Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ενημερωτικό σημειωμα

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2013

Τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις διαπραγματεύσεις εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ

Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγιών διαπραγμάτευσης («εντολή») δίνει το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει επίσημες διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα κράτη μέλη, ασπαζόμενα τη ιδέα διμερών συνομιλιών, καθορίζουν τους στόχους που θα πρέπει να επιδιώξει η Επιτροπή κατά τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της ΕΕ.

Ποιος είναι ο στόχος της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις αυτές;

Στόχος είναι η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ με την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού μιας πραγματικής διατλαντικής αγοράς. Με τη συμφωνία αναμένεται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη με τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά των ΗΠΑ, με την επίτευξη μεγαλύτερης κανονιστικής συμβατότητας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και με το άνοιγμα του δρόμου για τη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων. Εάν επιτευχθεί η σύναψη μιας τόσο φιλόδοξης συμφωνίας, αναμένεται ότι το εισόδημα του μέσου ευρωπαϊκού νοικοκυριού θα αυξηθεί ετησίως κατά 545 ευρώ, ενώ η οικονομία μας θα μπορούσε να ενισχυθεί κατά 0,5 % έως 1 % του ΑΕγχΠ ή κατά 119 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μετά την πλήρη εφαρμογή της.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος θα είναι να καταργηθούν οι δασμοί και άλλοι περιορισμοί για το εμπόριο αγαθών. Άλλοι στόχοι είναι η απελευθέρωση των εμπορικών υπηρεσιών, η παροχή της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας, η ασφάλεια και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους ευρωπαίους επενδυτές στις ΗΠΑ, καθώς και η αύξηση της πρόσβασης στις αμερικανικές αγορές δημοσίων συμβάσεων. Η κατάργηση των περιττών κανονιστικών περιορισμών για το εμπόριο αποτελεί θεμελιώδες θέμα για την ΕΕ, όπως είναι και η ισχυρότερη προστασία των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, η διευκόλυνση των τελωνειακών διατυπώσεων και η εξέταση των κανόνων ανταγωνισμού.

Η βιώσιμη ανάπτυξη θα αποτελεί τον απώτερο στόχο. Στόχος μας είναι να εξασφαλιστεί ότι η συμφωνία σέβεται τις διεθνείς περιβαλλοντικές και εργασιακές συμφωνίες και πρότυπα και προωθεί υψηλά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασίας και των καταναλωτών. Δεν θα ενθαρρύνουμε το εμπόριο ή τις επενδύσεις, υποβαθμίζοντας τα εν λόγω πρότυπα.

Ποια είναι τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη;

Μια φιλόδοξη και συνολική διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη για την ΕΕ (119 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως) και για τις ΗΠΑ (95 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως), μόλις η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως.

Τα οφέλη για την ΕΕ και τις ΗΠΑ δεν θα είναι εις βάρος της αλλοδαπής. Αντίθετα, η απελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες συναλλαγές και έσοδα, αυξάνοντας ενδεχομένως το ΑΕγχΠ του υπόλοιπου κόσμου έως σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιες από τις μειώσεις που επιτεύχθηκαν στο κόστος των συναλλαγών θα ωφελήσουν επίσης και άλλους εταίρους, επειδή η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα μπορέσουν να συνεργαστούν με στόχο τη θέσπιση καλύτερων εμπορικών κανόνων και λιγότερο ρυθμιστικών αποκλίσεων μεταξύ τους στο μέλλον. Η οικονομική σημασία της ΕΕ και των ΗΠΑ θα σημαίνει ότι οι εταίροι τους θα έχουν επίσης ένα κίνητρο για να προσαρμοστούν στα νέα διατλαντικά πρότυπα. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα να εξαπλωθούν τα κέρδη σε ολόκληρη την ολοένα και πιο αλληλοεξαρτώμενη παγκόσμια οικονομία, ιδίως λόγω της ολοένα μεγαλύτερης πολυπλοκότητας των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας.

Η οικονομική μας μελέτη (MEMO/13/211) δείχνει ότι οι εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ θα αυξηθούν κατά 28 %, ποσοστό ισοδύναμο με πρόσθετες εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ αξίας 187 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το εμπόριο της ΕΕ και των ΗΠΑ με τον υπόλοιπο κόσμο θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί έως και άνω των 33 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, οι πρόσθετες διμερείς εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο μερών, σε συνδυασμό με την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με άλλους εταίρους, θα ισοδυναμούσαν με αύξηση κατά 6 % των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ και κατά 8 % των εξαγωγών των ΗΠΑ. Αυτό θα σήμαινε αύξηση των πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών κατά 220 δισεκατομμύρια ευρώ και 240 δισεκατομμύρια ευρώ για τους παραγωγούς με έδρα την ΕΕ και τις ΗΠΑ αντίστοιχα.

Θα πρέπει η ΕΕ να θυσιάσει τα υψηλά της πρότυπα για να συναφθεί αυτή η εμπορική συμφωνία;

Όχι, σίγουρα όχι. Οι διαπραγματεύσεις μας για το εμπόριο και τις επενδύσεις διεξάγονται πάντα με πρωτεύοντα στόχο να αποφέρουν με βιώσιμο τρόπο οφέλη στις κοινωνίες, στους πολίτες και στις εταιρείες μας. Αυτό θα ισχύει και στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από τα οικονομικά κέρδη που θα μπορούσε να προσφέρει η συμφωνία, πρέπει να σεβαστούμε τα υφιστάμενα υψηλά πρότυπα στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των εργαζομένων. Τα υψηλά μας επίπεδα προστασίας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων δεν θα αποβεί εις βάρος των θεμελιωδών αξιών μας και δεν πρέπει να θίγει το δικαίωμά μας να θεσπίζουμε ρυθμίσεις με τον τρόπο τον οποίο η ΕΕ κρίνει κατάλληλο.

Ποια είναι τα κύρια στοιχεία της εντολής;

Οι διαπραγματευτικές οδηγίες καθορίζουν σε πολύ γενικές γραμμές τα θέματα και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν κατά τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν ουσιαστικά τρία βασικά στοιχεία στην εντολή: πρόσβαση στις αγορές, κανονιστική σύγκλιση και εμπορικοί κανόνες για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε διεθνές επίπεδο.

1) Πρόσβαση στην αγορά

Δασμοί: στόχος της συμφωνίας είναι να καταργήσουμε, αν είναι δυνατόν πλήρως όλους τους δασμούς στις διατλαντικές συναλλαγές βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων, ενώ τα πιο ευαίσθητα προϊόντα θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης. Οι δασμολογικοί φραγμοί στο διατλαντικό εμπόριο είναι σήμερα σχετικά χαμηλού επιπέδου, με μέσο όρο 5,2 % για την ΕΕ και 3,5 % για τις ΗΠΑ (εκτιμήσεις του ΠΟΕ). Ωστόσο, δεδομένου του μεγέθους των συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, οι δασμοί εξακολουθούν να επιβάλλουν κόστος που δεν είναι αμελητέο.

Οι κανόνες καταγωγής: ο στόχος θα είναι να συμφιλιωθούν οι προσεγγίσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ.

Μέτρα εμπορικής άμυνας: η ΕΕ επιθυμεί να καθιερώσει τακτικό διάλογο σχετικά με μέτρα αντιντάμπινγκ και μέτρα κατά των επιδοτήσεων με τις ΗΠΑ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της να κάνει χρήση των εν λόγω μέτρων στα πλαίσια των σχετικών κανόνων του ΠΟΕ.

Υπηρεσίες: και οι δύο πλευρές πρέπει να ανοίξουν τους τομείς υπηρεσιών τους τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό όπως έχουν κάνει και στο πλαίσιο άλλων εμπορικών συμφωνιών μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, και οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν να ανοίξουν τις αγορές τους υπηρεσιών σε νέους τομείς, όπως στον τομέα των μεταφορών. Επίσης, η ΕΕ επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκοί τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης θα μπορούν να αναγνωριστούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ότι οι εταιρείες της ΕΕ και οι θυγατρικές τους εταιρείες θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και οι αμερικανικές εγχώριες εταιρείες. Και τα δύο κεφάλαια της συμφωνίας που αφορούν τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις θα πρέπει να εξετάσουν το επίπεδο διακυβέρνησης στα ομόσπονδα κράτη.

Επενδύσεις: ο στόχος είναι να επιτευχθούν τα υψηλότερα επίπεδα απελευθέρωσης και προστασίας των επενδύσεων τα οποία έχουν διαπραγματευθεί έως σήμερα σε άλλες εμπορικές συμφωνίες και οι δύο πλευρές. Η ΕΕ θα βασιστεί στην πείρα των κρατών μελών και σε βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις διμερείς συμφωνίες τους για τις επενδύσεις. Η ΕΕ θα ήθελε να συμπεριληφθούν στη συμφωνία εγγυήσεις για την προστασία από απαλλοτρίωση, που αποτελεί κανόνα για την ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων, τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση και τους ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ που επενδύουν στις ΗΠΑ. Η προστασία των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους, καλύπτεται από την οδηγία διαπραγμάτευσης. Περιλαμβάνονται σχετικές εγγυήσεις ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση του συστήματος και να διασφαλίζεται το δικαίωμα ρύθμισης.

Δημόσιες συμβάσεις: οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα εξαρτάται από δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν το 25 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ και αντιστοιχούν σε 31 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, αναμένεται να δημιουργηθούν σημαντικές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες με το άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης, χωρίς διακρίσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η ΕΕ θα έχει ως στόχο να αυξηθεί η διαφάνεια στις διαδικασίες υποβολής προσφορών και να απαλλαγεί από απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου.

2) Κανονιστικά θέματα και μη δασμολογικοί φραγμοί: προς μια πιο ολοκληρωμένη διατλαντική αγορά

Το υψηλότερο δυνητικά οικονομικό όφελος αυτών των εμπορικών και επενδυτικών διαπραγματεύσεων έγκειται στον τομέα των ρυθμιστικών θεμάτων.

Στη σημερινή διατλαντική εμπορική σχέση, το πιο σημαντικό εμπόδιο στις εμπορικές συναλλαγές δεν είναι οι δασμοί που καταβάλλονται στα τελωνεία, αλλά τα επονομαζόμενα «πέρα από τα σύνορα» εμπόδια στο εμπόριο, όπως είναι τα διαφορετικά πρότυπα ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος για τα αυτοκίνητα. Σήμερα, οι παραγωγοί που επιθυμούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού πρέπει συχνά να πληρώνουν και να συμμορφώνονται με διαδικασίες δύο φορές για την έγκριση των προϊόντων τους. Στόχος αυτής της εμπορικής συμφωνίας είναι η μείωση του περιττού κόστους και των καθυστερήσεων για τις επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα για την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Υπό αυτό το πνεύμα, και οι δύο πλευρές έχουν ως στόχο να διαπραγματευθούν μια φιλόδοξη συμφωνία για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά (πρότυπα υγείας και υγιεινής, για παράδειγμα για τα τρόφιμα), καθώς και τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο.

Επιπλέον, οι διαπραγματευτές θα εργαστούν για τη συμβατότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων σε συγκεκριμένους τομείς, όπως τα χημικά προϊόντα, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ΤΠΕ, ο φαρμακευτικός και άλλοι τομείς της υγείας, όπως οι ιατρικές συσκευές.

Η ανάγκη για σύγκλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων δεν περιορίζεται στη διακίνηση των εμπορευμάτων. Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, στις διαπραγματεύσεις πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας κοινών πλαισίων μιας μετριοπαθούς συνεργασίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και από τις δύο πλευρές παρείχαν οδηγίες σχετικά με το πού βρίσκονται τα πιο σημαντικά εμπόδια.

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν ταυτόχρονα όλες οι ρυθμιστικές αποκλίσεις, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια «δυναμική συμφωνία», η οποία να επιτρέπει την προοδευτικά μεγαλύτερη ρυθμιστική σύγκλιση με την πάροδο του χρόνου με βάση καθορισμένους στόχους και προθεσμίες. Αυτό θα καταστήσει δυνατό όχι μόνο να εξαλειφθούν τα υφιστάμενα εμπόδια αλλά και να αποφευχθεί η δημιουργία νέων στο μέλλον.

3) Η αντιμετώπιση κοινών παγκόσμιων εμπορικών προκλήσεων και ευκαιριών στον 21ο αιώνα

Με βάση το μέγεθος και τον αντίκτυπο της διατλαντικής εταιρικής σχέσης στις παγκόσμιες εμπορικές ροές, οι διαπραγματευτές θα εξετάσουν τομείς που υπερβαίνουν τις διμερείς συναλλαγές και συμβάλλουν, επίσης, στην ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: Τόσο η ΕΕ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί για τη διατήρηση και την προώθηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Δεδομένης της αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων συστημάτων τους, η πρόθεση δεν είναι να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εναρμόνιση, αλλά να εντοπιστούν ορισμένα ειδικά ζητήματα στις περιπτώσεις που θα αντιμετωπιστούν αποκλίσεις. Από την πλευρά της ΕΕ, οι γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) έχουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σκοπεύουμε, συνεπώς, να παρουσιάσουμε συγκεκριμένες ιδέες για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των ΓΕ.

Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη: και οι δύο πλευρές προτίθενται να συνεργαστούν όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές του εμπορίου και της αειφόρου ανάπτυξης, με βάση αυτά που κάθε πλευρά έχει ήδη διαπραγματευθεί σε υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες.

Άλλες παγκοσμίως σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες: για να καταστεί η συμφωνία αυτή μια πραγματική συμφωνία του «21ο αιώνα», λαμβάνοντας υπόψη τη συνύφανση των οικονομιών, και οι δύο πλευρές πρέπει να επιληφθούν του εκσυγχρονισμού και της απλούστευσης των σχετικών με το εμπόριο πτυχών των δασμών και της διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών, του ανταγωνισμού και των κρατικών επιχειρήσεων, των πρώτες υλών και της ενέργειας, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της διαφάνειας. Αυτό θα περιελάμβανε, για παράδειγμα, τη δέσμευση να πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από τη θέσπιση μέτρων που έχουν αντίκτυπο στο εμπόριο και τις επενδύσεις.

Ποιος συμβιβασμός επιτεύχθηκε για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες;

Δεν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε πρόσφατα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το μέλλον των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης (IP/13/358). Δεδομένου ότι η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα αυτό πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες δεν αποτελούν επί του παρόντος μέρος της εντολής, αλλά ότι η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να επανέλθει στο Συμβούλιο με συμπληρωματικές οδηγίες διαπραγμάτευσης σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σύμφωνα με το κείμενο της εντολής, «Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαφάνειας, θα υποβάλλει τακτικά αναφορά στην επιτροπή για την πολιτική εμπορίου σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τις Συνθήκες, μπορεί να υποβάλει συστάσεις στο Συμβούλιο σχετικά με πιθανές συμπληρωματικές διαπραγματευτικές οδηγίες για το θέμα αυτό, με τις ίδιες διαδικασίες έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ψηφοφορίας, όπως και για την παρούσα εντιολή».

Ποιος είναι ο ρόλος των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις αυτές; Τι προβλέπεται για την κοινωνία των πολιτών;

Το Συμβούλιο έδωσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές στην Επιτροπή να διαπραγματευθεί εξ ονόματος της ΕΕ. Όταν τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, πριν καταστούν δεσμευτικά για την ΕΕ.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο δεν έχουν λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων: η Επιτροπή θα βρίσκεται σε τακτική επαφή με τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο και θα τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί είναι οι αρμόδιοι που θα έχουν τον τελικό λόγο σχετικά με τη συνολική συμφωνία.

Επίσης, η Επιτροπή θα επικοινωνεί με διαφανή τρόπο με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την παρούσα εμπορική συμφωνία. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να είναι σε ισορροπία με ένα ορισμένο επίπεδο εμπιστευτικότητας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, η οποία είναι αναγκαία για να μην τεθεί σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων της ΕΕ στην παρούσα συμφωνία, η οποία τελικά, αναμένεται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους.

Είναι δημοσίως διαθέσιμο το κείμενο της εντολής;

Η εντολή διαπραγμάτευσης για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διατλαντική εταιρική σχέση στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων παραμένει ένα εμπιστευτικό έγγραφο, πράγμα που είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ και για να έχουμε την ευκαιρία να επιτύχουμε υψηλό ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Όταν αρχίζει κανείς ένα παιχνίδι, δεν ξεκινά αποκαλύπτοντας από την αρχή ολόκληρη τη στρατηγική του στον ομόλογό του: αυτό ισχύει και για την ΕΕ. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ανάγκη να καταστεί η διαπραγματευτική διαδικασία όσο το δυνατόν πιο διαφανής για τους ευρωπαίους πολίτες (factsheet).

Πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις;

Η Επιτροπή έχει λάβει τώρα το πράσινο φως από τα κράτη μέλη και είναι έτοιμη να αρχίσει διαπραγματεύσεις μόλις θα είναι έτοιμη η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι επίσημες διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα πριν από το καλοκαίρι.

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι σχετικά με τις διαπραγματεύσεις;

Οι πληροφορίες που αφορούν τις διαπραγματεύσεις επικαιροποιούνται τακτικά στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες ομιλίες του επιτρόπου της ΕΕ που είναι αρμόδιος για θέματα εμπορίου, τις προσκλήσεις σε εκδηλώσεις των ενδιαφερομένων και τις μελέτες επιπτώσεων. Για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε επίσης να μας ακολουθείτε στο Twitter @EU_TTIP_team.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ειδικά θέματα;

Στη δημοσίευση Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διατλαντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων υπάρχουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τους καταναλωτές, το περιβάλλον και την προστασία της υγείας, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τις ορμόνες, τη βιομηχανία του κινηματογράφου, την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους, τα δεδομένα της ιδιωτικής ζωής, τον αναπτυξιακό γύρο της Ντόχα και πολλά περισσότερα.

Μια ειδική σελίδα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις TTIP δημιουργήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της ΓΔ TRADE και θα ενημερώνεται τακτικά.

Για περισσότερες πληροφορίες

Συνέντευξη τύπου του επιτρόπου, κ. De Gucht, σχετικά με την εντολή TTIP

Διαδικτυακός τόπος για τις διαπραγματεύσεις TTIP

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διατλαντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων

Τελική έκθεση της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για την απασχόληση και την ανάπτυξη (PDF), 11 Φεβρουαρίου 2013

Η εμπορική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ

Συνεδριάσεις διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar