Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

Europos Komisija

informacinis pranešimas

Briuselis, 2013 m. birželio 5 d.

ES strategija, kaip aktyviau kovoti su neteisėta prekyba tabako gaminiais. Klausimai ir atsakymai

Kam reikia ES kovos su cigarečių kontrabanda ir kitų formų neteisėta prekyba tabako gaminiais strategijos?

Neteisėta prekyba tabako gaminiais – tai kaskart vis sudėtingesnis pasaulinio masto reiškinys, dėl kurio ES ir jos valstybės narės patiria nuostolių, tarpsta šešėlinė ekonomika ir organizuotas tarpvalstybinis nusikalstamumas, tampa neveiksmingos sveikatos politikos iniciatyvos sumažinti tabako gaminių vartojimą. Siekiant apsaugoti ES vidaus rinką, visuomenės sveikatą ir teisėtą verslą, reikia mažinti galimybes įsigyti neteisėtų produktų ir ginti teisėtų prekių tiekimo grandinę. Tam reikia išsamios ir nuoseklios ES strategijos.

Kokios priemonės siūlomos strategijoje?

Strategijoje nurodomos keturios probleminės sritys ir siūloma:

1) mažinti paskatas (pavyzdžiui, tirti, kaip taikomos akcizo taisyklės, ir įvesti pagrindines bendras taisykles, kuriomis būtų užkertamas kelias vengti mokesčių užbėgant už akių teisės aktų pakeitimams);

2) užtikrinti tiekimo grandinės saugumą (pavyzdžiui, ES lygmeniu pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais nutraukimo);

3) stiprinti teisėsaugą (pavyzdžiui, remti operatyvinius veiksmus, bendras muitinės operacijas, teikti techninę ir finansinę paramą valstybėms narėms ir kitoms susijusioms šalims siekiant stiprinti jų pajėgumus, skatinti aktyvesnius ES ir tarptautinio lygmens informacijos mainus ir ypač pagrindinių cigarečių gamybos ir tranzito šalių bendradarbiavimą);

4) sugriežtinti sankcijas (pavyzdžiui, siūloma suderinti muitinės taisyklių pažeidimų ir nebaudžiamųjų sankcijų apibrėžtis).

Siūlomi veiksmai išdėstyti prie strategijos pridėtame veiksmų plane, pateiktame kaip Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Strategija ir veiksmų planas bus aptarti su Taryba ir Parlamentu.

Kada siūlomos priemonės įsigalios?

Kai kurios siūlomos priemonės jau įgyvendinamos. Dauguma priemonių bus pradėtos ir įgyvendinamos trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, o kai kurios iš jų bus ilgalaikės arba nuolatinės. Strategija turėtų būti įgyvendinta iki 2015 m. pabaigos.

Koks ES (OLAF) vaidmuo sprendžiant neteisėtos prekybos tabako gaminiais problemą?

Europos Komisija atlieka svarbų vaidmenį kovojant su cigarečių kontrabanda. Už šią veiklą atsakinga Europos Komisijos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF). Pagrindinė OLAF užduotis – ginti ES finansinius interesus. Kadangi dėl cigarečių kontrabandos patiriama daug finansinių nuostolių, OLAF padeda kovoti su kontrabanda ir padirbinėjimu.

OLAF uždaviniai:

  1. padėti visos Europos Sąjungos (ES) teisėsaugos institucijoms spręsti operatyvines bylas, taip pat su valstybėmis narėmis ir ES nepriklausančiomis šalimis koordinuoti svarbius fiskalinius ir baudžiamosios veikos tyrimus;

  2. administruoti ES pranešimo apie prekių konfiskavimo atvejus sistemą CIGINFO;

  3. teikti žvalgybos informaciją ir analizės rezultatus valstybėms narėms;

  4. remti bendras tarptautines muitinių operacijas;

  5. organizuoti kasmetines tikslinių cigarečių kontrabandos srities darbo grupių konferencijas. Jose ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių ekspertai – tyrėjai ir analitikai – aptaria naujas kontrabandos tendencijas ir nustato kitų metų prioritetus. Šiose konferencijose sutvirtinami ES valstybių narių ir kitų šalių veiklos ryšiai. Todėl spartėja dalijimasis informacija apie kontrabandos ir prekių padirbinėjimo atvejus. 2013 m. lapkričio mėn. Bukarešte, Rumunijoje, bus surengta 18-oji konferencija;

  6. bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai Europolu, Eurojustu, Interpolu ir Pasauline muitinių organizacija.

OLAF taip pat vykdo ES programą HERCULE II, pagal kurią iš dalies finansuojamos ES finansinių interesų apsaugos iniciatyvos. Bendras programos biudžetas 2007–2013 m. yra 98 525 000 eurų. Apie 6 mln. eurų per metus išleidžiama kovos su kontrabanda ir klastojimu priemonėms, svarbiausiai techninei įrangai ir mokymams.

Ką nuveikė Komisija kovodama su neteisėta prekyba tabako gaminiais?

Politikos iniciatyvos ir tarptautinis bendradarbiavimas

2011 m. Komisija parengė kovos su cigarečių ir alkoholio kontrabanda per rytinę ES sieną veiksmų planą (IP/11/783, MEMO/11/454). Jame numatyti trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai kovos su stambaus masto kontrabanda ir bendradarbiavimo su Rytų partnerėmis mechanizmų stiprinimo veiksmai. Veiksmai įgyvendinami nustatytose pagrindinėse probleminėse srityse. Pavyzdžiui, numatyta stiprinti regiono kompetentingų tarnybų operatyvinį bendradarbiavimą, dalytis žvalgybos informacija. Kovos su kontrabanda per rytinę sieną veiksmų planas jau įgyvendinamas. Kiti veiksmai įtraukti į šiandien patvirtintą strategiją.

Kalbant apie ES ir pagrindinių cigarečių gamybos šalių santykius, ES iniciatyvos įgyvendinamos atsižvelgiant į veikiančią teisinę ir institucinę sistemą.

  1. 2004 m. ES su Kinija sudarė Muitinių bendradarbiavimo ir tarpusavio administracinės pagalbos susitarimą, pagal kurį įsteigti Jungtinis muitinių bendradarbiavimo komitetas ir Kovos su sukčiavimu darbo grupė.

  2. Pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą su Malaizija, Singapūru ir Vietnamu teikiama tarpusavio administracinė pagalba muitų klausimais.

  3. Bendradarbiaujant muitų klausimais remiamasi kovos su sukčiavimu nuostatomis, įtrauktomis į laisvosios prekybos susitarimus su pagrindinėmis cigarečių gamybos šalimis.

  4. Su Rusija, Moldova ir Ukraina patvirtintos strateginės muitinių bendradarbiavimo programos. Pagal kiekvieną iš jų sukurtos darbo grupės, kurios reguliariai aptaria neteisėtos prekybos tabako gaminiais klausimus. Susiję klausimai reguliariai svarstomi kompetentingų ES komitetų posėdžiuose atsižvelgiant į kitus su šiomis šalimis sudarytus galiojančius susitarimus, kaip antai tarpusavio administracinės pagalbos muitinės srityje protokolus. Jie aptariami ir aukšto lygio vizitų metu.

Bendradarbiavimas su teisėtais prekiautojais

Svarbus Komisijos kovos su kontrabanda ir klastojimu aspektas – bendradarbiavimas su teisėtais prekiautojais. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės su keturiais stambiausiais tabako gamintojais pasirašė keturis teisiškai privalomus ir vykdytinus daugiamečius bendradarbiavimo susitarimus. Pagal juos gamintojai privalo vykdyti tam tikras tiekimo grandinės kontrolės procedūras, kad neleistų savo produktams patekti į neteisėtos prekybos kanalus. Šie susitarimai ir jais užtikrinamas bendradarbiavimas su tabako gamintojais labai padeda mažinti neteisėtos prekybos mastą.

Techninė ir operatyvinė pagalba valstybėms narėms

Pagal kovos su cigarečių kontrabanda programą HERCULE II valstybės narės gauna dalinį finansavimą techninės įrangos įsigijimo, techninės pagalbos ir susijusio mokymo išlaidoms padengti. Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos (TAXUD) generalinio direktorato administruojamomis programomis „Muitinė 2013“ ir „Fiscalis 2013“ remiamos politinės ir veiklos iniciatyvos muitinės ir mokesčių srityse. Valstybių narių prašymu Komisija taip pat teikia techninę pagalbą, įskaitant ekspertų nuomones ir logistinę pagalbą, mokesčių administravimo ir kovos su sukčiavimu srityje.

Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais nutraukimo

2012 m. lapkričio mėn. Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos (FCTC) šalys priėmė Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais nutraukimo. Dėl šio protokolo ES ir valstybių narių vardu derėjosi Europos Komisija. Protokolo šalys įpareigojamos įgyvendinti veiksmingas priemones, skirtas nutraukti neteisėtai tabako produktų gamybai ir prekybai jais. Protokole įrašytos tabako produktų tiekimo kontrolės nuostatos, visų pirma dėl sekimo ir stebėjimo sistemos, ir reikalaujama, kad visos įmonės ir asmenys, dalyvaujantys tabako ir tabako produktų tiekimo grandinėje ir gaminantys tabako produktų gamybos įrenginius, atliktų išsamų savo klientų patikrinimą, kad prekyba su šiais klientais atitiktų teisėtą poreikį. Protokolą pasirašys ir ratifikuos ES. Jį pasirašyti ES vardu rengiasi Komisija.

Komisijos pasiūlymas persvarstyti Tabako gaminių direktyvą

Komisijos pasiūlyme numatytos dvi priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad tabako gaminiai, kuriais prekiaujama vidaus rinkoje, atitiktų ES teisės aktų nuostatas ir kad būtų sumažintas ES rinkoje neteisėtai parduodamų gaminių kiekis: sekimo ir stebėjimo sistema bei apsaugos priemonės. Pasiūlymą šiuo metu nagrinėja Taryba ir Europos Parlamentas (IP/12/1391).


Side Bar