Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eвропейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 20 юни 2013 г.

Юнски пакет от мерки за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ЕНЕРГЕТИКА

ОКОЛНА СРЕДА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И УСЛУГИ

ПРАВОСЪДИЕ

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

ТРАНСРОРТ

AT

1

BE

2

1

3

BG

1

CY

1

1

CZ

1

1

DE

1

1

DK

1

EL

1

1

1

2

ES

1

1

1

1

FI

1

1

FR

1

1

HU

1

1

IT

1

2

1

1

LU

1

LV

1

NL

1

1

1

PL

2

2

1

PT

2

1

1

1

RO

1

1

SE

1

SI

1

2

1

UK

1

1

С решенията си за месеца относно неизпълнението на задължения от държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС. Тези решения обхващат редица сектори и имат за цел да осигурят правилно прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Комисията прие днес 186 решения, включително 47 мотивирани становища и 12 решения за сезиране на Съда на Европейския съюз, в 4 от които се изискват финансови санкции. По-долу е представено обобщение на основните решения. За повече информация за процедурата при нарушения вж. MEMO/12/12.

1. Сезиране на Съда на ЕС с искане за финансови санкции

 1. Околна среда: ново дело срещу ИТАЛИЯ във връзка с управлението на отпадъците в Кампания; Комисията иска глоби

Европейската комисия реши да заведе отново дело срещу Италия пред Съда на ЕС поради дълготрайната ѝ неспособност да управлява адекватно отпадъците в регион Кампания. Според правото на ЕС държавите членки трябва да събират и депонират отпадъците по начин, опазващ човешкото здраве и околната среда. Три години след предишно решение по този въпрос Комисията завежда ново дело срещу Италия в Съда. Този път Комисията иска еднократна глоба от 25 милиона евро (21 067 евро на ден от предното дело в Съда) и дневна санкция от 256 819,20 евро за всеки ден от второто решение на Съда до преустановяване на нарушението.

(За повече информация: IP/13/575 – J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Транспорт: Комисията завежда дело срещу БЕЛГИЯ във връзка с правилата за интелигентните транспортни системи

Европейската комисия реши да заведе дело срещу Белгия в Съда на ЕС, защото страната не е транспонирала Директива 2010/40/ЕС за интелигентните транспортни системи. Комисията предлага дневна парична санкция в размер на 34 540,80 евро, която ще бъде дължима от датата на решението на Съда до момента, в който Белгия уведоми Комисията, че е въвела изцяло разпоредбите в националното си право.

Срокът за транспониране на Директива 2010/40/ЕС от всички държави в ЕС изтече на 27 февруари 2012 г. С нея се създава рамка за подпомагане на разгръщането на интелигентните транспортни системи (информационни и комуникационни технологии, приложени към транспорта) в областта на сухопътния транспорт и за връзки с други видове транспорт.

(За повече информация: IP/13/561 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Морска безопасност: Комисията завежда дело срещу БЕЛГИЯ във връзка с правилата за разследване на морски произшествия

Комисията реши да заведе дело срещу Белгия в Съда на ЕС за непълно прилагане на Директивата за разследването на морски произшествия. Комисията предлага дневна парична санкция в размер на 55 265,28 евро, която ще бъде дължима от датата на решението на Съда до момента, в който Белгия уведоми Комисията, че е въвела изцяло разпоредбите в националното си право. Тази финансова санкция се предлага от Комисията по силата на Договора от Лисабон и взема предвид продължителността и тежестта на нарушението, както и размера на държавата членка. Окончателното решение за санкциите се взема от Съда на ЕС.

В директивата се изисква държавите членки да създадат безпристрастен постоянен разследващ орган с необходимите правомощия, в който работят разследващи лица с подходящи квалификации, компетентни по въпроси, свързани с морски злополуки и инциденти.

(За повече информация: IP/13/560 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Енергийна ефективност на сградите: Комисията завежда дело срещу ПОРТУГАЛИЯ за нетранспониране на разпоредби на ЕС

Европейската комисия завежда дело в Съда на ЕС срещу Португалия за нетранспониране на Директивата за енергийната ефективност на сградите. По силата на тази директива държавите членки трябва да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на всички сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това в директивата се изисква държавите членки да гарантират, че не по-късно от 2021 г. всички нови сгради ще са така наречените „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“. Комисията предлага дневна санкция от 25 273,60 евро. Размерът на санкцията е определен предвид продължителността и тежестта на нарушението и предвид размера на държавата. В случай на утвърдително решение на Съда дневната санкция се заплаща от датата на решението до действителното транспониране на директивата. Окончателният размер на дневната санкция ще бъде определен от Съда.

(За повече информация: IP/13/579 – M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

2. Други решения за сезиране

 1. Митници: дело срещу БЪЛГАРИЯ в Съда на ЕС за непреразгледани данъчни и митнически облекчения в споразумението ѝ със САЩ

Европейската комисия заведе днес дело срещу България в Съда на ЕС, защото страната не е привела двустранното си споразумение за техническа помощ със САЩ в съответствие с правото на ЕС.

При присъединяването си към ЕС България пое ангажимент да вземе всички необходими мерки, за да приведе действащите си споразумения със страни извън Съюза в съответствие с правото на ЕС. Сред тях е двустранното споразумение за техническа помощ със САЩ, по силата на което България премахва облагането с мито и ДДС на вноса на продукти, свързани с финансирани от САЩ проекти за подпомагане. Това не е разрешено по правилата на ЕС за митата и ДДС.

Комисията поиска от България да измени споразумението в съответствие с правото на ЕС или да го прекрати едностранно (вж. IP/12/672). Тъй като България не направи това, Комисията завежда дело в Съда на ЕС.

(За повече информация: IP/13/573 – E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Околна среда: Комисията завежда дело срещу ГЪРЦИЯ относно замърсяването с нитрати

Европейската комисия завежда дело срещу Гърция в Съда на ЕС, тъй като страната не е взела мерки за гарантиране на ефективна борба със замърсяването на водите с нитрати. Въпреки че директивата за нитратите е в сила от 1991 г., Гърция все още не е посочила редица зони, уязвими от замърсяване с нитрати, и не е приела мерки за ефективна борба със замърсяването с нитрати в тези зони. Поради това Комисията започва дело срещу Гърция пред Съда на ЕС.

(За повече информация: IP/13/576 - – J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Вътрешен пазар: Комисията завежда дело срещу УНГАРИЯ в Съда на ЕС във връзка с ограничителни условия за издаване на ваучери за храна и други обезщетения в натура

Европейската комисия реши да предяви иск срещу Унгария пред Съда на ЕС във връзка с разпоредбите на страната за издаване на ваучери за храна, развлечения и ваканции. Комисията счита, че ограниченията, въведени с новото унгарско законодателство, противоречат на основните принципи на свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги, гарантирани с Договора за функционирането на Европейския съюз (членове 49 и 56) и с Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 г. oтносно услугите на вътрешния пазар).

(За повече информация: IP/13/578 – C. Hughes – тел.. +32 2 2964450 – моб. тел. +32 498 964450)

 1. Комисията завежда дело срещу НИДЕРЛАНДИЯ за дискриминация при студентски намаления

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Нидерландия за дискриминация на студенти от други страни от Съюза, на които не се позволява да се възползват от същите намаления в обществения транспорт като нидерландските студенти. Според Договора за ЕС когато студенти от страна от ЕС решат да учат в друга страна от Съюза, те имат право на същите облаги като местните студенти освен ако правото на ЕС изрично изключва дадена облага, като например помощта за издръжка, от принципа за равно третиране.

Комисията смята, че Нидерландия не е приложила принципа на равно третиране, като е ограничила намаленията при пътуване с влак и автобус само до студентите с холандско гражданство или пребиваващи отдавна в страната. Тези правила водят до дискриминация на всички останали граждани на ЕС, учещи в Нидерландия, включително студентите по програма „Еразъм”.

(За повече информация: IP/13/574 – D. Abbott – тел. +32 229 59258 – моб. тел. +32 498 95 9258)

 1. ГМО: Комисията завежда дело срещу ПОЛША за липсата на регистри на местоположението на отглежданите ГМО

Комисията реши днес да започне дело срещу Полша в Съда на ЕС за неспазване на правилата на ЕС за проследяване на отглеждането на генетично модифицирани организми.

В Директива 2001/18/ЕО се изисква компетентните национални органи да се уведомяват за местата, където се отглеждат ГМО, и тези места да се вписват в регистър, установен от държавата членка и достъпен за обществеността. Този процес гарантира адекватното осведомяване на обществеността, позволява проследяване на евентуалните последствия от ГМО върху околната среда и дава възможност за установяването на мерки за съвместно съществуване. Досега Полша не е включила тези изисквания в националното си законодателство.

(За повече информация: IP/13/571 – F. Vincent – тел. +32 2 2987166 – моб. тел. +32 498 987166)

 1. Вътрешен пазар на природен газ: Комисията завежда дело срещу ПОЛША за регулирани цени на природния газ за предприятия

Европейската комисия реши днес да заведе дело в Съда на ЕС срещу Полша за неспазване на разпоредбите на ЕС в областта на вътрешния енергиен пазар. Съгласно Директивата за природния газ (2009/73/ЕО) цените трябва да се определят преди всичко от търсенето и предлагането. Определените от държавата тарифи за крайни потребители, които не са домакинства, пречат на навлизането на нови доставчици на газ на пазара и не позволяват на полските потребители да се възползват пълноценно от предимствата на вътрешния пазар.

Съгласно правото на ЕС регулирани цени могат да се прилагат само в изключителни случаи и като извънреден начин за определяне на цените, като за целта трябва да са изпълнени редица строги условия, включително изискване за пропорционалност.

(За повече информация: IP/13/580 – M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Транспорт: Комисията предявява пред Съда иск срещу ИСПАНИЯ поради правила за наемане на пристанищни работници

Европейската комисия реши днес да предяви пред Съда иск срещу Испания поради нейните правила за наемане на работници в няколко испански пристанища. Понастоящем на предприятията за обработка на товари в тези пристанища не е разрешено да набират работници на пазара на труда. Точно обратното, съществуващите правила задължават тези предприятия да участват с парична вноска в капитала на частни дружества, които от своя страна им осигуряват необходимата работна сила. Само когато работниците, предложени от тези частни дружества, не са подходящи или не са достатъчно, предприятията за обработка на товари могат свободно да наемат персонал на пазара на труда. Комисията смята, че тези ограничителни трудови практики могат да възпрат предприятията за обработка на товари от други държави членки, които желаят да се установят в Испания.

(За повече информация: IP/13/559 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Здраве на животните: Комисията предявява пред Съда иск срещу ШВЕЦИЯ поради непрекратяване на изследванията на говеда за паратуберкулоза

Комисията реши днес да заведе дело в Съда срещу Швеция, която прилага неправилно Директива 64/432/ЕИО, като продължава да изследва за паратуберкулоза говедата, внасяни от други държави членки.

В определените с Директива 64/432/EИО хармонизирани ветеринарно-санитарни условия за търговията с говеда не са предвидени здравни изисквания във връзка с паратуберкулозата. Овен това задължителните изследвания след пристигането на животните възпират шведските животновъди да внасят говеда от други държави от ЕС, което има ефект, равностоен на количествени ограничения. Поради това те не могат да бъдат обосновани по член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се уреждат ограниченията и забраните за внос.

(За повече информация: IP/13/570 – F. Vincent – тел.. +32 2 2987166 – моб. тел. +32 498 987166)

3. Други случаи от специален интерес

 1. Комисията иска от ИТАЛИЯ да събере таксите за свръхпроизводство, дължими от италиански млекопроизводители

Европейската комисия призова днес Италия да предприеме действия за отстраняване на пропуските в събирането на таксите за свръхпроизводство, дължими от млекопроизводителите, които са превишили своите индивидуални квоти в годините, когато Италия е превишила своята национална квота за млечни продукти.

Въпреки многобройните искания на Комисията по-голямата част от таксите, дължими за периода между 1995 г. и 2009 г., все още не са събрани от италианските органи, които очевидно не са предприели подходящи мерки за ефективно събиране от производителите на цялата сума, която по оценки възлиза на най-малко 1,42 млрд. евро. Тази сума трябва да бъде възстановена в италианския бюджет, за да не се ощетяват италианските данъкоплатци, подчерта Комисията днес.

Липсата на ефективно събиране на тези такси подкопава усилията на европейско равнище за стабилизиране на пазара на млечни продукти. Освен това тя води до нарушаване на конкуренцията с останалите европейски и италиански производители, които са спазили квотите за производство или са платили таксите за свръхпроизводство.

(За повече информация: IP/13/577 – R. Waite – тел. +32 229 61404 – моб. тел. +32 498 96 1404)

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от 5 държави членки да приложат основните правила на ЕС срещу укриването на данъци

Комисията изпрати днес мотивирани становища до Белгия, Гърция, Финландия (провинция Åland), Италия и Полша, в които изисква те да я уведомят за транспонирането на Директивата относно административното сътрудничество в своите национални законодателства.

Директивата относно административното сътрудничество има за цел да се увеличи прозрачността, да се подобри обменът на информация и да се задълбочи трансграничното сътрудничество – основни инструменти за борба с укриването на данъци (вж. IP/12/1376). Държавите членки бяха правно задължени да започнат да прилагат тази директива от 1 януари 2013 г. Белгия, Гърция, Финландия, Италия и Полша не са информирали Комисията за транспонирането на директивата в своите национални законодателства.

(За повече информация: IP/13/572 – E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Железопътен транспорт: ФРАНЦИЯ и ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО трябва да прилагат европейските правила по отношение на тунела под Ламанша

Европейската комисия изпрати официално искане до Франция и Обединеното кралство да спазват правилата на ЕС срещу прекомерните такси за достъп до линиите за пътнически и товарни влакове в тунела под Ламанша. Комисията също така поиска от тях да гарантират наличието на напълно независим регулаторен орган и да прекратят споразумението, съгласно което в момента по ограничителен начин се запазва капацитет за определени железопътни превозвачи. Високите такси за достъп до железопътните линии се прехвърлят на пътниците чрез цените на билетите, а железопътните превозвачи на товари се оплакват, че не могат да си позволят да изпращат повече товари през тунела и са принудени да използват автомобилните пътища, причинявайки задръствания и замърсяване.

(За повече информация: IP/13/557 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Транспорт: Комисията настоява ГЕРМАНИЯ да спазва правилата на ЕС относно разделното водене на счетоводство в областта на железопътния транспорт

Комисията изразява безпокойство от факта, че Германия не прилага европейските правила за разделно водене на счетоводство от страна на управителите на инфраструктура и железопътните предприятия, и за използването на такси за достъп до железопътните линии. Тази процедура е част от поредица от подобни процедури срещу няколко държави членки във връзка с разделното водене на счетоводство. Немската система създава възможност за кръстосано субсидиране на търговски транспортни дейности с държавни средства за инфраструктура и обществени услуги за превоз на пътници.

(За повече информация: IP/13/556 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

4. Други мотивирани становища

 1. БЕЛГИЯ, КИПЪР, ПОРТУГАЛИЯ, РУМЪНИЯ и ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА се призовават да спазват правилата на ЕС относно запасите от нефт и нефтопродукти

Комисията официално поиска днес от Белгия, Кипър, Португалия, Румъния и Чешката република да предприемат действия за осигуряване на пълното изпълнение на своите задължения съгласно законодателството на ЕС относно запасите от нефт и нефтопродукти. В Директива 2009/119/ЕО се изисква държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти, за да се гарантира сигурността на снабдяването с нефт и нефтопродукти в случай на евентуално прекъсване на доставките. Предвид значението на нефта в енергийния микс на ЕС, силната зависимост на Съюза от външните доставки на суров нефт и нефтопродукти и геополитическата несигурност в много от районите производители е жизненоважно да се гарантира достъпът на потребителите до нефтопродукти по всяко време. Днес Европейската комисия изпрати мотивирано становище до Белгия, Кипър, Португалия, Румъния и Чешката република, които все още не са информирали Комисията за мерки за транспониране на директивата в своите национални законодателства. Ако тези държави от ЕС не изпълнят своето правно задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви пред Съда иск срещу тях.

Директивата трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 31 декември 2012 г. През януари 2013 г. бяха започнати процедури за установяване на неизпълнение на задължения срещу 17 държави членки. Официално уведомително писмо бе изпратено на Белгия, България, Гърция, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Унгария и Чешката република. Комисията проучва какво е положението в останалите държави членки, за които има процедури за установяване на неизпълнение на задължения, и настоящите мерки могат да бъдат допълнени с още мотивирани становища през следващите етапи на процедурите.

  За повече информация: http://ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm

(За повече информация: M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Енергийна ефективност на сградите: Комисията иска от седем държави членки да приемат национални мерки за енергийната ефективност на сградите

Комисията официално поиска днес от Белгия, Германия, Латвия, Нидерландия, Полша, Финландия и Франция да предприемат действия и да осигурят пълното изпълнение на своите задължения съгласно законодателството на ЕС относно енергийната ефективност на сградите (Директива 2010/31/ЕС). Комисията изпрати мотивирано становище до тези държави членки, в което изисква те да я уведомят за всички свои мерки за изпълнение на директивата, която трябваше да бъде транспонирана в националните законодателства до 9 юли 2012 г. Съгласно тази директива държавите членки трябва да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това в директивата се изисква държавите членки да гарантират, че от 2021 г. нататък всички нови сгради ще са така наречените „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“. Чрез правилно транспониране и прилагане на директивата държавите — членки на ЕС, могат да постигнат значителни разходно ефективни икономии на енергия и да намалят емисиите си на парникови газове. Ако държавите от ЕС не изпълнят своето правно задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви пред Съда иск срещу тях.

През септември 2012 г. Комисията започна процедури за нарушения срещу 24 държави членки, които не я бяха уведомили за своите мерки за транспониране на директивата в националните си законодателства. Междувременно множество страни от ЕС уведомиха Комисията за своите мерки за транспониране. Няколко от тях обаче не го направиха и поради това бяха изпратени мотивирани становища на Италия, Гърция, Португалия и България през януари 2013 г. и на Испания и Словения през април 2013 г. Комисията също така реши да предяви пред Съда иск срещу Португалия за неприемане на законодателство за транспониране на Директивата относно енергийната ефективност на сградите в своето национално право (вж. IP/13/579).

За повече информация: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(За повече информация: M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Комисията иска от БЕЛГИЯ и ПОРТУГАЛИЯ да предприемат действия относно управлението на безопасността на пътната инфраструктура

Европейската комисия поиска днес от Белгия и Португалия да приемат и изпратят насоки с цел подпомагане на компетентните органи, отговарящи за управлението на безопасността на пътната инфраструктура, в съответствие със задълженията си съгласно правото на Европейския съюз. Тези органи, наред с останалите си задължения, отговарят за проверките за пътна безопасност и категоризирането на безопасността. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на процедура на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Ако Белгия или Португалия не информират Комисията в двумесечен срок за мерките, предприети, за да се гарантира пълно спазване на законодателството на Съюза, Комисията може да предяви срещу тях иск пред Съда на ЕС. Двете страни трябваше да приемат национални насоки съгласно Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури до 19 декември 2011 г. и да уведомят за тях Комисията до 19 март 2012 г. Португалия не стори това, а Белгия изпълни задълженията си отчасти. Липсата на приети или изпратени насоки може да попречи на компетентните органи да прилагат правилно процедурите, установени в директивата. Това може да доведе до намаляване на равнището на безопасност на пътната инфраструктура и да има отрицателни последици за всички участници в пътното движение.

(За повече информация: H. Kearns - тел. +32 229 87638 - моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Фармакологична бдителност: Комисията иска от четири държави членки да спазват правилата относно лекарствените продукти за хуманна употреба

Европейската комисия изпрати днес официално искане до Испания, Полша, Словения и Чешката република, в което настоява те да осигурят пълното спазване на Директива 2010/84/ЕС за утвърждаване на кодекс на Съюза относно лекарствени продукти за хуманна употреба. Чрез директивата се укрепва и рационализира системата за наблюдение на безопасността на лекарствата на европейския пазар. Също така чрез по-добра профилактика, откриване и оценка на страничните ефекти от лекарства се повишава безопасността за пациентите и общественото здраве. Директивата дава възможност на пациентите да съобщават за странични ефекти от лекарства директно на компетентните органи. Четирите държави членки все още не са транспонирали напълно тази директива в националните си законодателства, въпреки че трябваше да направят това до 21 юли 2012 г. Засегнатите държави разполагат с два месеца, за да информират Комисията относно мерките, взети за осигуряване на пълното спазване на законодателството на ЕС. При липсата на уведомяване за съответните мерки Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: F. Vincent – тел. +32 2 2987166 – моб. тел. +32 498 987166)

 1. Околна среда: Комисията иска от ИТАЛИЯ И НИДЕРЛАНДИЯ да приложат разпоредбите на ЕС за защита на животните, използвани за научни цели

Европейската комисия призовава Италия и Нидерландия да транспонират законодателство на ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели в националното си законодателство. С него се цели да се сведе до минимум използването на животни за експерименти и се поставя изискването вместо това, когато е възможно, да се използват алтернативни методи, запазвайки същевременно високото качество на научно-изследователската дейност в ЕС. Директивата трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 10 ноември 2012 г. Двете държави членки не спазиха срока, поради което на 31 януари 2013 г. им бяха изпратени официални уведомителни писма. Италия все още не е информирала Комисията за промени в законодателство си. Нидерландия твърди, че приложното поле на нейното действащо законодателство частично съвпада с приложното поле на директивата, но Комисията продължава да е обезпокоена, че някои разпоредби не са включени в нидерландското право. Поради това Комисията изпраща и на двете държави мотивирано становище. Ако те не транспонират директивата в срок от два месеца, Комисията ще сезира Съда на ЕС, който би могъл да им наложи финансови санкции.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел.+32 498 95 3593)

 1. Обществено здраве: Комисията иска от две държави членки да спазват стандартите за качество и безопасност при трансплантация на човешки органи

Европейската комисия изпрати днес официално искане до Люксембург и Словения, с което ги приканва да осигурят цялостното спазване на разпоредбите на Директива 2010/53/ЕС относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация. С директивата се уреждат определянето на компетентни органи във всички държави членки, издаването на разрешения за центровете за осигуряване и трансплантация на органи и дейностите по осигуряване и трансплантация на органи, създаването на системи за проследяемост, както и докладването на сериозни инциденти и на сериозни нежелани реакции. Освен това с директивата се установяват изисквания за безопасното транспортиране на органи и за характеризирането на всеки орган и донор. Двете държави членки все още не са транспонирали тази директива в националните си законодателства, въпреки че трябваше да направят това до 27 август 2012 г.

Засегнатите държави членки разполагат с двумесечен срок, за да информират Комисията относно мерките, взети за осигуряване на цялостно спазване на законодателството на ЕС. Ако съответните мерки не бъдат съобщени, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: F. Vincent - тел. +32 229 2987166 - моб. тел. +32 498 98 987166)

 1. Железопътен транспорт: Комисията иска от Австрия да транспонира европейските разпоредби за безопасност на железопътния транспорт

Европейската комисия поиска от Австрия да приведе своите национални разпоредби в съответствие с европейската директива за безопасност на железопътния транспорт (2004/49/ЕО), по-специално по отношение на сертификатите и разрешителните за безопасност, вземането на решения от органа по безопасността, задължението за разследване на тежки произшествия и информацията за тези разследвания, както и докладването за мерките вследствие на препоръките за безопасност. Законодателството трябваше да е налице след 30 април 2006 г. Ако Австрия не предприеме задоволителни действия, Комисията може да сезира Съда на ЕС. През ноември миналата година Комисията започна по случая процедура за установяване на неизпълнение на задължения срещу Австрия и понастоящем е изпратено и мотивирано становище (втората фаза от процедурата). Австрия разполага със срок от два месеца, за да отговори на Комисията.

(За повече информация: H. Kearns - тел. +32 229 87638 - моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Свободно движение: Комисията иска от Кипър да спазва разпоредбите на ЕС

Европейската комисия взе решение днес да изпрати мотивирано становище на Кипър във връзка с неправилното транспониране и прилагане на Директивата за свободното движение (Директива 2004/38/ЕО). Съгласно директивата държавите членки могат да изискват от гражданите на ЕС да съобщават за своето присъствие на тяхна територия в разумен и недискриминационен срок и да налагат „съразмерни и недискриминационни санкции“ в случай на неспазване на изискването. Налаганата от Кипър санкция обаче не е такава, тъй като кипърското законодателство предвижда глоба в размер до 1000 евро за гражданите на ЕС, пребиваващи в страната за повече от 21 дни, които не съобщават за присъствието си в срок от 35 дни от пристигането си.

Овен това продължават да са налице големи закъснения при издаването на карти за пребиваване на членове на семейството на гражданин на ЕС, които са граждани на трети държави, като срокът за издаването им надхвърля предвидените в директивата 6 месеца.

И накрая, таксите за получаване на документи, удостоверяващи постоянното пребиваване след 5-годишно пребиваване (80 евро), са по-високи от тези за издаване на документи за самоличност на кипърските граждани (20 евро), при положение че в директивата е предвидено документите за пребиваване да се издават на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства „безплатно или срещу такса, ненадвишаваща таксата, налагана на гражданите на държавата за издаването на подобни документи.“

В своето мотивирано становище Комисията иска от Кипър да спази съответните разпоредби на ЕС. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Кипър.

(За повече информация: M. Andreeva - тел. +32 229 91382 - моб. тел.+32 498 99 1382)

 1. Трудово право: Комисията иска от Дания да осигури равно третиране на работещите на непълно работно време в общинския образователен сектор

Европейската комисия поиска от Дания да спазва изцяло европейската директива относно работата на непълно работно време в своя общински образователен сектор. По-специално, Комисията иска от датските власти да гарантират равни условия на заетост — като на сравнимия постоянен персонал — за лицата на непълно работно време, които работят по-малко от 8 часа на седмица или които са наети за по-малко от месец. Различни колективни споразумения в общинския образователен сектор в Дания не позволяват на тази категория работещи да получават редица облаги, от които се ползват работещите на пълно работно време и другите служители на непълно време. Директива 97/81/EC относно работата на непълно работно време изисква равно третиране на персонала на непълно работно време като на сравнимия постоянен персонал. По изключение държава членка може да реши да не предоставя такава защита на персонала на непълно работно време, който е на непостоянна работа. Въпросните датски разпоредби обаче изключват от такава защита персонала, работещ на съкратено работно време, за който изключението не важи. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки. Дания разполага с два месеца, за да уведоми Комисията за взетите мерки в изпълнение на директивата. В противен случай Комисията може да отнесе случая с Дания до Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: J. Todd - тел. +32 229 94107 – моб. тел. +32 498 99 4107)

 1. Селско стопанство: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да гарантира свободен достъп до пазара за винопроизводителите в Самос

Комисията поиска официално от Гърция да измени националното си законодателство, което налага на всички винопроизводители на остров Самос да членуват в местната винарска кооперация и да ѝ предоставят всичката произведена мъст.

На това основание е била отхвърлена заявката на един производител, който поискал разрешение да произвежда независимо. Комисията смята, че задължителното членство в организация на производителите е в противоречие с принципа на отворения пазар, съгласно който всеки производител има свободен достъп до пазара, регулиран единствено от мерките, предвидени в разпоредбите, общовалидни за целия сектор на равнище ЕС.

Искането е под формата на мотивирано становище, след като гръцките власти предоставиха незадоволителен отговор на изпратеното през 2011 г. официално уведомително писмо. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията ще сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: R. Waite - тел. +32 229 61404 - моб. тел.+32 498 96 1404)

 1. Растителен репродуктивен материал: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да измени разпоредбите за внос на растителен репродуктивен материал от други държави членки

Комисията смята, че гръцкото законодателство е в нарушение на член 34 от ДФЕС относно свободното движение на стоки, тъй като налага на лицата — вносители на растителен репродуктивен материал от друга държава членка, да притежават лиценз за търговия. За получаване на такъв лиценз е необходимо да бъдат изпълнени някои ограничителни условия. С малки изключения изискванията се прилагат както за частните ползватели, така и за бизнеса. Гърция твърди, че целта е да се предотврати засаждането на заразен материал и по този начин да се опази здравето на растенията. При все това изложените от гръцките власти аргументи бяха счетени за незадоволителни, тъй като те не засягат същината на въпроса, който тревожи Комисията, а именно условията за издаване на лиценза за търговия. От тях нито едно не може да се счита за значимо по отношение на целта да се опази здравето на растенията в случаите, когато размножителният материал се закупува за стопанска употреба. Що се отнася до частните потребители, изискването за лиценз за търговия се счита за непропорционално. Гърция разполага с два месеца, за да синхронизира своето законодателство с това на ЕС.

(За повече информация: F. Vincent - тел. +32 229 2987166 - моб. тел. +32 498 98 987166)

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да прекрати дискриминационното данъчно облагане на млякото и месото

Европейската комисия официално поиска от Гърция да внесе изменения в данъчното си законодателство, което дискриминира млякото, млечните продукти и месото от други държави членки.

Понастоящем Гърция събира данък върху покупката на мляко и млечни продукти. При все това данъкът не се налага по един и същ начин за местните продукти и за продуктите от други държави членки. Някои местни продукти са освободени от данък, а други се облагат с по-ниска ставка.

Облага се с данък и покупката на местно и вносно месо. При все това с приходите от този данък се финансира ELOGAK — публичен орган, който предоставя субсидии на гръцките земеделски стопани, и следователно е в полза на местните продукти.

Тези разпоредби са в нарушение на европейските правила, които забраняват мерките с равностоен ефект на мита, водещи до дискриминационно местно данъчно облагане. Искането е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията ще сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Oколна среда: Комисията иска от УНГАРИЯ да приложи разпоредбите на ЕС за емисиите от промишлеността

Европейската комисия призова Унгария да предостави подробности за това как е транспонирала законодателство на ЕС относно емисиите от промишлеността в своето национално законодателство. Новата Директива относно емисиите от промишлеността заменя и актуализира остарелите разпоредби, целящи предотвратяването, намаляването и, доколкото е възможно, премахването на замърсяването, произтичащо от промишлени дейности, и трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 7 януари 2013 г. Тъй като Унгария не спази този срок, на 31 януари 2013 г. ѝ беше изпратено официално уведомително писмо. Впоследствие Комисията изпрати на Унгария мотивирано становище и ако тя не предприеме действия в срок от два месеца, ще бъде сезиран Съдът на ЕС.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел.+32 498 95 3593)

 1. Обществени поръчки: Комисията иска от ИТАЛИЯ да спазва разпоредбите на ЕС

Европейската комисия поиска днес от Италия да прилага правилно правилата на ЕС относно обществените поръчки във връзка с процедура за построяването на нови сгради за съдебната администрация в Бари, чиято прогнозирана стойност е в размер на 350 млн. евро. Италия не спазила правилата на ЕС, приложими за обществените поръчки, тъй като е сметнала, че договорът ще представлява по-скоро лизингово споразумение, отколкото обществена поръчка за строителни работи. По тази причина Комисията счита, че Италия не е изпълнила своите задължения съгласно Директива 93/37/ЕИО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство (приложими към момента на възлагане). Правилата на ЕС за обществените поръчки са изготвени с цел да се гарантира конкуренцията в европейски мащаб, прозрачността и равното третиране, както и най-доброто съотношение качество — цена. Незачитането на тези правила на практика вреди на обществения интерес и пречи на частните икономически оператори да се конкурират за договори за обществени поръчки.

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата за установяване на неизпълнение на задължения. Ако в срок от два месеца не бъдат съобщени мерки за прекратяване на нарушението на правото на ЕС, Комисията може да реши да отнесе въпроса към Съда на Европейския съюз.

За повече информация: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(За повече информация:C. Hughes - тел. +32 2 2964450 – моб. тел. +32 498 964450 2862)

 1. Околна среда: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да подобри оценяването на вятърните паркове

Европейската комисия е загрижена, че Португалия позволява вятърните паркове да бъдат разширявани, преди да бъде направена подходяща оценка на ефекта от разширяването. Проблемът засяга и мрежата от защитени зони „Натура 2000“, което би могло да има сериозни последствия за околната среда и за защитените видове. В опит да накара Португалия да измени своето законодателство, Комисията изпраща мотивирано становище.

Съгласно разпоредбите на Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда проектите, които има вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда, подлежат на оценка, преди да бъдат официално одобрени, а проектите, намиращи се в зоните по „Натура 2000“, трябва да преминат и подходяща оценка в съответствие с Директивата за местообитанията. Понастоящем Португалия нарушава и двете директиви поради нов закон, освобождаващ от оценяване проекти, работата по които се счита за доразвиване на проектите под определен праг. Комисията има опасения, че позволявайки системното разширяване на проекти, които вече са близо до прага, неизбежно ще доведе до евентуално нарушение на законодателството за опазване на човешкото здраве и околната среда.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Данъчно облагане: Европейската комисия иска от ПОРТУГАЛИЯ да преустанови дискриминационното данъчно облагане на чуждестранни дружества

Комисията поиска от Португалия да измени своите данъчни правила за чуждестранни дружества, които са собственост на постоянно пребиваващи в Португалия лица.

Дружества, чието седалище или действително местоположение на управлението не се намират в Португалия, се облагат с корпоративен данък върху дохода, получен в Португалия. Подобно на останалите данъкоплатци, тези дружества могат да се ползват от редица данъчни облекчения. Тези облекчения обаче не се предоставят, ако повече от 25 % от капитала на чуждестранното дружество е собственост на постоянно пребиваващи в Португалия лица.

Европейската комисия счита, че различното данъчно третиране на чуждестранните дружества въз основа на мястото на пребиваване на техните акционери е пречка пред свободното движение на капитали. Искането е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията ще сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Обществени поръчки: Комисията иска от РУМЪНИЯ да спазва разпоредбите на ЕС

Европейската комисия поиска днес от Румъния да се съобрази изцяло с европейските директиви за обществените поръчки. Комисията твърди, че тръжната процедура за строителни работи за подобряване на националния път между Красна и Иаши е проведена в нарушение на Директиви 2004/18/ЕО и 89/665/ЕИО. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е проведена от румънското национално дружество за пътища и автомагистрали въз основа на национален закон, който по-късно бе установено, че е несъвместим с европейските правила за възлагане на обществени поръчки. В резултат на това е липсвала основна информация от обявлението за поръчката и участниците в търга са били лишени от своето пълно право на ефективно обжалване.

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата за установяване на неизпълнение на задължения. Ако в срок от два месеца не бъдат съобщени мерки за прекратяване на нарушението на правото на ЕС, Комисията може да предяви иск срещу Румъния пред Съда на ЕС.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/infringements/cases/index_en.htm

(За повече информация: C. Hughes - тел. +32 2 2964450 – моб. тел. +32 498 964450)

 1. Околна среда: Комисията иска от СЛОВЕНИЯ да подобри управлението на отпадъците и депата за отпадъци

Европейската комисия призовава Словения да подобри управлението на отпадъците на няколко места в град Целе. Едно от тях е депото близо до центъра на града, където е била незаконно изхвърлена силно замърсена с тежки метали почва, изровена от голям изоставен индустриален терен, а друго е депото в близост до Буковжлак. В по-общ план Комисията счита също така, че през 2006 г., по време на строителството на технологичния център в Целе, Словения не е взела достатъчно мерки, за да гарантира, че изкопаната почва и замърсените строителни отпадъцине представляват заплаха за здравето на хората и околната среда. Комисията изпрати мотивирано становище и, ако Словения не предприеме мерки в рамките на два месеца, случаят може да бъде отнесен до Съда на Европейския съюз.

Комисията също така поиска от Словения да гарантира,че нейното законодателство е в съответствие със стандартите на ЕС за оценка на въздействието на инфраструктурни проекти върху околната среда. Словения прие национална система за преглед на проектите, която не съвпадат напълно със стандартите на ЕС, и понятието „разрешение за осъществяване“ също не е напълно съобразено с изискванията на директивата и със съдебната практика на Европейския съд. Изпратено е мотивирано становище и, ако Словения не предприеме действия в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе случая пред Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Право на установяване и свободно движение на услуги: Комисията иска от СЛОВЕНИЯ да зачита разпоредбите на ЕС

Европейската комисия поиска днес от Словения да спазва правилата на ЕС относно правото на свободно установяване и свободно предоставяне на услуги (член 49 и член 56 от Договора за функционирането на ЕС, както и членове 10, 13 и 16 от Директивата за услугите в областта на образованието).

В резултат на започнатите от Комисията процедури за установяване на неизпълнение на задължения, словенското законодателство бе изменено по начин, който да позволява на висши учебни заведения от други държави членки да предлагат своите програми в Словения. Въпреки това, в действащото в момента законодателство се посочва, че е необходимо установяването на специална административна процедура от вторичното законодателство, за да могат висшите учебни заведения от други държави на ЕС да извършват дейност в Словения. Това вторично законодателство все още не е прието, независимо от законовото задължение за неговото въвеждане. На практика това означава, че висши учебни заведения от други държави членки не могат да упражняват своето право да отварят клонове или дъщерни дружества или да предоставят курсове на обучение посредством споразумения за валидиране или франчайзинг, тъй като необходимата правна процедура все още не е налице.

Понеже Словения не е приела критериите и условията за тази административна процедура, Комисията изисква от страната, под формата на мотивирано становище, да предприеме действия за пълното прилагане на разпоредбите на ЕС. Ако в срок от два месеца словенските органи не дадат задоволителен отговор, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm

(За повече информация: C. Hughes - тел. +32 2 2964450 – моб. тел. +32 498 964450 2862)

 1. Околна среда: Комисията иска от ИСПАНИЯ да преразгледа последиците от планираната железопътна линия в Андалусия

Европейската комисия е загрижена, че Испания е разрешила изграждането на високоскоростна железопътна линия, преди да е оценила подобаващо въздействието върху околната среда, което е в противоречие с изискванията на законодателството на ЕС. Проблемът касае един участък от линията, който ще свързва Алмериа и Севиля и ще преминава през една от най-важните области за степните птици в Андалусия. Понастоящем тази област фигурира в списъка на специалните защитени зони и изпълнението на проекта ще доведе до значително влошаване на местообитанието.

През юни 2011 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо по този въпрос и, въпреки че е постигнат известен напредък, Комисията не е убедена, че са взети необходимите мерки за предпазване на областта. Поради тази причина тя изпраща мотивирано становище. Ако в срок от два месеца Испания не предприеме действия за разрешаване на проблема, случаят може да бъде отнесен до Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от ИСПАНИЯ да преустанови дискриминационното данъчно облагане на инвестиции в чуждестранни дружества

Европейската комисия поиска от Испания да измени своите дискриминационни правила за данъчно облагане на чуждестранни дивиденти. Това са дивиденти, предоставяни от чуждестранно дружество на испанско дружество. Данъчното облагане на чуждестранните дивиденти е по-обременяващо в сравнение с облагането на местни дивиденти (т.е. дивиденти, разпределяни от установени в Испания дружества). Така например испанско дружество, което инвестира в чуждестранно дружество, трябва да се съобрази с повече условия (например свързани с обема на дохода и степента на участие на акционерите), отколкото за инвестиция в местно дружество, ако иска да се ползва от данъчно облекчение. В други случаи данъчните облекчения, предвидени за дивидентите с източник в страната, не са налични за чуждестранни дивиденти.

Комисията счита, че този режим е несъвместим с правото на свободно установяване, свободата на предоставяне на услуги, трансграничната доставка на стоки и свободното движение на капитали, предвидени в договорите за ЕС.

Искането е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията ще сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да гарантира, че производителите връщат ДДС на потребителите

Европейската комисия отправи официално искане към Обединеното кралство да измени законодателството си, за да се гарантира, че крайните потребители могат да си получат обратно ДДС при всички възстановявания на разходи от производители за стоки, чиято цена се е понижила и които са закупени чрез трета страна (например шампоан в супермаркет).

Съгласно правилата на ЕС в областта на ДДС, потребителите имат право да получат обратно и заплатения от тях ДДС при възстановяване на разходите за дефектни стоки или стоки, които не отговарят на очакванията на потребителя, или при връщане на стоките от потребителя. Настоящите правила в Обединеното кралство обаче не позволяват на производителите да възстановяват ДДС, платен в момента на покупката.

На 24 май 2012 г. Обединеното кралство обяви намерението си да приведе своите правила в съответствие със законодателството на ЕС, но все още не го е направило. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Обединеното кралство.

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)


Side Bar