Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Memo

Brusel 14. června 2013

Členské státy vyslovily podporu jednáním o obchodu a investicích mezi EU a USA

Dnešní rozhodnutí Rady o směrnicích pro jednání (tzv. „mandátu“) dává Evropské komisi zelenou k zahájení oficiálních dvoustranných obchodních jednání se Spojenými státy americkými. Členské státy se ztotožnily s myšlenkou dvoustranných rozhovorů a stanovily cíle, které by Komise měla při jednáních jménem EU sledovat.

Co je cílem EU při těchto jednáních?

Cílem je zvýšit objem obchodu a investic mezi EU a USA tím, že se využije potenciál skutečně transatlantického trhu. Očekává se, že dohoda přinese nová pracovní místa a růst díky tomu, že poskytne lepší přístup na trh USA, zajistí větší soulad mezi předpisy EU a USA a připraví půdu pro vytvoření celosvětových norem. Jestliže se podaří tak ambiciózní dohodu uzavřít, podle odhadů to průměrné evropské domácnosti ročně přinese navíc přibližně 545 EUR a v hospodářství se promítne přírůstek 0,5 % až 1 % HDP, neboli 119 miliard EUR ročně poté, co se dohoda začne plně uplatňovat.

Zcela konkrétním cílem je odstranit cla a další omezení obchodu se zbožím. Mezi další cíle patří uvolnění komerčních služeb, zajištění maximální možné ochrany, jistoty a rovných podmínek evropským investorům v USA a rovněž zlepšení přístupu k veřejným zakázkám ve Spojených státech. Odstranění zbytečných regulatorních omezení obchodu je pro EU zásadní otázkou, stejně tak jako zajištění silnější ochrany evropských zeměpisných označení, usnadnění celních formalit a řešení zásad hospodářské soutěže.

Jednotícím cílem přitom bude udržitelný rozvoj. Komise si klade za cíl zajistit, aby dohoda respektovala mezinárodní dohody a normy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních věcí a podporovala vysokou úroveň ochrany životního prostředí, pracovníků a spotřebitelů. Nehodláme obchod nebo investice podpořit tím, že z těchto norem slevíme.

Jaké hospodářské přínosy se očekávají?

Jakmile se začne naplno uplatňovat, mohlo by mít ambiciózní a komplexní transatlantické obchodně-investiční partnerství značný hospodářský přínos jak pro EU (119 miliard EUR ročně), tak pro USA (95 miliard EUR ročně).

Přínosy pro EU a USA by nebyly na úkor zbytku světa. Liberalizace obchodu mezi EU a USA by naopak měla mít pozitivní dopad na obchod a příjmy v celosvětovém měřítku; HDP ve zbytku světa by potenciálně zvýšila téměř o 100 miliard EUR. Z některých snížení nákladů na obchodování budou těžit i další partneři, poněvadž EU a USA budou do budoucna společně usilovat o kvalitnější obchodní pravidla a větší soulad svých předpisů. Hospodářský význam EU a USA bude natolik velký, že bude jejich partnery motivovat k tomu, aby přistoupili k novým transatlantickým normám. Vzhledem k neustále narůstající komplexitě celosvětových hodnotových řetězců existuje potenciál k tomu, aby se zisky promítly i do celé, čím dál propojenější, globální ekonomiky.

Analýzy Komise (MEMO/13/211) ukazují, že vývoz EU do USA by se zvýšil o 28 %, což odpovídá dodatečnému příjmu za zboží a služby vyvezené z EU ve výši 187 miliard EUR. Rovněž obchod EU a USA se zbytkem světa by se zvýšil o více než 33 miliard EUR. Celkově by navýšení obchodu mezi oběma stranami spolu s nárůstem obchodu s jinými partnery znamenalo zvýšení celkového vývozu EU o 6 %, u amerického vývozu pak o 8 %. U vývozců v EU a v USA by to odpovídalo dodatečným příjmům z prodeje zboží a služeb v hodnotě 220 miliard, respektive 240 miliard EUR.

Bude EU muset slevit ze svých vysokých standardů, aby se podařilo tuto obchodní dohodu uzavřít?

V žádném případě. Při obchodních a investičních jednáních Komise nikdy neztrácí ze zřetele obecný cíl, totiž aby měly přínosy získané pro společnost, občany a podniky udržitelný charakter. Nejinak tomu bude při jednání se Spojenými státy.

Veškeré hospodářské zisky, jež dohoda může přinést, tudíž zároveň musí respektovat stávající přísné normy EU v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany soukromí a práv spotřebitelů a pracujících. Vysoká úroveň ochrany v EU není předmětem jednání. Pokrok ve formě navýšení obchodu a investic nebude na úkor základních hodnot EU a nesmí se dotknout ani práva EU, aby při právní úpravě postupovala způsobem, jaký považuje za vhodný.

Jaké jsou hlavní prvky mandátu?

Směrnice pro jednání velmi obecně uvádějí témata jednání a cíle, jichž se má dosáhnout. Mandát v zásadě obsahuje tři hlavní tematické okruhy: přístup na trh, sbližování předpisů a obchodní pravidla k řešení globálních výzev, před nimiž obě strany stojí.

1) Přístup na trh

Cla: cílem dohody je dospět co nejblíže k odstranění všech poplatků v rámci transatlantického obchodu s průmyslovými výrobky a zemědělskými produkty, přičemž u nejcitlivějších produktů se uplatní zvláštní zacházení. Stávající transatlantické celní překážky jsou relativně malé – průměrně 5,2 % pro EU a 3,5 % pro USA (odhady WTO). Avšak při obrovském objemu obchodu mezi EU a USA představují cla stále ještě nezanedbatelné náklady.

Pravidla původu: cílem bude uvést v soulad přístup EU a USA k pravidlům původu, aby se usnadnil obchod a zároveň se pamatovalo na zájmy výrobců v EU.

Opatření na ochranu obchodu: EU chce s USA navázat pravidelný dialog o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních, aniž by byla dotčena práva obou stran použít tato opatření v rámci příslušných pravidel WTO.

Služby: obě strany by měly otevřít své sektory služeb přinejmenším do takové míry, v níž tak dosud učinily v rámci jiných obchodních dohod. Zároveň budou obě strany usilovat o otevření svých trhů se službami v nových odvětvích, např. v dopravě. EU chce také zajistit, aby se evropské profesní kvalifikace uznávaly na druhé straně Atlantiku a aby společnosti z EU a jejich dceřiné společnosti mohly v USA podnikat za stejných podmínek jako tamější americké podniky. Dohoda by se ve svých kapitolách o službách a investicích měla týkat i nižší úrovně státní správy než federální.

Investice: cílem je dosáhnout nejvyšší úrovně liberalizace a ochrany investic, kterou obě strany dosud sjednaly v rámci jiných obchodních dohod. EU bude vycházet ze zkušeností a osvědčených postupů, které ve svých dvoustranných investičních dohodách uplatňují členské státy. EU by ráda do dohody zařadila záruky týkající se ochrany před vyvlastněním, pravidla o svobodném převodu finančních prostředků, o rovném a spravedlivém zacházení a rovných podmínkách pro společnosti z EU, které v USA investují. Směrnice pro jednání neopomíjejí ani ochranu investic, včetně urovnávání sporů mezi investorem a státem. Jsou zahrnuty příslušné záruky, aby se zabránilo zneužívání systému a aby bylo zachováno právo přikročit k právní úpravě.

Veřejné zakázky: evropské společnosti, jejichž činnost je závislá na veřejných zakázkách, představují 25 % HDP EU a 31 milionů pracovních míst. Díky otevření přístupu na trhy veřejných zakázek na všech příslušných úrovních, a to bez diskriminace evropských společností, by se mělo naskytnout hodně nových obchodních příležitostí. Znamená to také, že cílem EU bude dosáhnout větší transparentnosti nabídkových řízení a odstranění požadavků na místní obsah.

2) Regulatorní otázky a necelní překážky: na cestě k integrovanějšímu transatlantickému trhu

Největší potenciální hospodářský přínos těchto obchodně-investičních jednání spočívá právě v oblasti regulace.

Nejvýznamnější obchodní překážkou dnes v transatlantických vztazích nejsou cla, nýbrž překážky, s nimiž se obchod setkává „za hranicemi“, např. odlišné bezpečnostní a environmentální normy pro automobily. V současné době dochází k tomu, že výrobci, kteří chtějí prodávat své produkty na obou stranách Atlantiku, musí mnohdy platit dvakrát a své výrobky rovněž dvakrát podrobit schvalovacímu procesu. Cílem této obchodní dohody je ušetřit podnikům zbytečné náklady a průtahy a zároveň zaručit vysokou úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti, spotřebitele a životního prostředí.

S tímto na paměti si obě strany kladou cíl dosáhnout ambiciózní dohody o sanitárních a fytosanitárních překážkách (zdravotní a hygienické normy, například pro potravinářské výrobky), jakož i o technických překážkách obchodu.

Kromě toho se budou jednání věnovat slučitelnosti předpisů ve specifických odvětvích, například v odvětví chemie, výroby automobilů, informačních a komunikačních technologií, farmacie či v jiných sektorech zdravotnictví (např. zdravotnické přístroje).

Potřeba sbližování předpisů se však neomezuje pouze na obchod zbožím. Například u finančních služeb by se jednání měla zabývat možností vytvořit společné rámce pro spolupráci v oblasti obezřetnosti. Zainteresované subjekty na obou stranách pomohly určit oblasti, v nichž existují nejvýraznější překážky.

Jelikož nelze odstranit všechny regulační rozdíly najednou, obě strany předpokládají, že dohoda poskytne rámec pro „průběžný vývoj“, a umožní tak postupně dosáhnout většího sblížení předpisů v rámci stanovených cílů a lhůt. Bude tak možné nejen odstranit stávající překážky, ale rovněž do budoucna zabránit vzniku nových.

3) Společné výzvy a příležitosti v globálním obchodu 21. století

S ohledem na velikost a dopad transatlantického partnerství na celosvětové obchodní toky se budou účastníci jednání zabývat oblastmi, které překračují hranice dvoustranného obchodu a rovněž přispívají k posílení mnohostranného obchodního systému.

Práva duševního vlastnictví: Evropská unie i USA usilují o zachování a podporu vysoké úrovně ochrany duševního vlastnictví. Vzhledem k tomu, že oba systémy účinně fungují, nezamýšlí se dosáhnout harmonizace, ale identifikovat určité specifické případy, u nichž je třeba vyřešit odlišnosti. V této souvislosti jsou pro Evropskou unii zvláště důležitým tématem zeměpisná označení. Během jednání proto EU hodlá předložit konkrétní řešení k zajištění odpovídající ochrany zeměpisných označení.

Obchod a udržitelný rozvoj: obě strany se hodlají společně zabývat sociálními a environmentálními aspekty obchodu a udržitelného rozvoje, přičemž budou vycházet z toho, co v dané oblasti sjednaly ve svých dosavadních obchodních dohodách.

Další výzvy a příležitosti s globálním významem: cílem obou stran je uzavřít skutečnou dohodu „21. století“, jež zohlední vzájemnou provázanost hospodářství, a budou se proto zabývat modernizací a zjednodušením obchodních aspektů celní spolupráce a usnadnění obchodu, dále hospodářskou soutěží a státními podniky, surovinami a energetikou, malými a středními podniky a transparentností. Půjde například o závazek konzultovat zúčastněné strany před zavedením opatření, která mají dopad na obchod a investice.

K jakému kompromisu se došlo u audiovizuálních služeb?

Audiovizuální služby nejsou z předmětu jednání vyloučeny. Evropská komise nedávno vyzvala zúčastněné strany, aby se vyjádřily k budoucnosti digitálních médií (IP/13/358). Vzhledem k tomu, že tato oblast dosud není upravena právními předpisy EU, bylo dohodnuto, že audiovizuální služby prozatím v mandátu nebudou, ale že Komise později může Radu požádat o schválení dodatečných směrnic pro jednání.

V mandátu se uvádí, že „v zájmu transparentnosti bude Komise o vývoji jednání pravidelně informovat Výbor pro obchodní politiku. V souladu se Smlouvami může Komise případně Radě předložit doporučení ohledně dodatečných směrnic pro jednání v jakékoli otázce, a to při uplatnění týchž postupů pro přijetí, včetně hlasovacích práv, jako u tohoto mandátu“.

Jakou úlohu hrají při těchto jednáních členské státy a Evropský parlament? Jakým způsobem je zapojena občanská společnost?

Rada dnes dala Komisi pokyn k jednání jménem EU. Po skončení jednání bude muset vzešlý výsledek schválit Evropský parlament a Rada a až poté bude pro EU závazný.

To však neznamená, že členské státy a Evropský parlament nemají žádné slovo v samotném průběhu jednání – Komise bude stále v pravidelném kontaktu s členskými státy v Radě a bude o vývoji jednání informovat Evropský parlament, neboť si je vědoma toho, že poslední slovo k výsledné dohodě budou mít právě tyto orgány.

Komise bude ve věci této obchodní dohody též transparentním způsobem komunikovat se zástupci občanské společnosti. Ovšem na druhou stranu bude třeba zachovat určitou míru důvěrnosti obchodních jednání, bez níž by nebylo možné ochránit cíle, které EU touto dohodou sleduje — a těmi je koneckonců vytvoření pracovních míst pro Evropany.

Je znění mandátu veřejně dostupné?

Mandát pro jednání o transatlantickém partnerství pro obchod a investice zůstane vyhrazeným dokumentem, což je nezbytné k ochraně zájmů EU a k tomu, aby se zachovala vysoká šance na uspokojivý výsledek. Při vstupu do hry nebývá zvykem odhalit protihráči hned zkraje celou strategii – platí to i pro EU. Evropská komise si nicméně velmi jasně uvědomuje, že vyjednávací proces musí být pro evropské občany pokud možno co nejtransparentnější (informační přehled).

Kdy budou jednání zahájena?

Komise má nyní zelenou od členských států a je připravena jednání zahájit, jakmile bude vláda USA připravena. Prakticky to znamená, že jednání budou formálně zahájena pravděpodobně před začátkem léta.

Kde se lze o vývoji jednání průběžně informovat?

Informace o jednání budou pravidelně aktualizovány na internetových stránkách Komise. Na nich bude možno najít nejnovější projevy komisaře EU pro obchod, pozvánky na akce pro zúčastněné strany a studie dopadů. Pro aktuální informace v reálném čase můžete využít Twitter: @EU_TTIP_team.

Kde hledat další informace ke konkrétním tématům?

Stránka s častými dotazy o transatlantické dohodě o obchodu a investicích uvádí odpovědi na otázky týkající se ochrany spotřebitele, zdraví a životního prostředí, geneticky modifikovaných organismů, hormonů, filmového průmyslu, urovnávání sporů mezi investorem a státem, rozvojového kola z Dohá a spousty dalších témat.

Generální ředitelství pro obchod vytvořilo na svých internetových stránkách záložku věnovanou přímo jednáním o transatlantickém partnerství pro obchod a investice, kterou bude pravidelně aktualizovat.

Další informace

Tisková konference komisaře De Guchta ohledně mandátu k jednání o transatlantickém partnerství pro obchod a investice

Internetová stránka týkající se jednání o transatlantickém partnerství pro obchod a investice

Časté dotazy o transatlantické dohodě o obchodu a investicích

Závěrečná zpráva pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst (.pdf), 11. února 2013.

Obchodní vztahy EU-USA

Setkání v rámci dialogu s občanskou společností

Kontaktní osoby:

Helene Banner (+32 22952407)

John Clancy (+32 22953773)


Side Bar