Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Tiedote

Bryssel 14. kesäkuuta 2013

Jäsenvaltioilta tuki EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointineuvotteluille

Tänään tehty neuvoston päätös neuvotteluohjeista antaa Euroopan komissiolle valtuutuksen aloittaa viralliset kahdenväliset kauppaneuvottelut Amerikan yhdysvaltojen kanssa. Kahdenvälisille neuvotteluille tukensa antaneet jäsenvaltiot vahvistivat tavoitteet, joihin komission tulee pyrkiä neuvotellessaan EU:n puolesta.

Mikä on EU:n neuvottelutavoite?

Tavoitteena on lisätä kauppaa ja investointeja EU:n ja Yhdysvaltojen välillä vapauttamalla todellisen transatlanttisen markkinapaikan koko potentiaali. Sopimuksen odotetaan lisäävän työpaikkoja ja kasvua, koska se antaa paremman pääsyn Yhdysvaltojen markkinoille, yhdenmukaistaa EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyjä ja viitoittaa tietä maailmanlaajuisille standardeille. Jos näin kunnianhimoinen sopimus saadaan aikaan, EU:n keskimääräiselle kotitaloudelle jäisi vuodessa 545 euroa ylimääräistä rahaa. Täysimääräisesti täytäntöönpannusta sopimuksesta EU:n taloudelle koituva hyöty voisi olla 0,5–1 prosenttia bruttokansantuotteesta eli 119 miljardia euroa vuodessa.

Käytännössä tarkoituksena on poistaa tavaroiden tulleja ja muita kaupan rajoituksia. Tavoitteena on myös vapauttaa kaupallisia palveluja, taata eurooppalaisille investoijille Yhdysvalloissa mahdollisimman korkea suojan taso, varmuus ja tasavertaiset toimintaedellytykset sekä lisätä pääsyä Amerikan julkisten hankintojen markkinoille. EU:lle tärkeimpiä kysymyksiä ovat kauppaa turhaan rajoittavan sääntelyn karsiminen, EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan parantaminen, tullimuodollisuuksien helpottaminen ja kilpailusääntöjen tarkistaminen.

Perimmäisenä tavoitteena on kestävä kehitys. Pyrimme varmistamaan, että sopimuksessa kunnioitetaan kansainvälisiä ympäristöstandardeja ja -sopimuksia sekä työehtosopimuksia ja -normeja sekä edistetään ympäristön, työntekijöiden ja kuluttajien suojelun korkeaa tasoa. Mitään tällaisia standardeja ei aiota heikentää kaupan ja investointien edistämiseksi.

Millaista taloudellista hyötyä on odotettavissa?

Kunnianhimoisesta ja kattavasta transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta, joka on pantu täytäntöön täysimääräisesti, voi koitua merkittäviä taloudellisia hyötyjä EU:lle (119 miljardia euroa vuodessa) ja Yhdysvalloille (95 miljardia euroa vuodessa).

EU:n ja Yhdysvaltojen saama hyöty ei ole pois muulta maailmalta. EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kaupan vapauttamisen ennakoidaan vaikuttavan positiivisesti maailmanlaajuiseen kauppaan ja tuloihin: se voi kasvattaa muun maailman bruttokansantuotetta lähes 100 miljardilla eurolla. Kaupankäynnin kustannusten alenemisesta hyötyvät muutkin kumppanit, kun EU ja Yhdysvallat yhdessä pyrkivät parantamaan kaupankäyntiä koskevia sääntöjä ja vähentämään sääntelyjensä eroja. Koska EU:lla ja Yhdysvalloilla on paljon taloudellista painoarvoa, myös niiden kumppaneiden kannattaa ottaa käyttöön uudet transatlanttiset standardit. Näin hyöty voi levitä kaikkialle maailmantalouteen, jonka osapuolet ovat yhä enemmän toisistaan riippuvaisia – erityisesti globaalien arvoketjujen monimutkaistuessa entisestään.

Taloudellinen tutkimuksemme (MEMO/13/211) osoittaa, että EU:n vienti Yhdysvaltoihin voisi kasvaa 28 prosenttia, mikä vastaa EU:n tavaroiden ja palvelujen viennissä 187:ää miljardia euroa. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa muualle maailmaan voisi kasvaa yli 33 miljardia euroa. EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kahdenvälisen kaupan kasvu yhdessä muiden kumppaneiden kanssa käytävän kaupan kasvun kanssa lisäisi EU:n vientiä 6 prosenttia ja Yhdysvaltojen vientiä 8 prosenttia. Toisin sanoen tavaroiden ja palvelujen myynnistä koituisi EU:n tuottajille ylimääräiset 220 miljardia euroa ja Yhdysvaltojen tuottajille ylimääräiset 240 miljardia euroa.

Onko EU:n uhrattava korkeat standardinsa kauppasopimuksen aikaansaamiseksi?

Ei missään tapauksessa. EU käy aina kauppa- ja investointineuvottelunsa pitäen tärkeimpänä tavoitteenaan, että yhteiskunnalle, kansalaisille ja yrityksille saadaan hyötyä kestävällä tavalla. Tämä pätee myös Yhdysvaltojen kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Sen vuoksi sopimuksesta saatava taloudellinen hyöty ei saa toteutua ympäristön, terveyden, turvallisuuden ja yksityisyydensuojan sekä kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksien aloilla nykyisin noudatettavien korkeatasoisten standardiemme kustannuksella. Euroopassa saavutetusta korkeasta suojelun tasosta ei neuvotella. Kaupan ja investointien lisääntymisenä näkyvä edistys ei saa rikkoa perusarvojamme eikä rajoittaa oikeuttamme säännellä näitä kysymyksiä haluamallamme tasolla.

Millainen on valtuutuksen sisältö?

Neuvotteluohjeissa esitetään hyvin laajasti aiheet ja tavoitteet, joihin neuvotteluissa tulee päästä. Valtuutus koskee kolmea osa-aluetta: markkinoillepääsy, sääntelyn lähentäminen ja kauppasäännöt maailmanlaajuista kauppaa koskevien yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi.

1) Markkinoillepääsy

Tullit: Sopimuksella pyritään poistamaan mahdollisuuksien mukaan kaikki transatlanttisen kaupan teollisuus- ja maataloustuotteiden tullit, joskin kaikkein herkimmille tuotteille myönnetään erityiskohtelu. Transatlanttiset tulliesteet ovat tällä hetkellä verrattain matalat, keskimäärin 5,2 prosenttia EU:ssa ja 3,5 prosenttia USA:ssa (WTO:n arvio). EU:n ja Yhdysvaltain välisen kaupan laajuus huomioon ottaen tulleista aiheutuu kuitenkin edelleen huomattavia kustannuksia.

Alkuperäsäännöt: Tavoitteena on kaupan helpottamiseksi sovittaa yhteen EU:n ja Yhdysvaltojen lähestymistavat, jotka liittyvät alkuperäsääntöihin – EU:n tuottajien edut huomioon ottaen.

Kaupan suojatoimenpiteet: EU haluaa keskustella Yhdysvaltojen kanssa säännöllisesti polkumyyntitoimenpiteistä ja tukien vastaisista toimenpiteistä ilman, että kuitenkaan rajoitetaan sen oikeutta käyttää tällaisia toimenpiteitä WTO:n sääntöjen mukaisesti.

Palvelut: Molempien osapuolten olisi avattava palvelusektoriaan vähintään yhtä paljon kuin ne ovat tähän asti tehneet muiden kauppasopimusten puitteissa. Samaan aikaan molemmat osapuolet pyrkivät avaamaan omia palvelumarkkinoitaan uusille aloille, kuten liikenteeseen. EU haluaa myös varmistaa, että eurooppalaiset ammattitutkinnot voidaan tunnustaa Yhdysvalloissa ja että EU:n yritykset tytäryhtiöineen voivat toimia Yhdysvalloissa samoin edellytyksin kuin amerikkalaisetkin yritykset. Sekä palveluja että investointeja koskevissa sopimuksen luvuissa käsitellään myös liittovaltiota alempaa tasoa.

Investoinnit: Tavoitteena on saavuttaa korkein osapuolten tähänastisissa sopimuksissaan neuvottelema vapauttamisen ja investointisuojan taso. EU hyödyntää jäsenvaltioiden kahdenvälisiin investointisopimuksiin liittyviä kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. EU haluaa sisällyttää sopimukseen Yhdysvaltoihin investoiviin eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavan säännön varojen vapaasta siirrosta. Samoin EU haluaa siihen takeet suojasta pakkolunastusta vastaan sekä kohtuullisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta ja tasapuolisista toimintaedellytyksistä. Neuvotteluohjeet kattavat investointien suojan, mukaan lukien investoijien ja valtion välinen riitojenratkaisumenettely. Sopimukseen sisällytetään suojalausekkeet järjestelmän väärinkäytön estämiseksi ja sääntelyoikeuden suojaamiseksi.

Julkiset hankinnat: Eurooppalaisten yritysten, joiden liiketoiminta riippuu julkisista hankinnoista, osuus EU:n bruttokansantuotteesta on 25 prosenttia, ja ne tarjoavat 31 miljoonaa työpaikkaa. Niinpä uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy merkittävästi, jos kaikilla hallinnon tasoilla annetaan julkisten hankintojen markkinoille vapaa pääsy eurooppalaisia yrityksiä syrjimättä. Tämä tarkoittaa myös, että EU pyrkii parantamaan tarjouskilpailujen avoimuutta ja karsimaan paikallisia sisältövaatimuksia.

2) Sääntelyyn liittyvät kysymykset ja tullien ulkopuoliset kaupanesteet: tavoitteena yhtenäisempi transatlanttinen markkina-alue

Juuri sääntelyn alalla kauppa- ja investointineuvottelut tarjoavat suurimman potentiaalisen taloudellisen hyödyn.

Merkittävin kaupaneste nykyisissä transatlanttisissa kauppasuhteissa eivät ole tullitariffit, vaan ns. rajantakaiset kaupan esteet, esimerkiksi autojen erilaiset turvallisuus- ja ympäristönormit. Tällä hetkellä tuottajat, jotka haluavat myydä tuotteitaan Atlantin molemmin puolin, joutuvat usein maksamaan kahdesti ja noudattamaan kahta eri menettelyä ennen kuin saavat hyväksynnän tuotteilleen. Kauppasopimuksen tavoitteena on vähentää tarpeettomia kustannuksia ja viivästyksiä ja samalla säilyttää korkeatasoinen terveyden, turvallisuuden, kuluttajien ja ympäristön suojelu.

Osapuolet aikovatkin neuvotella kunnianhimoisen sopimuksen, joka koskee terveys- ja kasvinsuojelutoimia (esimerkiksi elintarvikkeille asetettavat terveys- ja hygieniavaatimukset) sekä kaupan teknisiä esteitä.

Lisäksi neuvottelijat pyrkivät sovittamaan sääntelyä yhteen eri aloilla, kuten kemian- ja autoteollisuudessa, tieto- ja viestintäteknologian alalla sekä lääketeollisuudessa ja muilla terveyden aloilla (esimerkiksi lääkinnälliset laitteet).

Sääntelyn lähentäminen ei koske ainoastaan tavaroiden kauppaa. Neuvotteluissa olisi esimerkiksi rahoituspalvelujen osalta pohdittava yhteisten puitteiden luomista toiminnan vakauden valvonnan alalla tehtävälle yhteistyölle. Kummankin osapuolen sidosryhmiltä on saatu tietoa siitä, missä kaikkein merkittävimmät esteet piilevät.

Koska kaikkia sääntelyn eroavuuksia ei voida poistaa yhdellä kertaa, osapuolet pyrkivät dynaamiseen sopimukseen, joka mahdollistaa sääntelyn lähentämisen asteittain ennalta määriteltyjen tavoitteiden ja määräaikojen puitteissa. Näin nykyiset esteet voidaan poistaa ja samalla estää uusien muodostumista.

3) Yhteiset maailmankaupan haasteet ja mahdollisuudet 2000-luvulla

Koska transatlanttinen kumppanuus on mittasuhteiltaan huomattava ja sillä on vaikutuksia maailmanlaajuisiin kauppavirtoihin, neuvottelijat käsittelevät myös aloja, jotka menevät kahdenvälistä kauppaa pidemmälle ja vahvistavat monenvälistä kauppajärjestelmää.

Teollis- ja tekijänoikeudet: Sekä EU että Yhdysvallat ovat sitoutuneet säilyttämään korkeatasoisen teollis- ja tekijänoikeuksien suojan ja edistämään sitä. Koska molempien osapuolten järjestelmät ovat tehokkaita, niitä ei aiota yhdenmukaistaa, vaan tavoitteena on kartoittaa tiettyjä erityiskysymyksiä, joissa eroihin on syytä puuttua. EU:n kannalta erityisen tärkeä aihe ovat maantieteelliset merkinnät. Sen vuoksi aiomme esittää neuvotteluissa ehdotuksia maantieteellisten merkintöjen asianmukaisen suojan varmistamiseksi.

Kauppa ja kestävä kehitys: Osapuolet aikovat yhdessä käsitellä kaupan sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia sekä kestävää kehitystä sen pohjalta, mitä kumpikin osapuoli on jo neuvotellut nykyisissä kauppasopimuksissaan.

Muita yleisesti tärkeitä haasteita ja mahdollisuuksia: Molempien osapuolten tavoitteena on tehdä sopimuksesta todellinen 2000-luvun sopimus, jossa otetaan huomioon talouksien keskinäinen riippuvuus. Niinpä ne aikovat ajantasaistaa ja yksinkertaistaa sellaisia kauppaan liittyviä näkökohtia, jotka liittyvät tullien ja kaupan helpottamiseen, kilpailuun, valtionyhtiöihin, raaka-aineisiin, energiaan, pk-yrityksiin ja avoimuuteen. Tässä yhteydessä voidaan esimerkiksi asettaa velvollisuus kuulla sidosryhmiä ennen sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, jotka vaikuttavat kauppaan ja investointeihin.

Millainen kompromissi tehtiin audiovisuaalisten palvelujen osalta?

Audiovisuaalisia palveluja koskevaa kysymystä ei ole vielä käsitelty loppuun. Euroopan komissio on hiljattain pyytänyt sidosryhmiä esittämään näkemyksiään digitaalisen median tulevaisuudesta (IP/13/358). Koska EU:ssa ei vielä ole tämän alan lainsäädäntöä, se on suostunut jättämään audiovisuaaliset palvelut neuvotteluvaltuutuksen ulkopuolelle. Komissio voi kuitenkin pyytää neuvostolta myöhemmin lisää neuvotteluohjeita.

Valtuutuksen mukaan komissio tiedottaa avoimuuden varmistamiseksi neuvottelujen edistymisestä säännöllisesti kauppapoliittiselle komitealle. Komissio voi perussopimusten mukaisesti antaa neuvostolle suosituksia mitä tahansa aihetta koskevista lisäneuvotteluohjeista, joita koskevat samat hyväksymismenettelyt, äänestyssäännöt mukaan luettuina, kuin tämän valtuutuksen osalta.

Mikä on jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin rooli näissä neuvotteluissa? Entä kansalaisyhteiskunnan?

Neuvosto antoi tänään neuvotteluohjeet komissiolle, joka käy neuvottelut EU:n puolesta. Lopullisen neuvottelutuloksen on saatava Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntä ennen kuin siitä tulee EU:ssa sitova.

Jäsenvaltiot ja parlamentti saavat kuitenkin äänensä kuuluville myös neuvottelujen aikana. Komissio on neuvoston kautta säännöllisesti yhteydessä jäsenvaltioihin ja pitää Euroopan parlamentin ajan tasalla neuvottelujen edistymisestä – sanovathan nämä toimielimet lopputuloksesta viimeisen sanan.

Komissio kommunikoi kauppasopimuksesta avoimesti myös kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Kauppaneuvotteluissa on kuitenkin säilytettävä tietty luottamuksellisuus, jotteivät EU:n tavoitteet vaarannu – onhan tavoitteena luoda työpaikkoja eurooppalaisille.

Onko valtuutusteksti julkisesti saatavilla?

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskeva neuvotteluvaltuutus on jakelultaan rajoitettu asiakirja, jotta EU:n edut voidaan suojata ja mahdollisuudet tyydyttävän lopputuloksen saavuttamiseen ovat mahdollisimman suuret. Yksikään osapuoli ei paljasta koko strategiaansa heti neuvottelujen alussa, ei myöskään EU. Euroopan komissio on kuitenkin hyvin tietoinen siitä, että neuvotteluprosessin on oltava Euroopan kansalaisille mahdollisimman avoin (tietosivu (englanniksi)).

Milloin neuvottelut alkavat?

Jäsenvaltiot ovat nyt näyttäneet komissiolle vihreää valoa, ja komissio on valmis aloittamaan neuvottelut heti kuin Yhdysvaltojen viranomaiset ovat siihen valmiita. Käytännössä viralliset neuvottelut päästäneen aloittamaan ennen kesää.

Mistä saan tietoa neuvottelujen kulusta?

Neuvotteluja koskevaa tietoa päivitetään säännöllisesti komission verkkosivulle. Verkkosivulla voi tutustua EU:n kauppakomissaarin tuoreimpiin puheisiin, ja siellä on kutsuja sidosryhmien tapahtumiin ja linkkejä vaikutustutkimuksiin. Meitä voi myös seurata Twitterissä: @EU_TTIP_team.

Mistä löydän tarkempaa tietoa tietyistä aiheista?

Transatlanttista kauppa- ja investointisopimusta koskevalla kysymyksiä ja vastauksia -sivulla käsitellään muun muassa kuluttajien, ympäristön ja terveyden suojelemista, muuntogeenisiä organismeja, hormoneja, elokuvateollisuutta, investoijien ja valtion välistä riitojenratkaisumenettelyä, yksityisyydensuojaa, Dohan kierrosta jne.

Komission kauppapolitiikan verkkosivulle on luotu transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskeville neuvotteluille oma sivunsa, jota päivitetään säännöllisesti.

Lisätietoa

Komissaari De Guchtin lehdistötilaisuus transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskevasta neuvotteluvaltuutuksesta

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskevien neuvottelujen internetsivu

Usein kysyttyä transatlanttisesta kauppa- ja investointisopimuksesta

Työpaikkoja ja kasvua käsittelevän korkean tason työryhmän loppuraportti (PDF), 11.2.2013

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteet

Kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää vuoropuhelua koskevat kokoukset

Yhteyshenkilöt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar