Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 20. kesäkuuta 2013

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – kesäkuu

MAATALOUS

KOULUTUS JA KULTTUURI

TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIAT

ENERGIA

YMPÄRISTÖ

TERVEYS JA KULUTTAJA-ASIAT

SISÄMARKKINAT JA PALVELUT

OIKEUSASIAT

VEROTUS JA TULLIUNIONI

LIIKENNE

AT

1

BE

2

1

3

BG

1

CY

1

1

CZ

1

1

DE

1

1

DK

1

EL

1

1

1

2

ES

1

1

1

1

FI

1

1

FR

1

1

HU

1

1

IT

1

2

1

1

LU

1

LV

1

NL

1

1

1

PL

2

2

1

PT

2

1

1

1

RO

1

1

SE

1

SI

1

2

1

UK

1

1

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeustoimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet asianmukaisesti EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään tehnyt 186 päätöstä, joista 47 on perusteltuja lausuntoja ja 12 tapauksia, joissa asia viedään Euroopan unionin tuomioistuimeen (viimeksi mainituista neljään sisältyy taloudellisia seuraamuksia). Seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimmät päätökset. Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12.

 1. Euroopan unionin tuomioistuimessa vireille tulevat taloudellisia seuraamuksia sisältävät kanteet

 1. Ympäristö: Komissio on nostanut jälleen kanteen ITALIAA vastaan jätehallinnosta Campaniassa ja vaatii sakkoja

Euroopan komissio on päättänyt nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa uudelleen kanteen Italiaa vastaan sen pitkäaikaisesta jätehuollon puutteesta Campanian alueella. EU-lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden on kerättävä ja hävitettävä jätteet niin, että suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Yli kolme vuotta aiemman tuomion jälkeen komissio nostaa uudelleen kanteen Italiaa vastaan. Tällä kertaa komissio hakee 25 miljoonan euron kiinteämääräistä uhkasakkoa (21 067 euroa päivää kohti tuomioiden väliseltä ajalta) ja 256 819,20 euron päivittäistä uhkasakkoa kutakin päivää kohti tuomioistuimen toisen tuomion jälkeen rikkomuksen päättymiseen asti.

(Lisätietoja: IP/13/575 – J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

 1. Liikenne: Komissio nostaa BELGIAA vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevista säännöistä

Euroopan komissio on päättänyt nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen Belgiaa vastaan, koska se ei ole saattanut älykkäistä liikennejärjestelmistä annettua direktiiviä 2010/40/EU osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio ehdottaa 34 540,80 euron suuruista päiväsakkoa, jota Belgian olisi maksettava siitä päivästä alkaen, jona tuomioistuin määrää sakon, siihen päivään asti, jona se ilmoittaa sisällyttäneensä EU-säännöt täysimääräisesti kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden olisi pitänyt siirtää direktiivi 2010/40/EU osaksi kansallista lainsäädäntöään 27. helmikuuta 2012 mennessä. Säännöissä vahvistetaan maantieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien (liikenteen alalla sovellettavan tieto- ja viestintätekniikan) käyttöönoton puitteet ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteet.

(Lisätietoja: IP/13/561 – H. Kearns - Puh. +32 229 87638 – GSM +32 498 98 7638)

 1. Meriturvallisuus: Komissio nostaa BELGIAA vastaan kanteen tuomioistuimessa merionnettomuuksien tutkintaa koskevista säännöistä

Euroopan komissio on päättänyt nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Belgiaa vastaan, koska se ei ole pannut täysimääräisesti täytäntöön meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnasta annettua direktiiviä. Komissio ehdottaa 55 265,28 euron suuruista päiväsakkoa, jota Belgian olisi maksettava siitä päivästä alkaen, jona tuomioistuin määrää sakon, siihen päivään asti, jona se ilmoittaa sisällyttäneensä EU-säännöt täysimääräisesti kansalliseen lainsäädäntöönsä. Komissio ehdottaa näitä seuraamuksia Lissabonin sopimuksen mukaisesti, ja niitä vahvistettaessa otetaan huomioon rikkomuksen kesto ja vakavuus ja jäsenvaltion koko. Lopullisen päätöksen seuraamuksista tekee tuomioistuin. Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot perustavat puolueettoman pysyvän tutkintaelimen, jolle annetaan tarvittava toimivalta ja jossa työskentelee tutkijoita, joilla on asianmukainen pätevyys sekä merionnettomuuksiin ja merellä sattuviin vaaratilanteisiin liittyviä seikkoja koskeva asiantuntemus.

(Lisätietoja: IP/13/560 – H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

 1. Rakennusten energiatehokkuus: Komissio nostaa PORTUGALIA vastaan kanteen tuomioistuimessa EU-sääntöjen siirtämättä jättämisestä

Euroopan komissio haastaa Portugalin Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole saattanut rakennusten energiatehokkuutta koskevaa direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava ja otettava käyttöön kaikkia rakennuksia koskevat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset, varmistettava rakennusten energiatehokkuuden sertifiointi ja vaadittava, että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti. Lisäksi direktiivissä edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan vuoteen 2021 mennessä, että kaikki uudet rakennukset ovat ns. lähes nollaenergiarakennuksia. Komissio ehdottaa päivittäistä 25 273,60 euron uhkasakkoa. Uhkasakon tasoa vahvistettaessa otetaan huomioon rikkomuksen kesto ja vakavuus ja jäsenvaltion koko. Jos tuomioistuin antaa esitetyn tuomion, päiväsakkoa on maksettava tuomion antamispäivästä siihen päivään asti, kun direktiivit on saatettu kokonaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Päiväsakon lopullisen määrän päättää tuomioistuin.

(Lisätietoja: IP/13/579 – M. Holzner - Puh. +32 229 60196 - GSM +32 498 98 2280)

 1. Muut tuomioistuimeen viedyt tapaukset

 1. Tulli: BULGARIAA vastaan kanne tuomioistuimessa, koska se ei ole tarkistanut Yhdysvaltojen kanssa tekemäänsä sopimukseen sisältyviä tulli- ja verohuojennuksia

Euroopan komissio on tänään nostanut Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen Bulgariaa vastaan, koska se ei ole saattanut teknistä apua koskevaa kahdenvälistä sopimustaan Yhdysvaltojen kanssa EU:n lainsäädännön mukaiseksi.

Liittyessään EU:hun Bulgaria sitoutui toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet saattaakseen kolmansien maiden kanssa voimassa olevat sopimukset EU-lainsäädännön mukaisiksi. Tällainen on Yhdysvaltojen kanssa teknisestä avusta tehty kahdenvälinen sopimus, jonka mukaisesti Bulgaria ei peri tulleja ja ALV:tä Yhdysvaltojen rahoittamiin avustusprojekteihin liittyvästä tuonnista. Tämä ylittää sen, mikä on sallittua EU:n tulli- ja ALV-sääntöjen mukaisesti.

Komissio on kehottanut Bulgariaa muuttamaan sopimusta niin, että se on EU-lainsäädännön mukainen, tai päättämään sen yksipuolisesti (ks. IP/12/672). Koska Bulgaria ei ole tehnyt näin, komissio vie asian nyt Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: IP/13/573 – E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Ympäristö: Komissio vie KREIKAN tuomioistuimeen nitraattisaasteiden vuoksi

Euroopan komissio nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Kreikkaa vastaan, koska se ei ole toteuttanut toimenpiteitä sen takaamiseksi, että nitraattien aiheuttamaan veden saastumiseen puututaan tehokkaasti. Nitraattidirektiivi on ollut voimassa vuodesta 1991, mutta Kreikka ei ole vieläkään nimennyt monia alueita, jotka ovat alttiita nitraattien aiheuttamalle saastumiselle, eikä ole hyväksynyt toimenpiteitä, joilla torjuttaisiin tehokkaasti nitraattien aiheuttamaa saastumista näillä alueilla. Komissio nostaa sen vuoksi kanteen Kreikkaa vastaan EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: IP/13/576 – J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

 1. Sisämarkkinat: komissio vie UNKARIN tuomioistuimeen lounasseteleiden ja muiden luontoisetuuksien myöntämistä koskevien rajoitusten vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen Unkaria vastaan sen lounasseteleiden sekä vapaa-ajan- ja lomaseteleiden myöntämistä koskevan lainsäädännön vuoksi. Komissio katsoo, että Unkarin uudella lainsäädännöllä käyttöön otetut rajoitukset ovat vastoin sijoittautumisvapauden ja palvelujen vapaan tarjoamisen perusperiaatteita, joista määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (49 ja 56 artikla) ja palveludirektiivissä (palveluista sisämarkkinoilla 12. joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY).

(Lisätietoja: IP/13/578 – C. Hughes - Puh. +32 2 2964450 - GSM +32 498 964450)

 1. Komissio nostaa tuomioistuimessa kanteen ALANKOMAITA vastaan opiskelijahintoihin liittyvästä syrjinnästä

Euroopan komissio on päättänyt nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen Alankomaita vastaan muista EU-maista tulevien opiskelijoiden syrjinnän vuoksi. Näille opiskelijoille ei myönnetä julkisissa liikennevälineissä opiskelija-alennusta, joka myönnetään hollantilaisille opiskelijoille. EU:n perustamissopimuksen mukaisesti EU:n opiskelijat voivat opiskella missä tahansa unionin jäsenvaltiossa ja heillä on samat oikeudet etuuksiin kuin paikallisilla opiskelijoilla, ellei EU:n lainsäädännössä nimenomaisesti jätetä jotakin etuutta, kuten toimeentulotukea, yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ulkopuolelle.

Komissio katsoo, että Alankomaat ei ole soveltanut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta myöntämällä junien ja bussien alennushinnat vain opiskelijoille, jotka joko ovat Alankomaiden kansalaisia tai pitkäaikaisia asukkaita. Näin ollen syrjintä kohdistuu kaikkiin muihin EU:n kansalaisiin, jotka opiskelevat maassa, myös Erasmus-opiskelijoihin.

(Lisätietoja: IP/13/574 – D. Abbott - Puh. +32 229 59258 - GSM +32 498 95 9258)

 1. Muuntogeeniset organismit: Komissio nostaa tuomioistuimessa kanteen PUOLAA vastaan, koska se ei ole laatinut rekisterejä kasvatettujen muuntogeenisten organismien sijaintipaikoista

Komissio päätti tänään nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen Puolaa vastaan, koska se ei ole noudattanut EU:n sääntöjä muuntogeenisten organismien viljelyn valvonnasta.

Direktiivissä 2001/18/EY edellytetään, että muuntogeenisten organismien viljelypaikat ilmoitetaan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, kirjataan jäsenvaltion perustamaan rekisteriin ja ilmoitetaan kansalaisille. Näin varmistetaan, että kansalaisille tiedotetaan asianmukaisesti, muuntogeenisten organismien mahdollisia vaikutuksia ympäristöön voidaan seurata ja voidaan kehittää rinnakkaiseloa koskevia toimenpiteitä. Puola ei ole vieläkään sisällyttänyt näitä vaatimuksia kansalliseen lainsäädäntöönsä.

(Lisätietoja: IP/13/571 – F. Vincent - Puh. +32 2 2987166 - GSM +32 498 987166)

 1. Kaasun sisämarkkinat: Komissio vie PUOLAN tuomioistuimeen yritysasiakkaiden säänneltyjen kaasunhintojen vuoksi

Euroopan komissio päätti tänään nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen Puolaa vastaan, koska se ei ole noudattanut energian sisämarkkinoita koskevia EU:n sääntöjä. Kaasudirektiivin (2009/73/EY) mukaisesti hinnat pitäisi pääasiassa määrittää kysynnän ja tarjonnan perusteella. Valtion asettamat hinnat muille kuin kotitalousasiakkaille estävät uusia kaasun toimittajia pääsemästä markkinoille eivätkä anna puolalaisille kuluttajille mahdollisuutta hyödyntää sisämarkkinoiden etuja täysimittaisesti.

EU:n lainsäädännön mukaan säänneltyjä hintoja voidaan soveltaa vain poikkeuksellisissa olosuhteissa eikä pääsääntöisesti hintojen asettamisessa; tällöin on täytettävä joukko tiukkoja ehtoja, kuten suhteellisuutta koskeva vaatimus.

(Lisätietoja: IP/13/580 – M. Holzner - Puh. +32 229 60196 - GSM +32 498 98 2280)

 1. Liikenne: Komissio vie ESPANJAN tuomioistuimeen satamatyöntekijöiden työhönottojärjestelmää koskevien sääntöjen vuoksi

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Espanjaa vastaan säännöistä, jotka koskevat satamatyöntekijöiden työhönottoa useissa Espanjan satamissa. Tällä hetkellä näiden satamien lastinkäsittely-yritykset eivät voi palkata työntekijöitään suoraan markkinoilta, vaan voimassa olevat säännöt velvoittavat nämä yritykset osallistumaan sellaisten yksityisten työnvälitysyritysten rahoitukseen, jotka sitten tarjoavat työvoimaa. Vain siinä tapauksessa, että näiden yksityisyritysten tarjoama työvoima ei ole soveltuvaa tai riittävää, lastinkäsittely-yritykset voivat palkata henkilöstönsä työmarkkinoilta. Komissio katsoo, että muista jäsenvaltioista tulevat lastinkäsittely-yritykset, jotka haluavat sijoittautua espanjalaiseen satamaan, saattavat luopua ajatuksesta tällaisten rajoittavien työvoimakäytäntöjen vuoksi.

(Lisätietoja: IP/13/559 – H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

 1. Eläinten terveys: Komissio nostaa kanteen RUOTSIA vastaan, koska se ei ole lopettanut nautojen paraturberkuloositestausta

Komissio päätti tänään nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen Ruotsia vastaan, koska se ei ole pannut moitteettomasti täytäntöön direktiiviä 64/432/ETY vaan on jatkanut muista jäsenvaltioista tuotujen nautojen paratuberkuloositestausta.

Nautaeläinten kaupassa sovellettavat, direktiivissä 64/432/ETY vahvistetut eläinten terveyttä koskevat yhdenmukaistetut säännökset eivät sisällä minkäänlaisia terveyttä koskevia vaatimuksia paratuberkuloosin osalta. Lisäksi pakollinen nautojen saapumisen jälkeinen testaus ei kannusta Ruotsin eläintenkasvattajia tuomaan nautoja muista EU:n jäsenvaltioista, millä on sama vaikutus kuin tuonnin määrällisillä rajoituksilla. Näin ollen se ei ole perusteltua Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 36 artiklan mukaan, jossa säännellään tuontia koskevia kieltoja ja rajoituksia.

(Lisätietoja: IP/13/570 – F. Vincent - Puh. +32 2 2987166 - GSM +32 498 987166 7166)

 1. Muut erityistapaukset

 1. Komissio kehottaa ITALIAA perimään italialaisilta tuottajilta ylijäämämaksut

Euroopan komissio kehotti tänään Italiaa toteuttamaan toimia, joilla puututaan ylijäämämaksujen perimiseen sellaisilta maitotuotteiden tuottajilta, jotka ovat ylittäneet yksilölliset kiintiönsä vuosina, joina Italia ylitti kansallisen maitotuotekiintiönsä.

Komission toistuvista ja lukuisista kehotuksista huolimatta Italian viranomaiset eivät ole vieläkään perineet suurinta osaa vuosien 1995–2009 maksuista eivätkä ole toteuttaneet asianmukaisia toimenpiteitä, jotta arvion mukaan yhteensä vähintään 1,42 miljardin euron maksut tosiasiallisesti perittäisiin tuottajilta. Komissio korosti, että tämä summa on maksettava Italian budjettiin, jotta Italian veronmaksajille ei aiheudu häviötä.

Näiden maksujen perimisen laiminlyöminen haittaa Euroopan tasolla toteutettuja toimia, joilla pyritään vakauttamaan maitotuotteiden markkinat. Lisäksi se vääristää kilpailua muihin eurooppalaisiin ja italialaisiin tuottajiin nähden, jotka ovat noudattaneet tuotantokiintiöitä tai maksaneet ylittämisestä johtuvat lisämaksut.

(Lisätietoja: IP/13/577 – R. Waite - Puh. +32 229 61404 - GSM +32 498 96 1404)

 1. Verotus: Komissio vaatii, että viisi jäsenvaltiota panee täytäntöön veronkierron vastaiset EU:n säännöt

Komissio lähetti tänään Belgialle, Kreikalle, Suomelle (Ahvenanmaan maakunta), Italialle ja Puolalle perustellun lausunnon, jossa pyydettiin niitä ilmoittamaan hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön.

Hallinnollista yhteistyötä koskevalla direktiivillä pyritään lisäämään avoimuutta, parantamaan tietojenvaihtoa ja tiivistämään valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä; nämä kaikki ovat keskeisiä välineitä veropetosten torjumiseksi (ks. IP/12/1376). Jäsenvaltioilla on oikeudellinen velvoite ryhtyä soveltamaan direktiiviä 1. tammikuuta 2013 alkaen. Belgia, Kreikka, Suomi, Italia ja Puola eivät ole ilmoittaneet komissiolle direktiivin siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöönsä.

(Lisätietoja: IP/13/572 – E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Rautatieliikenne: RANSKAA ja YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA kehotetaan panemaan täytäntöön kanaalitunnelia koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio on lähettänyt Ranskalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle virallisen kehotuksen, jonka mukaan niiden on noudatettava EU:n sääntöjä, joilla estetään liialliset radan käyttömaksut matkustajille ja rahtijunille kanaalitunnelissa. Komissio on myös kehottanut niitä varmistamaan, että toiminnassa on täysin riippumaton sääntelyelin, ja päättämään sopimuksen, jolla tällä hetkellä varataan kapasiteettia tietyille junaliikenteen harjoittajille rajoittavalla tavalla. Radan korkeat käyttömaksut siirretään matkustajien maksettavaksi lipunhinnoissa, ja junarahtiyritykset valittavat, että niillä ei ole varaa lähettää enempää rahtia tunnelia pitkin. Niinpä tämä rahti kuljetetaan maanteitse, mistä aiheutuu ruuhkia ja saasteita.

(Lisätietoja: IP/13/557 – H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

 1. Liikenne: Komissio kehottaa SAKSAA noudattamaan EU:n sääntöjä erillisestä kirjanpidosta rautatieliikenteen alalla

Komissio on huolissaan siitä, että Saksa ei ole pannut täytäntöön rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten tilien eriyttämistä ja radan käyttömaksujen käyttöä koskevia EU:n sääntöjä. Samanlaisia menettelyjä on käynnistetty useita jäsenvaltioita vastaan erillisestä kirjanpidosta. Saksan järjestelmässä on mahdollisuus, että infrastruktuuriin ja julkiseen matkustajaliikenteeseen tarkoitetuista valtion varoista voidaan ristiinrahoittaa kaupallista liikennetoimintaa.

(Lisätietoja: IP/13/556 – H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - GSM+32 498 98 7638)

 1. Muita perusteltuja lausuntoja

 1. BELGIAA, KYPROSTA, TŠEKKIÄ, PORTUGALIA ja ROMANIAA kehotetaan noudattamaan öljyvarastoja koskevia EU:n sääntöjä

Komissio kehotti tänään virallisesti Belgiaa, Kyprosta, Tšekkiä, Portugalia ja Romaniaa toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan öljyvarastoja koskevasta EU-lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden täysimääräinen noudattaminen. Direktiivissä 2009/119/EY edellytetään, että jäsenvaltiot pitävät yllä raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa, jotta taataan öljyn toimitusvarmuus mahdollisten häiriöiden tapauksessa. Kun otetaan huomioon öljyn merkitys EU:n energialähteiden joukossa, EU:n voimakas riippuvuus raakaöljyn ja öljytuotteiden tuonnista sekä geopoliittinen epävarmuus monilla tuottaja-alueilla, on keskeisen tärkeää taata, että kuluttajat saavat öljytuotteita kaikkina aikoina. Euroopan komissio lähetti tänään perustellun lausunnon Belgialle, Kyprokselle, Tšekille, Portugalille ja Romanialle. Nämä maat eivät ole vielä ilmoittaneet komissiolle toimenpiteistä, joilla kyseinen direktiivi saatetaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Jos nämä jäsenvaltiot eivät täytä lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää nostaa niitä vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

Jäsenvaltioiden määräaika tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään oli 31. joulukuuta 2012. Tammikuussa 2013 käynnistettiin rikkomusmenettely 17:ää jäsenvaltiota kohtaan, jotka eivät olleet noudattaneet velvollisuuttaan saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Viralliset ilmoitukset lähetettiin Belgialle, Bulgarialle, Kyprokselle, Tšekille, Kreikalle, Espanjalle, Unkarille, Liettualle, Luxemburgille, Latvialle, Maltalle, Alankomaille, Puolalle, Portugalille, Romanialle, Slovenialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Komissio tarkastelee tilannetta niissä jäsenvaltioissa, joita vastaan rikkomusmenettely käynnistettiin, ja nyt toteutettuja toimia voidaan täydentää uusilla perustelluilla lausunnoilla tulevilla rikkomuskierroksilla.

  Lisätietoja saa verkkosivulta http://ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm.

(Lisätietoja: M. Holzner - Puh. +32 229 60196 - GSM +32 498 98 2280)

 1. Rakennusten energiatehokkuus: Komissio kehottaa seitsemää jäsenvaltiota hyväksymään kansallisia toimenpiteitä rakennusten energiatehokkuuden alalla

Komissio kehotti tänään virallisesti Belgiaa, Suomea, Ranskaa, Latviaa, Saksaa, Alankomaita ja Puolaa toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan rakennusten energiatehokkuuteen liittyvän EU-lainsäädännön (direktiivi 2010/31/EU) mukaisten velvoitteiden täysimääräinen noudattaminen. Komissio lähetti näille jäsenvaltioille perustellun lausunnon, jossa pyydettiin niitä ilmoittamaan kaikista direktiiviin liittyvistä täytäntöönpanotoimista. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 9. heinäkuuta 2012. Lainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava ja otettava käyttöön uusia ja vanhoja rakennuksia koskevat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset, varmistettava rakennusten energiatehokkuuden sertifiointi ja vaadittava, että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti. Lisäksi direktiivissä edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että vuodesta 2021 lähtien kaikki uudet rakennukset ovat ns. lähes nollaenergiarakennuksia. Direktiivin asianmukaisella täytäntöönpanolla ja soveltamisella EU:n jäsenvaltioissa voidaan saavuttaa merkittäviä ja kustannustehokkaita energiasäästöjä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Jos nämä jäsenvaltiot eivät täytä lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää nostaa niitä vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

Komissio käynnisti syyskuussa 2012 rikkomusmenettelyn 24:ää jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät olleet ilmoittaneet komissiolle kansallisista toimenpiteistä, jotka koskivat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän jälkeen jotkin jäsenvaltiot ilmoittivat komissiolle kansallisista toimenpiteistään vaikkakaan monet eivät, minkä vuoksi komissio lähetti perustellun lausunnon tammikuussa 2013 Italialle, Kreikalle, Portugalille ja Bulgarialle ja huhtikuussa 2013 Espanjalle ja Slovenialle. Komissio päätti myös nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa kanteen Portugalia vastaan, koska se ei ole antanut lainsäädäntöä, jolla siirrettään rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi kansalliseen lainsäädäntöön (ks. IP/13/579).

Lisätietoja saa verkkosivulta http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(Lisätietoja: M. Holzner - Puh. +32 229 60196 - GSM +32 498 98 2280)

 1. Komissio kehottaa BELGIAA ja PORTUGALIA toteuttamaan toimia tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnan alalla

Euroopan komissio on tänään kehottanut Belgiaa ja Portugalia hyväksymään ja toimittamaan suuntaviivat tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta vastaaville toimivaltaisille tahoille, kuten Euroopan unionin lainsäädännössä velvoitetaan. Nämä tahot ovat vastuussa muun muassa teiden turvallisuusauditoinneista ja tieverkon turvallisuusluokittelusta. Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Jos Belgia ja Portugali eivät ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa toimenpiteistä, jotka ne ovat toteuttaneet varmistaakseen direktiivin täysimääräisen noudattamisen, komissio voi viedä asiat Euroopan unionin tuomioistuimeen. Belgiaa ja Portugalia kehotettiin hyväksymään kansallisia suuntaviivoja tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY nojalla 19. joulukuuta 2011 mennessä ja ilmoittamaan niistä komissiolle 19. maaliskuuta 2012 mennessä. Portugali ei ole tehnyt näin ja Belgia vain osittain. Suuntaviivojen hyväksymättä tai toimittamatta jättäminen saattaa estää toimivaltaisia tahoja soveltamasta moitteettomasti direktiivissä vahvistettuja menettelyjä. Tämä saattaa alentaa tieinfrastruktuurin turvallisuuden tasoa, mistä on haittaa kaikille tien käyttäjille.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

 1. Lääketurvatoiminta: Komissio kehottaa neljää jäsenvaltiota noudattamaan ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevia sääntöjä

Euroopan komissio lähetti tänään Tšekille, Espanjalle, Puolalle ja Slovenialle virallisen kehotuksen, jonka mukaan niiden on varmistettava ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2010/84/EU täysimittainen noudattaminen. Direktiivillä vahvistetaan ja järkeistetään lääkkeiden turvallisuuden valvontajärjestelmää Euroopan markkinoilla. Sillä parannetaan potilaiden turvallisuutta ja kansanterveyttä ehkäisemällä, havaitsemalla ja arvioimalla paremmin lääkkeiden haittavaikutuksia. Siinä annetaan myös mahdollisuus potilaille raportoida lääkkeiden haittavaikutuksista suoraan toimivaltaisille viranomaisille. Kyseiset neljä jäsenvaltiota eivät vieläkään ole saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka tätä varten asetettu määräaika oli 21. heinäkuuta 2012. Näillä jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan EU-lainsäädännön täysimääräinen noudattaminen. Jos ne eivät ilmoita riittävistä toimenpiteistä, komissio voi viedä asiat Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puh. +32 2 2987166 - GSM +32 498 987166)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa ITALIAA ja ALANKOMAITA panemaan täytäntöön EU:n säännöt tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

Euroopan komissio kehottaa Italiaa ja Alankomaita panemaan täytäntöön tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun EU:n lainsäädännön. Kyseisen direktiivin tarkoituksena on minimoida koe-eläinten käyttö, ja siinä edellytetään muiden vaihtoehtojen käyttämistä aina kun se on mahdollista. Tutkimustoiminnan odotetaan samalla kuitenkin pysyvän EU:ssa huippulaadukkaana. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 10. marraskuuta 2012. Koska kumpikaan jäsenvaltio ei noudattanut määräaikaa, niille lähetettiin virallinen ilmoitus 31. tammikuuta 2013. Italian on vielä ilmoitettava komissiolle mahdollisista muutoksista lainsäädäntöönsä. Alankomaat väittää, että voimassa oleva lainsäädäntö kattaa osittain direktiivin soveltamisalan, mutta komissio on edelleen huolissaan siitä, että tiettyjä säännöksiä ei ole sisällytetty Alankomaiden lainsäädäntöön. Tämän vuoksi komissio lähettää molemmille jäsenvaltioille perustellun lausunnon. Jos ne eivät vastaa kahden kuukauden kuluessa, niitä koskevat asiat voidaan viedä EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi ja niille voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

 1. Kansanterveys: Komissio kehottaa kahta jäsenvaltiota noudattamaan elinsiirtoihin tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusstandardeja

Euroopan komissio lähetti tänään Luxemburgille ja Slovenialle virallisen kehotuksen, jonka mukaan niiden on varmistettava elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista annetun direktiivin 2010/53/EU täysimääräinen noudattaminen. Direktiivin mukaan kaikissa jäsenvaltiossa on nimitettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka hyväksyvät elinten talteenotto- ja elinsiirtokeskukset ja -toiminnot jäljitettävyysjärjestelmiä ja vakavista vaaratilanteista ja haittavaikutuksista raportointia varten. Direktiivissä asetetaan myös vaatimuksia, jotka koskevat elinten turvallista kuljetusta ja jokaisesta luovuttajasta ja elimestä tehtävää kuvausta. Kyseiset kaksi jäsenvaltiota eivät vieläkään ole saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka tätä varten asetettu määräaika oli 27. elokuuta 2012. Näillä jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan EU-lainsäädännön täysimääräinen noudattaminen. Jos ne eivät ilmoita riittävistä toimenpiteistä, komissio voi viedä asiat Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puh. +32-2 2987166 - GSM +32-498 987166)

 1. Rautatieliikenne: Komissio kehottaa ITÄVALTAA siirtämään lainsäädäntöönsä rautatieturvallisuutta koskevat EU-säännöt

Euroopan komissio kehottaa Itävaltaa saattamaan kansalliset sääntönsä yhdenmukaisiksi rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY kanssa, etenkin siltä osin kuin on kyse turvallisuustodistuksista ja käyttöönottoluvista, turvallisuusviranomaisten päätöksenteosta, velvoitteesta tutkia vakavia onnettomuuksia ja tiedottaa tällaisten onnettomuuksien tutkinnasta sekä turvallisuussuosituksia koskevasta raportoinnista. Lainsäädännön olisi pitänyt olla voimassa 30. huhtikuuta 2006 alkaen. Jos Itävalta ei toimi tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen. Komissio aloitti asiassa rikkomusmenettelyn Itävaltaa vastaan viime vuoden marraskuussa, ja nyt sille lähetetään perusteltu lausunto (EU:n rikkomusmenettelyjen toinen vaihe). Itävallalla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. +32 229 87638 - GSM +32 498 98 7638)

 1. Vapaa liikkuvuus: Komissio kehottaa KYPROSTA noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio päätti lähettää tänään perustellun lausunnon Kyprokselle, koska se ei ole pannut täytäntöön ja soveltanut oikein vapaata liikkuvuutta koskevaa direktiiviä 2004/38/EY. Direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat pyytää EU:n kansalaisia ilmoittamaan oleskelustaan niiden alueella määräajassa, joka on kohtuullinen ja ketään syrjimätön, ja asettaa tämän vaatimuksen noudattamatta jättämisestä oikeasuhteisia ja syrjimättömiä seuraamuksia. Näin ei ole asian laita Kyproksen lainsäädännössä säädettyjen seuraamusten osalta; siinä määrätään jopa 1 000 euron sakko EU:n kansalaisille, jotka oleskelevat Kyproksella yli 21 päivää ja jotka eivät ilmoita oleskelustaan 35 päivän kuluessa saapumisestaan.

Lisäksi EU-kansalaisten perheenjäsenille, jotka ovat kolmannen maan kansalaisia, tarkoitettujen oleskelukorttien myöntämisessä on pitkät viiveet, jotka ylittävät direktiivissä säädetyn 6 kuukauden määräajan.

Viiden vuoden oleskelun jälkeen myönnettävän pysyvän oleskeluoikeuden osoittavan todistuksen myöntämismaksu (80 euroa) on korkeampi kuin Kyproksen kansalaisten henkilötodistusten myöntämismaksu (20 euroa), kun taas direktiivin mukaan oleskeluasiakirjat EU:n kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen ”on annettava maksutta tai sellaista maksua vastaan, joka ei ole suurempi kuin kansalaisilta samanlaisten asiakirjojen myöntämisestä perittävät maksut”.

Komissio kehottaa tällä perustelulla lausunnolla Kyprosta noudattamaan asiaa koskevia EU:n sääntöjä. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Kyprosta vastaan.

(Lisätietoja: M. Andreeva - Puh. +32 229 91382 - GSM +32 498 99 1382)

 1. Työlainsäädäntö: Komissio kehottaa TANSKAA soveltamaan yhdenvertaista kohtelua osa-aikaiseen henkilöstöön kunnallisella opetussektorilla

Euroopan komissio on kehottanut Tanskaa noudattamaan täysimääräisesti osa-aikatyötä koskevaa EU-direktiiviä kunnallisella opetussektorilla. Komissio haluaa erityisesti, että Tanskan viranomaiset varmistavat pysyvään henkilöstöön verrattavissa olevat yhdenvertaiset työolot osa-aikaiselle henkilöstölle, joka työskentelee alle 8 tuntia viikossa tai on työsuhteessa alle kuukauden. Tanskan kunnallisen opetussektorin eri työehtosopimuksissa suljetaan tämäntyyppinen henkilöstö useiden sellaisten etuuksien ulkopuolelle, joita täysiaikaiset ja muut osa-aikaiset työntekijät saavat. Osa-aikatyötä koskevassa direktiivissä 97/81/EY edellytetään osa-aikaisen henkilöstön yhdenvertaista kohtelua vastaaviin vakituisiin työntekijöihin nähden. Poikkeuksena tähän jäsenvaltio voi jättää tilapäisen henkilöstön tämän suojan ulkopuolelle. Asiaa koskevissa Tanskan säännöissä jätetään soveltamisalan ulkopuolelle ”matalan intensiteetin” työntekijät, joihin poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta. Komission kehotus on esitetty perusteltuna lausuntona EU:n rikkomusmenettelyssä. Tanskalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla sen kansallinen lainsäädäntö saatetaan EU:n direktiivin mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Tanskaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puh. +32 229 94107 - GSM +32 498 99 4107)

 1. Maatalous: Komissio kehottaa KREIKKAA varmistamaan viinintuottajien vapaan markkinoille pääsyn Samoksella

Euroopan komissio on virallisesti pyytänyt Kreikkaa muuttamaan kansallista lainsäädäntöään, jossa edellytetään, että kaikki viinintuottajat Samoksen saarella ovat jäseniä paikallisessa viinintuottajaosuuskunnassa ja toimittavat kaiken puristemehutuotantonsa osuuskunnalle.

Valituksen tekijä, joka haki lupaa itsenäiseen tuotantoon, sai hylkäävän vastauksen hakemukseensa tästä syytä. Komissio katsoo, että jos tuottajajärjestön jäsenyydestä tehdään pakollinen, se on vastoin avointen markkinoiden periaatetta, jonka mukaan kaikilla tuottajilla on vapaa pääsy markkinoille, joita säännellään vain alaa koskevilla yhteisillä säännöillä EU:n tasolla.

Kehotus esitetään perusteltuna lausuntona, kun vuonna 2011 toimitettuun viralliseen ilmoitukseen saatiin epätyydyttävä vastaus Kreikan viranomaisilta. Jos Kreikka ei reagoi kehotukseen komissiota tyydyttävällä tavalla kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: R. Waite - Puh. +32 229 61404 - GSM +32 498 96 1404)

 1. Kasvien lisäysaineisto: Komissio kehottaa KREIKKAA muuttamaan säännöksiään, jotka koskevat kasvien lisäysaineiston tuontia muista jäsenvaltioista

Komissio katsoo, että Kreikan lainsäädäntö on vastoin SEUT-sopimuksen 34 artiklaa (tavaroiden vapaa liikkuvuus), koska siinä edellytetään, että henkilöllä, joka tuo kasvien lisäysaineistoa toisesta jäsenvaltiolta, on oltava myyntilupa. Luvan myöntämistä varten on täytettävä joitakin rajoittavia ehtoja. Vaatimusta sovelletaan vähäisin poikkeuksin sekä yksityisiin että yrityskäyttäjiin. Kreikka katsoo, että tarkoituksena on estää saastuneen materiaalin istuttaminen ja suojella näin kasvien terveyttä. Kreikan viranomaisten esittämiä väitteitä ei kuitenkaan pidetty tyydyttävinä koska niissä ei käsitelty komission huolenaiheiden peruskysymystä eli ehtoja, joiden mukaisesti myyntilupa myönnetään. Mitään niistä ei pidetä relevanttina kasvien terveyden suojelun kannalta, jos kyseessä on henkilö, joka hankkii lisäysaineistoa liiketoimintakäyttöön. Yksityisten käyttäjien osalta myyntilupavaatimusta itsessään pidetään suhteettomana. Kreikalla on kaksi kuukautta aikaa linjata lainsäädäntönsä unionin lainsäädännön mukaiseksi.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puh. +32 2 2987166 - GSM +32 498 987166)

 1. Verotus: Komissio kehottaa KREIKKAA lopettamaan maidon ja lihan syrjivän verotuksen

Euroopan komissio on kehottanut virallisesti Kreikkaa muuttamaan muista jäsenvaltioista tulevaa maitoa, maitotuotteita ja lihaa koskevaa syrjivää verolainsäädäntöä.

Kreikassa sovelletaan tällä hetkellä veroa maidon ja maitotuotteiden ostoihin. Sitä ei kuitenkaan sovelleta samalla tavalla kotimaisiin ja muista jäsenvaltioista tuleviin tuotteisiin. Jotkin kotimaiset tuotteet on vapautettu verosta ja joihinkin sovelletaan alempaa veroa.

Veroa peritään myös sekä kotimaisen että tuodun lihan ostoista. Tätä veroa kuitenkin käytetään ELOGAKin rahoitukseen. Kyseessä on virallinen elin, joka myöntää tukia Kreikan viljelijöille ja tuottajille, minkä vuoksi siitä on etua vain kotimaisille tuotteille.

Nämä säännökset ovat vastoin EU-sääntöjä, joissa kielletään toimenpiteet, joilla on tulleja vastaava vaikutus ja jotka luovat syrjivää sisäistä verotusta. Komission kehotus esitetään nk. perustellun lausunnon muodossa. Jos Kreikka ei reagoi kehotukseen komissiota tyydyttävällä tavalla kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa UNKARIA panemaan täytäntöön teollisuuden päästöjä koskevat EU-säännöt

Euroopan komissio kehottaa Unkaria toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten teollisuuden päästöjä koskeva EU-lainsäädäntö on saatettu osaksi sen kansallista lainsäädäntöä. Uudella teollisuuden päästöjä koskevalla direktiivillä korvataan ja päivitetään vanhempia sääntöjä ja pyritään ehkäisemään, vähentämään ja mahdollisuuksien mukaan poistamaan teollisuudesta johtuva saastuminen. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 7. tammikuuta 2013. Koska Unkari ei noudattanut tätä määräaikaa, sille lähetettiin virallinen ilmoitus 31. tammikuuta 2013. Komissio lähettää nyt Unkarille perustellun lausunnon, johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata, tai asia voidaan viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

 1. Julkiset hankinnat: Komissio kehottaa ITALIAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Italiaa soveltamaan asianmukaisesti julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä menettelyyn, joka liittyy Barin oikeushallinnon uusien rakennusten rakentamiseen ja jonka arvo on arviolta 350 miljoonaa euroa. Italia ei ole soveltanut julkisiin hankintoihin sovellettavia EU:n sääntöjä, koska se katsoi, että sopimuksessa on kyseessä vain vuokrasopimus, ei urakkasopimus. Komissio katsoo, että Italia on rikkonut julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 93/37/ETY (jota sovellettiin sopimuksen tekohetkellä) mukaisia velvoitteitaan. Julkisia hankintoja koskevien EU-sääntöjen tarkoituksena on varmistaa EU:n laajuinen kilpailu, avoimuus ja yhdenvertainen kohtelu samoin kuin taloudellisesti edullisin tarjous. Näiden sääntöjen soveltamatta jättäminen saattaa vahingoittaa yleistä etua ja vaikeuttaa yksityisten talouden toimijoiden hankintamenettelyyn osallistumista.

Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Jos komissiolle ei kahden kuukauden kuluessa ilmoiteta toimenpiteistä, joilla EU:n lainsäädännön rikkominen lopetetaan, komissio voi nostaa asiaa koskevan kanteen unionin tuomioistuimessa.

Lisätietoja saa verkkosivulta http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm.

(Lisätietoja: C. Hughes - Puh. +32 2 2964450 - GSM +32 498 964450)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa PORTUGALIA parantamaan tuulivoimaloiden arviointia

Euroopan komissio on huolissaan siitä, että tuulivoimaloiden annetaan laajentua Portugalissa ennen kuin laajentumisen vaikutuksia on riittävästi arvioitu. Ongelma koskee myös suojelualueiden Natura 2000 -verkostoa, ja sillä saattaa olla vakavia vaikutuksia ympäristöön ja suojeltuihin lajeihin. Komissio kehottaa Portugalia muuttamaan lainsäädäntöään ja lähettää tätä varten perustellun lausunnon.

Ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin mukaan hankkeet, joilla todennäköisesti on merkittävä vaikutus ympäristöön, on arvioitava ennen kuin ne hyväksytään virallisesti, ja myös Natura 2000 -alueilla sijaitseville hankkeille on tehtävä asianmukainen arviointi nk. luontodirektiivin mukaisesti. Portugali rikkoo parhaillaan molempia direktiivejä uudella laillaan, jolla vapautetaan hankkeet näiden arviointien tekemisestä, jos työ luokitellaan tietyn rajan alittavaksi päivitykseksi. Komissio on huolissaan siitä, että jos sallitaan sellaisten hankkeiden järjestelmällinen laajentaminen, jotka ovat jo lähellä määritettyä rajaa, tämän seurauksena saatetaan rikkoa lainsäädäntöä, jolla on tarkoitus suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

 1. Verotus: Euroopan komissio kehottaa PORTUGALIA lopettamaan muualle sijoittautuneiden yritysten syrjivän verotuksen

Euroopan komissio on kehottanut Portugalia muuttamaan verosääntöjään, jotka koskevat muualle sijoittautuneita yrityksiä, jotka ovat Portugalissa asuvien omistuksessa.

Yrityksiin, joiden kotipaikka tai tosiasiallinen hallintopaikka ei ole Portugali, sovelletaan yhtiöveroa Portugalissa saatujen tulojen osalta. Muiden veronmaksajien tavoin yritykset voivat saada tiettyjä veroetuuksia. Näitä etuuksia ei kuitenkaan myönnetä, jos yli 25 prosenttia muualle sijoittautuneen yrityksen pääomasta on Portugalissa asuvien omistuksessa.

Euroopan komissio katsoo, että muualle sijoittautuneen yrityksen erilainen verokohtelu yrityksen osakkeenomistajien asuinpaikan perusteella muodostaa esteen pääoman vapaalle liikkuvuudelle. Komission kehotus esitetään nk. perustellun lausunnon muodossa. Jos Portugali ei reagoi kehotukseen komissiota tyydyttävällä tavalla kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Julkiset hankinnat: Komissio kehottaa ROMANIAA noudattamaan EU-sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Romaniaa noudattamaan täysimääräisesti julkisia hankintoja koskevia EU:n direktiivejä. Komissio katsoo, että Crasnan ja Iașin välisen valtatien parannusta koskevasta urakkasopimuksesta käynnistetty tarjouskilpailu oli vastoin direktiivejä 2004/18/EY ja 89/665/ETY. Tarjouskilpailua hallinnoi Romanian teistä ja moottoriteistä vastaava kansallinen yritys, ja se käynnistettiin kansallisen lainsäädännön perusteella, jonka myöhemmin havaittiin olevan vastoin julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä. Tämän tuloksena ilmoituksesta puuttui olennaisia tietoja eikä tarjouksen tekijöillä näin ollut täyttä oikeutta muutoksenhakuun.

Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Jos komissiolle ei kahden kuukauden kuluessa ilmoiteta toimenpiteistä, joilla lopetetaan EU:n lainsäädännön rikkominen, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Romaniaa vastaan.

Lisätietoja saa verkkosivulta http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puh. +32 2 2964450 - GSM +32 498 964450)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa SLOVENIAA parantamaan jätehuoltoa ja kaatopaikkojen hoitoa

Euroopan komissio kehottaa Sloveniaa parantamaan jätehuoltoa useissa paikoissa Celjen kaupungissa. Yhtenä ongelmana on kaatopaikka, joka on lähellä kaupungin keskustaa ja jonne on laittomasti viety maata, joka on kaivettu raskasmetalleilla voimakkaasti saastuneelta ympäristövaurioalueelta, ja toisena ongelmana kaatopaikka lähellä sijaitsevassa Bukovžlakissa. Yleisemmin ottaen komissio myös katsoo, että Slovenia ei toteuttanut riittäviä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kaivettu maa-aines ja saastunut jätemaa eivät vaarantaneet ihmisten terveyttä ja ympäristöä rakennettaessa Celjen teknologiakeskusta vuonna 2006. Komissio lähettää Slovenialle perustellun lausunnon, johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata, tai asia voidaan viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komissio kehottaa Sloveniaa myös varmistamaan, että sen lainsäädännössä noudatetaan EU:n standardeja, jotka koskevat infrastruktuurihankkeiden ympäristövaikutusten arviointia. Slovenia on hyväksynyt hankkeiden tarkistusta koskevan kansallisen järjestelmän, joka ei ole täysin EU-standardien mukainen, ja myöskään ”luvan” käsite ei ole täysin direktiivin vaatimusten ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen. Komissio lähettää Slovenialle perustellun lausunnon, johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata, tai asia voidaan viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

 1. Sijoittautumisvapaus ja palvelujen vapaa liikkuvuus: Komissio kehottaa SLOVENIAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Sloveniaa noudattamaan sijoittautumisvapautta ja palvelujen vapaata tarjoamista koskevia EU:n sääntöjä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 ja 56 artiklaa sekä palveludirektiivin 10, 13 ja 16 artiklaa) koulutusalalla.

Komission käynnistämien rikkomusmenettelyjen jälkeen Slovenian lainsäädäntöä on muutettu niin, että korkeakoululaitokset muut jäsenvaltioista voivat tarjota opetusohjelmiaan Sloveniassa. Nykyisessä laissa säädetään kuitenkin, että sekundaarilainsäädännöllä on perustettava erityinen hallinnollinen menettely, jotta EU:n koulutuksentarjoajat voivat toimia Sloveniassa. Tällaista sekundaarilainsäädäntöä ei ole annettu oikeudellisesta velvoitteesta huolimatta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että korkeakoululaitokset muista jäsenvaltioista eivät voi harjoittaa oikeuttaan perustaa haaraosasto tai tarjota koulutusta validoinnin tai franchise-sopimusten kautta, koska laissa säädettyä hallinnollista menettelyä ei vielä ole.

Koska Slovenia ei ole hyväksynyt kyseistä hallinnollista menettelyä koskevia kriteereitä ja ehtoja, komissio kehottaa Sloveniaa perustellun lausunnon muodossa toteuttamaan toimia, jotta se noudattaisi täysimääräisesti EU:n sääntöjä. Jos Slovenian viranomaiset eivät vastaa tyydyttävästi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Lisätietoja saa verkkosivulta http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puh. +32 2 2964450 - GSM +32 498 964450)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa ESPANJAA tarkistamaan suunnitellun rautatieyhteyden vaikutusta Andalusiassa

Euroopan komissio on huolissaan siitä, että Espanja on hyväksynyt suurnopeusjunayhteyden rakentamisen arvioimatta kunnollisesti sen vaikutuksia ympäristöön vastoin EU-lainsäädännön vaatimuksia. Ongelma koskee Almerian ja Sevillan välisen yhteyden yhtä kohtaa, jonka on määrä halkaista yksi tärkeimmistä arovyöhykkeen lintujen esiintymisalueista Andalusiassa. Alue on nimetty erityiseksi suojelualueeksi, ja hanke aiheuttaa elinympäristön merkittävää huonontumista.

Komissio lähetti asiaa koskevan virallisen ilmoituksen kesäkuussa 2011, ja vaikka jonkin verran edistystä on tapahtunut, komissio ei ole vakuuttunut siitä, että asianmukaiset toimet alueen suojelemiseksi olisi toteutettu, ja lähettää sen vuoksi perustellun lausunnon. Jos Espanja ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - GSM +32 498 95 3593)

 1. Verotus: Komissio kehottaa ESPANJAA lopettamaan muualle sijoittautuneisiin yrityksiin tehtävien investointien syrjivän verotuksen

Euroopan komissio on kehottanut Espanjaa muuttamaan ulkomaisia osinkotuloja koskevia syrjiviä verosääntöjään. Kyseessä ovat osinkotulot, joita muualle sijoittautunut yritys jakaa espanjalaiselle yritykselle. Ulkomaisia osinkotuloja koskeva verokohtelu on raskaampi verrattuna kotimaisiin osinkotuloihin (eli Espanjaan sijoittautuneiden yritysten jakamiin osinkotuloihin). Esimerkiksi espanjalaisen yrityksen, joka investoi muualle sijoittautuneeseen yritykseen, on täytettävä useampia ehtoja (jotka liittyvät esim. tulojen määrään ja osakkeenomistajan osallistumisen tasoon) kuin kotimaisten investointien osalta, jos se haluaa hyötyä verohelpotuksista. Toisissa tapauksissa kotimaisesta osinkotulosta myönnettyä veroetuutta ei saa ulkomaisesta osinkotulosta.

Komissio katsoo, että järjestelmä ei ole yhteensopiva EU:n perussopimuksissa määrättyjen sijoittautumisoikeuden, palvelujen vapaan tarjonnan, tavaroiden valtioiden rajat ylittävän tarjoamisen ja pääoman vapaan liikkuvuuden kannalta.

Komission kehotus esitetään nk. perustellun lausunnon muodossa. Jos Espanja ei reagoi kehotukseen komissiota tyydyttävällä tavalla kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)

 1. Verotus: Komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA varmistamaan, että kuluttajat saavat ALV-palautuksen valmistajilta

Euroopan komissio on kehottanut virallisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa muuttamaan lainsäädäntöään sen varmistamiseksi, että lopulliset asiakkaat saavat maksamansa ALV:n takaisin valmistajan suorittamista mahdollisista hyvityksistä tuotteiden osalta, joiden hinta on alennettu ja jotka on ostettu kolmannelta osapuolelta (esim. shampoo supermarketista).

EU:n ALV-sääntöjen mukaan kuluttajilla on oikeus saada takaisin myös ALV, jos he saavat palautuksen tuotteesta, joka on viallinen tai virheellinen tai ei vastaa kuluttajan odotuksia, tai jos he palauttavat tuotteen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa olevien sääntöjen mukaan valmistajat eivät kuitenkaan voi palauttaa ALV:tä, joka on maksettu ostohetkellä.

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 24. toukokuuta 2012 aikeestaan muuttaa sääntöjään EU-lainsäädännön mukaiseksi muttei ole vielä tehnyt niin. Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan.

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. +32 229 21548 - GSM +32 498 98 3871)


Side Bar