Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 4 juni 2013

EU:s handelskommissionär Karel De Guchts kommentar till beslutet om preliminär antidumpningstull på import av solpaneler från Kina

Mina damer och herrar.

EU-kommissionen har enhälligt beslutat att införa preliminära tullar på solpaneler som importeras från Kina. Syftet är att motverka dumpning på den europeiska marknaden.

Beslutet föregicks av en ingående rättslig undersökning som varade i nio månader. Slutsatsen har dragits efter granskning av samtliga fakta och efter samråd med de många intressenter som berörs av fallet.

Tullarna träder i kraft den 6 juni och kommer att gälla i sex månader, dvs. fram till det att den fullständiga undersökningen avslutas i början av december. Då måste ett beslut fattas om huruvida slutgiltiga tullar ska införas i högst fem år.

Tullarna kommer att införas i två steg. Från och med den 6 juni kommer en tull på 11,8 % att tas ut på alla importerade solpaneler från Kina. Två månader senare, dvs. från och med den 6 augusti kommer en genomsnittlig tull på 47,6 % att införas. Som helhet betraktat kommer tullarna då att variera från 37,3 % till 67,9 %. De kinesiska företag som har samarbetat kommer att få lägre tullar, medan de som inte har gjort det kommer att få betala högre tull.

Genom att tullarna införs i två steg blir övergången smidig och marknaderna har tid att anpassa sig. Det är också ett engångserbjudande till de kinesiska partnerna och utgör ett tydligt incitament och en möjlighet till förhandlingar. Bollen ligger nu hos Kina – om landet inte kommer med några förslag till lösningar före augusti kommer de högre tullarna att börja tillämpas.

Det beslut vi tagit i dag är kort sagt avsett att blåsa nytt liv i en sektor i EU som drabbats väldigt hårt av dumpningen. Vår motåtgärd är balanserad, laglig och motiverad enligt internationella handelsregler. Avsikten med den är att förhindra att situationen förvärras.

Det handlar inte om protektionism. Det handlar om att se till att även kinesiska företag följer internationella handelsregler – precis som företagen i EU gör. Som ni vet har även USA infört tullar på kinesisk export.

Det beslut som fattats i dag är ett uttryck för EU-kommissionens roll som oberoende försvarare av EU:s industri mot illojala handelsmetoder i andra länder.

Jag vill gärna framhålla att målet från första början har varit en uppgörelse i godo. Min dörr har stått öppen för våra kinesiska partner och flera möten har hållits på deras begäran, antingen med mig eller med mina medarbetare. Jag hoppas att det beslut vi fattat i dag lägger grunden för mer formella diskussioner.

Jag kommer nu att redogöra för varför detta beslut har tagits i detta skede av undersökningen.

Vi har blivit ombedda att undersöka en enkel fråga: om kinesiska företag dumpar solpaneler, dvs. säljer dem till ett pris som är lägre än produktionskostnaden.

Svaret är också enkelt: ja. Kinesiska företag dumpar underprissatta solpaneler i EU. Enligt kommissionens uppskattning skulle det skäliga priset för en kinesisk solpanel de facto vara 88 % högre än det pris som de nu säljs för på EU-marknaden.

Nästa fråga vi måste ta ställning till är om dumpningen är skadlig för europeiska företag.

Återigen är svaret enkelt. Dumpningen av kinesiska solpaneler skadar helt klart solpanelsindustrin i EU. Minst 25 000 arbetstillfällen är i farozonen. Dumpningen hotar dessutom hela sektorns existens genom att den skadar nuvarande och framtida investeringar, särskilt i forskning och utveckling.

Förra sommaren tog kommissionen emot ett formellt och berättigat klagomål från en grupp europeiska solpanelstillverkare. Till följd av detta inledde vi en undersökning precis som EU-lagstiftningen kräver.

Den bevisning som samlats in under besök på plats visar att kinesiska exportörer har dumpat solpaneler i EU på grund av överkapacitet på den egna marknaden.

De kinesiska exportörerna har tagit 80 % av marknadsandelen i EU. De har en enorm överkapacitet som uppgår till 150 % av den sammanlagda efterfrågan i världen. De tillverkar med andra ord en och en halv gånger mer solpaneler än vad som behövs globalt.

Syftet med de preliminära tullar som nu införs är att förhindra att produkter dumpas på vår marknad och att återinföra lika och rättvisa konkurrensvillkor. Det viktigaste är ändå att beslutet öppnar för förhandlingar som snabbt kan leda till en uppgörelse i godo i form av s.k. prisåtaganden.

Systemet skulle stabiliseras om de kinesiska företagen gick med på att återinföra rättvisa priser som återspeglar solpanelernas faktiska marknadsvärde.

Vi vill alltså nå en uppgörelse i godo med våra kinesiska partner.

Avslutningsvis vill jag bemöta viss kritik. I den process som ledde fram till dagens beslut har vissa parter hävdat att dagens handelspolitiska skyddsåtgärder är ett utslag av protektionism. Detta är inte sant och det är dessutom vilseledande.

Vårt mål är att garantera rättvis konkurrens och att se till att de internationella handelsregler följs som både EU och Kina har godkänt inom WTO.

Vid första anblicken kan det verka bra med billigt och mycket – men i slutändan kommer det att leda till en ”kapplöpning mot botten” som alla förlorar på, både solpanelsindustrin och de tjänster som har anknytning till den.

Även den som hävdar att billiga solpaneler är bra för hållbar energi och för miljön inser säkert att det är en förutsättning att själva solpanelsindustrin är hållbar för att man ska få några fördelar över tiden.

Jag behöver inte påminna om att rättsstatsprincipen är den grundläggande principen för EU.

EU måste precis som sina handelspartner respektera internationella handelsregler. Men EU får inte tveka att använda de rättsmedel som finns för att få gottgörelse när unionen lidit skada. Båda är lika viktiga för att systemet ska fungera så att det gynnar alla.

De som inte dagligen följer handelsfrågor tänker kanske inte på att det är EU-kommissionens uppgift att sköta utrikeshandelspolitiken på EU:s vägnar. Anledningen är att EU-kommissionen kan garantera oberoende. EU-kommissionen ser till helheten och arbetar för alla i EU.

Mina damer och herrar, jag hoppas att jag i dag kunnat ge en helhetsbild av situationen.

Jag hoppas att jag har lyckats förklara att vårt beslut att införa preliminära tullar var nödvändigt på grund av dumpning som potentiellt kan ödelägga en viktig bransch inom EU om vi inte agerar genast.

Jag hoppas också att alla förstår att jag har ett ansvar inför näringslivet i EU. Det ansvaret är jag beredd att axla.

Slutligen betonar jag än en gång att jag allra helst vill nå fram till en förhandlingslösning så snabbt som möjligt. Det finns ingen anledning att dra ut på detta i månader om de kinesiska partnerna verkligen är beredda att förhandla om prisåtaganden. Det är nu upp till de kinesiska exportörerna och den kinesiska handelskammaren att komma med förslag till en lösning som innebär att skadan för den europeiska solpanelsindustrin avlägsnas.

Jag ser fram emot att så snart som möjligt inleda en diskussion med dem så att vi tillsammans kan arbeta för en tillfredsställande överenskommelse som gynnar alla.

Tack.


Side Bar