Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 4 juni 2013

Opmerkingen van EU-commissaris voor handel, Karel De Gucht, over het besluit tot instelling van voorlopige antidumpingmaatregelen ten aanzien van zonnepanelen uit China

Goedemiddag dames en heren,

Bij deze wil ik U ervan op de hoogte stellen dat de Europese Commissie unaniem heeft besloten voorlopige rechten in te stellen op zonnepanelen uit China om de dumping van deze producten op de Europese markt tegen te gaan.

Dit besluit is genomen na een diepgaand juridisch onderzoek gedurende de afgelopen negen maanden. Wij zijn tot deze conclusie gekomen na onderzoek van alle feiten en overleg met vele belanghebbenden in deze zaak.

De rechten worden van kracht vanaf 6 juni, voor een periode van 6 maanden - tot het einde van het volledige onderzoek begin december dit jaar. Dan moet een besluit worden genomen over de eventuele instelling van definitieve rechten voor maximaal 5 jaar.

Er zullen twee stappen zijn: vanaf 6 juni geldt voor de invoer van alle Chinese zonnepanelen een recht van 11,8 %. Twee maanden later, met ingang van 6 augustus, bedraagt het gemiddelde recht 47,6 %. Over het geheel genomen zullen de rechten dan variëren van 37,3 % tot 67,9 %. Voor de Chinese ondernemingen die hebben meegewerkt, zullen lagere rechten gelden. Voor de Chinese ondernemingen die niet hebben meegewerkt, zullen hogere rechten gelden.

Deze gefaseerde reactie maakt voor onze markten een soepele overgang mogelijk – en het is een eenmalig aanbod aan de Chinezen dat een duidelijk aanmoediging inhoudt om te onderhandelen. Hiermee wordt een duidelijke kans geboden om te onderhandelen, maar het is nu aan de Chinezen om te reageren. Het is duidelijk dat als China tegen augustus niet met een oplossing is gekomen, de hogere tarieven van toepassing worden.

Wij nemen vandaag kortom een noodmaatregel om de sector in Europa, die zwaar onder deze dumping lijdt, er weer bovenop te helpen. Onze reactie is evenwichtig, rechtmatig en gerechtvaardigd in het licht van de internationale handelsregels en beoogt te voorkomen dat de situatie fataal wordt.

Dit is geen protectionisme. Het gaat er veeleer om te garanderen dat de internationale handelsregels ook voor Chinese ondernemingen gelden – net zoals voor ons. Zoals u weet passen de Verenigde Staten thans rechten op Chinese export toe.

Met de maatregel van vandaag vervult de Commissie haar rol als onafhankelijke verdedigster van de Europese industrie wanneer deze met oneerlijke handelspraktijken uit landen buiten de Unie wordt geconfronteerd.

Laat mij heel duidelijk zijn: van meet af aan heb ik gestreefd naar een oplossing in der minne. Dit moge blijken uit het opendeurbeleid dat ik het afgelopen jaar op verzoek van onze Chinese partners met hen heb gevoerd – met talrijke vergaderingen met mijzelf of met de onder mij ressorterende diensten. Ik hoop dat het besluit van vandaag de weg voor dat overleg zal banen, zodat wij voortgang kunnen boeken met formele besprekingen.

Laat mij de feiten toelichten die in deze fase van het onderzoek tot het onderhavige besluit hebben geleid.

Ons is eenvoudigweg verzocht te onderzoeken of Chinese ondernemingen zonnepalen dumpen die tegen lagere prijzen worden verkocht dan de productiekosten ervan.

Het antwoord is eenvoudig: Ja – Chinese ondernemingen dumpen hun te laag geprijsde zonnepanelen in Europa.

Wij schatten dat de redelijke verkoopprijs van Chinese zonnepanelen in werkelijkheid 88 % hoger zou zijn dan de prijs waartegen zij momenteel op de Europese markt worden verkocht.

De vraag die wij ons vervolgens moeten stellen is of de dumping de Europese bedrijfstak schade berokkent.

Het antwoord is opnieuw eenvoudig: door de dumping van deze Chinese zonnepanelen wordt de Europese bedrijfstak voor zonnepanelen duidelijk geschaad. Hierdoor staan er ten minste 25 000 banen op de tocht. Voorts schaadt de dumping bestaande en toekomstige investeringen, met name op het cruciale gebied van onderzoek en ontwikkeling, waardoor de levensvatbaarheid van de sector in gevaar komt.

Vorige zomer heeft de Commissie een formele en geldige klacht van een groep Europese zonnepaneelproducenten ontvangen – op grond waarvan wij in overeenstemming met het EU-recht een onderzoek moesten openen.

Ons is uit bij bezoeken ter plaatse verzameld bewijsmateriaal gebleken dat Chinese exporteurs Europa hebben overspoeld met zonnepanelen, wegens een overcapaciteit op hun thuismarkt.

Zij hebben 80% van de EU-markt veroverd, tegen een achtergrond van een enorme overcapaciteit die 150 % van het wereldverbruik bedraagt. China produceert met andere woorden momenteel anderhalf keer het aantal zonnepanelen dat de wereld nodig heeft. Het produceert eenvoudigweg te veel.

Met de voorlopige maatregelen van vandaag wordt beoogd deze overstroming van onze markt tegen te gaan, opnieuw gelijke voorwaarden te scheppen en een eerlijke mededinging tot stand te brengen. Maar het belangrijkste is dat het optreden van vandaag beide kanten een formele mogelijkheid biedt om op korte termijn door onderhandelingen tot een oplossing in der minne te komen.

In wezen wordt het systeem opnieuw stabiel als de Chinese ondernemingen instemmen met een billijke prijsstelling die de werkelijke marktwaarde van deze zonnepanelen weerspiegelt.

Laat mij bijzonder duidelijk zijn: ik streef naar een oplossing in der minne met onze Chinese partners; dat is ook wat Europa wil.

Voordat ik afsluit, wil ik ingaan op een aantal kritiekpunten. In de aanloop naar het onderhavige besluit hebben sommigen gesuggereerd dat de huidige handelsmaatregelen neerkomen op protectionisme. Dat is eenvoudigweg onjuist en misleidend.

De waarheid is dat ons optreden is gericht op het waarborgen van een eerlijke mededinging en het eerbiedigen van internationale handelsregels die zowel Europa als China in WTO-verband hebben aanvaard.

Op het eerste gezicht lijkt goedkope overvloed geweldig – maar uiteindelijk leidt dit tot een "nivellering naar beneden" en verliest iedereen in de zonnepanelenbedrijfstak en de daaraan verwante diensten erbij.

Zelfs degenen die betogen dat goedkope zonnepanelen goed zijn voor duurzame energie en het milieu, moeten zich realiseren dat het er in de eerste plaats om gaat dat de zonnepanelenbedrijfstak "duurzaam" blijft indien men op termijn voordeel wil zien.

Ik hoef u er niet aan te herinneren dat de eerbiediging van het recht het fundamentele beginsel is waarop de Europese Unie is gebaseerd.

Europa moet, net als al haar partners, de internationale handelsregels eerbiedigen. Maar we mogen er ook niet voor terugschrikken juridische middelen in te zetten om ingeval van schade of nadeel een situatie recht te zetten. Beide zijn even belangrijk om te waarborgen dat het systeem voor het welzijn van ons allen blijft functioneren.

Voor diegenen die niet elke dag handelsaangelegenheden volgen, zou ik derhalve graag beklemtonen dat de Europese Commissie namens de EU verantwoordelijk is voor de uitvoering van het externe handelsbeleid. En daarvoor bestaat één heel goede reden - de Commissie kan onafhankelijkheid waarborgen en namens allen in Europa werken doordat zij de "bredere context" ziet.

Dames en heren, ik hoop dat ik u vandaag die "bredere context" heb kunnen schetsen.

Ik hoop dat ik u precies heb kunnen uitleggen waarom dit besluit tot instelling van voorlopige rechten noodzakelijk was tegen de achtergrond van dumping die een belangrijke bedrijfstak in Europa kapot kan maken als wij nu niet handelen.

Ik hoop dat iedereen begrijpt dat ik ten aanzien van de Europese economie verantwoordelijkheid draag en dat ik die verantwoordelijkheid ook op mij neem.

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat ik liever via onderhandelingen tot een oplossing kom – en wel snel; dit hoeft geen maanden te duren als onze Chinese partners daadwerkelijk tot een oplossing door middel van prijsverbintenissen willen komen. Het is nu echter aan de Chinese exporteurs en de Chinese kamer van koophandel om met een oplossing voor de schade aan de Europese zonnepanelenindustrie te komen.

Ik verheug mij erop zo spoedig mogelijk met hen aan de slag te gaan om in goede samenwerking tot een toereikende regeling te komen waarmee wij allen gediend zullen zijn.

Ik dank u voor uw aandacht.


Side Bar