Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 20. juni 2013

De vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet (juni)

LANDBRUG

UDDANNELSE & KULTUR

BESKÆFTIGELSE & SOCIALE ANLIGGENDER

ENERGI

MILJØ

SUNDHED OG FORBRUGER-POLITIK

INDRE MARKED OG TJENESTEYDELSER

RETLIGE ANLIGGENDER

BESKATNING OG TOLDUNION

TRANSPORT

AT

1

BE

2

1

3

BG

1

CY

1

1

CZ

1

1

DE

1

1

DK

1

EL

1

1

1

2

ES

1

1

1

1

FI

1

1

FR

1

1

HU

1

1

IT

1

2

1

1

LU

1

LV

1

NL

1

1

1

PL

2

2

1

PT

2

1

1

1

RO

1

1

SE

1

SI

1

2

1

UK

1

1

Kommissionen træffer hver måned en række afgørelser på traktatbrudsområdet i form af retlige skridt over for medlemsstater, der ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til EU‑retten. Afgørelserne omfatter en række sektorer og har til formål at sikre korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgere og erhvervsliv.

Kommissionen har i dag truffet 186 afgørelser, herunder 47 begrundede udtalelser og 12 sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol, hvoraf 4 omfatter økonomiske sanktioner. Her følger et resumé af de vigtigste afgørelser. For yderligere oplysninger om traktatbrudssager se MEMO/12/12.

 1. Indbringelse af sager for Domstolen med henblik på økonomiske sanktioner

 1. Miljø: Kommissionen anlægger igen sag mod ITALIEN ved Domstolen vedrørende affaldshåndtering i Campania og anmoder om bødepålæg

Europa-Kommissionen har besluttet at hjemvise Italien til Den Europæiske Unions Domstol, fordi medlemsstaten over længere tid ikke har formået at håndtere affaldet i Campania-regionen på passende vis. I henhold til EU-retten er medlemsstaterne forpligtet til at nyttiggøre eller bortskaffe affald således, at menneskers sundhed og miljøet beskyttes. Mere end tre år efter den sidste afgørelse blev afsagt i sagen, hjemviser Kommissionen igen Italien til Domstolen. Denne gang anmoder Kommissionen om en samlet bødestraf på 25 mio. EUR (21 067 EUR pr. dag mellem de to retssager) og tvangsbøder på 256 819,20 EUR for hver dag, der går fra Domstolens anden afgørelse, til traktatbruddet ophører.

(Yderligere oplysninger: IP/13/575 – J. Hennon – tlf.: +32 229 53593 - mobil: +32 498 95 3593)

 1. Transport: Kommissionen anlægger sag mod BELGIEN ved Domstolen vedrørende reglerne for intelligente transportsystemer

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Belgien ved Den Europæiske Unions Domstol på grund af manglende gennemførelse af direktiv 2010/40/EU om intelligente transportsystemer (eller "ITS"). Kommissionen foreslår dagsbøder på 34 540,80 EUR, som skal betales fra og med datoen for Domstolens bekræftende dom, og indtil Belgien meddeler Kommissionen, at reglerne er blevet fuldt gennemført i den nationale lovgivning.

Direktiv 2010/40/EU skulle have været gennemført i national lovgivning i alle EU‑medlemsstater senest den 27. februar 2012. Reglerne etablerer rammer for indførelsen af ITS (informations- og kommunikationsteknologier inden for transportområdet) på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer.

(Yderligere oplysninger: IP/13/561 – H. Kearns – tlf.: +32 229 87638 – mobil: +32 498 98 7638)

 1. Sikkerhed til søs: Kommissionen anlægger sag mod BELGIEN vedrørende reglerne for undersøgelser af ulykker til søs

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Belgien ved Domstolen for ikke fuldt ud at have gennemført direktivet om undersøgelser af ulykker til søs. Kommissionen foreslår dagsbøder på 55 265,28 EUR, som skal betales fra og med datoen for Domstolens bekræftende dom, og indtil Belgien meddeler Kommissionen, at reglerne er blevet fuldt gennemført i den nationale lovgivning. Denne bødestraf foreslås af Kommissionen i henhold til Lissabontraktaten og tager hensyn til varigheden og grovheden af den pågældende overtrædelse såvel som medlemsstatens størrelse. Den endelige afgørelse med hensyn til bødestraffen træffes ved Domstolen. Direktivet indeholder krav om, at medlemsstaterne opretter en permanent, upartisk undersøgelsesinstans, som har de nødvendige beføjelser og behørigt kvalificerede undersøgelsesmedarbejdere med kompetence inden for ulykker og hændelser til søs.

(Yderligere oplysninger: IP/13/560 – H. Kearns – tlf.: +32 229 87638 – mobil: +32 498 98 7638)

 1. Energieffektivitet i bygninger: Kommissionen anlægger sag mod PORTUGAL ved Domstolen for ikke at have gennemført EU-regler

Europa-Kommissionen anlægger sag mod Portugal ved Den Europæiske Unions domstol for ikke at have gennemført EU-reglerne i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne fuldt ud. I henhold til dette direktiv skal medlemsstaterne fastsætte mindstekrav til den energimæssige ydeevne for alle bygninger, sikre attestering af bygningers energimæssige ydeevne og kræve regelmæssigt eftersyn af varme‑ og klimaanlæg. Derudover pålægger direktivet medlemsstaterne at sikre, at alle nye bygninger er næsten energineutrale senest ved begyndelsen af 2021. Kommissionen foreslår dagbøder på 25 273,60 EUR pr. dag. Ved fastsættelsen af denne bødes størrelse er der taget hensyn til varigheden og grovheden af den pågældende overtrædelse såvel som medlemsstatens størrelse. Såfremt Domstolen afsiger dom til fordel for Kommissionen, skal dagbøden betales fra dagen for afsigelsen af dommen til den dag, reglerne er fuldt gennemført. Dagbødens endelige størrelse afgøres af Domstolen.

(Yderligere oplysninger: IP/13/579 – M. Holzner – tlf.: +32 229 60196 – mobil: +32 498 98 2280)

 1. Andre sagsanlæg

 1. Told: Der anlægges sag mod BULGARIEN ved Domstolen for at undlade at ændre bestemmelserne om toldfritagelse og skattelettelse i medlemsstatens aftale med USA

Kommissionen har i dag anlagt sag mod Bulgarien ved Domstolen for at undlade at bringe medlemsstatens aftale med USA om teknisk bistand i overensstemmelse med EU‑retten.

Da Bulgarien tiltrådte EU, forpligtede medlemsstaten sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at bringe sine eksisterende aftaler med tredjelande i overensstemmelse med EU-retten. Dette omfatter aftalen med USA om teknisk bistand, i henhold til hvilken Bulgarien afstår fra importtold og importmoms i forbindelse med bistandsprojekter, der er finansieret af USA. Dette går ud over, hvad der er tilladt i henhold til EU's regler om importtold og moms.

Kommissionen har anmodet Bulgarien om at ændre aftalen, så den bliver bragt i overensstemmelse med EU-retten, eller ensidigt opsige den (se IP/12/672). Eftersom Bulgarien har undladt at gøre dette, anlægger Kommissionen nu sag ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: IP/13/573 – E. Traynor – tlf.: +32 229 21548 – mobil: +32 498 98 3871)

 1. Miljø: Kommissionen anlægger sag mod GRÆKENLAND vedrørende nitratforurening

Europa-Kommissionen anlægger sag mod Grækenland ved Den Europæiske Unions Domstol for at undlade at træffe foranstaltninger, der skal garantere, at vandforurening forårsaget af nitrater gribes effektivt an. Selvom nitratdirektivet har været gældende siden 1991, har Grækenland stadig ikke udpeget de områder, der er sårbare over for nitratforurening, og medlemsstaten har endnu ikke vedtaget foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af nitratforurening i disse områder. Kommissionen anlægger derfor sag mod Grækenland ved Domstolen.

(Yderligere oplysninger: IP/13/576 – J. Hennon – tlf.: +32 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)

 1. Det indre marked: Kommissionen anlægger sag mod UNGARN ved Domstolen vedrørende restriktive betingelser for udstedelse af spisebilletter og andre naturalydelser

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Ungarn ved Den Europæiske Unions Domstol for medlemsstatens regler vedrørende udstedelse af spisebilletter og andre værdikuponer til ferie og fritid. Kommissionen mener, at de begrænsninger, der er indført ved de nye ungarske regler, er i modstrid med de grundlæggende principper om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser, som er sikret ved traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 49 og 56 i TEUF) og tjenestedirektivet (Europa‑Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked).

(Yderligere oplysninger: IP/13/578 - C. Hughes - tlf.: +32 229 64450 - mobil +32 498 964450)

 1. Kommissionen anlægger sag mod NEDERLANDENE ved Domstolen for diskrimination i forbindelse med studierabatter

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Nederlandene ved Den Europæiske Unions Domstol for at diskriminere mod studerende fra andre EU-lande, som nægtes adgang til at drage fordel af de rabatordninger i forbindelse med offentlig transport, der tilbydes nederlandske studerende. I henhold til EU-traktaten har studerende i EU samme ret til at adgang til fordele som lokale studerende, uanset hvor i EU, de vælger at studere, medmindre EU-retten udtrykkeligt undtager en fordel fra princippet om ligebehandling, f.eks. studiestøtte.

Kommissionen mener, at Nederlandene ikke anvender princippet om ligebehandling ved at begrænse rabatordninger til tog og busser til studerende, der enten er nederlandske statsborgere eller fastboende i Nederlandene. Der diskrimineres derfor mod alle andre EU‑borgere, der studerer i landet, herunder Erasmus-studerende.

(Yderligere oplysninger: IP/13/574 – D. Abbott – tlf.: +32 229 59258 – mobil: +32 498 95 9258)

 1. GMO: Kommissionen anlægger sag mod POLEN for at undlade at oprette et register til registrering af områder, hvor der dyrkes GMO'er

Kommissionen har i dag besluttet at anlægge sag mod Polen ved Den Europæiske Unions Domstol for ikke at opfylde EU's regler om overvågning af dyrkning af GMO'er.

Direktiv 2001/18/EF fastsætter, at dyrkningsområderne for GMO'er, skal meddeles de kompetente nationale myndigheder og indføres i et register oprettet af medlemsstaten, som gøres offentligt tilgængeligt. Denne proces sikrer, at offentligheden får adgang til passende information, gør det muligt at overvåge de mulige virkninger af GMO'er på miljøet og gør det muligt at træffe sameksistensforanstaltninger. Polen har indtil videre ikke gennemført disse krav i national ret.

(Yderligere oplysninger: IP/13/571 – F. Vincent – tlf.: +32 229 87 166 – mobil: +32 498 987166)

 1. Det indre gasmarked: Kommissionen anlægger sag mod POLEN vedrørende regulerede gaspriser for erhvervskunder

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at anlægge sag mod Polen ved Den Europæiske Unions Domstol for ikke at have gennemført EU-reglerne for det indre marked for energi fuldt ud. I henhold til gasdirektivet (2009/73/EF) bør priserne primært fastsættes i henhold til udbud og efterspørgsel. Priser, der er fastsat af staten og rettet mod erhvervskunder, forhindrer nye udbydere af gas i at komme ind på markedet og giver ikke de polske forbrugere mulighed for at høste de fulde fordele ved det indre marked.

I henhold til EU-retten må der kun gøres brug af regulerede priser under særlige omstændigheder og ikke som hovedregel ved prisfastsættelsen: en række strenge betingelser skal således være opfyldt, herunder et krav om proportionalitet.

(Yderligere oplysninger: IP/13/580 – M. Holzner – tlf.: +32 229 60196 – mobil: +32 498 98 2280)

 1. Transport: Kommissionen anlægger sag mod SPANIEN ved Domstolen på grund af reglerne for ansættelse af havnearbejdere

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at anlægge sag mod Spanien på grund af medlemsstatens regler for ansættelse af arbejdskraft i flere spanske havne. På nuværende tidspunkt er det ikke tilladt for lasthåndteringsvirksomheder i disse havne at finde personale på markedet. De eksisterende regler forpligter tværtimod lasthåndteringsvirksomhederne til at deltage finansielt i private virksomheder, der som modydelse stiller den nødvendige arbejdskraft til rådighed. Kun i tilfælde, hvor den arbejdskraft, der stilles til rådighed af disse private virksomheder, ikke er egnet eller tilstrækkelig, må lasthåndteringsvirksomhederne frit hyre personale på markedet. Kommissionen finder, at udbydere af lasthåndtering fra andre medlemsstater, som ønsker at etablere sig i spanske havne, kan blive afskrækket fra at gøre dette på grund af denne restriktive praksis på arbejdsmarkedet.

(Yderligere oplysninger: IP/13/559 – H. Kearns – tlf.: +32 229 87638 – mobil: +32 498 98 7638)

 1. Dyresundhed: Kommissionen anlægger sag mod SVERIGE ved Domstolen for at undlade at stoppe test af kvæg for paratuberkulose

Kommissionen har i dag besluttet at anlægge sag mod Sverige ved Den Europæiske Unions Domstol for ikke at gennemføre direktiv 64/432/EF korrekt, idet medlemsstaten fortsat tester kvæg importeret fra andre medlemsstater for paratuberkulose.

De harmoniserede dyresundhedsmæssige betingelser for handel med kvæg, der er fastsat i direktiv 64/432/EF, omhandler ikke sundhedskrav vedrørende paratuberkulose. Obligatoriske test efter ankomsten afskrækker desuden de svenske landmænd fra at importere kvæg fra andre EU-medlemsstater, hvilket sidestiller foranstaltningen med kvantitative restriktioner. Det kan derfor ikke retfærdiggøres i henhold til artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der regulerer restriktioner og forbud mod import.

(Yderligere oplysninger: IP/13/570 – F. Vincent – tlf.: +32 229 87166 – mobil: +32 498 987166)

 1. Andre sager af særlig interesse

 1. Kommissionen anmoder ITALIEN om at opkræve skyldige overskudsafgifter fra de italienske mælkeproducenter

Kommissionen har i dag anmodet Italien om at træffe foranstaltninger til at imødegå manglerne ved opkrævningen af skyldige overskudsafgifter hos mælkeproducenter, der overskred deres individuelle kvoter i de år, hvor Italien overskred sine nationale mælkekvoter.

På trods af gentagne og talrige anmodninger fra Kommissionen er størstedelen af de skyldige afgifter fra perioden 1995 til 2009 endnu ikke blevet opkrævet af de italienske myndigheder, som åbenlyst ikke har truffet passende foranstaltninger til effektivt at opkræve det samlede skønnede beløb på mindst 1,42 mia. EUR hos producenterne. Kommissionen har i dag understreget, at dette beløb skal betales tilbage til det italienske budget, så det ikke går ud over de italienske skatteydere.

Den manglende effektive opkrævning af disse afgifter underminerer den indsats, der gøres på europæisk plan, for at stabilisere markedet for mælkeprodukter. Derudover skaber det konkurrenceforvridning i forhold til andre europæiske og italienske producenter, der respekterede produktionskvoterne eller betalte overskudsafgifterne, hvis de overskred dem.

(Yderligere oplysninger: IP/13/577 – R. Waite – tlf.: +32 229 61404 – mobil: +32 498 96 1404)

 1. Beskatning: Kommissionen kræver, at fem medlemsstater gennemfører vigtige EU-regler til bekæmpelse af skattesvig

Kommissionen har i dag sendt begrundede udtalelser til Belgien, Grækenland, Finland (regionen Åland), Italien og Polen og anmodet dem om at give meddelelse om gennemførelsen af direktivet om administrativt samarbejde i national ret.

Direktivet om administrativt samarbejde har til formål at øge gennemsigtigheden, forbedre informationsudvekslingen og skærpe grænseoverskridende samarbejde ved hjælp af grundlæggende redskaber til bekæmpelse af skattesvig (se IP/12/1376). Medlemsstaterne var juridisk forpligtet til at anvende dette direktiv fra den 1. januar 2013. Belgien, Grækenland, Finland, Italien og Polen har endnu ikke givet Kommissionen meddelelse om gennemførelsen af direktivet i national ret.

(Yderligere oplysninger: IP/13/572 – E. Traynor – tlf.: +32 229 21548 – mobil: +32 498 98 3871)

 1. Jernbanetransport: FRANKRIG og DET FORENEDE KONGERIGE skal gennemføre EU-regler vedrørende kanaltunnelen

Europa-Kommissionen har sendt en formel anmodning til Frankrig og Det Forenede Kongerige om at overholde EU's regler mod urimelige afgifter for adgang til banenettet for passager- og godstog i kanaltunnelen. Kommissionen har også opfordret medlemsstaterne til at sikre, at der er en helt uafhængig tilsynsmyndighed, og at annullere en aftale, som på nuværende tidspunkt reserverer kapacitet til bestemte togoperatører på restriktiv vis. De høje afgifter for adgang til banenettet bliver sendt videre til passagererne via højere billetpriser, og jernbanegodsvirksomheder klager over, at de ikke har råd til at sende mere gods gennem tunnelen – hvilket betyder mere trængsel og forurening på vejene.

(Yderligere oplysninger: IP/13/557 – H. Kearns – tlf.: +32 229 87638 – mobil: +32 498 98 7638)

 1. Transport: Kommissionen opfordrer TYSKLAND til at overholde EU-reglerne om regnskabsmæssig adskillelse på jernbaneområdet

Kommissionen er bekymret over, at Tyskland ikke gennemfører EU-reglerne om adskillelse af regnskaber mellem jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, og over brugen af afgifter for adgangen til banenet. Proceduren er et led i en række af lignende procedurer mod en række medlemsstater om adskillelse af regnskaber. Det tyske system åbner muligheden for krydssubsidiering af kommercielle transportvirksomheder med statsmidler til infrastruktur og almennyttig persontransport.

(Yderligere oplysninger: IP/13/556 – H. Kearns – tlf.: +32 229 87638 – mobil: +32 498 98 7638)

 1. Andre begrundede udtalelser

 1. BELGIEN, CYPERN, TJEKKIET, PORTUGAL og RUMÆNIEN anmodes om at overholde EU's regler om oliebeholdninger

Kommissionen har i dag formelt anmodet Belgien, Cypern, Tjekkiet, Portugal og Rumænien om at træffe foranstaltninger til sikring af, at de fuldt ud opfylder deres forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen om oliebeholdninger. Direktiv 2009/119/EF fastsætter, at medlemsstaterne skal oprette minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter i tilfælde af afbrydelser. Når man tager betydningen af olie for EU's energimiks, EU's stærke eksterne afhængighed af levering af råolie og olieprodukter samt den geopolitiske usikkerhed i mange producentregioner i betragtning, er dette vitalt for at kunne garantere forbrugernes adgang til olieprodukter på et hvilket som helst tidspunkt. Europa-Kommissionen sendte i dag en begrundet udtalelse til Belgien, Cypern, Tjekkiet, Portugal og Rumænien, som endnu ikke har givet meddelelse til Kommissionen om foranstaltninger til gennemførelse af direktivet i national ret. Hvis disse medlemsstater ikke opfylder deres juridiske forpligtelser inden for to måneder, kan Kommissionen vælge at anlægge sag mod dem ved Domstolen.

Direktivet skulle have været gennemført af medlemsstaterne pr. 31. december 2012. Kommissionen indledte i januar 2013 traktatbrudsprocedurer mod 17 medlemsstater, som ikke havde opfyldt deres gennemførelsesforpligtelser. En åbningsskrivelse blev sendt til Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Grækenland, Spanien, Ungarn, Litauen, Luxembourg, Letland, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Det Forenede Kongerige. Kommissionen undersøger situationen i de andre medlemsstater, der blev indledt åbningsprocedurer mod, og sagen kan således suppleres med yderligere begrundede udtalelser i forbindelse med de kommende afgørelser om traktatbrudssager.

  Der kan findes yderligere oplysninger på: http://ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm

(Yderligere oplysninger: M. Holzner – tlf.: +32 229 60196 – mobil: +32 498 98 2280)

 1. Energieffektivitet i bygninger: Kommissionen har anmodet syv medlemsstater om at vedtage nationale foranstaltninger vedrørende energieffektivitet i bygninger

Kommissionen har i dag formelt anmodet Belgien, Finland, Frankrig, Letland, Tyskland, Nederlandene og Polen om at træffe foranstaltninger og sikre fuld opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen vedrørende energieffektivitet i bygninger (direktiv 2010/31/EU). Kommissionen har sendt en begrundet udtalelse til disse medlemsstater og anmodet dem om at meddele Kommissionen om alle deres gennemførelsesforanstaltninger vedrørende direktivet, som skulle have været gennemført i national ret den 9. juli 2012. I henhold til denne lov skal medlemsstaterne fastsætte mindstekrav til den energimæssige ydeevne for alle nye og eksisterende bygninger, sikre attestering af bygningers energimæssige ydeevne og kræve regelmæssigt eftersyn af varme- og klimaanlæg. Derudover pålægger direktivet medlemsstaterne at sikre, at alle nye bygninger er såkaldt næsten energineutrale fra 2021 og frem. Ved at gennemføre direktivet korrekt kan EU-medlemsstaterne opnå en betydelig mængde omkostningseffektive besparelser og lavere drivhusgasemissioner. Hvis disse medlemsstater ikke opfylder deres juridiske forpligtelser inden for to måneder, kan Kommissionen vælge at anlægge sag mod dem ved Domstolen.

I september 2012 indledte Kommissionen traktatbrudsprocedurer mod 24 medlemsstater, som ikke havde givet meddelelse til Kommissionen om nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktivet i national ret. En række medlemsstater har i mellemtiden meddelt Kommissionen om gennemførelsen i national ret, om end adskillige endnu ikke har gjort det, og der er blevet sendt begrundede udtalelser til Italien, Grækenland, Portugal og Bulgarien i januar 2013 og til Spanien og Slovenien i april 2013. Kommissionen har også besluttet at anlægge sag mod Portugal ved Den Europæiske Unions Domstol for ikke at have vedtaget lovgivning til gennemførelse af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne i national ret (se IP/13/579).

Der kan findes yderligere oplysninger på: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Yderligere oplysninger: M. Holzner – tlf.: +32 229 60196 – mobil: +32 498 98 2280)

 1. Kommissionen anmoder BELGIEN og PORTUGAL om at træffe foranstaltninger vedrørende sikkerhed for vejinfrastruktur

Europa-Kommissionen har i dag anmodet Belgien og Portugal om at vedtage og fremsende retningslinjer til støtte for de kompetente organer, som har ansvaret for sikker vejinfrastruktur i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til EU's lovgivning. Disse organer er bl.a. ansvarlige for trafiksikkerhedsrevisioner og rangordning af sikkerheden. Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse som led i EU’s traktatbrudsprocedure. Hvis Belgien og Portugal ikke inden for to måneder giver Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at sikre fuld overensstemmelse med direktivets krav, kan Kommissionen indbringe sagerne for Den Europæiske Unions Domstol. Belgien og Portugal blev anmodet om at vedtage nationale retningslinjer i henhold til direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed senest den 19. december 2011, og at give Kommissionen meddelelse herom senest den 19. marts 2012. Portugal levede ikke op til dette krav, mens Belgien kun delvist gjorde det. Manglende vedtagelse eller fremsendelse af retningslinjerne kan forhindre kompetente organer i at anvende de procedurer, der er fastlagt i direktivet, korrekt. Dette kan forringe sikkerheden for vejinfrastruktur, hvilket vil have en negativ virkning for alle trafikanter.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns – tlf.: +32 229 87638 – mobil: +32 498 98 7638)

 1. Lægemiddelovervågning: Kommissionen anmoder fire medlemsstater om at overholde reglerne om humanmedicinske lægemidler

Europa-Kommissionen har i dag sendt en formel anmodning til Tjekkiet, Spanien, Polen og Slovenien med opfordring til at sikre fuld overholdelse af direktiv 2010/84/EU om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler. Dette direktiv styrker og rationaliserer systemet for overvågning af sikkerheden ved lægemidler på det europæiske marked. Desuden forbedrer det patientsikkerheden og folkesundheden gennem bedre forebyggelse, påvisning og vurdering af bivirkninger ved lægemidler. Det giver også patienterne mulighed for at rapportere uønskede bivirkninger direkte til de kompetente myndigheder. Disse fire medlemsstater har endnu ikke gennemført direktivet i national ret, skønt fristen herfor var den 21. juli 2012. De berørte medlemsstater har to måneder til at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet for at sikre fuld overholdelse af EU-retten. Hvis de ikke giver meddelelse om passende foranstaltninger, kan det medføre, at Kommissionen anlægger sag ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: F. Vincent – tlf.: +32 229 87166 – mobil: +32 498 987166)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder ITALIEN og NEDERLANDENE om at vedtage EU‑reglerne om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål

Europa-Kommissionen opfordrer Italien og Nederlandene til at gennemføre EU-lovgivningen om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål i national ret. Det direktiv, der henvises til, har til formål at minimere brugen af dyr til forsøg og fastsætter, at der skal anvendes alternativer hertil, hvor det er muligt, samtidig med at det sikres, at forskningen i EU stadig er af topkvalitet. Direktivet skulle have været gennemført i national ret den 10. november 2012. Eftersom begge medlemsstater har overtrådt fristen, er der blevet sendt åbningsskrivelser til dem den 31. januar 2013. Italien har endnu ikke givet meddelelse til Kommissionen om ændringer i landets lovgivning. Nederlandene fremfører, at den eksisterende nationale lovgivning delvis dækker omfanget af direktivet, men Kommissionen udtrykker stadig bekymring over, at visse bestemmelser endnu ikke er blevet gennemført i nederlandsk ret. Kommissionen sender derfor en begrundet udtalelse til begge medlemsstater. Såfremt de ikke reagerer inden for to måneder, kan der anlægges sag ved Den Europæiske Unions Domstol, hvilket kan resultere i økonomiske sanktioner.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon – tlf.: +32 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)

 1. Folkesundhed: Kommissionen anmoder to medlemsstater om at overholde kvalitets‑ og sikkerhedsstandarderne for transplantation af menneskelige organer

Europa-Kommissionen har i dag sendt en formel anmodning til Luxembourg og Slovenien med opfordring til at sikre fuld overholdelse af direktiv 2010/53/EU om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation. Direktivet har til formål at bekæmpe ulovlig handel med organer via oprettelse af kompetente myndigheder, autorisation af transplantationscentre, fastsættelse af betingelser for udtagning og etablering af sporbarhedssystemer samt indrapportering af påvisning og efterforskning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger. Derudover opstiller direktivet krav om sikker transport af organer og om sikring af dækkende karakterisering af hver enkelt donor og organ. Disse to medlemsstater har endnu ikke gennemført direktivet i national ret, skønt fristen herfor var den 27. august 2012. De berørte medlemsstater har to måneder til at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet for at sikre fuld overholdelse af EU-retten. Hvis de ikke giver meddelelse om passende foranstaltninger, kan det medføre, at Kommissionen anlægger sag ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: F. Vincent – tlf.: +32 229 87166 – mobil: +32 498 987166)

 1. Jernbanetransport: Kommissionen anmoder ØSTRIG om at gennemføre EU-lovgivning om jernbanesikkerhed

Europa-Kommissionen anmoder Østrig om at bringe sine nationale regler i overensstemmelse med EU-direktivet om jernbanesikkerhed (2004/49/EF), især med hensyn til sikkerhedscertificering og sikkerhedsgodkendelse, sikkerhedsmyndighedens beslutningstagning, undersøgelsespligten for alvorlige ulykker og oplysninger om undersøgelsen af sådanne ulykker og tilbagemelding om sikkerhedsanbefalinger. Lovgivningen skulle have været gennemført den 30. april 2006. Hvis Østrig ikke reagerer tilfredsstillende, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol. Kommissionen indledte traktatbrudsproceduren mod Østrig i sagen i november sidste år og fremsender nu en begrundet udtalelse (anden fase i EU's traktatbrudsprocedure). Østrig har to måneder til at svare Kommissionen.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns – tlf.: +32 229 87638 – mobil: +32 498 98 7638)

 1. Fri bevægelighed: Kommissionen opfordrer CYPERN til at overholde EU‑reglerne

Europa-Kommissionen besluttede i dag at sende en begrundet udtalelse til Cypern, eftersom landet ikke har gennemført og anvendt direktivet om fri bevægelighed (Direktiv 2004/38/EF) korrekt. I henhold til dette direktiv kan medlemsstaterne forpligte EU‑borgere til at anmelde deres tilstedeværelse på deres område inden for en rimelig frist, der ikke er udtryk for forskelsbehandling, og at pålægge sanktioner, "der står i rimeligt forhold til overtrædelsen, og som ikke må indebære forskelsbehandling". Det er ikke tilfældet for den sanktion, der foreskrives i den cypriotiske lovgivning, som fastsætter en bøde på op til 1 000 EUR for EU-borgere, der opholder sig i Cypern længere end 21 dage, og som ikke anmelder deres tilstedeværelse senest 35 dage efter deres ankomst.

Derudover er der fortsat store forsinkelser med hensyn til udstedelse af opholdskort til EU-borgeres familiemedlemmer fra tredjelande, og disse forsinkelser overskrider den i direktivet fastsatte frist på 6 måneder.

Gebyrerne for at få udstedt bevis for ret til tidsubegrænset ophold efter 5 års ophold (80 EUR) er højere end for udstedelse af identitetspapirer til cypriotiske statsborgere (20 EUR), hvorimod det i direktivet foreskrives, at EU-borgere og deres familiemedlemmer skal have udstedt disse dokumenter "gratis eller mod betaling af et beløb, der ikke er højere end de gebyrer og afgifter, som værtslandets egne statsborgere betaler for udstedelse af lignende dokumenter".

Med denne begrundede udtalelse anmoder Kommissionen Cypern om at overholde de relevante EU-regler. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan den anlægge sag mod Cypern ved Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: M. Andreeva – tlf.: +32 229 91382 – mobil: +32 498 99 1382)

 1. Arbejdsmarkedslovgivning: Kommissionen opfordrer DANMARK til at behandle deltidsansatte i den kommunale uddannelsessektor på lige fod med øvrige ansatte

Europa-Kommissionen har opfordret Danmark til fuldt ud at overholde EU-direktivet vedrørende deltidsarbejde, for så vidt angår den kommunale uddannelsessektor. Kommissionen ønsker især, at de danske myndigheder sikrer ens ansættelsesvilkår for deltidsansatte, som arbejder mindre end 8 timer om ugen, eller som er ansat i mindre end en måned, i forhold til sammenligneligt fastansat personale. Forskellige kollektive overenskomster inden for den kommunale uddannelsessektor i Danmark udelukker denne type personale fra en række fordele, som fuldtidsansatte eller andre deltidsansatte nyder godt af. Direktiv 97/81/EF vedrørende deltidsarbejde indeholder krav om, at deltidsansatte behandles på lige fod med sammenlignelige fuldtidsansatte. En undtagelse er, at medlemsstaterne kan vælge at undtage løst ansat personale fra denne beskyttelse. De pågældende danske regler undtager imidlertid "lav-intensitets"-personale i tilfælde, hvor denne undtagelse ingen gyldighed har. Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse som led i EU’s traktatbrudsprocedure. Danmark har nu to måneder til at oplyse Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at bringe den nationale lovgivning i overensstemmelse med EU-direktivet. Ellers kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Danmark ved Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Todd – tlf.: +32 229 94107 – mobil: +32 498 99 4107)

 1. Landbrug: Kommissionen anmoder Grækenland om at sikre fri markedsadgang for vinproducenter på Samos

Europa-Kommissionen har officielt anmodet Grækenland om at ændre medlemsstatens lovgivning, som indeholder krav om, at alle vinproducenter på øen Samos skal være medlemmer af det lokale vinkooperativ og levere hele deres produktion af most til kooperativet.

En klager, som ansøgte om tilladelse til uafhængig produktion, fik afvist sin ansøgning på dette grundlag. Kommissionen finder, at det obligatoriske medlemskab af en producentorganisation strider imod princippet om et åbent marked, hvor hver enkelt producent har fri adgang, som kun reguleres af de foranstaltninger, der er fastlagt i de fælles regler for sektoren på EU-niveau.

Anmodningen har form af en begrundet udtalelse og følger op på de græske myndigheders utilfredsstillende svar på den åbningsskrivelse, der blev sendt i 2011. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden to måneder, kan den indbringe sagen for Domstolen.

(Yderligere oplysninger: R. Waite – tlf.: +32 229 61404 – mobil: +32 498 96 1404)

 1. Planteformeringsmateriale: Kommissionen opfordrer GRÆKENLAND til at ændre sine bestemmelser om import af planteformeringsmateriale fra andre medlemsstater

Kommissionen finder, at den græske lovgivning overtræder TEUF's artikel 34 om frie varebevægelser, idet det kræves, at personer, der importerer planteformeringsmateriale fra en anden medlemsstat, skal være i besiddelse af en markedsføringstilladelse. For at få tildelt tilladelsen skal man opfylde visse restriktive betingelser. Med få undtagelser gælder kravet både for privatpersoner og virksomheder. Grækenland hævder, at formålet er at beskytte plantesundheden ved at forhindre plantning af inficeret plantemateriale. De græske myndigheders argumenter bliver imidlertid ikke anset for at være tilfredsstillende, eftersom de ikke omhandler betingelserne for tildeling af markedsføringstilladelsen, som Kommissionen anser for at være det centrale problem. For så vidt angår personer, som køber planteformeringsmateriale til erhvervsmæssig brug, anses ingen af argumenterne for relevante med hensyn til at beskytte plantesundheden. Kravet om en markedsføringstilladelse for private brugere anses for uforholdsmæssigt. Grækenland har to måneder til at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med EU's lovgivning.

(Yderligere oplysninger: F. Vincent – tlf.: +32 229 87166 – mobil: +32 498 987166)

 1. Beskatning: Kommissionen anmoder GRÆKENLAND om at afskaffe diskriminerende beskatning af mælk og kød

Europa-Kommissionen har formelt anmodet Grækenland om at ændre sin diskriminerende skattelovgivning for mælk, mælkeprodukter og kød fra andre medlemsstater.

Grækenland pålægger på nuværende tidspunkt en afgift på køb af mælk og mælkeprodukter. Afgiften finder imidlertid ikke samme anvendelse på indenlandske produkter som på produkter fra andre medlemsstater. Nogle indenlandske produkter er fritaget for beskatning, mens andre beskattes med en lavere takst.

Køb af både indenlandsk og importeret kød er også pålagt en afgift. Denne afgift bruges imidlertid til at finansiere ELOGAK, et offentligt organ, der tildeler støtte til græske landbrugere, og som derfor kun tilgodeser indenlandske produkter.

Disse bestemmelser er et brud på EU's regler, som forbyder foranstaltninger, der har en virkning svarende til told og skaber en diskriminerende intern afgift. Anmodningen har form af en begrundet udtalelse. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan den indbringe sagen for Domstolen.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor – tlf.: +32 229 21548 – mobil: +32 498 98 3871)

 1. Miljø: Kommissionen opfordrer UNGARN til at gennemføre EU-regler om industriemissioner

Europa-Kommissionen opfordrer Ungarn til at fremsende oplysninger om, hvordan EU‑lovgivningen om industrielle emissioner gennemføres i landets lovgivning. Det nye direktiv om industrielle emissioner erstatter og opdaterer ældre regler med det formål at forebygge, mindske og så vidt muligt eliminere forurening fra industrivirksomhed. Det skulle gennemføres i national lovgivning senest den 7. januar 2013. Efter at have overskredet fristen fik Ungarn tilsendt en åbningsskrivelse den 31. januar 2013. Kommissionen sender nu en begrundet udtalelse, og hvis Ungarn ikke handler inden for to måneder, kan sagen indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon – tlf.: +32 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)

 1. Offentlige indkøb: Kommissionen anmoder ITALIEN om at overholde EU‑reglerne

Europa-Kommissionen har i dag anmodet Italien om at anvende EU-reglerne om offentlige indkøb korrekt i en procedure vedrørende opførelse af nye bygninger til retsmyndighederne i Bari til en anslået værdi af 350 mio. EUR. Italien har ikke anvendt de gældende EU-regler for offentlige indkøb, fordi man har anset kontrakten for blot at være en lejekontrakt, ikke en bygge- og anlægskontrakt. Derfor finder Kommissionen, at Italien har misligholdt sine forpligtelser i henhold til direktiv 93/37/EØF om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter (som gjaldt på tidspunktet for tildelingen). EU-reglerne om offentlige indkøb har til formål at sikre EU-dækkende konkurrence, gennemsigtighed og ligebehandling og at give mest muligt for pengene. Manglende anvendelse af disse regler er potentielt til skade for den offentlige interesse og gør det sværere for private erhvervsdrivende at konkurrere inden for offentlige indkøb.

Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse som led i EU’s traktatbrudsprocedure. Hvis Kommissionen ikke inden for to måneder modtager meddelelse om foranstaltninger, der skal bringe overtrædelsen af EU-retten til ophør, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

Der kan findes yderligere oplysninger på: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Yderligere oplysninger: C. Hughes – tlf.: +32 229 64450 – mobil: +32 498 964450)

 1. Miljø: Kommissionen opfordrer Portugal til at forbedre vurderingen af vindmølleparker

Europa-Kommissionen er bekymret over, at vindmølleparker i Portugal får tilladelse til at udvide, inden der er foretaget en tilstrækkelig vurdering af en sådan udvidelses virkning. Problemet påvirker også Natura 2000-nettet af beskyttede områder, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for miljøet og beskyttede arter. Kommissionen sender en begrundet udtalelse for at få Portugal til at ændre sin lovgivning.

I henhold til direktivet om vurdering af virkningerne på miljøet skal projekter, der er af en sådan beskaffenhed, at de vil kunne påvirke miljøet væsentligt, vurderes, inden de officielt godkendes. Projekter, der befinder sig inden for Natura 2000-områder, skal desuden vurderes i overensstemmelse med habitatdirektivet. Portugal overtræder på nuværende tidspunkt begge direktiver som følge af en lovgivning, der undtager projekter fra vurdering, hvis det klassificeres som en opgradering, der ligger under en bestemt tærskel. Kommissionen er bekymret for, at tilladelsen til systematisk udvidelse af projekter, som allerede er tæt på denne tærskel, uundgåeligt vil føre til en overtrædelse af lovgivningen til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon – tlf.: +32 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)

 1. Beskatning: Europa-Kommissionen anmoder PORTUGAL om at afskaffe diskriminerende beskatning af ikke-hjemmehørende virksomheder

Europa-Kommissionen har anmodet Portugal om at ændre sine skatteregler for ikke‑hjemmehørende virksomheder, der ejes af personer bosiddende i Portugal.

Virksomheder, som ikke har deres vedtægtsmæssige hjemsted eller reelle hovedsæde i Portugal, er underlagt selskabsskat for deres indkomst i Portugal. På samme måde som andre skattebetalere har disse virksomheder en række skattefordele. Disse fordele indrømmes imidlertid ikke, hvis mere end 25 % af den ikke-hjemmehørende virksomheds kapital ejes af personer, der er bosiddende i Portugal.

Europa-Kommissionen finder, at forskelle i skattemæssig behandling af ikke‑hjemmehørende virksomheder på grundlag af deres aktionærers bopæl udgør en hindring for kapitalens frie bevægelighed. Anmodningen har form af en begrundet udtalelse. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan den indbringe sagen for Domstolen.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor – tlf.: +32 229 21548 – mobil: +32 498 98 3871)

 1. Offentlige indkøb: Kommissionen anmoder RUMÆNIEN om at overholde EU‑regler

Europa-Kommissionen har i dag anmodet Rumænien om fuldt ud at overholde EU‑direktiverne om offentlige indkøb. Kommissionen anfører, at udbudsproceduren om bygge­‑ og anlægskontrakten for istandsættelse af den nationale vej mellem Crasna og Iasi indebar en overtrædelse af direktiv 2004/18/EF og 89/665/EØF. Udbudsproceduren blev afholdt af det rumænske selskab for hoved- og motorveje og blev gennemført på grundlag af national lovgivning, som senere har vist sig at være i strid med EU-reglerne om offentlige indkøb. Som følge deraf manglede der vigtige oplysninger i udbudsbekendtgørelsen, og tilbudsgiverne blev frataget deres fulde klagerettigheder.

Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse som led i EU’s traktatbrudsprocedure. Hvis Kommissionen ikke inden for to måneder modtager meddelelse om foranstaltninger, der skal bringe overtrædelsen af EU-retten til ophør, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Rumænien ved Den Europæiske Unions Domstol.

Der kan findes yderligere oplysninger på: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Yderligere oplysninger: C. Hughes – tlf.: +32 229 64450 – mobil: +32 498 964450)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder SLOVENIEN om at forbedre forvaltningen af affald og deponeringsanlæg

Kommissionen opfordrer Slovenien til at forbedre affaldshåndteringen på flere anlæg i byen Celje. En bekymring vedrører et deponeringsanlæg tæt på bymidten, hvor jord udgravet fra en stor byggetomt, der er svært forurenet med tungmetaller, er blevet ulovligt dumpet. En anden vedrører en losseplads i nærheden af byen Bukovžlak. Kommissionen finder desuden mere generelt, at Slovenien ikke traf tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre, at opgravet jord og forurenet skrot ikke var til fare for menneskers sundhed og miljøet under opførelsen af Celje Technological Centre i 2006. Kommissionen sender en begrundet udtalelse, og hvis Slovenien ikke handler inden for to måneder, kan sagen indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.

Kommissionen beder også Slovenien om at sikre, at landets lovgivning er i overensstemmelse med EU-standarderne for vurdering af infrastrukturprojekters påvirkning af miljøet. Slovenien har vedtaget et nationalt system for screening af projekter, og dette er ikke fuldt i overensstemmelse med EU's standarder. Begrebet "bygge‑ og anlægstilladelse" er heller ikke fuldt i overensstemmelse med kravene i direktivet og Domstolens retspraksis. Der sendes en begrundet udtalelse, og hvis Slovenien ikke handler inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon – tlf.: +32 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)

 1. Etableringsfrihed og fri bevægelighed for tjenesteydelser: Kommissionen opfordrer SLOVENIEN til at overholde EU-regler

Europa-Kommissionen har i dag anmodet Slovenien om at overholde EU's regler om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser (artikel 49 og 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 10, 13 og 16 i servicedirektivet) inden for uddannelsesområdet).

Efter at Kommissionen indledte en traktatbrudsprocedure, er den slovenske lovgivning blevet ændret, så den nu tillader højere uddannelsesinstitutioner fra andre medlemsstater at udbyde deres programmer i Slovenien. Den nuværende lovgivning foreskriver imidlertid, at det er nødvendigt at fastlægge særlige forvaltningsmæssige procedurer for at gøre det muligt for udbydere fra EU at etablere sig i Slovenien. Denne sekundære lovgivning er ikke blevet vedtaget på trods af en juridisk forpligtelse hertil. I praksis betyder dette, at højere uddannelsesinstitutioner fra andre medlemsstater ikke kan udøve deres ret til at etablere en filial eller et datterselskab eller at udbyde uddannelser via validerings- eller franchiseaftaler, fordi den administrative procedure, som foreskrives af lovgivningen, endnu ikke er på plads.

På grund af den manglende vedtagelse af kriterier og betingelserne for denne administrative procedure anmoder Kommissionen via en begrundet udtalelse Slovenien om at handle med henblik på fuldt at overholde EU's regler. Hvis de slovenske myndigheder ikke giver et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

Der kan findes yderligere oplysninger på:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Yderligere oplysninger: C. Hughes – tlf.: +32 229 64450 – mobil: +32 498 964450)

 1. Miljø: Kommissionen opfordrer SPANIEN til at vurdere virkningen af den planlagte jernbaneforbindelse i Andalusien

Europa-Kommissionen er bekymret over, at Spanien har godkendt opførelsen af et jernbaneprojekt om en højhastighedsforbindelse inden påvirkningen af miljøet var tilstrækkeligt vurderet, hvilket er i strid med EU-lovgivningen. Problemet vedrører en del af projektet, der forbinder Almeria og Sevilla, og skyldes, at denne del går tværs igennem et af de vigtigste områder for steppefugle i Andalusien, som på nuværende tidspunkt et særligt beskyttet område for fugle. Projektet vil medføre en betydelig forringelse af levestedet.

Kommissionen sendte en åbningsskrivelse i denne sag i juni 2011, men på trods af visse fremskridt er den ikke overbevist om, at der er taget de nødvendige skridt til at beskytte området, og derfor sender den en begrundet udtalelse. Hvis Spanien undlader at handle inden for to måneder, kan sagen indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon – tlf.: +32 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)

 1. Beskatning: Kommissionen anmoder SPANIEN om at bringe diskriminerende beskatning af investeringer i ikke-hjemmehørende virksomheder til ophør

Europa-Kommissionen har anmodet Spanien om at ændre sine diskriminerende skatteregler på udenlandsk udbytte. Disse former for udbytte distribueres fra en ikke‑hjemmehørende virksomhed til en spansk virksomhed. Den skattemæssige behandling af udenlandsk udbytte er mere byrdefuld end for indenlandsk udbytte (f.eks. udbytte, der distribueres af virksomheder hjemmehørende i Spanien). For eksempel skal en spansk virksomhed ved investering i en ikke-hjemmehørende virksomhed opfylde flere betingelser (f.eks. med hensyn til indkomststørrelse eller aktionærdeltagelse) end ved indenlandske investeringer, hvis den vil have skattefradrag. I andre tilfælde er der ikke samme skattefordel for udenlandsk udbytte, som der er for indenlandsk.

Kommissionen finder, at dette er i strid med retten til fri etablering, fri udveksling af tjenesteydelser, grænseoverskridende levering af varer og fri bevægelighed for kapital, som er fastlagt i EU's traktater.

Anmodningen har form af en begrundet udtalelse. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan den indbringe sagen for Domstolen.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor – tlf.: +32 229 21548 – mobil: +32 498 98 3871)

 1. Beskatning: Kommissionen anmoder DET FORENEDE KONGERIGE om at sikre, at forbrugerne kan modtage momsrefusioner fra producenter

Europa-Kommissionen har formelt anmodet Det Forenede Kongerige om at ændre sin lovgivning for at sikre, at kunder kan få refunderet deres moms ved enhver tilbagebetaling fra producenter for varer, hvis pris er faldet, og som er blevet købt gennem en tredjepart (f.eks. i et supermarked).

I henhold til EU's momsregler har forbrugerne også ret til at få tilbagebetalt moms, når de får en refusion for varer, der har fejl, er mangelfulde eller ikke lever op til forventninger, eller når varen returneres. De nuværende regler i Det Forenede Kongerige tillader imidlertid ikke producenter at refundere den moms, der er betalt på købstidspunkt.

Den 24. maj 2012 meddelte Det Forenede Kongerige sin hensigt om at ændre sine regler i overensstemmelse med EU's lovgivning, men dette er endnu ikke sket. Kommissionens opfordring har form af en begrundet udtalelse. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden for to måneder, kan den anlægge sag mod Det Forenede Kongerige ved Domstolen.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor – tlf.: +32 229 21548 – mobil: +32 498 98 3871)


Side Bar