Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Oznam

Brusel 14. júna 2013

Členské štáty súhlasili so začatím rokovaní EÚ a USA o obchode a investíciách

Rada svojím dnešným rozhodnutím o smerniciach na rokovania („o mandáte“) vyjadrila súhlas s tým, aby Európska komisia začala formálne bilaterálne rokovania o obchode so Spojenými štátmi americkými. Členské štáty potvrdili myšlienku bilaterálnych rozhovorov, a stanovili tak ciele, ktoré by Komisia mala sledovať počas rokovaní v mene EÚ.

Aký cieľ chce EÚ dosiahnuť počas týchto rokovaní?

Cieľom je zvýšiť objem obchodu a investícií medzi EÚ a USA uvoľnením nevyužitého potenciálu skutočne transatlantického trhu. Podľa očakávaní ma dohoda lepším prístupom na trh USA, väčšou zlučiteľnosťou predpisov EÚ a USA a ich spoluprácou pri vypracúvaní celosvetových noriem priniesť pracovné miesta a rast. Ak by sa podarilo dosiahnuť takúto ambicióznu dohodu, jej vykonanie v plnom rozsahu by podľa očakávaní znamenalo prínos vo výške dodatočných 545 EUR ročne pre priemernú európsku domácnosť a dodatočný rast nášho HDP o 0,5 % až 1 % – alebo 119 miliárd EUR ročne.

Konkrétnejším cieľom bude odstrániť clá a iné prekážky obchodu s tovarom. K cieľom rovnako patrí liberalizácia komerčných služieb, zabezpečenie čo najvyššej ochrany a istoty a zaistenie rovnakých podmienok pre európskych investorov v USA, ako aj posilnenie prístupu na americké trhy s verejným obstarávaním. EÚ sa bude zameriavať hlavne na odstránenie zbytočných regulačných prekážok obchodu, zabezpečenie silnejšej ochrany európskych zemepisných označení a uľahčenie colných formalít a bude sa zaoberať aj pravidlami hospodárskej súťaže.

Základným cieľom bude dosiahnuť udržateľný rozvoj. Naším úsilím bude zabezpečiť, aby dohoda rešpektovala medzinárodné dohovory a normy v oblasti životného prostredia a práce a aby podporovala vysokú úroveň ochrany životného prostredia, pracovníkov a spotrebiteľov. Nebudeme podporovať obchod ani investície za cenu znižovania prísnosti takýchto noriem.

Aké hospodárske prínosy sa očakávajú?

Ambiciózne a komplexné transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií by po vykonaní dohody v plnom rozsahu mohlo znamenať značný hospodársky prínos pre EÚ (119 miliárd EUR) aj pre USA (95 miliárd EUR).

Prínosy pre EÚ a USA by však neboli na úkor zvyšku sveta. Práve naopak. Očakáva sa, že liberalizácia obchodu medzi EÚ a USA bude mať pozitívny vplyv na celosvetový obchod a príjmy a v ďalších krajinách by mohla eventuálne zvýšiť HDP takmer o 100 miliárd EUR. V niektorých prípadoch prinesú úspory nákladov na obchodovanie prospech aj ďalším partnerom, pretože EÚ a USA budú môcť v budúcnosti spolupracovať na zdokonaľovaní pravidiel obchodu a znižovaní vzájomných regulačných rozdielov. Hospodársky význam EÚ a USA bude znamenať aj to, že ich partneri budú mať takisto motiváciu, aby uplatňovali nové transatlantické normy. Prínosy by sa tak mohli rozšíriť do celosvetového hospodárstva charakterizovaného rastúcou vzájomnou závislosťou, a to najmä vzhľadom na čoraz komplexnejšie globálne hodnotové reťazce.

Z našej ekonomickej štúdie (MEMO/13/211)vyplýva, že objem vývozu z EÚ do USA by sa zvýšil o 28 %. Tento podiel zodpovedá dodatočnej hodnote vývozu tovaru a služieb z EÚ vo výške 187 miliárd EUR. Hodnota obchodu EÚ a USA s tretími krajinami by sa takisto zvýšila o viac než 33 miliárd EUR. Celkovo by zvýšený bilaterálny obchod medzi týmito dvoma veľmocami spolu s ich zvýšeným objemom obchodu s ďalšími partnermi predstavoval nárast celkového objemu vývozu z EÚ o 6 % a z USA o 8 %. Pre výrobcov z EÚ by to znamenalo zvýšenie hodnoty predaja tovaru a služieb o 220 miliárd EUR a pre výrobcov z USA o 240 miliárd EUR.

Bude musieť EÚ za cenu dosiahnutia tejto obchodnej dohody obetovať svoje prísne normy?

V žiadnom prípade nie. Naše rokovania o obchode a investíciách vedieme vždy so zreteľom na základný cieľ, ktorým je zabezpečiť prospech pre našu spoločnosť, občanov a podniky udržateľným spôsobom. Inak to nebude ani pri rokovaniach s USA.

Akékoľvek hospodárske prínosy, ktoré by dohoda mohla predstavovať, preto musia rešpektovať naše existujúce prísne normy v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, súkromia a práv spotrebiteľov a pracovníkov. Naša vysoká úroveň ochrany je z rokovaní vylúčená. Naše základné hodnoty nebudú cenou za pokrok z hľadiska posilneného obchodu a investícií, pričom nesmie byť dotknuté právo EÚ regulovať spôsobom, ako uzná vhodné.

Aké sú hlavné prvky mandátu?

V smerniciach na rokovania boli v širokom zmysle stanovené témy a ciele, ktoré sa majú dosiahnuť počas rokovaní. Mandát v zásade tvoria tri hlavné prvky: prístup na trh, zbližovanie v oblasti regulácie a pravidlá obchodu zamerané na riešenie spoločných globálnych výziev.

1) Prístup na trh

Clá: Cieľom dohody je čo najviac sa priblížiť k odstráneniu všetkých ciel uplatňovaných v transatlantickom obchode s priemyselnými a poľnohospodárskymi výrobkami a v prípade najcitlivejších výrobkov uplatňovať osobitné zaobchádzanie. Transatlantické colné bariéry sú momentálne pomerne nízke, pričom sa pohybujú v priemernej výške 5,2 % pre EÚ a 3,5 % pre USA (podľa odhadov WTO). Vzhľadom na rozsah obchodu medzi EÚ a USA však clá ešte stále predstavujú nezanedbateľné náklady.

Pravidlá pôvodu: Cieľom bude zblížiť prístupy EÚ a USA k pravidlám pôvodu v záujme uľahčenia obchodu, pričom sa bude zároveň prihliadať na záujmy výrobcov z EÚ.

Opatrenia na ochranu obchodu: EÚ chce s USA nadviazať pravidelný dialóg o antidumpingových a antisubvenčných opatreniach bez toho, aby bolo dotknuté jej právo na použitie takýchto opatrení v rámci príslušných pravidiel WTO.

Služby: Obe strany by mali otvoriť svoj sektor služieb prinajmenšom do takej miery, ako to už doteraz urobili v prípade iných obchodných dohôd. Súčasne sa budú snažiť otvoriť svoje trhy služieb v nových odvetviach, ako je napríklad odvetvie dopravy. EÚ sa chce takisto uistiť, že európske odborné kvalifikácie sa budú môcť uznávať na druhej strane Atlantiku a že spoločnosti z EÚ a ich dcérske spoločnosti budú schopné prevádzkovať svoju činnosť v USA za rovnakých podmienok ako ich americkí partneri. Kapitoly dohody týkajúce sa služieb a investícií by sa mali zaoberať nižšími úrovňami verejnej správy, ako je federálna.

Investície: Cieľom je dosiahnuť najvyššiu úroveň liberalizácie a ochrany investícií, akú sa obom stranám podarilo doteraz dosiahnuť v rámci iných obchodných dohôd. EÚ bude vychádzať zo skúseností a najlepších postupov členských štátov súvisiacich s ich bilaterálnymi investičnými dohodami. EÚ by do dohody chcela zahrnúť záruky ochrany pred vyvlastnením, pravidlo voľného pohybu finančných prostriedkov, spravodlivého a rovnocenného zaobchádzania a rovnakých podmienok pre spoločnosti z EÚ investujúce v USA. V smerniciach na rokovania je zahrnutá ochrana investícií vrátane urovnávania sporov medzi investorom a štátom. Smernice obsahujú aj príslušné ochranné doložky s cieľom predchádzať zneužívaniu systému a chrániť právo na reguláciu.

Verejné obstarávanie: Európske spoločnosti, ktorých činnosť závisí od zadávania verejných zákaziek, tvoria 25 % HDP EÚ a predstavujú 31 miliónov pracovných miest. Otvorením prístupu na trhy verejného obstarávania na všetkých úrovniach verejnej správy bez diskriminácie európskych spoločností by tak mali vzniknúť významné nové podnikateľské príležitosti. To takisto znamená, že EÚ by sa snažila zvýšiť transparentnosť postupov verejného obstarávania a odstrániť požiadavky na miestny obsah.

2) Regulačné otázky a necolné prekážky: smerom k integrovanejšiemu transatlantickému trhu

Najväčší potenciálny hospodársky prínos týchto rokovaní o obchode a investíciách spočíva práve v oblasti regulácie.

Najzávažnejšou prekážkou obchodu v dnešných transatlantických obchodných vzťahoch nie je clo platené na hranici, ale prekážky obchodu, ktoré vznikajú za hranicou, ako napríklad odlišné bezpečnostné alebo environmentálne normy pre automobily. Výrobcovia, ktorí chcú predávať svoje výrobky na oboch stranách Atlantiku, musia v súčasnosti často zaplatiť dvakrát a dodržať dva rôzne postupy, aby ich výrobky boli schválené. Cieľom tejto obchodnej dohody je znížiť zbytočné náklady a skrátiť omeškania pre spoločnosti a zároveň zachovať vysokú úroveň ochrany zdravia, bezpečnosti, spotrebiteľa a životného prostredia.

V tomto duchu majú obe strany v úmysle uzatvoriť ambicióznu dohodu o sanitárnych, fytosanitárnych (zdravotné a hygienické normy, napríklad v prípade potravinárskych výrobkov), ako aj technických prekážkach obchodu.

Okrem toho sa vyjednávači budú snažiť zaistiť zlučiteľnosť právnych predpisov v špecifických odvetviach, ako je chemický priemysel, automobilový priemysel, IKT, farmaceutický priemysel a iné odvetvia spojené s ochranou zdravia, ako je napríklad výroba zdravotníckych prístrojov.

Potreba zbližovania v oblasti regulácie sa neobmedzuje na obchod s tovarom. Napríklad v súvislosti s finančnými službami by sa počas rokovaní mala zvážiť možnosť vytvoriť spoločné rámce pre prudenciálnu spoluprácu. K tomu, v čom spočívajú najväčšie prekážky, sa vyjadrili zainteresované strany oboch strán.

Vzhľadom na to, že všetky rozdiely v právnych predpisoch nie je možné odstrániť naraz, obe strany plánujú vytvoriť rámec pre „živú dohodu“, ktorá v priebehu času umožní čoraz väčšie zbližovanie právnych predpisov v súlade s vymedzenými cieľmi a lehotami. To umožní odstrániť nielen existujúce prekážky, ale pomôže zabrániť aj vzniku nových v budúcnosti.

3) Riešenie spoločných globálnych výziev a príležitostí v oblasti obchodu 21. storočia

Vzhľadom na rozsah a vplyv transatlantického partnerstva na celosvetové obchodné toky sa vyjednávači budú zaoberať oblasťami, ktoré prekračujú rámec bilaterálneho obchodu a súčasne prispievajú k posilneniu multilaterálneho obchodného systému.

Práva duševného vlastníctva: EÚ aj USA sú odhodlané zachovať a podporovať vysokú úroveň ochrany duševného vlastníctva. Vzhľadom na skutočnosť, že oba systémy fungujú efektívne, zámerom nie je snaha o harmonizáciu, ale stanovenie niekoľkých špecifických oblastí, v rámci ktorých sa budú riešiť rozdiely. V tomto kontexte majú pre európsku stranu osobitný význam zemepisné označenia. Počas rokovaní preto máme v úmysle predložiť niekoľko konkrétnych návrhov, ktorých cieľom bude zabezpečiť primeranú ochranu zemepisných označení.

Obchod a udržateľný rozvoj: Obe strany zamýšľajú spolupracovať v otázkach sociálnych a environmentálnych aspektov obchodu a udržateľného rozvoja, na základe toho, čo už každá z nich dosiahla v rámci platných obchodných dohôd.

Ďalšie výzvy a príležitosti celosvetového významu: S cieľom urobiť z tejto dohody skutočnú dohodu „21. storočia“ zohľadňujúcu vzájomnú previazanosť ekonomík sa obe strany budú zaoberať modernizáciou a zjednodušením obchodných aspektov v oblasti cla a uľahčenia obchodu, hospodárskej súťaže a štátnych podnikov, surovín a energií, malých a stredných podnikov a transparentnosti. To by napríklad zahŕňalo záväzok uskutočňovať konzultácie so zainteresovanými stranami pred tým, než sa zavedú opatrenia, ktoré budú mať vplyv na obchod a investície.

Bol dosiahnutý kompromis v oblasti audiovizuálnych služieb?

Audiovizuálne služby nechceme vylúčiť. Európska komisia nedávno vyzvala zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky k budúcemu vývoju digitálnych médií (IP/13/358). Keďže táto oblasť ešte nepodlieha právnym predpisom EÚ, bolo dohodnuté, že audiovizuálne služby sa momentálne do mandátu nezahrnú. Komisia má však možnosť predložiť Rade dodatočné smernice na rokovania v neskoršom štádiu.

Podľa textu mandátu „Komisia bude v priebehu rokovaní v duchu transparentnosti podávať pravidelné správy Výboru pre obchodnú politiku. Komisia môže podľa zmlúv predložiť Rade odporúčania týkajúce sa prípadných dodatočných smerníc na rokovania o akejkoľvek otázke, pričom sa na ich prijatie uplatňujú tie isté postupy, vrátane pravidiel hlasovania, ako v prípade tohto mandátu.“

Akú úlohu majú v týchto rokovaniach členské štáty a Európsky parlament? Akú úlohu zohráva občianska spoločnosť?

Rada dnes vydala usmernenia pre Komisiu, aby rokovala v mene EÚ. Po skončení rokovaní bude musieť ich výsledok schváliť Európsky parlament aj Rada pred tým, než sa pre EÚ stane záväzným.

To však neznamená, že členské štáty a Parlament sa k rokovaniam nemôžu vyjadriť: Komisia bude udržiavať pravidelné kontakty s členskými štátmi v Rade a zároveň bude o pokroku dosiahnutom v rámci rokovaní informovať Európsky parlament, pričom bude pamätať na to, že práve tieto dve inštitúcie budú mať v súvislosti s celkovou dohodou konečné slovo.

Komisia v súvislosti s touto obchodnou dohodou zabezpečí aj transparentnú komunikáciu so zástupcami občianskej spoločnosti. Toto opatrenie sa však vyváži aj určitým stupňom dôvernosti obchodných rokovaní požadovaným v záujme neohrozenia cieľov tejto dohody, jedným z ktorých je v konečnom dôsledku vytvárať pracovné miesta pre Európanov.

Je text mandátu dostupný verejnosti?

Mandát na rokovania o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií zostáva dokumentom s obmedzeným prístupom, pretože je to potrebné na ochranu záujmov EÚ a na to, aby sa zachovali vysoké šance na uspokojivý výsledok. V pokri tiež žiadny z hráčov neukáže spoluhráčom svoje karty hneď na začiatku: To platí aj v prípade EÚ. Európska komisia však dôkladne zohľadňuje potrebu zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť procesu rokovaní pre európskych občanov (prehľad).

Kedy sa začnú rokovania?

Komisia získala súhlas členských štátov a je pripravená začať rokovania hneď, keď bude pripravená aj americká administratíva. Z praktického hľadiska to znamená, že rokovania sa začnú pravdepodobne pred začiatkom leta.

Ako získam aktuálne informácie o rokovaniach?

Pravidelne aktualizované informácie o rokovaniach možno nájsť na webovej lokalite Komisie. Okrem iného na nej nájdete najnovšie prejavy komisára EÚ pre obchod, pozvánky na podujatia pre zainteresované strany a štúdie o posúdení vplyvu. Pre aktuálne informácie v reálnom čase nás môžete sledovať aj na Twitteri @EU_TTIP_team.

Kde sa dajú nájsť ďalšie informácie o konkrétnych témach?

V často o dohode o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií nájdete odpovede na otázky o rokovaniach v súvislosti s ochranou spotrebiteľa, životného prostredia a zdravia, GMO, hormónmi, filmovým priemyslom, urovnávaním sporov medzi investorom a štátom, ochranou údajov, dauhaským kolom rokovaní a mnoho ďalších.

Na webovej lokalite GR TRADE bola vytvorená osobitná stránka venovaná rokovaniam o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií, ktorá sa bude pravidelne aktualizovať.

Ďalšie informácie

Tlačová konferencia komisára De Guchta o mandáte na rokovania o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií

Webová lokalita venovaná rokovaniam o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu ainvestícií

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/Často kladené otázky o dohode o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií

Záverečná správa pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast (PDF), 11. február 2013

Obchodné vzťahy EÚ a USA

Zasadnutia v rámci dialógu s občianskou spoločnosťou

Kontaktné osoby:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar