Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 14 юни 2013 г.

Държавите членки одобряват започването на преговори в областта на търговията и инвестициите между ЕС и САЩ

С днешното си решение относно указанията за водене на преговори („мандат“) Съветът дава зелена светлина на Европейската комисия да започне официални двустранни търговски преговори със Съединените американски щати. В решението си държавите членки определят целите, които Комисията трябва да преследва при преговорите от името на ЕС.

Каква е целта на ЕС при тези преговори?

Целта е да се увеличат търговията и инвестициите между ЕС и САЩ чрез реализиране на неизползвания потенциал на един истински трансатлантически пазар. Очаква се благодарение на споразумението да се създадат работни места и растеж чрез осигуряване на по-добър достъп до американския пазар, постигане на по-голяма регулаторна съвместимост между ЕС и САЩ и проправяне на пътя за определяне на световни стандарти. Според оценки, ако подобно амбициозно споразумение бъде постигнато, след цялостното му изпълнение доходът на едно средностатистическо европейско домакинство ще се увеличи с 545 евро на година, а нашият БВП – с от 0,5 до 1 %, или 119 млрд. евро годишно.

По-конкретно, целта е да се премахнат митата и другите ограничения върху търговията със стоки. Сред целите са и отпадане на ограниченията за търговските услуги, гарантиране на възможно най-висока защита, сигурност и равнопоставеност на европейските инвеститори в САЩ и осигуряване на по-голям достъп до американските пазари на обществени поръчки. Премахването на ненужните регулаторни ограничения за търговията е въпрос от основно значение за ЕС, както и осигуряването на по-голяма защита на европейските географски означения, опростяването на митническите формалности и разглеждането на правилата в областта на конкуренцията.

Устойчивото развитие ще бъде всеобхватна цел. Ще се стремим споразумението да е в съответствие с международните споразумения и стандарти в областта на околната среда и труда и чрез него да се насърчава високо равнище на защита на околната среда, работниците и потребителите. Няма да стимулираме търговията или инвестициите чрез занижаване на който и да е от тези стандарти.

Какви са очакваните икономически ползи?

Едно амбициозно и всеобхватно трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции може да донесе значителни икономически ползи за ЕС (119 млрд. евро на година) и САЩ (95 млрд. евро на година) след пълното изпълнение на споразумението.

Ползите за ЕС и САЩ няма да са за сметка на останалата част от света. Напротив, очаква се либерализирането на търговията между ЕС и САЩ да окаже положително въздействие върху световната търговия и доходи, като потенциално БВП в останалата част от света може да се увеличи с почти 100 млрд. евро. Други партньори също ще се възползват от някои от постигнатите понижения на разходите за извършване на търговия, защото ЕС и САЩ ще могат да работят заедно за създаване на по-добри правила за търговия и за намаляване на регулаторните различия помежду си в бъдеще. Поради икономическото значение на ЕС и САЩ техните партньори също ще имат стимул да приемат новите трансатлантически стандарти. Така съществува потенциал за разпространение на ползите в цялата все по-взаимнозависима световна икономика, особено като се има предвид все по-голямата сложност на световните вериги на стойността.

Наше икономическо проучване (MEMO/13/211) показва, че износът на ЕС за САЩ ще се увеличи с 28 %, което се равнява на допълнителен износ на стоки и услуги от ЕС на стойност 187 млрд. евро. Търговията на ЕС и САЩ с останалата част от света също ще се увеличи с над 33 млрд. евро. Като цяло, допълнителната двустранна търговия между ЕС и САЩ заедно с нарасналата търговия с други партньори ще доведе до увеличение с 6 % на общия износ на Съюза и с 8 % на износа на САЩ. Това означава допълнителна продажба на стоки и услуги на стойност 220 млрд. евро от страна на европейските производители и 240 млрд. евро от страна на американските производители.

Ще трябва ли ЕС да пожертва високите си стандарти, за да сключи това споразумение?

Не, в никакъв случай. Нашите преговори в областта на търговията и инвестициите винаги се извършват с общата цел за допринасяне на ползи за нашите общества, граждани и предприятия по устойчив начин. Така ще бъде и при преговорите със САЩ.

Поради това всички условия по споразумението, които са свързани с икономически ползи, трябва да са съобразени с нашите съществуващи високи стандарти в областите на околната среда, здравето и безопасността, неприкосновеността на личния живот и правата на потребителите и работниците. Нашите високи равнища на защита не са на масата за преговори. Напредъкът по отношение на търговията и инвестициите няма да бъде за сметка на нашите основни ценности и не трябва да ограничава правото ни да извършваме регулаторна дейност по начин, който ЕС смята за подходящ.

Какви са основните елементи на мандата?

В указанията за водене на преговори в много широки рамки са посочени темите и целите, които трябва да бъдат постигнати при преговорите. По същество, мандатът съдържа три основни елемента – достъп до пазара, регулаторно сближаване и правила за търговия във връзка с общи световни предизвикателства.

1) Достъп до пазара

Мита: Целта на споразумението е да се постигне максимално премахване на всички мита при трансатлантическата търговия с промишлени и селскостопански стоки, като се предвиди специално третиране за най-чувствителните продукти. Понастоящем митата при трансатлантическата търговия са относително ниски ― средно 5,2 % за ЕС и 3,5 % за САЩ (по оценки на СТО). Въпреки това, предвид размера на търговията между ЕС и САЩ, митата все още водят до немалки разходи.

Правила за произход: Целта е да се съгласуват подходите на ЕС и САЩ към правилата за произход, за да се улесни търговията, като в същото време се отчитат интересите на европейските производители.

Мерки за търговска защита: ЕС иска да установи редовен диалог със САЩ относно антидъмпинговите и антисубсидийните мерки, без да се засяга правото му да използва подобни мерки в рамките на съответните правила на СТО.

Услуги: Двете страни трябва да отворят пазарите си за услуги поне в същата степен, в каквато са го направили по други търговски споразумения. Същевременно двете страни ще се стремят да отворят своите пазари на услуги в нови сектори, като например транспортния сектор. ЕС също така иска европейските професионални квалификации да се признават от другата страна на Атлантическия океан и предприятията от ЕС и техните дъщерни дружества да могат да извършват дейност в САЩ при същите условия като американските предприятия. В главите на споразумението, които се отнасят до услугите и инвестициите, трябва да бъдат разгледани и равнищата на управление под федералното ниво.

Инвестиции: Целта е да се постигне най-високото равнище на либерализация и защитата на инвестициите, което двете страни са договорили досега по други търговски споразумения. ЕС ще използва опита и най-добрите практики на държавите членки по отношение на техните двустранни споразумения за инвестиции. Съюзът желае в споразумението да бъдат включени гаранции за защита срещу принудително отчуждаване и правила за свободно прехвърляне на парични средства, за справедливо и безпристрастно третиране и за равнопоставеност на европейските предприятия, които инвестират в САЩ. Защитата на инвестициите, включително уреждането на спорове между инвеститори и държава, е обхваната от указанията за водене на преговори. Включени са и съответните защитни механизми с цел избягване на злоупотреби със системата и запазване на правото на регулиране.

Обществени поръчки: Европейските предприятия, чиято дейност зависи от обществените поръчки, създават 25 % от БВП на ЕС и осигуряват 31 милиона работни места. Следователно могат да бъдат създадени съществени нови възможности за бизнес, ако европейските предприятия бъдат допускани безпрепятствено до пазарите на държавни поръчки на всички равнища на управление. Това означава, че ЕС ще се стреми да се увеличи прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да отпаднат изискванията за местно съдържание.

2) Регулаторни въпроси и нетарифни ограничения: към по-интегриран трансатлантически пазар

Тези преговори в областта на търговията и инвестициите могат да донесат най-много икономически ползи именно в областта на регулаторната уредба.

В днешните трансатлантически търговски отношения най-значителните търговски бариери не са митата, а така наречените „пречки зад граница“ пред търговията, като например различните стандарти за безопасност или екологични стандарти за автомобилите. Понастоящем производителите, които искат да продават своите продукти от двете страни на Атлантическия океан, често трябва да плащат и да спазват съответните процедури и на двете места, за да може техните продукти да бъдат одобрени. Целта на тази търговска спогодба е да се намалят излишните разходи и загубата на време за предприятията, като се запазят високите нива на защита на здравето, безопасността, потребителите и околната среда.

В този дух и двете страни желаят да сключат амбициозно споразумение за санитарните и фитосанитарните стандарти (например здравни и хигиенни изисквания за хранителни продукти), както и за техническите пречки пред търговията.

Освен това те ще работят за постигане на регулаторна съвместимост в конкретни отрасли като химическата и автомобилната промишленост, информационните и комуникационните технологоии, както и фармацевтичния и други свързани със здравеопазването сектори, например медицинска апаратура.

Необходимостта от регулаторно сближаване не е ограничена до търговията със стоки. Например по отношение на финансовите услуги при преговорите трябва да се обмисли създаването на общи рамки за пруденциално сътрудничество. Заинтересовани лица от двете страни представиха насоки за областите, в които съществуват най-големите пречки.

Тъй като всички регулаторни различия не могат да бъдат елиминирани наведнъж, двете страни предвиждат рамка за „динамично споразумение – ще се набележат цели и срокове за постепенно по-голямо регулаторно сближаване с течение на времето. Благодарение на това ще бъде възможно не само да се премахнат съществуващите бариери, но и да се предотврати създаването на нови пречки в бъдеще.

3) Общи световни търговски предизвикателства и възможности през 21-ви век

Поради мащаба на трансатлантическото партньорство и въздействието му върху световните търговски потоци, преговорите ще включват теми извън двустранната търговия и ще помогнат за укрепването на многостранната търговска система.

Права върху интелектуална собственост: ЕС и САЩ са решени да поддържат и насърчават високо ниво на защита на интелектуалната собственост. Стремежът не е да се постигне хармонизация, тъй като и двете системи работят ефикасно, а да се набележат редица конкретни въпроси, по които да бъдат отстранени съществуващите различия. За ЕС от особено значение в този контекст са географските означения. Поради това по време на преговорите възнамеряваме да представим конкретни идеи за гарантиране на подходяща защита на географските означения.

Търговия и устойчиво развитие: И двете страни възнамеряват да работят заедно по отношение на социалните и екологичните аспекти на търговията и устойчивото развитие въз основа на вече договореното от всяка страна в съществуващите търговски споразумения.

Други важни световни предизвикателства и възможности: Предвид силните икономически взаимозависимости двете страни имат желание да обсъдят модернизирането и опростяването на свързаните с търговията аспекти на митническото сътрудничество и улесняването на търговията, конкуренцията и държавните предприятия, суровините и енергетиката, малките и средните предприятия и прозрачността, така че това споразумение наистина да отговаря на реалностите на 21-ви век. Това включва например ангажимент да се провеждат консултации със заинтересованите лица, преди да бъдат въведени мерки, които оказват въздействие върху търговията и инвестициите.

Какъв компромис бе постигнат по отношение на аудиовизуалните услуги?

Аудиовизуалните услуги не са изключени от преговорите. Европейската комисия наскоро покани заинтересованите лица да изразят възгледите си за бъдещето на цифровите медии (IP/13/358). Тъй като все още предстои изготвянето на законодателство на ЕС в тази област, бе постигнато съгласие за момента аудиовизуалните услуги да не са част от мандата, но Комисията може на по-късен етап да предложи на Съвета допълнителни указания за водене на преговори.

Съгласно текста на мандата: „Комисията, в дух на прозрачност, редовно ще представя на комитет „Търговска политика“ доклад за хода на преговорите. Съгласно Договорите Комисията може да отправя препоръки до Съвета за евентуални допълнителни указания за водене на преговори по всякакви въпроси при същите процедури за приемане, включително правила за гласуване, като за настоящия мандат.“

Каква е ролята на държавите от ЕС и Европейския парламент в тези преговори? А на гражданското общество?

Днес Съветът предостави на Комисията указания за водене на преговори от името на ЕС. След като преговорите завършат, Европейският парламент и Съветът ще трябва да одобрят резултата от тях, за да стане той правно обвързващ за ЕС.

Това обаче не означава, че държавите членки и Парламентът нямат думата по време на преговорите – Комисията ще поддържа редовни контакти с държавите членки в Съвета и ще информира Европейския парламент за напредъка на преговорите, имайки предвид, че те ще вземат окончателното решение за цялото споразумение.

Комисията също така ще общува по прозрачен начин относно това търговско споразумение с представителите на гражданското общество. Същевременно при търговските преговори ще има известно равнище на поверителност. То е необходимо, за да не се застраши постигането на целите на ЕС за това споразумение, които в крайна сметка се свеждат до създаване на работни места за европейците.

Текстът на мандата достъпен ли е за обществеността?

Мандатът за водене на преговори за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции е документ за ограничено ползване. Това е необходимо, за да се защитят интересите на ЕС и да се запазят големи шансовете за задоволителен резултат. При започването на игра никой от участниците не разкрива цялостната си стратегия от самото начало – така постъпва и ЕС. Същевременно Европейската комисия полага големи усилия процесът на преговори да е възможно най–прозрачен за европейските граждани (кратка информация).

Кога ще започнат преговорите?

Комисията вече получи зелена светлина от държавите членки и може да започне преговорите веднага щом администрацията на САЩ е готова. На практика, това означава, че преговорите най-вероятно ще започнат преди лятото.

Как мога да се информирам за развитието на преговорите?

На уебсайта на Комисията редовно се публикува актуална информация за преговорите. Там можете да намерите последните речи на комисаря на ЕС по въпросите на търговията, покани за прояви с участието на заинтересовани лица и проучвания на въздействието. За да получавате новини в реално време, можете също така да ни следвате в Twitter @EU_TTIP_team.

Къде мога да намеря повече информация по конкретни теми?

В често задаваните въпроси за трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции ще намерите отговори на въпроси относно защитата на потребителите, околната среда и здравето, ГМО, хормоните, филмовата индустрия, уреждането на спорове между инвеститори и държава, защита на личните данни, кръга „Доха“ и много други теми.

На уебсайта на ГД „Търговия“ бе създадена специална страница за преговорите за партньорство, която ще се актуализира редовно.

За повече информация

Пресконференция на комисар Де Гухт относно мандата за преговори със САЩ

Уебсайт за преговорите за партньорство за търговия и инвестиции

Често задавани въпроси относно трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции

Окончателен доклад на Работната група на високо равнище в областта на работните места и растежа, 11 февруари 2013 г.

Търговски отношения между ЕС и САЩ

Срещи в рамките на диалога с гражданското общество

За контакти:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar