Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ KOMISE

ZPRÁVA

Brusel 20. června 2013

Nejdůležitější rozhodnutí o případech porušení právních předpisů za měsíc červen

ZEMĚDĚLSTVÍ

VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA

ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI

ENERGETIKA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZDRAVÍ, SPOTŘEBITELSKÁ POLITIKA

VNITŘNÍ TRH, SLUŽBY

SPRAVEDLNOST

DAŇOVÁ A CELNÍ UNIE

DOPRAVA

AT

1

BE

2

1

3

BG

1

CY

1

1

CZ

1

1

DE

1

1

DK

1

EL

1

1

1

2

ES

1

1

1

1

FI

1

1

FR

1

1

HU

1

1

IT

1

2

1

1

LU

1

LV

1

NL

1

1

1

PL

2

2

1

PT

2

1

1

1

RO

1

1

SE

1

SI

1

2

1

UK

1

1

V balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů, jenž Evropská komise připravuje každý měsíc, se uvádí právní kroky namířené proti členským státům, které nesplnily řádně své povinnosti podle práva EU. Rozhodnutí se týkají mnoha oblastí a jsou přijímána proto, aby se zajistilo řádné provádění práva EU ve prospěch občanů a podniků.

Komise dnes schválila 186 rozhodnutí, 47 odůvodněných stanovisek a 12 předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie, z nichž čtyři navrhují finanční sankci. Následuje souhrn nejdůležitějších rozhodnutí. Více informací o řízení o nesplnění povinnosti najdete v dokumentu MEMO/12/12.

 1. Postoupení případu Soudnímu dvoru s důsledkem finanční penalizace

 1. Životní prostředí: Soudnímu dvoru byl opětovně předložen případ ITÁLIE kvůli nakládání s odpadem v Campanii, Komise požaduje uložení pokuty

Evropská komise rozhodla, že Evropskému soudnímu dvoru opět předloží případ Itálie, která dlouhodobě nezvládá přiměřené nakládání s odpadem v regionu Campanie. Podle právních předpisů EU musí členské státy zpracovávat a zneškodňovat odpady tak, aby to bylo v souladu s ochranou lidského zdraví a životního prostředí. Komise Itálii vrací před soud více než tři roky po předchozím rozhodnutí v této věci. Tentokrát žádá paušální pokutu ve výši 25 milionů EUR (21 067 EUR za každý den ode dne vynesení prvního rozsudku) a denní penále ve výši 256 819,20 EUR za každý den od vynesení druhého rozsudku až do konce neplnění povinnosti.

(více informací: IP/13/575 – J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobil +32 498953593)

 1. Doprava: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ BELGIE kvůli pravidlům pro inteligentní dopravní systémy

Evropská komise rozhodla, že postoupí Soudnímu dvoru Evropské unie případ Belgie, která neprovedla směrnici 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech (nebo také „ITS“). Komise navrhuje, aby tato země platila denní pokutu ve výši 34 540,80 EUR od data potvrzujícího rozsudku soudu do dne, kdy Komisi sdělí, že všechna pravidla řádně provedla do vnitrostátního práva.

Směrnice 2010/40/EU měla být do vnitrostátního práva provedena všemi členskými státy do 27. února 2012. Poskytuje rámec pro podporu vývoje ITS (informačních a komunikačních technologií používaných v dopravě) v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s dalšími způsoby dopravy.

(více informací: IP/13/561 - H. Kearns - tel. +32 22987638 - mobil +32 498987638)

 1. Námořní bezpečnost: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ BELGIE kvůli pravidlům pro vyšetřování námořních nehod

Evropská komise rozhodla, že postoupí Soudnímu dvoru Evropské unie případ Belgie, která neprovedla řádně směrnici o vyšetřování námořních nehod. Komise navrhuje, aby tato země platila denní pokutu ve výši 55 265,28 EUR od data potvrzujícího rozsudku soudu do dne, kdy Komisi sdělí, že všechna pravidla provedla do vnitrostátního práva. Finanční sankce Komise navrhuje podle Lisabonské smlouvy a bere přitom v úvahu délku a závažnost nesplnění povinnosti a také velikost členského státu. Konečné rozhodnutí o pokutě přísluší Soudnímu dvoru. Směrnice po členských státech požaduje, aby zřídily nestranné stálé vyšetřovací orgány, jež mají nezbytné pravomoci a pracují v nich náležitě kvalifikovaní vyšetřovatelé, kteří jsou způsobilí v záležitostech týkajících se námořních nehod a mimořádných událostí.

(více informací: IP/13/560 - H. Kearns - tel. +32 22987638 - mobil +32 498987638)

 1. Energetická účinnost budov: Komise žaluje PortugalskO, neboť neprovedlo pravidla EU

Evropská komise předává Soudnímu dvoru Evropské unie případ Portugalska, které neprovedlo směrnici o energetické účinnosti budov. Podle této směrnice musí členské státy u všech budov zavést a uplatňovat minimální požadavky na energetickou náročnost, zajistit certifikaci energetické náročnosti budov a požadovat pravidelnou kontrolu topení a klimatizace. Směrnice navíc požaduje, aby členské státy zajistily, že po roce 2021 budou všechny nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Komise navrhuje pokutu ve výši 25 273,60 EUR denně. Výše pokuty je stanovena s ohledem na dobu trvání a závažnost neplnění povinnosti a velikost členského státu. V případě potvrzujícího rozsudku se bude denní pokuta vztahovat na období ode dne vynesení rozsudku až do konečného provedení chybějících opatření. O konečné výši denní pokuty rozhodne soud.

(více informací: IP/13/579 - M. Holzner - tel. +32 22960196 - mobil +32 498982280)

 1. Další případy

 1. Cla: Soudní dvůr se bude zabývat případem BULHARSKA, jež ve své smlouvě s USA nezměnilo daňové a celní úlevy

Evropská komise dnes Soudnímu dvoru předložila případ Bulharska, jež neuvedlo svou dvoustrannou smlouvu s USA o technické pomoci do souladu s právními předpisy EU.

Při přistoupení k EU se Bulharsko zavázalo, že přijme všechna nezbytná opatření k uvedení svých stávajících smluv se třetími zeměmi do souladu s právem EU. Mělo tak učinit také v případě dvoustranné dohody se Spojenými státy o technické pomoci, podle níž Bulharsko odpouští celní poplatky a DPH na dovoz související s projekty pomoci financovanými Spojenými státy. To však podle celních pravidel EU a pravidel EU týkajících se DPH není možné.

Komise Bulharsko požádala, aby dohodu změnilo tak, aby byla v souladu s právem EU, nebo aby ji jednostranně vypovědělo (viz IP/12/672). Vzhledem k tomu, že Bulharsko tak neučinilo, předává nyní Komise případ Evropskému soudnímu dvoru.

(více informací: IP/13/573 - E. Traynor - tel. +32 22921548 - mobil +32 498983871)

 1. Životní prostředí: Komise žaluje Řecko za znečištění dusičnany

Evropská komise předložila Soudnímu dvoru EU případ Řecka, které nepřijalo opatření zajišťující účinnou nápravu v případech, kdy dojde ke znečištění vod dusičnany. Přestože je směrnice o dusičnanech v platnosti již od roku 1991, Řecko dosud nestanovilo řadu oblastí, jež jsou ohroženy znečištěním dusičnany, a musí rovněž přijmout opatření k účinnému boji proti tomuto znečištění v příslušných oblastech. Z tohoto důvodu předložila Komise případ Řecka Soudnímu dvoru EU.

(více informací: IP/13/576 – J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobil +32 49 953593)

 1. Vnitřní trh: Komise předává Soudnímu dvoru případ MAĎARSKA kvůli omezujícím požadavkům na vydávání stravenek a jiných věcných benefitů

Evropská komise přijala rozhodnutí předložit Soudnímu dvoru Evropské unie případ Maďarska, a to kvůli jeho předpisům pro vydávání stravenek a poukázek na volnočasové aktivity a dovolenou. Komise se domnívá, že omezení zavedená novou maďarskou právní úpravou jsou v rozporu se základními zásadami svobody usazování a volného pohybu služeb, které zaručuje Smlouva o fungování Evropské unie (články 49 a 56 SFEU) a směrnice o službách (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu).

(více informací: IP/13/578 - C. Hughes - tel. +32 22964450 - mobil +32 498964450)

 1. Komise žaluje NIZOZEMSKO za diskriminaci v souvislosti se studentským jízdným

Evropská komise rozhodla, že Soudnímu dvoru Evropské unie předloží případ Nizozemska, jež diskriminuje studenty z jiných zemí EU. Ti totiž nemohou využívat zlevněných sazeb na jízdné hromadné dopravy, které jsou nabízeny nizozemským studentům. Podle Smlouvy o EU mají studenti, ať již studují kdekoli v EU, stejná práva na výhody jako místní studenti, pokud ovšem právo EU výslovně nevylučuje určitou výhodu ze zásady rovného zacházení, jako je tomu například u vyživovací podpory.

Komise se domnívá, že Nizozemsko porušilo zásadu rovného zacházení tím, že poskytovalo slevu na vlakové a autobusové jízdné pouze studentům, kteří jsou státními příslušníky Nizozemska nebo dlouhodobými rezidenty v této zemi. Všichni ostatní občané EU studující v Nizozemsku, včetně účastníků programu Erasmus, jsou proto diskriminováni.

(více informací: IP/13/574 - D. Abbott - tel. +32 22959258 - mobil +32 498959258)

 1. GMO: Komise žaluje POLSKO, protože nezřídilo registr pro záznam míst, kde se pěstují geneticky modifikované organismy

Komise dnes rozhodla o předání případu Polska Evropskému soudnímu dvoru. Nedodrželo totiž pravidla EU pro monitoring pěstování geneticky modifikovaných organismů.

Směrnice 2001/18/ES vyžaduje, aby místa, kde se pěstují GMO, byla oznámena příslušným orgánům, zaznamenána v registru, který členské státy zřídí, a oznámena veřejnosti. Tento postup zajišťuje, aby měla veřejnost potřebné informace, umožňuje kontrolu možných důsledků GMO pro životní prostředí a lze díky němu zavést opatření pro koexistenci. Polsko tyto požadavky do svých právních předpisů dosud nezavedlo.

(více informací: IP/13/571 - F. Vincent - tel. +32 22987166 - mobil +32 498987166)

 1. Vnitřní trh s plynem: Komise se obrátila na soud kvůli regulovaným cenám plynu pro firemní spotřebitele v POLSKU

Evropská komise dnes rozhodla, že předá Soudnímu dvoru Evropské unie případ Polska, jež neplní pravidla EU týkající se vnitřního trhu energií. V rámci směrnice o plynu (2009/73/ES) by ceny měly být primárně stanoveny na základě nabídky a poptávky. Tarify pro konečné spotřebitele jiné než domácnosti stanovené státem znemožňují novým dodavatelům plynu vstoupit na trh s plynem a neumožňují polským zákazníkům plně využívat výhod, jež jim vnitřní trh může poskytnout.

Podle právních předpisů EU lze přistoupit k regulaci cen pouze za výjimečných okolností, a nikoli ji využívat jako hlavní způsob tvorby cen: je rovněž třeba dodržet řadu přísných podmínek, včetně požadavku přiměřenosti.

(více informací: IP/13/580 - M. Holzner - tel. +32 22960196 - mobil +32 498982280)

 1. Doprava: Komise postoupila Soudnímu dvoru případ ŠPANĚLSKA kvůli pravidlům pro najímaní přístavních pracovníků

Evropská komise dnes rozhodla, že postoupí Soudnímu dvoru EU případ Španělska, a to v souvislosti s pravidly pro najímání pracovní síly v několika španělských přístavech. V současné době nesmí společnosti zabývající se manipulací s nákladem v těchto přístavech najímat své zaměstnance z trhu práce. Platná pravidla naopak tyto společnosti zavazují k tomu, aby se finančně podílely na kapitálu soukromých společností, které jim na oplátku poskytují požadovanou pracovní sílu. Společnost zabývající se manipulací s nákladem může najmout zaměstnance přímo z trhu práce pouze tehdy, nevyhovují-li pracovníci navržení těmito soukromými společnostmi nebo není-li jich dost. Komise se domnívá, že společnosti zabývající se manipulací s nákladem z jiných členských států, které by rády podnikaly ve španělských přístavech, mohou být od svého záměru odrazeny kvůli těmto omezujícím praktikám týkajícím se zaměstnávání.

(více informací: IP/13/559 - H. Kearns - tel. +32 22987638 - mobil +32 498987638)

 1. Zdraví zvířat: Komise žaluje ŠVÉDSKO za to, že neukončilo zkoušky na paratuberkulózu u skotu

Evropská komise dnes rozhodla, že předá Soudnímu dvoru Evropské unie případ Švédska, které neprovedlo správně směrnici 64/432/EHS, neboť nadále provádí zkoušky na paratuberkulózu u skotu dováženého z jiných členských států.

Harmonizované veterinární podmínky pro obchod se skotem stanovené ve směrnici 64/432/EHS nestanoví žádné veterinární požadavky ohledně paratuberkulózy. Povinné zkoušení po příjezdu navíc švédské chovatele odrazuje od dovozu skotu z jiných členských států EU, což má rovnocenné důsledky jako množstevní omezení. Proto nemůže být odůvodněné podle článku 36 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který upravuje zákazy nebo omezení dovozu.

(více informací: IP/13/570 - F. Vincent - tel. +32 22987166 - mobil +32 498987166)

 1. Další zajímavé případy

 1. Komise žádá ITÁLII, aby od italských výrobců mléka vybrala dávky z přebytku

Evropská komise dnes vyzvala Itálii, aby přijala opatření, jež by vyřešila nedostatky při vybírání dávek z přebytků od výrobců mléčných výrobků, kteří nedodrželi své individuální kvóty v letech, kdy Itálie překročila své celostátní kvóty na mléko.

Navzdory mnoha opakovaným žádostem Komise dosud italské orgány nevybraly většinu dlužných dávek vzniklých mezi lety 1995 a 2009. Tyto orgány zjevně nepřijaly příslušná opatření k účinnému výběru celkové částky, odhadované nejméně na 1,42 miliardy EUR, od výrobců. Komise dnes zdůraznila, že tuto částku je třeba vrátit do italského rozpočtu, aby na tom netratili italští daňoví poplatníci.

Neschopnost zajistit účinný výběr těchto dávek narušuje to, co se na evropské úrovni udělalo pro stabilizaci trhu s mléčnými výrobky. Kromě toho tak vzniká narušení hospodářské soutěže s jinými evropskými i italskými výrobci, kteří výrobní kvóty dodrželi nebo dávky z přebytku v případě jejich překročení zaplatili.

(více informací: IP/13/577 - R. Waite - tel. +32 22961404 - mobil +32 498961404)

 1. Daně: Komise žádá, aby pět členských států provedlo klíčová pravidla EU proti daňovým únikům

Komise dnes zaslala Belgii, Řecku, Finsku (provincii Åland), Itálii a Polsku odůvodněné stanovisko, v němž tyto země žádá, aby oznámily, zda provedly do svých právních předpisů směrnici o správní spolupráci.

Směrnice o správní spolupráci má zvýšit transparentnost, zlepšit výměnu informací a posílit přeshraniční spolupráci: to jsou základní nástroje pro boj proti daňovým únikům (viz IP/12/1376). Členské státy měly zákonnou povinnost začít uvedenou směrnici uplatňovat od 1. ledna 2013. Belgie, Řecko, Finsko, Itálie a Polsko Komisi neinformovaly o tom, že by směrnici do svých právních předpisů provedly.

(více informací: IP/13/572 - E. Traynor - tel. +32 22921548 - mobil +32 498983871)

 1. Železniční doprava: FRANCIE a SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ musí provést evropská pravidla ohledně tunelu pod kanálem La Manche

Evropská komise zaslala Francii a Spojenému království formální žádost, aby tyto země dodržovaly pravidla EU proti nadměrným poplatkům za přístup k tratím pro osobní a nákladní vlaky v tunelu pod kanálem La Manche. Komise je rovněž vyzvala, aby zajistily zcela nezávislý regulační orgán a ukončily dohodu, která v současné době vyhrazuje kapacitu pro určité provozovatele vlaků omezujícím způsobem. Vysoké poplatky za přístup k tratím jsou přenášeny na cestující prostřednictvím ceny jízdenky a nákladní železniční přepravci si stěžují, že si nemohou dovolit posílat tunelem více nákladu. Ten tak zůstává na silnicích a způsobuje větší znečištění a zahušťuje dopravu.

(více informací: IP/13/557 - H. Kearns - tel. +32 22987638 - mobil +32 498987638)

 1. Doprava: Komise vyzývá NĚMECKO, aby dodržovalo pravidla EU pro oddělené vedení účtů v železniční dopravě

Komise má obavy, že Německo neprovádí evropská pravidla pro oddělené vedení účtů mezi provozovateli infrastruktury a železničními podniky a pro využívání poplatků za přístup k tratím. Toto řízení je součástí řady podobných řízení proti několika členským státům ve věci odděleného vedení účtů. Německý systém vytváří možnost křížového dotování komerční dopravy ze státních prostředků na infrastrukturu a veřejnou osobní dopravu.

(více informací: IP/13/556 - H. Kearns - tel. +32 22987638 - mobil +32 498987638)

 1. Další odůvodněná stanoviska

 1. BELGIE, KYPR, ČESKÁ REPUBLIKA, PORTUGALSKO A RUMUNSKO se vyzývají, aby dodržovaly pravidla EU, pokud jde o zásoby ropy

Komise dnes formálně požádala Belgii, Kypr, Českou republiku, Portugalsko a Rumunsko, aby přijaly opatření zaručující naprosté dodržení svých povinností v rámci právních předpisů EU o zásobách ropy. Směrnice (2009/119/ES) ukládá členským státům povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek ropy v případě jejich možného narušení. S ohledem na význam ropy ve skladbě zdrojů energie v EU, silnou závislost EU na vnějších dodávkách surové ropy a ropných produktů a geopolitickou nestabilitu mnoha regionů, jež tyto produkty dodávají, je zásadní zaručit, aby měli zákazníci kdykoli přístup k ropným produktům. Evropská komise dnes zaslala Belgii, Kypru, České republice, Portugalsku a Rumunsku odůvodněné stanovisko, neboť tyto země Komisi dosud neinformovaly o opatřeních provádějících směrnici do jejich vnitrostátních právních předpisů. Nesplní-li členské státy své zákonné povinnosti do dvou měsíců, může Komise rozhodnout o předání případu Soudnímu dvoru.

Směrnici měly členské státy provést do 31. prosince 2012. Řízení o nesplnění povinnosti bylo v lednu 2013 zahájeno se 17 členskými státy, které nesplnily prováděcí povinnosti. Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Řecko, Španělsko, Maďarsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Spojené království obdržely formální výzvu. Komise přezkoumává situaci v ostatních členských státech, proti nimž bylo zahájeno řízení o nesplnění povinnosti, a stávající kroky by mohly být doplněny dalšími odůvodněnými stanovisky v následujících fázích řízení.

  Více informací zde: http://ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm

(více informací: M. Holzner - tel. +32 22960196 - mobil +32 498982280)

 1. Energetická účinnost budov: Komise žádá sedm členských států, aby přijaly vnitrostátní opatření v souvislosti s energetickou účinností budov

Komise dnes formálně požádala Belgii, Finsko, Francii, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko a Polsko, aby přijaly opatření a zajistily naprosté splnění svých povinností v rámci právních předpisů EU ohledně energetické účinnosti budov (směrnice 2010/31/EU). Komise zaslala těmto členským státům odůvodněné stanovisko, v němž je požádala, aby Komisi sdělily všechna prováděcí opatření ke směrnici, jež měla být do vnitrostátního práva provedena do 9. července 2012. Podle tohoto předpisu musí členské státy u nových i stávajících budov zavést a uplatňovat minimální požadavky na energetickou náročnost, zajistit certifikaci energetické náročnosti budov a požadovat pravidelnou kontrolu topení a klimatizace. Směrnice navíc členským státům ukládá, aby zajistily, že od roku 2021 budou všechny nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Provedou-li členské státy EU směrnici řádně, mohou dosáhnout značného množství nákladově efektivních úspor energie a snížit emise skleníkových plynů. Nesplní-li členské státy své zákonné povinnosti do dvou měsíců, může Komise rozhodnout o předání případu Soudnímu dvoru.

V září 2012 zahájila Komise řízení o nesplnění povinnosti proti 24 členským státům, které Komisi neoznámily vnitrostátní opatření, jimiž směrnici provádí do vnitrostátního práva. Od té doby Komisi několik členských států informovalo o provedení do vnitrostátních předpisů, některé tak však dosud neučinily. Odůvodněná stanoviska proto v lednu 2013 obdržela Itálie, Řecko, Portugalsko a Bulharsko a v dubnu 2013 Španělsko a Slovinsko. Komise rovněž rozhodla, že případ Portugalska postoupí Evropskému soudnímu dvoru. Nepřijalo totiž právní předpisy provádějící směrnici o energetické účinnosti budov do vnitrostátního práva (viz IP/13/579).

Více informací zde: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(více informací: M. Holzner - tel. +32 22960196 - mobil +32 498982280)

 1. Komise žádá BELGII a PORTUGALSKO, aby podnikly opatření ohledně řízení bezpečnosti silniční infrastruktury

Evropská komise dnes požádala Belgii a Portugalsko, aby přijaly a předaly pokyny pro subjekty odpovědné za řízení bezpečnosti silniční infrastruktury v souladu s jejich povinnostmi podle právních předpisů Evropské unie. Tyto subjekty jsou odpovědné mimo jiné za audit bezpečnosti silničního provozu a klasifikaci bezpečnosti. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení o nesplnění povinnosti EU. Pokud tyto země Komisi v dvouměsíční lhůtě neinformují o opatřeních, jež mají přijmout k zajištění úplného souladu se směrnicí, může Komise tento případ postoupit Soudnímu dvoru EU. Belgie a Portugalsko byly požádány, aby přijaly v rámci směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury do 19. prosince 2011 pokyny a sdělily je Komisi do 19. března 2012. Portugalsko tak neučinilo vůbec a Belgie pouze částečně. Nejsou-li pokyny přijaty nebo předány, může to odpovědným subjektům bránit ve správném provádění postupů stanovených směrnicí. Mohla by se tak zhoršit bezpečnost silniční infrastruktury, což by mělo nepříznivý dopad na všechny uživatele silnic.

(více informací: H. Kearns - tel. +32 22987638 - mobil +32 498987638)

 1. Farmakovigilance: Komise žádá čtyři členské státy, aby dodržovaly pravidla pro humánní léčivé přípravky

Evropská komise dnes zaslala formální žádost České republice, Španělsku, Polsku a Slovinsku. Naléhavě jim připomíná, aby zajistily plný soulad se směrnicí 2010/84 o kodexu Unie týkajícím se humánních léčivých přípravků. Uvedená směrnice posiluje a racionalizuje systém sledování bezpečnosti léčivých přípravků na evropském trhu. Zvyšuje bezpečnost pacientů a zlepšuje veřejné zdraví, protože nabízí lepší prevenci, zjišťování a posuzování nežádoucích účinků léčivých přípravků. Umožňuje rovněž, aby pacienti hlásili nežádoucí účinky léků přímo odpovědným orgánům. Uvedené čtyři členské státy směrnici dosud neprovedly do vnitrostátního práva, přestože termín vypršel již 21. července 2012. Členské státy musí do dvou měsíců Komisi informovat o opatřeních, jež přijaly k zajištění úplného souladu s právními předpisy EU. Neoznámí-li příslušná opatření, mohla by Komise případy předat Soudnímu dvoru Evropské unie.

(více informací: F. Vincent - tel. +32 22987166 - mobil +32 498987166)

 1. Životní prostředí: Komise žádá ITÁLII a NIZOZEMSKO, aby přijaly pravidla EU o ochraně zvířat využívaných k vědeckým účelům

Evropská komise naléhavě vyzývá Itálii a Nizozemsko, aby do svého práva provedly právní předpisy EU o ochraně zvířat využívaných k vědeckým účelům. Dotčená směrnice má minimalizovat využívání zvířat při pokusech a požaduje, aby se, pokud je to možné, využívaly alternativní postupy, ale aby se zároveň i nadále zajistila špičková úroveň výzkumu v EU. Směrnice měla být do vnitrostátního práva provedena do 10. listopadu 2012. Vzhledem k tomu, že oba státy lhůtu nedodržely, bylo jim dne 31. ledna 2013 zasláno formální oznámení. Itálie musí Komisi oznámit, jaké změny provedla ve svých právních předpisech. Nizozemsko prohlásilo, že stávající legislativa zčásti pokrývá oblast působnosti směrnice, avšak Komise má stále obavy, že některá ustanovení nebyla do nizozemského práva provedena. Komise proto oběma členským státům zasílá odůvodněné stanovisko. Nepřijmou-li potřebné kroky do dvou měsíců, může jejich případy předat Soudnímu dvoru EU, který může uložit finanční postih.

(více informací: J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobil +32 498953593)

 1. Veřejné zdraví: Komise žádá dva členské státy, aby dodržovaly jakostní a bezpečnostní normy pro lidské orgány určené k transplantaci

Lucembursku a Slovinsku zaslala Evropská komise formální žádost, aby zajistily naprostý soulad se směrnicí 2010/53/EU o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci. Uvedená směrnice stanoví, že ve všech členských státech jsou jmenovány odpovědné orgány, dále stanoví povolení střediskům provádějícím odběr a transplantaci, systémy sledovatelnosti a také hlášení závažných nežádoucích účinků a reakcí. Kromě toho směrnice stanoví požadavky na bezpečný převoz orgánů a charakterizaci každého dárce a orgánu. Uvedené dva členské státy směrnici dosud neprovedly do vnitrostátního práva, přestože tak měly učinit do 27. srpna 2012. Nyní musí Komisi do dvou měsíců informovat o opatřeních, jež přijaly k zajištění úplného souladu s právními předpisy EU. Neoznámí-li příslušná opatření, mohla by Komise případy předat Soudnímu dvoru Evropské unie.

(více informací: F. Vincent - tel. +32 22987166 - mobil +32 498987166)

 1. Železniční doprava: Komise žádá, aby RAKOUSKO provedlo pravidla EU o bezpečnosti železniční dopravy

Evropská komise žádá Rakousko, aby uvedlo své vnitrostátní předpisy do souladu s evropskou směrnicí o bezpečnosti železnic (2004/49/ES), zejména pokud jde o osvědčení bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti, rozhodování orgánu odpovědného za bezpečnost, povinnost vyšetřit závažné nehody a informace o vyšetřování takových nehod a zpětné hlášení bezpečnostních doporučení. Právní předpisy měly být v platnosti od 30. dubna 2006. Pokud Rakousko nebude jednat uspokojivě, může Komise celou věc předat Soudnímu dvoru EU. Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti s Rakouskem v této věci v listopadu 2012 a nyní mu posílá odůvodněné stanovisko (druhá fáze řízení o nesplnění povinnosti EU). Rakousko má na odpověď Komisi dva měsíce.

(více informací: H. Kearns - tel. +32 22987638 - mobil +32 498987638)

 1. Volný pohyb: Komise žádá KYPR, aby dodržoval pravidla EU

Evropská komise dnes rozhodla, že zašle odůvodněné stanovisko Kypru. Neprovedl totiž správně směrnici o volném pohybu a neuplatňuje ji (směrnice 2004/38/ES). Podle této směrnice mohou členské státy požadovat po občanech EU, aby ohlašovali svůj pobyt na území dotčeného členského státu v rozumné a nediskriminační lhůtě a udílely za neplnění tohoto požadavku „přiměřené a nediskriminační sankce“. To však není případ pokuty, kterou předepisuje kyperské právo. To ukládá občanům EU pobývajícím v zemi déle než 21 dní, kteří se do 35 dnů od příjezdu nenahlásili, pokutu až do výše 1 000 EUR.

Dále bylo zjištěno, že vydávání pobytových karet pro rodinné příslušníky občanů EU pocházející ze třetích zemí trvá velmi dlouho, déle než šest měsíců, což je lhůta stanovená směrnicí.

A v neposlední řadě poplatky za vydání dokumentů osvědčujících trvalý pobyt po pětiletém pobytu (80 EUR) jsou vyšší než poplatky za vydání dokladů totožnosti Kypřanům (20 EUR), přestože směrnice stanoví, že pobytové dokumenty by měly být občanům EU a jejich rodinným příslušníkům vydávány „bezplatně nebo za poplatek nepřesahující poplatek vybíraný za vydání obdobných dokladů od státních příslušníků“.

V odůvodněném stanovisku Komise Kypr žádá, aby dodržoval příslušné předpisy EU. Nebude-li země do dvou měsíců adekvátně reagovat, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

(více informací: M. Andreeva - tel. +32 22991382 - mobil +32 498991382)

 1. Pracovní právo: Komise žádá DÁNSKO, aby zaručilo rovné zacházení zaměstnancům obecních vzdělávacích zařízení pracujícím na částečný úvazek

Evropská komise požádala Dánsko, aby v obecních vzdělávacích zařízeních plně respektovalo směrnici EU o částečném pracovním úvazku. Komise zejména po dánských orgánech chce, aby zajistily stejné podmínky zaměstnání pro pracovníky na částečný úvazek, kteří pracují méně než osm hodin týdně nebo kteří jsou zaměstnáni kratší dobu než jeden měsíc, jako mají srovnatelní pracovníci na celý úvazek. Různé kolektivní smlouvy uzavřené v obecním vzdělávání v Dánsku tomuto typu pracovníků upírají řadu výhod, které mají ostatní zaměstnanci pracující na celý úvazek nebo na jiný druh částečného úvazku. Podle směrnice 97/81/ES o částečném pracovním úvazku musí mít pracovníci na částečný úvazek stejné zacházení jako srovnatelní pracovníci na celý úvazek. Členský stát může výjimečně rozhodnout, že z této ochrany vyjme příležitostné zaměstnance. Příslušné dánské předpisy však vylučují zaměstnance na velmi malý úvazek, na které se však výše uvedená výjimka uplatnit nesmí. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení o nesplnění povinnosti EU. Dánsko nyní musí do dvou měsíců Komisi oznámit opatření, která přijalo za účelem dosažení souladu vnitrostátních předpisů se směrnicí EU. Neučiní-li tak, může Komise tento případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

(více informací: J. Todd - tel. +32 22994107 - mobil +32 498994107)

 1. Zemědělství: Komise žádá ŘECKO, aby zajistilo volný přístup na trh producentům vína ze Samu

Evropská komise oficiálně požádala Řecko, aby změnilo své vnitrostátní předpisy, jež vyžadují, aby všichni producenti vína z ostrova Samos byli členy místního vinařského družstva a tomuto družstvu dodávali veškerou svou produkci moštu.

Subjekt, který podal stížnost, si požádal o možnost podnikat samostatně a jeho žádost byla s výše uvedeným odůvodněním zamítnuta. Komise se domnívá, že vynucování povinného členství v organizacích výrobců je v rozporu se zásadou otevřeného trhu, podle níž má každý výrobce volný přístup na trh, který je regulován pouze opatřeními vycházejícími z předpisů, jež jsou společné pro celé odvětví na úrovni EU.

Žádost má podobu odůvodněného stanoviska, které následuje po neuspokojivé odpovědi řeckých orgánů na výzvu z roku 2011. Nebude-li země do dvou měsíců adekvátně reagovat, může Komise případ postoupit Evropskému soudnímu dvoru.

(více informací: R. Waite - tel. +32 22961404 - mobil +32 498961404)

 1. Rozmnožovací materiál rostlin: Komise žádá ŘECKO, aby změnilo svá ustanovení pro dovoz rozmnožovacího materiálu rostlin z ostatních členských států

Komise je přesvědčena, že řecká legislativa porušuje článek 34 SFEU o volném pohybu zboží, neboť požaduje, aby byla osoba dovážející rozmnožovací materiál rostlin z jiného členského státu držitelem povolení k uvádění tohoto materiálu na trh. K udělení takového povolení je zapotřebí splnit některé omezující podmínky. S drobnými výjimkami se tyto požadavky týkají jak soukromých osob, tak podnikatelů. Řecko trvá na tom, že cílem je zabránit vysazování infikovaného materiálu, a tedy ochrana zdraví rostlin. Argumenty, které řecké orgány předložily, však nebyly považovány za dostatečné, protože neřešily podstatu problému, který Komise shledala: podmínky, podle nichž se povolení k uvádění na trh vydává. V případě osob nakupujících rozmnožovací materiál pro podnikatelské účely nelze žádnou z nich považovat za relevantní pro ochranu zdraví rostlin a podmínky pro soukromé uživatele se pokládají za nepřiměřené. Řecko musí své předpisy uvést v soulad s právem EU do dvou měsíců.

(více informací: F. Vincent - tel. +32 22987166 - mobil +32 498987166)

 1. Daně: Komise žádá ŘECKO, aby zrušilo diskriminační zdanění mléka a masa

Evropská komise formálně požádala Řecko, aby změnilo své diskriminační daňové předpisy, pokud jde o mléko, mléčné výrobky a maso pocházející z ostatních členských států.

Řecko v současné době vybírá dávky z nákupu mléka a mléčných výrobků. Ty však nejsou pro domácí výrobce stejné jako pro výrobce z jiných členských států EU. Některé domácí produkty jsou od daní osvobozeny a na některé se vztahuje nižší sazba daně.

Dávky jsou uloženy rovněž na nákup domácího a dováženého masa. Jejich účelem je však financování organizace ELOGAK, což je veřejný subjekt zajišťující finanční podporu řeckým zemědělským podnikům, a má z něho tudíž prospěch jen domácí výroba.

Tato ustanovení porušují předpisy EU, jež zakazují opatření, která mají rovnocenný účinek jako cla a vytvářejí diskriminační vnitřní zdanění. Žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Nebude-li země do dvou měsíců adekvátně reagovat, může Komise případ postoupit Evropskému soudnímu dvoru.

(více informací: E. Traynor - tel. +32 22921548 - mobil +32 498983871)

 1. Životní prostředí: Komise žádá MAĎARSKO, aby dodržovalo pravidla EU týkající se průmyslových emisí

Evropská komise vyzývá Maďarsko, aby vysvětlilo, jak provedlo právní předpisy EU o průmyslových emisích do svého práva. Nová směrnice o průmyslových emisích nahrazuje a aktualizuje starší předpisy a snaží se předcházet znečištění vyplývajícímu z průmyslových činností, omezovat ho a co nejvíce mu bránit a měla být do vnitrostátní legislativy provedena do 7. ledna 2013. Maďarsko původní lhůtu nedodrželo a dne 31. ledna 2013 mu Komise zaslala výzvu. Nyní posílá odůvodněné stanovisko a nebude-li Maďarsko do dvou měsíců reagovat, může být případ postoupen Soudnímu dvoru EU.

(více informací: J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobil +32 498953593)

 1. Veřejné zakázky: Komise požaduje, aby ITÁLIE dodržovala pravidla EU

Evropská komise dnes požádala Itálii, aby správně uplatňovala pravidla EU pro veřejné zakázky, pokud jde o zakázku na výstavbu nových budov pro soudní správu v Bari, jejíž odhadovaná hodnota dosahuje 350 milionů EUR. Itálie nepoužila platné předpisy EU pro veřejné zakázky, protože se domnívala, že smlouva bude spočívat pouze v dohodě o pronájmu a že nepůjde o zakázku na stavební práce. Komise má tudíž za to, že Itálie porušila své povinnosti podle směrnice 93/37/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce (platné v době zadávání zakázky). Pravidla EU pro veřejné zakázky jsou nastavena tak, aby se zajistila co nejlepší hospodářská soutěž, transparentnost a rovné zacházení v celé EU a samozřejmě také aby byla vítězná zakázka ekonomicky co nejvýhodnější. Neuplatnění těchto pravidel potenciálně poškozuje veřejný zájem a pro soukromé hospodářské subjekty je složitější o veřejné zakázky se ucházet.

Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení o nesplnění povinnosti EU. Neoznámí-li Itálie do dvou měsíců, že přijala opatření, jež napravují porušení předpisů EU, může Komise rozhodnout o postoupení věci Soudnímu dvoru EU.

Více informací zde: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(více informací: C. Hughes - tel. +32 22964450 - mobil +32 498964450)

 1. Životní prostředí: Komise žádá, aby PORTUGALSKO zlepšilo posuzování větrných elektráren

Evropská komise má obavy, že větrné elektrárny v Portugalsku dostávají povolení k rozšíření, aniž by se dopad takového rozšíření předtím řádně posoudil. Problém se dotýká rovněž sítě chráněných oblastí Natura 2000 a může mít závažné důsledky pro životní prostředí a chráněné druhy. Komise zasílá odůvodněné stanovisko, v němž se snaží Portugalsko přimět ke změně zákonů.

Podle směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí musí být projekty, jež mohou mít významný dopad na životní prostředí, posouzeny, dříve než jsou úředně povoleny, a projekty nacházející se uvnitř sítě Natura 2000 musí navíc projít příslušným posouzením podle směrnice o stanovištích. Portugalsko nyní porušuje obě směrnice, protože přijalo nový zákon, který vyjímá z povinnosti provést posouzení projekty, jež jsou klasifikovány jako modernizace do určité úrovně. Komise má obavy, že povolování systematického rozšiřování projektů, jež se již blíží této úrovni, bude mít nevyhnutelně za následek případné porušení právních předpisů určených na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

(více informací: J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobil +32 498953593)

 1. Daně: Evropská komise žádá PORTUGALSKO, aby zrušilo diskriminační zdanění nerezidentských společností

Evropská komise požádala Portugalsko, aby změnilo své daňové předpisy pro nerezidentské společnosti, které vlastní portugalští rezidenti.

Společnosti, jež nemají registrované sídlo nebo místo skutečného vedení v Portugalsku, podléhají dani z příjmu právnických osob, jež se platí z příjmů získaných v Portugalsku. Stejně jako ostatní daňoví poplatníci mohou i tyto společnosti využívat různých daňových výhod. Tyto výhody se však neposkytují, pokud více než 25 % kapitálu nerezidentské společnosti vlastní portugalští rezidenti.

Evropská komise se domnívá, že rozdílné daňové podmínky pro nerezidentské společnosti na základě bydliště jejich akcionářů je překážkou volnému pohybu kapitálu. Žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Nebude-li země do dvou měsíců příslušně reagovat, může Komise případ postoupit Evropskému soudnímu dvoru.

(více informací: E. Traynor - tel. +32 22921548 - mobil +32 498983871)

 1. Veřejné zakázky: Komise žádá RUMUNSKO, aby dodržovalo pravidla EU

Evropská komise dnes požádala Rumunsko, aby řádně dodržovalo evropské směrnice o veřejných zakázkách. Komise tvrdí, že zadání veřejné zakázky na stavební práce na opravu státní silnice mezi obcemi Crasna a Iași bylo v rozporu se směrnicemi 2004/18/ES a 89/665/EHS. Výběrové řízení řídila rumunská státní společnost silnic a dálnic a bylo provedeno v souladu s vnitrostátním předpisem, o němž bylo později zjištěno, že je v rozporu s evropskými předpisy pro veřejné zakázky. V důsledku toho ve vyhlášení veřejné zakázky chyběly podstatné informace, a účastníci soutěže tak byli zbaveni práva na účinné přezkoumání.

Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení o nesplnění povinnosti EU. Neoznámí-li Rumunsko do dvou měsíců, že přijalo opatření, jež napravují porušení předpisů EU, může Komise rozhodnout o postoupení věci Soudnímu dvoru EU.

Více informací zde: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(více informací: C. Hughes - tel. +32 22964450 - mobil +32 498964450)

 1. Životní prostředí: Komise požaduje, aby SLOVINSKO zlepšilo nakládání s odpady a spravování skládek

Evropská komise vyzývá Slovinsko, aby zlepšilo nakládání s odpady na různých místech v obci Celje. Obavy budí skládka v blízkosti středu města, kde byla nezákonně vyložena zemina vytěžená z rozsáhlého brownfieldu a vážně znečištěná těžkými kovy, a také skládka poblíž města Bukovžlak. V obecnější rovině Komisi také dělá starosti, že Slovinsko nepřijalo dostatečná opatření zajišťující, aby vytěžená zemina a kontaminovaná suť ze stavby technologického střediska v Celje z roku 2006 neohrožovaly lidské zdraví a životní prostředí. Komise zasílá odůvodněné stanovisko a nepřijme-li Slovinsko příslušná opatření do dvou měsíců, může být případ postoupen Soudnímu dvoru EU.

Slovinsko se rovněž žádá, aby zajistilo soulad svých předpisů s normami EU ohledně posuzování dopadu infrastrukturních projektů na životní prostředí. Slovinsko přijalo vnitrostátní systém screeningových projektů, jenž však není v naprostém souladu s normami EU. Ani pojem „schválení záměru“ neodpovídá přesně požadavkům směrnice a judikatuře Evropského soudního dvora. Komise zasílá odůvodněné stanovisko a nepřijme-li Slovinsko příslušná opatření do dvou měsíců, může být případ postoupen Soudnímu dvoru EU.

(více informací: J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobil +32 498953593)

 1. Svoboda usazování a volný pohyb služeb: Komise žádá, aby SLOVINSKO respektovalo pravidla EU

Evropská komise dnes požádala Slovinsko, aby dodržovalo pravidla EU týkající se svobody usazování a volného pohybu služeb (články 49 a 56 Smlouvy o fungování EU a články 10, 13 a 16 směrnice o službách v oblasti vzdělávání).

Poté, co Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti, byly slovinské právní předpisy upraveny tak, aby mohly ve Slovinsku své studijní programy nabízet vyšší vzdělávací instituce z jiných členských států. Stávající zákony však stanoví, že k tomu, aby mohly ve Slovinsku operovat subjekty z EU, je třeba prostřednictvím sekundární legislativy zavést zvláštní administrativní postup. Tato sekundární legislativa dosud nebyla přijata navzdory tomu, že má Slovinsko zákonnou povinnost tak učinit. V praxi to znamená, že vyšší vzdělávací instituce z jiných členských států nemohou uplatnit svá práva založit pobočku či dceřinou společnost nebo poskytovat vzdělávání prostřednictvím dohod o validaci nebo franšízových dohod, protože administrativní postup stanovený zákonem dosud nebyl zaveden.

Slovinsko nepřijalo kritéria a podmínky pro tento administrativní postup, proto mu Komise formou odůvodněného stanoviska ukládá, aby přijalo opatření uvádějící celou věc do souladu s pravidly EU. Nebude-li země do dvou měsíců adekvátně reagovat, může Komise případ postoupit Evropskému soudnímu dvoru.

Více informací zde:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(více informací: C. Hughes - tel. +32 22964450 - mobil +32 498964450)

 1. Životní prostředí: Komise žádá ŠPANĚLSKO, aby přezkoumalo dopad plánovaného železničního spojení v Andalusii

Evropská komise je znepokojena skutečností, že Španělsko povolilo výstavbu vysokorychlostní železniční trati, aniž by důkladně posoudilo její dopady na životní prostředí, a to v rozporu s právními předpisy EU. Problematický je jeden úsek projektované trati mezi městy Almería a Sevilla, která má procházet jednou z nejdůležitějších oblastí stepních ptáků v Andalusii, jež je nyní označena za zvláště chráněnou oblast, a jež povede k významnému zhoršení stanoviště.

Komise zaslala v červnu 2011 v této věci výzvu, a přestože došlo k určitému zlepšení, není Komise přesvědčena, že by přijatá opatření vedla k přiměřené ochraně dotčené oblasti, a proto zasílá odůvodněné stanovisko. Nebude-li Španělsko do dvou měsíců příslušně reagovat, může být celá věc předána Soudnímu dvoru EU.

(více informací: J. Hennon - tel. +32 22953593 - mobil +32 498953593)

 1. Daně: Komise žádá ŠPANĚLSKO, aby zrušilo diskriminační zdanění investic nerezidentských společností

Evropská komise požádala Španělsko, aby změnilo své diskriminační daňové předpisy ohledně zahraničních dividend. Jedná se o dividendy vyplácené nerezidentskými společnostmi španělským společnostem. Na zahraniční dividendy se v oblasti daní vztahují náročnější pravidla než na dividendy domácí (tj. dividendy vyplácené společnostmi, jež mají sídlo ve Španělsku). Například španělská společnost, jež investuje do nerezidentské společnosti, musí splnit více podmínek (např. souvisejících s objemem příjmu a výší akciového podílu), než když investuje do společnosti domácí, chce-li využívat daňových úlev. V jiných případech není daňové zvýhodnění, jemuž se těší domácí dividendy, dostupné pro dividendy zahraniční.

Komise se domnívá, že tento režim není v souladu s právem na usazování, volné poskytování služeb, přeshraniční dodávku zboží a volný pohyb kapitálu, jež zaručují Smlouvy EU.

Žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Nebude-li země do dvou měsíců uspokojivě reagovat, může Komise případ postoupit Evropskému soudnímu dvoru.

(více informací: E. Traynor - tel. +32 22921548 - mobil +32 498983871)

 1. Daně: Komise žádá Spojené království, aby spotřebitelům zajistilo navracení DPH výrobcem

Evropská komise formálně požádala Spojené království, aby změnilo své právní předpisy tak, aby mohli koneční spotřebitelé dostat zpět od výrobců DPH za zboží, jehož cena se snížila a bylo zakoupeno prostřednictvím třetí strany (např. šampon v supermarketu).

Podle pravidel pro DPH v EU má spotřebitel nárok na proplacení DPH rovněž v případech, kdy dostane zpět peníze za vadné či kazové zboží nebo za zboží, jež nesplňuje jeho očekávání, nebo když spotřebitel zboží vrátí. Stávající pravidla ve Spojeném království však neumožňují, aby výrobci vraceli také DPH zaplacenou v okamžiku prodeje.

Dne 24. května 2012 Spojené království prohlásilo, že hodlá změnit předpisy v souladu s legislativou EU, ale ještě tak neučinilo. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska. Nebude-li země do dvou měsíců náležitě reagovat, může Komise případ postoupit Evropskému soudnímu dvoru.

(více informací: E. Traynor - tel. +32 22921548 - mobil +32 498983871)


Side Bar