ezt elmulasztotta, a Bizottság az ügyet az Európai Bíróság elé utalja.

(további információk: IP/13/573 - E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Környezetvédelem: a Bizottság a nitrátszennyezés ügyében a Bíróság elé utalja GÖRÖGORSZÁGOT

Az Európai Bizottság Görögországot az Európai Unió Bírósága elé utalja a vizek nitrátszennyezésének hatékony megoldását garantáló intézkedések elmulasztása miatt. Noha a nitrátokról szóló irányelv 1991 óta hatályos, Görögország még mindig nem jelölte ki azokat a területeket, amelyeket érintheti a nitrátszennyezés, és még az e területek nitrátszennyezésének hatékony leküzdése érdekében is intézkedéseket kell hoznia. A Bizottság Görögországot ezért az Európai Unió Bírósága elé utalja.

(további információk: IP/13/576 - J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Belső piac: a Bizottság az Európai Bíróság elé idézi MAGYARORSZÁGOT az étkezési és az egyéb béren kívüli juttatásokat biztosító utalványok kibocsátásának korlátozó feltételei miatt

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot az étkezési, szabadidős, és üdülési utalványok kibocsátásának szabályozása miatt. A Bizottság szerint ugyanis az új magyar szabályozás által bevezetett korlátozások ellentétesek a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának alapvető elveivel, amelyeket az Európai Unió működéséről szóló szerződés (az EUMSZ 49. és 56. cikke), valamint a szolgáltatási irányelv (a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) garantál.

(további információk: IP/13/578 - C. Hughes - Tel.: +32 2 2964450 - Mobil: +32 498 964450)

 1. A Bizottság a hallgatók által fizetendő tömegközlekedési díjakkal kapcsolatos diszkrimináció ügyében a Bíróság elé utalja HOLLANDIÁT

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió Bíróságához fordul Hollandia ügyében, mert az diszkriminációt alkalmaz más uniós országokból érkező hallgatók esetében, akik számára nem biztosítja a tömegközlekedésnek ugyanazt a kedvezményes díját, amelyet a holland hallgatóknak biztosít. Az Európai Unióról szóló szerződés keretében azonban az uniós hallgatókra – az Unión belül bárhol is folytassák tanulmányaikat – ugyanazok a jogok és juttatások vonatkoznak, mint a helyi hallgatókra, kivéve, ha az uniós jog egy juttatást kifejezetten kizár az egyenlő elbánás elvéből, mint például a szociális támogatás esetében.

A Bizottság úgy véli, hogy Hollandia elmulasztotta az egyenlő elbánás elvének érvényesítését azáltal, hogy a vonatokon és a buszokon a kedvezményes díj fizetésére jogosultak körét azon hallgatókra korlátozta, akik vagy holland állampolgárok vagy Hollandiában huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Az országban tanuló összes többi uniós állampolgárral szemben – beleértve az Erasmus-hallgatókat is – ezért hátrányos megkülönböztetést alkalmaz.

(további információk: IP/13/574 - D. Abbott - Tel.: +32 229 59258 - Mobil: +32 498 95 9258)

 1. GMO: a Bizottság keresetet indít LENGYELORSZÁG ellen, a GMO-k termesztési helyének feljegyzésére szolgáló nyilvántartások létrehozásának elmulasztása miatt

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy az Európai Bírósághoz fordul Lengyelország ügyében, mert az nem tartja be a géntechnológiával módosított szervezetek termesztésére vonatkozó uniós jogszabályokat.

A 2001/18/EK irányelv előírja, hogy a GMO-k termesztésének helyeit be kell jelenteni az illetékes nemzeti hatóságoknak, azokat az adott tagállam által létrehozott jegyzékben nyilván kell tartani és nyilvánosságra kell hozni. Ez a folyamat biztosítja, hogy a megfelelő információk nyilvánosan hozzáférhetők legyenek; lehetővé teszi a GMO-k környezetre gyakorolt lehetséges hatásainak tanulmányozását; és engedélyezi az együtt-termesztésre vonatkozó intézkedések bevezetését. Lengyelország ezidáig elmulasztotta e követelményeknek a nemzeti jogba való átültetését.

(további információk: IP/13/571 - F. Vincent - Tel.: +32 2 2987166 - Mobil: +32 498 987166)

 1. Belső gázpiac: a Bizottság az üzleti fogyasztók esetében alkalmazott szabályozott gázárak ügyében a Bíróság elé utalja LENGYELORSZÁGOT

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé utalja Lengyelországot, mert az nem tartja be az Unió belső energiapiacára vonatkozó szabályokat. A 2009/73/EK gázirányelv értelmében az árakat elsősorban a kereslet és kínálat alapján kell meghatározni. A nem háztartási végfelhasználók számára államilag megállapított díjak meggátolják az új gázszolgáltatók piacra lépését, és nem teszik lehetővé a lengyel felhasználók számára a belső piac által nyújtható előnyökből való teljes körű részesedést.

Az uniós jogszabályoknak megfelelően a szabályozott árakat csak kivételes körülmények között lehet alkalmazni, nem pedig az ármeghatározás fő elveként: ehhez számos szigorú feltételt kell teljesíteni, beleértve az arányosság követelményét.

(további információk: IP/13/580 - M. Holzner - Tel.: +32 229 60196 - Mobil: +32 498 98 2280)

 1. Közlekedés: a Bizottság keresetet indít SPANYOLORSZÁGGAL szemben a kikötői munkavállalók toborzására vonatkozó szabályok miatt

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy az Európai Bírósághoz fordul Spanyolország ügyében számos spanyol kikötőben alkalmazott kikötői munkások toborzására vonatkozó szabályok miatt. A rakománykezelő vállalatoknak jelenleg számos kikötőben nem engedélyezik, hogy a munkaerőpiacon toborozzák alkalmazottaikat. Ezzel szemben az érvényben lévő szabályok arra kötelezik a rakománykezelő vállalatokat, hogy vállaljanak pénzügyi részesedést olyan magánvállalatokban, amelyek ennek fejében biztosítják számukra a szükséges munkaerőt. A rakománykezelő vállalatok csak abban az esetben toborozhatják a munkaerőpiacon alkalmazottaikat, ha a magánvállalat által kínált munkaerő nem megfelelő vagy nem elegendő. A Bizottság úgy véli, hogy a más tagállamok rakománykezelő szolgáltatóit, akik a spanyol kikötőkben telepednének le, visszatarthatják ezek a korlátozó munkaügyi gyakorlatok.

(további információk: IP/13/559 - H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Állategészségügy: a Bizottság keresetet indít SVÉDORSZÁGGAL szemben a szarvasmarhákon végzett paratuberkulózis vizsgálatok beszüntetésének elmulasztása miatt

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé utalja Svédországot, mert az elmulasztotta a 64/432/EKG irányelv megfelelő alkalmazását azáltal, hogy folytatja a más tagállamokból behozott szarvasmarhafélék paratuberkulózis tekintetében történő vizsgálatát.

A 64/432/EKG irányelvben meghatározott, a szarvasmarhafélék kereskedelmére vonatkozó harmonizált állat-egészségügyi feltételek nem írnak elő a paratuberkulózisra vonatkozó egészségügyi követelményt. Továbbá az ilyen, az állatok megérkezését követő vizsgálat elvégzése visszatarthatja a svéd gazdálkodókat attól, hogy más uniós országból szarvasmarhaféléket hozzanak be, ami ugyanolyan hatást von maga után, mint a mennyiségi korlátozások. Ezért a vizsgálat nem igazolható az Európai Unió működéséről szóló szerződés 36. cikke értelmében, amely a behozatalokra vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat szabályozza.

(további információk: IP/13/570 - F. Vincent - Tel.: +32 2 2987166 - Mobil: +32 498 987166)

 1. Egyéb, konkrét területeket érintő esetek

 1. A Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT, hogy követelje vissza az olasz tejtermelőktől az esedékes többletilletéket

Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Olaszországot, hogy a hiányosságok megszüntetése érdekében szedje be azoktól a tejtermelőktől a többletilletéket, amelyek meghaladták egyéni kvótáikat azokban az években, amikor Olaszország túllépte a nemzeti tejipari kvótát.

A Bizottságtól kapott számos ismételt felszólítás ellenére az 1995 és 2009 között esedékes illetékeket az olasz hatóságok még nem szedték be, amelyek nyilvánvalóan nem hozták meg a megfelelő intézkedéseket a legalább 1,42 milliárd euróra becsült teljes összeg hatékony beszedésére. A Bizottság a mai napon hangsúlyozta, hogy ezt az összeget vissza kell téríteni az olasz költségvetésnek, hogy az olasz adófizetőket ne érje veszteség.

Ezen illetékek hatékony beszedésének hiányában sérülnek a tejtermékek piacának stabilizálását célzó európai szintű törekvések. Ezenfelül torzul a verseny, hátrányos helyzetbe szorítva más olyan európai és olasz termelőket, akik teljesítették a termelési kvótákat, vagy túllépés esetén megfizették a többletilletéket.

(további információk: IP/13/577 - R. Waite - Tel.: +32 229 61404 - Mobil: +32 498 96 1404)

 1. Adózás: a Bizottság 5 tagállamtól az Unió adócsalás elleni kulcsfontosságú jogszabályainak alkalmazását kéri

A Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött Belgium, Görögország, Finnország (Åland tartomány), Olaszország és Lengyelország számára, amelyben ezeket az országokat arra kéri, hogy tegyenek bejelentést a közigazgatási együttműködésről szóló irányelvnek a nemzeti jogba való átültetéséről.

A közigazgatási együttműködésről szóló irányelv célja az átláthatóság növelése, az információcsere javítása és a határokon átnyúló együttműködés erősítése: ezek az adócsalás elleni harc alapvető eszközei (lásd: IP/12/1376). A tagállamok jogi kötelezettsége, hogy az említett irányelvet 2013. január 1-jétől alkalmazzák. Belgium, Görögország, Finnország, Olaszország és Lengyelország nem tájékoztatta a Bizottságot az irányelvnek a nemzeti jogba való beemeléséről.

(további információk: IP/13/572 - E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Vasúti közlekedés: FRANCIAORSZÁGNAK és az EGYESÜLT KIRÁLYSÁGNAK alkalmaznia kell a Csatornaalagútra vonatkozó európai szabályokat

Az Európai Bizottság hivatalos felszólítást küldött Franciaországnak és az Egyesült Királyságnak, hogy tartsák be azokat az uniós szabályokat, amelyek a Csatornaalagútban az utasszállító és a tehervonatok rendkívül magas pályahasználati díjaira vonatkoznak. A Bizottság felszólította őket arra is, hogy biztosítsanak teljesen független szabályzót, és szüntessék be azt a megállapodást, amely jelenleg bizonyos vonatüzemeltetők számára jelenleg korlátozó módon biztosít kapacitást. A pályahozzáférés magas díját a jegyárakban áthárítják az utasokra, és a vasúttársaságok arra panaszkodnak, hogy nem tehetik meg, hogy a Csatornaalagúton keresztül több szállítmányt szállítsanak – marad a torlódással és szennyezéssel járó közúti szállítás.

(további információk: IP/13/557 - H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Közlekedés: a Bizottság felszólítja NÉMETORSZÁGOT, hogy tegyen eleget a vasúttársaságok számviteli elkülönülésére vonatkozó uniós szabályoknak

A Bizottság aggályát fejezte ki amiatt, hogy Németország nem hajtja végre a pályahálózat-működtetők és a vasúti vállalkozások számviteli elkülönítésére, valamint a pályahasználati díjak alkalmazására vonatkozó európai szabályokat. Ez az eljárás egyike a számviteli elkülönítés ügyében számos tagállam ellen indított, hasonló eljárásokból álló sorozatnak. A német rendszer lehetővé teszi kereskedelmi szállítási tevékenységeknek az infrastruktúrára és a közfeladatú személyszállításra szánt állami alapból történő keresztfinanszírozását.

(további információk: IP/13/556 - H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Egyéb, indokolással ellátott vélemények

 1. BELGIUM, CIPRUS, a CSEH KÖZTÁRSASÁG, PORTUGÁLIA és ROMÁNIA felszólítást kapott az olajkészletekre vonatkozó uniós szabályok betartására

Belgium, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Portugália és Románia a mai napon hivatalos úton felszólítást kapott a Bizottságtól, hogy tegyen lépéseket az olajkészletekre vonatkozó uniós szabályokból adódó kötelezettségeik teljes körű teljesítése érdekében. A 2009/119/EK irányelv előírja, hogy a tagállamok tartsanak fenn minimális nyersolaj- és/vagy kőolajtermék-készletet annak érdekében, hogy esetleges zavar esetén is biztosított legyen az ellátás. Mivel az olaj az uniós energiaszerkezetben fontos szerepet játszik, és az Unió erősen függ a nyersolaj- és kőolajtermékek külső ellátásától, valamint mivel több előállító körzetben tapasztalható geopolitikai bizonytalanság, életbevágóan fontos biztosítani, hogy a fogyasztók bármikor hozzájussanak kőolajtermékekhez. Az Európai Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött Belgium, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Portugália és Románia számára, amely országok még nem tájékoztatták a Bizottságot az irányelvnek a nemzeti jogba való átültetése érdekében tett bármely intézkedésről. Amennyiben a tagállamok két hónapon belül nem teljesítik jogi kötelezettségeiket, a Bizottság úgy határozhat, hogy ezeket az országokat a Bíróság elé utalja.

Az irányelvet 2012. december 31-ig kellett a tagállamoknak nemzeti jogukba átültetni. 2012 januárjában kötelezettségszegési eljárást indítottak 17 tagállammal szemben, amelyek nem teljesítették az átültetésre vonatkozó kötelezettségeiket. Felszólító levelet kapott Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, az Egyesült Királyság, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Spanyolország és Szlovénia. A Bizottság megvizsgálja a helyzetet a többi olyan tagállamban is, amelyekben kötelezettségszegési eljárást indítottak, és a jelenlegi intézkedést a következő kötelezettségszegési ciklusokban további indokolással ellátott vélemények egészíthetik ki.

  További információk: http://ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm

(további információk: M. Holzner - Tel.: +32 229 60196 - Mobil: +32 498 98 2280)

 1. Az épületek energiahatékonysága: a Bizottság hét tagállamot felszólít arra, hogy nemzeti intézkedéseket fogadjanak el az épületek energiahatékonyságával kapcsolatban

Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Lettország és Németország, a mai napon hivatalos úton felszólítást kapott a Bizottságtól, hogy tegyen lépéseket az épületek energiahatékonyságára vonatkozó uniós szabályokból (2010/31/EU irányelv) adódó kötelezettségeinek teljes körű teljesítése érdekében. A Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött e tagállamok számára, amelyben ezeket az országokat arra kéri, hogy tegyenek jelentést az irányelvnek a nemzeti jogba 2012. július 9-ig történő átültetéséről. Ezen jogszabály értelmében a tagállamoknak meg kell határozniuk és alkalmazniuk kell az új és a már meglévő épületek energiateljesítményére vonatkozó minimumkövetelményeket, biztosítaniuk kell az épületek energiateljesítményének tanúsítását, és meg kell követelniük a fűtési és a légkondicionálási rendszerek előírás szerinti felülvizsgálatát. Emellett az irányelv megköveteli a tagállamoktól annak biztosítását, hogy 2021-től minden új épület „közel nulla energiaigényű” legyen. Az irányelv megfelelő átültetése és alkalmazása révén az uniós tagállamok jelentős mértékű költséghatékony energiamegtakarítást és az üvegházhatású gázok esetében alacsonyabb szintet érhetnek el. Amennyiben a tagállamok két hónapon belül nem teljesítik jogi kötelezettségeiket, a Bizottság úgy határozhat, hogy ezeket az országokat a Bíróság elé utalja.

2012 szeptemberében a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított 24 tagállammal szemben, amelyek nem tettek jelentést a Bizottságnak az irányelv nemzeti jogba való átültetésére vonatkozó nemzeti intézkedésekről. Időközben számos tagállam tett jelentést a Bizottságnak a nemzeti jogba való átültetésről, viszont ezt néhány tagállam elmulasztotta, és 2013 januárjában Olaszországnak, Görögországnak, Portugáliának és Bulgáriának, 2013 áprilisában pedig Spanyolországnak és Szlovéniának küldtek indokolással ellátott véleményt. A Bizottság úgy határozott, hogy Portugáliát az Európai Unió Bírósága elé utalja mivel nem fogadott el jogszabályt az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvnek a nemzeti jogba való átültetésére (lásd: IP/13/579).

További információk: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(további információk: M. Holzner - Tel.: +32 229 60196 - Mobil: +32 498 98 2280)

 1. A Bizottság felszólítja BELGIUMOT és PORTUGÁLIÁT, hogy tegyenek lépéseket a közúti infrastruktúra biztonságkezelése érdekében

Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Belgiumot és Portugáliát, hogy az Európai Unió jogszabályaiból eredő kötelezettségeiknek megfelelően a közúti infrastruktúra biztonságkezelésében érintett személyek támogatása érdekében iránymutatást fogadjanak el és továbbítsanak. Ezek a személyek felelősek többek között az utak biztonságának ellenőrzéséért és a biztonsági besorolásokért. A Bizottság a felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Amennyiben Belgium és Portugália elmulasztja két hónapon belül tájékoztatni a Bizottságot az irányelvnek való megfelelés érdekében megtett intézkedésekről, Bizottság az ügyeket az Európai Unió Bírósága elé utalhatja. Belgium és Portugália felszólítást kapott, hogy a 2008/96/EK irányelv értelmében a közúti infrastruktúra biztonságkezelése tekintetében 2011. december 19-ig nemzeti iránymutatást fogadjon el, és erről a Bizottságnak 2012. március 19-ig jelentést tegyen. Míg Portugália ezt elmulasztotta megtenni, Belgium is csak részben teljesítette. Ha az iránymutatásokat nem fogadják el és nem továbbítják, az az illetékes személyeket visszatarthatja attól, hogy alkalmazzák az irányelvben meghatározott eljárásokat. Ez csökkentheti közúti infrastruktúra biztonságát, ami az összes úthasználó számára káros hatással jár.

(további információk: H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Farmakovigilancia: a Bizottság négy tagállamot felkér arra, hogy tartsák be az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre vonatkozó szabályokat

A Cseh Köztársaság, Spanyolország, Lengyelország és Szlovénia a mai napon hivatalos úton felszólítást kapott az Európai Bizottságtól, amelyben az sürgeti az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2010/84 irányelv teljes körű teljesítését. Ez az irányelv megerősíti és racionalizálja a gyógyszerek biztonságosságának nyomon követési rendszerét az európai piacon. A mellékhatások jobb megelőzése, felismerése és értékelése útján javítja a betegbiztonságot és a közegészséget. A betegek számára lehetővé teszi, hogy a gyógyszerek mellékhatásait közvetlenül az illetékes hatóságoknak jelentsék. Ez a négy tagállam még nem ültette át ezt az irányelvet a nemzeti jogába annak ellenére, hogy ezt 2012. július 21-ig meg kellett volna tenniük. Az érintett tagállamoknak 2 hónap áll rendelkezésre arra, hogy tájékoztassák a Bizottságot az uniós jogszabályoknak való megfelelés érdekében megtett intézkedésekről. A megfelelő intézkedések meghozatalának elmulasztása miatt a Bizottság az ügyeket az Európai Unió Bírósága elé utalhatja.

(további információk: F. Vincent - Tel.: +32 2 2987166 - Mobil: +32 498 987166)

 1. Környezetvédelem: a Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT és HOLLANDIÁT, hogy vezessenek be uniós jogszabályokat a tudományos célokra felhasznált állatok védelmére

Az Európai Bizottság felszólítja Olaszországot és Hollandiát, hogy nemzeti jogukba vezessék be a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló uniós szabályokat. Az említett irányelv célja az állatkísérletek alkalmazásának minimális szintre történő csökkentése, és minden lehetséges esetben alternatívák alkalmazását írja elő, miközben biztosítja, hogy továbbra is megmaradjon az uniós kutatás magas színvonala. Az irányelvet 2012. november 10-ig kellett a nemzeti jogba átültetni. Mivel mindkét tagállam elmulasztotta a határidő betartását, 2013. január 31-én felszólító levelet kaptak. Olaszországnak még tájékoztatnia kell a Bizottságot jogszabályai módosításáról. Hollandia azt állítja, hogy a jelenlegi jogszabályok részben lefedik az irányelv céljait, a Bizottság viszont továbbra is aggályosnak tartja, hogy bizonyos rendelkezéseket még mindig nem kerültek átültetésre a holland jogba. A Bizottság ezért mindkét tagállamnak indokolással ellátott véleményt küld. Ha két hónapon belül nem hoznak intézkedést, ügyüket az Európai Bíróság elé utalhatják, amely pénzbírságot szabhat ki.

(további információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Közegészség: a Bizottság két tagállamot szólít fel arra, hogy tartsák be az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokat

Luxemburg és Szlovénia a mai napon hivatalos úton felszólítást kapott az Európai Bizottságtól, amelyben az sürgeti az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló 2010/53/EU irányelv betartását. Ez az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy jelöljék ki a szervkivételt és -átültetést végző központok és tevékenységek engedélyezéséért, a nyomon követhetőséget biztosító rendszerekért, valamint a súlyos káros események és szövődmények bejelentéséért felelős illetékes hatóságokat. Ezenfelül az irányelv meghatározza a szervek biztonságos szállítására, valamint a donor és a szerv adatainak meghatározására vonatkozó előírásokat is. Ez a két tagállam még nem ültette át ezt az irányelvet a nemzeti jogába annak ellenére, hogy ezt 2012. augusztus 27-ig meg kellett volna tenniük. Az érintett tagállamoknak 2 hónap áll rendelkezésre arra, hogy tájékoztassák a Bizottságot az uniós jogszabályoknak való megfelelés érdekében megtett intézkedésekről. A megfelelő intézkedések meghozatalának elmulasztása miatt a Bizottság az ügyeket az Európai Unió Bírósága elé utalhatja.

(további információk: F. Vincent - Tel.: +32 2 2987166 - Mobil: +32 498 987166)

 1. Vasúti közlekedés: a Bizottság felszólítja AUSZTRIÁT, hogy a vasutak biztonságára vonatkozó uniós szabályokat ültesse át a nemzeti jogba

A Bizottság felszólítja Ausztriát, hogy nemzeti szabályait hozza összhangba a vasutak biztonságról szóló európai irányelvvel (2004/49/EK) különösen a biztonsági tanúsítvány és engedély, a biztonsági hatóság döntéshozatala, a súlyos balesetek kivizsgálási kötelezettsége és az ilyen jellegű balesetek kivizsgálásáról szóló tájékoztatás, valamint a biztonsági ajánlásokról szóló jelentés vonatkozásában. A jogszabálynak 2006. április 30. óta érvényben kellett volna lennie. Ha Ausztria nem tesz megfelelő válaszlépéseket, a Bizottság az ügyet az Európai Bíróság elé utalhatja. A Bizottság e tekintetben Ausztriával szemben múlt év novemberében kötelezettségszegési eljárásokat indított, most pedig indokolással ellátott véleményt küld számára (ez az uniós kötelezettségszegési eljárások második lépése). Ausztriának két hónap áll rendelkezésére arra, hogy válaszoljon a Bizottságnak.

(további információk: H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Szabad mozgás: a Bizottság felszólítja CIPRUST, hogy tegyen eleget az uniós szabályoknak

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Ciprusnak, mivel az elmulasztotta a szabad mozgásról szóló irányelv (2004/38/EK irányelv) nemzeti jogba történő megfelelő átültetését és alkalmazását. Ezen irányelv értelmében a tagállamok megkövetelhetik az érintett személytől, hogy ésszerű és megkülönböztetésmentes határidőn belül jelentse be a területén való jelenlétét, e követelménynek való meg nem felelés esetén az érintett személyt a tagállam arányos és megkülönböztetésmentes szankcióval sújthatja. Ez nem egyezik a ciprusi jog által előírt szankcióval, amely 1 000 euróig terjedő bírság kiszabását írja elő azokra az uniós polgárokra, akik 21 napnál tovább tartózkodnak Ciprus területén, és a megérkezésüket követő 35 napon belül nem jelentik be ott-tartózkodásukat.

Továbbá a tartózkodási kártyának az uniós polgárok harmadik országból érkező családtagjai számára történő kiadásában jelentős – a rendeletben előírt hat hónapos határidőt meghaladó – késedelmek tapasztalhatók.

Végül az 5 éves ott-tartózkodást követő állandó tartózkodási jogot igazoló okmányok beszerzésének díja (80 euró) magasabb, mint a ciprusi állampolgárok azonosító okmányainak kibocsátásáért fizetendő díj (20 euró), miközben az irányelv előírja, hogy a tartózkodási okmányokat az uniós polgárok és családtagjaik részére ingyenesen, „vagy az állampolgárokra a hasonló okmányok kiállításáért kiszabott illetéket meg nem haladó illeték ellenében kell kiállítani”.

Ezen indokolással ellátott véleménnyel a Bizottság felszólítja Ciprust a vonatkozó uniós jogszabályok betartására. Ha a Bizottság két hónapon belül nem kap kielégítő választ, Ciprust az Európai Unió Bírósága elé utalhatja.

(további információk: M. Andreeva - Tel.: +32 229 91382 - Mobil: +32 498 99 1382)

 1. Munkajog: a Bizottság felszólítja DÁNIÁT, hogy egyenlő elbánást alkalmazzon a települési szintű oktatási ágazat részmunkaidős dolgozói esetében

A Bizottság felszólította Dániát, hogy a települési szintű oktatási ágazat részmunkaidős dolgozóira vonatkozó irányelvet teljes mértékben tartsa be. A Bizottság különösen arra kéri a dán hatóságokat, hogy biztosítsanak az állandó dolgozókéval egyenlő munkafeltételeket azon részmunkaidős foglalkoztatottak számára, akik heti 8 óránál kevesebbet dolgoznak, vagy akik kevesebb mint egy hónapig állnak alkalmazásban. A dániai települési szintű oktatási ágazatban érvényben lévő különféle kollektív szerződések számos olyan juttatásból zárják ki e dolgozókat, amelyet a teljes munkaidőben foglalkoztatott vagy egyéb részmunkaidős munkavállalók megkapnak. A részmunkaidős foglalkoztatásról szóló 97/81/EK irányelv egyenlő elbánást ír elő az állandó dolgozókkal összehasonlítható részmunkaidős dolgozók számára. Kivételként a tagállamok határozhatnak úgy, hogy az alkalmi munkavállalókat kizárják e védelem alól. A dán jogszabályok azonban az „alacsony intenzitású” dolgozókat zárják ki, akik esetében nem alkalmazható a fent említett kivétel. A Bizottság a felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Dániának 2 hónap áll rendelkezésre arra, hogy jelentse a Bizottságnak a nemzeti jogszabályoknak az uniós jogszabályokkal való megfelelés érdekében megtett intézkedéseit. Amennyiben ezt a kötelezettségét nem teljesíti, a Bizottság Dániát az Európai Unió Bírósága elé utalhatja.

(további információk: J. Todd - Tel.: +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Mezőgazdaság: a Bizottság felszólítja GÖRÖGORSZÁGOT, hogy biztosítsa a samosi bortermelők szabad piacrajutását

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Görögországot, hogy módosítsa azokat a nemzeti jogszabályait, amelyek a Samos szigetén található összes bortermelő számára előírják a helyi borszövetkezetben való tagságot, és hogy az összes megtermelt mustot a szövetkezethez szállítsák.

Egy, a független termelést kérelmező panaszos kérelmét e jogszabályok alapján elutasították. A Bizottság úgy véli, hogy egy termelő szervezetben való tagság kötelezővé tétele ellentmond a nyitott piacgazdaság elvének, amely szerint minden termelő szabadon piacra léphet, amit csak az uniós szintű, az ágazat egészére vonatkozó egységes jogszabályokban előírt intézkedések szabályoznak.

A felszólítás indokolással ellátott vélemény formájában történt, amelynek előzménye az volt, hogy a görög hatóságok nem adtak kielégítő választ egy 2011-ben küldött felszólító levélre. Ha a Bizottság két hónapon belül nem kap kielégítő választ, az ügyet az Európai Bíróság elé utalhatja.

(további információk: R. Waite - Tel.: +32 229 61404 - Mobil: +32 498 96 1404)

 1. Növényi szaporítóanyag: a Bizottság felszólítja GÖRÖGORSZÁGOT, hogy módosítsa a más tagállamokból behozott növényi szaporítóanyagokra vonatkozó rendelkezéseit

A Bizottság úgy véli, hogy a görög jogszabályok sértik az EUMSZ-nek az áruk szabad mozgásáról rendelkező 34. cikkét , mivel megkövetelik, hogy minden személynek, aki más tagállamból növényi szaporítóanyagot hoz be, forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie. Az engedély bizonyos korlátozó feltételek teljesítését követően ítélhető oda. Ezek a feltételek kevés kivétellel mind magán-, mind üzleti célú felhasználókra vonatkoznak. Görögország fenntartja azon véleményét, hogy az engedélyezés célja annak elkerülése, hogy fertőzött szaporítóanyag kerüljön elültetésre, és hogy ezáltal biztosított legyen a növények egészségének védelme. A görög hatóságok által felhozott érvek azonban nem tekinthetők kielégítőnek, mivel nem oszlatják el a Bizottság fő aggályát, amely nevezetesen a forgalomba hozatali engedély odaítélésének körülményeire vonatkozik. A fenti érvek közül egyik sem tekinthető relevánsnak a növények egészségének védelme szempontjából abban az esetben, amikor a szaporítóanyagot üzleti célú felhasználásra vásárolják. Magáncélú felhasználás esetén a forgalomba hozatali engedély beszerzésére vonatkozó követelmény aránytalannak tekinthető. Görögországnak két hónap áll rendelkezésre arra, hogy jogszabályait összehangolja az uniós joggal.

(további információk: F. Vincent - Tel.: +32 2 2987166 - Mobil: +32 498 987166)

 1. Adózás: a Bizottság felszólítja GÖRÖGORSZÁGOT, hogy hagyjon fel a tej és a hús diszkriminatív adóztatásával

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Görögországot, hogy módosítsa a más tagállamokból érkező tejre, tejtermékekre és húsra vonatkozó diszkriminatív adóztatást előíró jogszabályait.

Görögország jelenleg illetéket alkalmaz a tej és tejtermékek vásárlása esetén. Ezt az illetéket azonban nem egyforma módon alkalmazzák a hazai termékekre és a más tagállamokból érkező termékekre. Egyes hazai termékeket kivonnak az illeték hatálya alól, másokat pedig alacsonyabb mértékben adóztatnak.

A hazai és az importált hús vásárlása esetében is alkalmaznak illetéket. Ezt az illetéket azonban az ELOGAK finanszírozására fordítják, mely állami szerv a görög gazdálkodóknak nyújt támogatást, ezáltal ebből csak a hazai termékek részesülnek.

Ezek a rendelkezések sértik az Uniónak azokat az intézkedéseket megtiltó jogszabályait, amelyek a vámokhoz hasonló hatásúak és diszkriminatív belső adóztatást eredményeznek. A felszólítás indokolással ellátott vélemény formájában történt. Ha a Bizottság két hónapon belül nem kap kielégítő választ, az ügyet az Európai Bíróság elé utalhatja.

(további információk: E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Környezetvédelem: a Bizottság felszólítja MAGYARORSZÁGOT, hogy léptesse életbe az ipari kibocsátásokra vonatkozó uniós szabályokat

Az Európai Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy szolgáljon részletekkel az ipari kibocsátásokra vonatkozó uniós szabályoknak a hazai jogba történő átültetéséről. Az ipari kibocsátásokról szóló új irányelv, amelyet a nemzeti jogba 2013. január 7-ig kellett átültetni, felváltja és korszerűsíti az ipari tevékenységekből származó szennyezés megakadályozását, csökkentését és amennyire lehetséges, megszüntetését célzó korábbi jogszabályokat. Mivel Magyarország elmulasztotta a határidő betartását, 2013. január 31-én felszólító levelet kapott. A Bizottság most indokolással ellátott véleményt küld részére, és ha Magyarország két hónapon belül nem intézkedik, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalhatja.

(további információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Public procurement: Közbeszerzés: a Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT, hogy tartsa be az uniós szabályokat

Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Olaszországot, hogy megfelelő módon alkalmazza a 350 millió euró becsült értékű, Bari igazságügyi hatóságai számára épülő új épületek esetében a közbeszerzésre vonatkozó uniós szabályokat. Olaszország azért nem alkalmazta a közbeszerzésre vonatkozó uniós szabályokat, mert úgy tekintette, hogy a szerződés csak bérleti megállapodás, nem pedig munkaszerződés. A Bizottság szerint Olaszország megszegte az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/37/EKG irányelvben előírt (az odaítélés időpontjában alkalmazandó) kötelezettségeit. A közbeszerzésről szóló uniós szabályok célja, hogy az Unió egészére kiterjedően biztosítsák a versenyt, az átláthatóságot és egyenlő elbánást, valamint a legjobb ár-érték arányt. Amennyiben a szabályokat nem alkalmazzák, az sérti a közérdeket, valamint megnehezíti a magánjellegű gazdasági szereplők számára, hogy a közbeszerzési lehetőségekért versenybe szálljanak.

A Bizottság a felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. A Bizottság, amennyiben Olaszország két hónapon belül nem értesíti az uniós jog megsértésének beszüntetésére hozott intézkedésekről, úgy határozhat, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalja.

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(további információk: C. Hughes - Tel.: +32 2 2964450 - Mobil: +32 498 964450)

 1. Környezetvédelem: a Bizottság felszólítja PORTUGÁLIÁT, hogy javítsa a szélerőműparkok értékelését

Az Európai Bizottság aggályosnak tekinti, hogy Portugália engedélyezi a szélerőműparkok terjeszkedését azt megelőzően, hogy megfelelően értékelné annak hatását. A probléma érinti a védett területek Natura 2000 hálózatát, mivel súlyos következményekkel járhat a környezetre és a védett fajokra. A Bizottság indokolással ellátott véleményt küld Portugáliának, melyben felszólítja, hogy az sürgősen módosítsa jogszabályait.

A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv értelmében azokat a projekteket, amelyek valószínűleg jelentős hatással vannak a környezetre, hivatalos szankcionálásuk előtt értékelni kell. A Natura 2000 területeit érintő projekteknek az élőhelyekről szóló irányelvvel összhangban szintén megfelelő értékelésen kell átesniük. Portugália jelenleg mindkét irányelvet megsérti, mivel egy új jogszabállyal kivonja azokat a projekteket az értékelés hatálya alól, amelyeket egy adott határérték alatti fokozatba sorolnak be. A Bizottság aggályosnak találja, hogy a határértéket megközelítő projektek szisztematikus terjedése elkerülhetetlenül maga után vonja az emberi egészséget és a környezetet védő jogszabályok esetleges megsértését.

(további információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Adózás: a Bizottság felszólítja PORTUGÁLIÁT, hogy hagyjon fel a nem hazai vállalatok diszkriminatív adóztatásával

Az Európai Bizottság felszólította Portugáliát, hogy módosítsa a Portugál állampolgárok tulajdonában lévő nem hazai vállalatok adózására vonatkozó jogszabályait.

Azok a vállalatok, amelyek nem Portugáliában rendelkeznek bejegyzett irodával vagy tényleges ügyvezetési hellyel, a Portugáliában megszerzett jövedelmük után társasági adó hatálya alá esnek. Más adófizetőkhöz hasonlóan ezek a vállalatok is számos adókedvezményben részesülhetnek. Ezeket a kedvezményeket azonban nem biztosítják abban az esetben, ha a nem hazai illetékességű vállalat tőkéjének több mint 25 %-a portugál állampolgár tulajdonában van.

Az Európai Bizottság véleménye szerint a nem hazai vállalatoknak az adózás szempontjából az érdekeltek állampolgársága alapján történő eltérő kezelése a tőke szabad mozgásának korlátozását jelenti. A felszólítás indokolással ellátott vélemény formájában történt. Ha a Bizottság két hónapon belül nem kap kielégítő választ, az ügyet az Európai Bíróság elé utalhatja.

(további információk: E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Közbeszerzés: a Bizottság felszólítja ROMÁNIÁT, hogy tegyen eleget az uniós szabályoknak

Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Romániát, hogy teljes mértékben tegyen eleget a közbeszerzésről szóló európai irányelveknek. A Bizottság azzal érvel, hogy a Crasna és Iași közötti főút felújításának beruházási szerződésére irányuló tender a 2004/18/EK és a 89/665/EK irányelv megsértésével zajlott le. A pályázati eljárást a román autópályák és országutak állami vállalata irányította, és olyan nemzeti jogszabály alapján zajlott le, amelyet később a közbeszerzésről szóló európai jogszabályokkal összeegyeztethetetlennek találtak. Ennek következtében alapvető információk hiányoztak a szerződési hirdetményből, és a pályázók nem rendelkeztek a tényleges felülvizsgálat teljes jogával.

A Bizottság a felszólítást az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében adott, indokolással ellátott vélemény formájában tette meg. Amennyiben Románia két hónapon belül nem jelent be az uniós jog megsértésének megszüntetésére hozott intézkedést, a Bizottság úgy határozhat, hogy Romániát az Európai Unió Bírósága elé utalja.

További információk: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(további információk: C. Hughes - Tel.: +32 2 2964450 - Mobil: +32 498 964450)

 1. Környezetvédelem: a Bizottság felszólítja SZLOVÉNIÁT, hogy javítsa a hulladékgazdálkodást és a hulladéklerakók gazdálkodását

Az Európai Bizottság felszólítja Szlovéniát, hogy Celje város több pontján javítsa a hulladékgazdálkodást Az egyik aggály az a városközponthoz közeli hulladéklerakó, ahol jelentős kiterjedésű, nehézfémekkel szennyezett barnamezőből elhordott talaj illegális elhelyezésére került sor, a másik pedig egy Bukovžlak közelében található hulladéklerakó. Ezenfelül a Bizottság általánosságban úgy tekinti, hogy Szlovénia nem tett kielégítő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a celjei technológiai központ 2006-os építése során ne veszélyeztesse az emberi egészséget és a környezetet az elhordott talaj és a szennyezett törmelék. A Bizottság indokolással ellátott véleményt küld, és ha Szlovénia két hónapon belül nem intézkedik, az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalhatja.

A Bizottság felszólítja Szlovéniát arra is, hogy biztosítsa, hogy jogszabályai megfeleljenek az infrastrukturális projektek környezeti hatásainak értékelésére vonatkozó uniós normáknak. Szlovénia nemzeti rendszert hozott létre a projektek átvilágítására, amely nem illeszkedik teljes mértékben az uniós normákhoz, és a „fejlesztési engedély” fogalma sincs teljesen összhangban az irányelv követelményeivel, valamint az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával. A Bizottság indokolással ellátott véleményt küld, és ha Szlovénia két hónapon belül nem intézkedik, az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalhatja.

(további információk: J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. A letelepedés szabadsága és a szolgáltatások szabad mozgása: a Bizottság felszólítja SZLOVÉNIÁT, hogy tartsa be az uniós szabályokat

Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Szlovéniát, hogy tartsa be a letelepedés szabadságára és a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó uniós szabályokat (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 56. cikke, valamint a szolgáltatásokról szóló irányelv 10., 13. és 16. cikke).

A Bizottság kötelezettségszegési eljárását követően a szlovén jogszabályokat módosították annak érdekében, hogy más tagállamok felsőoktatási intézményei Szlovéniában is rendelkezésre bocsáthassák programjaikat. A jelenlegi jogszabály szerint azonban ahhoz, hogy más uniós szolgáltatók Szlovéniában működhessenek, másodlagos jog által meghatározott különleges adminisztratív eljárásra van szükség. Ezt a másodlagos jogot azonban a jogi kötelezettség ellenére nem fogadták el. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy más tagállamok felsőoktatási intézményei nem gyakorolhatják arra vonatkozó jogaikat, hogy fióktelepet vagy leányvállalatot létesítsenek, vagy hogy jóváhagyó vagy franchise-megállapodást hozzanak létre, mivel még nem lépett életbe az adminisztratív eljárásra vonatkozó jogszabály.

Mivel nem történt meg az adminisztratív eljárás kritériumainak és feltételeinek elfogadása, a Bizottság indokolással ellátott vélemény formájában felszólítja Szlovéniát, hogy hozzon intézkedéseket az uniós jogszabályok teljes körű betartására. Ha a szlovén hatóságok két hónapon belül nem adnak kielégítő választ, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé utalhatja.

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(további információk: C. Hughes - Tel.: +32 2 2964450 - Mobil: +32 498 964450)

 1. Környezetvédelem: a Bizottság felszólítja SPANYOLORSZÁGOT, hogy vizsgálja felül az Andalúziában tervezett vasúti összeköttetés hatását

Az Európai Bizottság aggályát fejezte ki amiatt, hogy Spanyolország azelőtt engedélyezte a nagysebességű vasúti összeköttetés megépítését, hogy megfelelően értékelte volna a környezetre gyakorolt hatásait, ami ellentmond az uniós jogszabálynak. A probléma az Almeria és Sevilla összeköttetését biztosító projekt egyik szakaszát érinti, amely átszelné a sztyeppei madarak számára élőhelyet biztosító egyik legjelentősebb – jelenleg különleges madárvédelmi területnek nyilvánított – andalúziai területet, és amely az élőhely jelentős csökkenését eredményezné.

A Bizottság ezügyben 2011 júniusában felszólító levelet küldött Spanyolországnak, és bár történt némi előrelépés, a Bizottság nincs meggyőződve arról, hogy minden megfelelő lépést megtettek a terület védelme érdekében, ezért indokolással ellátott véleményt küld a tagállamnak. Ha Spanyolország két hónapon belül nem hoz intézkedést, az ügyet az Európai Bíróság elé utalhatják.

(további információk: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Adózás: a Bizottság felszólítja SPANYOLORSZÁGOT, hogy hagyjon fel a nem hazai illetőségű vállalatokba való beruházás diszkriminatív adóztatásával

Az Európai Bizottság felszólította Spanyolországot, hogy módosítsa a külföldi osztalékok diszkriminatív adóztatására vonatkozó szabályait. Ezek azok az osztalékok, amelyeket egy nem hazai illetőségű vállalat spanyol vállalat részére fizet. A külföldi osztalékok adóterhe nagyobb, mint a hazai osztaléké (pl. spanyol illetőségű vállalatok osztalékai esetében) Például egy spanyol vállalatnak, amely nem hazai illetőségű vállalatba ruház be – amennyiben részesülni kíván az adókedvezményből – több feltételnek kell megfelelnie (például a jövedelem mértékéhez és a részvénytulajdonosok részvételének szintjéhez kapcsolódó feltételek), mint hazai beruházás esetén. Egyéb esetekben a hazai osztalékok után járó adókedvezmény nem áll rendelkezésre a külföldi osztalékok esetében.

A Bizottság úgy véli, hogy ez a rendszer nem egyeztethető össze az uniós Szerződésekben lefektetett letelepedési joggal, a szolgáltatásnyújtás szabadságával, a határokon átnyúló áruforgalommal és a tőke szabad mozgásával.

A felszólítás indokolással ellátott vélemény formájában történt. Ha a Bizottság két hónapon belül nem kap kielégítő választ, az ügyet az Európai Bíróság elé utalhatja.

(további információk: E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Adózás: a Bizottság felszólítja az EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT annak biztosítására, hogy a fogyasztók héa-visszatérítést kapjanak a gyártóktól

Az Európai Bizottság hivatalos úton felszólította az Egyesült Királyságot, hogy módosítsa jogszabályait annak biztosítás érdekében, hogy a végső fogyasztók a héát is visszakapják abban az esetben, amikor a gyártótól olyan termékre kérnek visszatérítést, melynek csökkent az ára, és amelyet harmadik félen keresztül vásároltak (például sampon vásárlása szupermarketben).

Az uniós héa-szabályok értelmében a fogyasztók a héa visszaigénylésére is jogosultak, amikor hibás, károsodott, illetve az elvárásaiknak nem megfelelő vagy általuk visszavitt termékek után visszatérítést kapnak. Az Egyesült Királyságban jelenleg érvényben lévő szabályok azonban nem teszik lehetővé a gyártók számára a vásárlás időpontjában megfizetett héa visszatérítését.

2012. május 24-én az Egyesült Királyság bejelentette arra vonatkozó szándékát, hogy az uniós jogszabályoknak megfelelően módosítja jogszabályait, amit viszont ez idáig nem tett meg. A Bizottságtól kapott felszólítás indokolással ellátott vélemény formájában történt. Ha a Bizottság két hónapon belül nem kap kielégítő választ, az Egyesült Királyságot az Európai Bíróság elé utalhatja.

(további információk: E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)


Side Bar