Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

MEMO

Brussell, l-4 ta' Ġunju 2013

Rimarki tal-Kummissarju tal-Kummerċ Karel De Gucht dwar id-deċiżjoni biex jiġu imposti miżuri ta' anti-dumping fuq l-importazzjoni ta' pannelli solari miċ-Ċina

Sinjuri, insellmilkom.

Nixtieq ninfurmakom li l-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet unanimament li timponi tariffi provviżorji fuq il-pannelli solari importati miċ-Ċina sabiex tilqa' għad-dumping li qed isir ta' dawn il-prodotti fuq is-suq Ewropew.

Din id-deċiżjoni ttieħdet wara investigazzjoni legali dettaljata matul dawn l-aħħar disa' xhur. Il-konklużjoni ntlaħqet wara li ġew miflija l-fatti kollha u wara konsultazzjonijiet ma' dawk kollha involuti f'dan il-każ, li huma ħafna.

It-tariffi daħlu fis-seħħ fis-6 ta' Ġunju għas-sitt xhur li ġejjin - sakemm tintemm l-investigazzjoni sħiħa fil-bidu ta' Diċembru ta' din is-sena. F'dak il-mument tkun trid tittieħed deċiżjoni dwar jekk għandhomx jiġu imposti dazji permanenti għal perjodu li jista' jkun sa ħames snin.

Se jkun hemm żewġ fażijiet: mis-6 ta' Ġunju, se tiġi imposta tariffa ta' 11.8% fuq l-importazzjonijiet kollha ta' pannelli solari Ċiniżi. Xahrejn wara, mis-6 ta' Awwissu, it-tariffa medja tkun ta' 47.6%. B'kollox, id-dazji se jvarjaw minn 37.3% sa 67.9%, f'dak l-istadju. Dawk il-kumpaniji Ċiniżi li kkooperaw se jkollhom tariffi aktar baxxi. Dawk li ma kkooperawx se jkollhom tariffi ogħla.

Din ir-reazzjoni ggradata tippermetti li jkun hemm tranżazzjoni bla skossi biex is-swieq tagħna jkunu jistgħu jadattaw irwieħhom - u hija offerta ta' darba lin-naħa Ċiniża, li tipprovdi inċentiv ċar ħafna għan-negozjati. Hija tipprovdi tieqa ta' opportunità għal negozjati, iżda l-ballun issa jinsab f'saqajn iċ-Ċina. Huwa ċar li jekk iċ-Ċina ma tipprovdix soluzzjoni sa Awwissu, jibdew japplikaw it-tariffi ogħla.

Fi ftit kliem, l-azzjoni tagħna llum hija miżura ta' emerġenza biex nagħtu n-nifs lil settur kummerċjali fl-Ewropa li qed isofri ħafna b'dan id-dumping. Ir-reazzjoni tagħna hija waħda bilanċjata, legali u ġustifikata, konformi ma' regoli kummerċjali internazzjonali u mfassla biex is-sitwazzjoni ma ssirx waħda fatali.

Dan mhux protezzjoniżmu. Pjuttost, din hija kwistjoni tat-tħaris ta' regoli kummerċjali internazzjonali li jkunu japplikaw ukoll għal kumpaniji Ċiniżi - daqs kemm japplikaw għalina. Kif tafu, anki l-Istati Uniti bħalissa qed japplikaw dazji fuq esportazzjonijiet Ċiniżi.

Bl-azzjoni tal-lum, il-Kummissjoni qed taġixxi fir-rwol tagħha ta' difensur indipendenti tal-industrija Ewropea quddiem prattiċi inġusti ta' kummerċ minn barra.

Ippermettuli nkun ċar ħafna: l-għan sinċier tiegħi sa mill-bidu kien li jkun hemm soluzzjoni amikevoli. Dan huwa illustrat mill-politika ta' "bieb miftuħ" li wettaqt matul l-aħħar sena mal-imsieħba Ċiniżi tagħna fuq talba tagħhom - b'diversi laqgħat jew fil-livell tiegħi jew inkella fil-livell tas-servizzi tiegħi. Nispera li d-deċiżjoni tal-lum issa toħloq l-ispazju biex diskussjonijiet bħal dawn jimxu 'l quddiem b'mod formali.

Issa, ippermettuli nispjega l-fatti li minħabba fihom din id-deċiżjoni kellha tittieħed f'dan l-istadju tal-investigazzjoni.

Il-mistoqsija sempliċi li ntlabna nwieġbu hi jekk kumpaniji Ċiniżi humiex qed jagħmlu dumping ta' pannelli solari li jispiċċaw biex jinbiegħu bi prezz aktar baxx milli jiswa biex jiġu prodotti.

It-tweġiba hija sempliċi: Iva - il-kumpaniji Ċiniżi qed jagħmlu dumping tal-pannelli solari fl-Ewropa fejn jinbiegħu bi prezz orħos milli jmisshom. L-istima tagħna tal-prezz tal-bejgħ ġust ta' pannell solari Ċiniż attwalment ikun 88% ogħla mill-prezz kurrenti li bih qed jinbiegħu fis-suq Ewropew.

Issa, il-mistoqsija li jmiss li rridu nwieġbu hija dwar jekk dan id-dumping huma ta' ħsara għall-kumpaniji Ewropej.

Għal darb'oħra, it-tweġiba hija sempliċi. Huwa ċar li d-dumping ta' dawn il-pannelli solari Ċiniżi qiegħed b'mod ċar jagħmel ħsara lill-industrija Ewropea tal-pannelli solari. Dan iqiegħed fil-periklu 25,000 impjieg. Barra minn dan, id-dumping huwa ta' theddida għall-istess sopravivenza tal-istess settur billi jagħmel ħsara fl-investiment preżenti u futur - speċjalment fil-qasam kritiku tar-Riċerka u l-Iżvilupp.

Is-sajf li għadda, il-Kummissjoni rċeviet ilment formali u validu minn grupp ta' manifatturi Ewropej tal-pannelli solari - li obbigana biex inniedu investigazzjoni kif mitlub mil-liġi tal-UE.

Dak li skoprejna abbażi tal-evidenza miġbura permezz ta' żjarat fuq il-post hija li l-esportaturi Ċiniżi qegħdin jifqgħu lis-suq Ewropew b'pannelli solari minħabba kapaċità eċċessiva fis-suq tagħhom stess.

Huma qabdu 80% tas-sehem mis-suq Ewropew, f'kuntest ta' kapaċità eċċessiva massiva, ekwivalenti għal 150% tal-konsum dinji totali. Fi kliem ieħor, qiegħda tipproduċi llum id-darba u nofs l-ammont ta' pannelli li huma meħtieġa fid-dinja. Sempliċement qed jipproduċu wisq.

Il-miżuri provviżorji tal-lum għandhom l-għan li ma jħallux li l-effetti ħżiena jinfirxu għal fuq is-suq tagħna u biex jerġgħu jistabbilixxu livell ekwu għal kulħadd u kompetizzjoni ġusta. Iżda l-aktar ħaġa importanti hi li l-azzjoni tal-lum tiftaħ il-bieb biex ninnegozjaw soluzzjoni amikevoli permezz ta' "impenji dwar prezz" fi żmien qasir.

Fil-qofol tagħha, is-sistema terġa' tkun stabbli jekk kumpaniji Ċiniżi kellhom jaqblu li jerġgħu jistabbilixxu l-ipprezzar ġust li jkun jirrifletti l-valur reali fis-suq ta' dawn il-pannelli solari.

Ippermettuli nkun ċar ħafna: Jiena rrid soluzzjoni amikevoli mal-imsieħba Ċiniżi tagħna; dan hu dak li l-Ewropa trid.

Qabel ma nagħlaq, nixtieq nindirizza xi kritika li jista' jkun hemm. Meta konna qegħdin noqorbu lejn it-teħid tad-deċiżjoni tal-lum, ċerta partijiet issuġġerew li l-miżuri ta' difiża kummerċjali tal-lum hija ekwivalenti għal "protezzjoniżmu". Dan sempliċement mhux minnu u jqarraq.

Il-verità hi li l-azzjoni tagħna hija biex ikun hemm żgur kompetizzjoni ġusta u r-rispett tar-regoli kummerċjali internazzjonali li kemm l-Ewropa kif ukoll iċ-Ċina aċċettawhom fid-WTO.

Mal-ewwel daqqa t'għajn, li l-affarijiet ikunu rħas u abbundanti tidher ħaġa sabiħa - iżda fl-aħħar mill-aħħar dan se jwassal għal tiġrija lejn il-qiegħ u dawk kollha involuti fl-industrija tal-pannelli solari, u s-servizzi marbuta magħha, jispiċċaw telliefa

Anki dawk li qed iġibu l-argument li l-pannelli solari rħas huma tajbin għall-enerġija sostenibbli u għall-ambjent għandhom ikunu jafu li qabel xejn l-industrija tal-pannelli solari trid tinżamm "sostenibbli" biex maż-żmien jidhru xi benefiċċji.

M'hemmx bżonn infakkarkom li "l-istat tad-dritt" huwa l-prinċipju waħdani fundamentali fil-qalba tal-Unjoni Ewropea.

L-Ewropa, bħall-imsieħba tagħha, trid ukoll tirrispetta r-regoli kummerċjali internazzjonali. Iżda lanqas ma għandna nibżgħu nużaw il-mezzi legali li huma permessi biex jikkoreġu s-sitwazzjoni meta jkun hemm il-periklu li ssir il-ħsara. It-tnejn huma importanti ndaqs biex niżguraw li s-sistema tibqa' taħdem għall-benefiċċji ta' kulħadd.

Għalhekk ippermettuli nenfasizza, għal dawk minnkom li ma jsegwux il-kwistjonijiet kummerċjali ta' kuljum, li hija l-Kummissjoni Ewropea li għandha r-responsabbiltà f'isem l-UE biex twettaq il-politika kummerċjali esterna tagħna. U dan minħabba raġuni waħda tajba ħafna - il-Kummissjoni tista' tiżgura l-indipendenza u x-xogħol f'isem kulħadd madwar l-Ewropa billi tħares lejn is-sitwazzjoni ġenerali.

Sinjuri, Nispera li rnexxieli nurikom x'inhi din is-sitwazzjoni ġenerali llum.

Nispera li rnexxieli nispjega eżatt ir-raġuni li din id-deċiżjoni li nimponu tariffi provviżorji kienet waħda essenzjali fid-dawl tad-dumping li għandu mnejn jeqred industrija importanti fl-Ewropa, jekk ma naġixxux issa.

Nispera wkoll li kulħadd jifhem li jiena għandu responsabilità lejn l-ekonomija Ewropea u se nġorr din ir-responsabilità.

Ippermettuli nispiċċa billi għal darb'oħra nisħaq li nippreferi soluzzjoni negozjata u malajr - m'hemmx raġuni biex din is-sitwazzjoni tibqa' għaddejja għal xhur jekk ikun hemm xewqa sinċiera minn sħabna ċ-Ċiniżi li tinstab soluzzjoni permezz ta' "impenji ta' prezz". Iżda issa jmiss lill-esportaturi Ċiniżi u lill-Kamra tal-Kummerċ Ċiniża biex tersaq 'l quddiem b' soluzzjoni li tneħħi d-dannu lill-industrija Ewropea tal-pannelli solari.

Ninsab ħerqan biex naħdem magħhom kemm jista' jkun malajr sabiex inkunu nistgħu naħdmu biex nilħqu soluzzjoni sodisfaċenti li tkun ta' benefiċċju għalina lkoll.

Grazzi.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website