Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 4. juuni 2013

ELi kaubandusvoliniku Karel De Guchti märkused otsuse kohta kehtestada Hiinast imporditud päikesepaneelidele ajutised dumpinguvastased tollimaksud

Tere päevast, mu daamid ja härrad.

Soovin anda Teile teada, et Euroopa Komisjon on ühehäälselt otsustanud kehtestada Hiinast lähtuvale päikesepaneelide impordile ajutised tollimaksud, et võidelda nende toodete dumpingu vastu Euroopa turul.

See otsus tehti pärast viimased üheksa kuud kestnud põhjalikku juriidilist uurimist ning selleni jõuti pärast kõikide asjaolude arvesse võtmist ja konsulteerimist paljude huvitatud isikutega.

Tollimaksud jõustuvad 6. juunil ja need kehtestatakse kuueks kuuks see tähendab kuni täieliku uurimise lõpuni käesoleva aasta detsembri alguses. Siis tuleb teha otsus, kas kehtestada alalised tollimaksud, ja seda juba kuni viieks aastaks.

On kaks etappi: alates 6. juunist kehtestatakse kõigi Hiina päikesepaneelide impordile tollimaks 11,8 %. Kaks kuud hiljem, alates 6. augustist, kehtestatakse keskmine tollimaks 47,6 %. Kokkuvõttes jäävad tollimaksud selle etapis vahemikku 37,3 % kuni 67,9 %. Uurimises koostööd teinud Hiina ettevõtetele määratakse madalamad tollimaksud. Koostööst keeldunud ettevõtete tollimaksud on kõrgemad.

Selline etapiviisiline reageering võimaldab meie turgudele kohanemiseks sujuvat üleminekut. Samuti on see ühekordne pakkumine Hiina poolele, andes neile selge stiimuli läbirääkimisteks. See avab selgelt võimaluse läbirääkimisteks, kuid nüüd on Hiina kord tegutseda. On selge, et kui Hiina ei paku augustiks lahendust, siis hakkavad kohalduma kõrgemad tollimaksud.

Lühidalt on meie tänane otsus sisuliselt hädaabimeede, millega anda dumpingu tõttu raskelt kannatanud Euroopa ettevõtlussektorile hädavajalikku hingamisruumi. Meie reageering on tasakaalustatud, legaalne ja rahvusvahelise kaubanduse eeskirjasid silmas pidades õigustatud. Selle eesmärk on vältida hävitava olukorra tekkimist Euroopa ettevõtete jaoks.

See ei ole protektsionism, vaid aitab tagada, et rahvusvahelise kaubanduse eeskirjad kehtivad ka Hiina ettevõtete suhtes täpselt samamoodi, nagu meie endi suhtes. Nagu Te teate, rakendavad ka Ameerika Ühendriigid praegu Hiina ekspordi suhtes tollimaksusid.

Tänast otsust tehes on Euroopa Komisjon täitnud oma rolli Euroopa tööstuse sõltumatu kaitsjana välismaiste ebaausate kaubandustavade eest.

Sooviksin veel kord rõhutada, et algusest peale on mul olnud siiras eesmärk jõuda kõigi poolte jaoks vastuvõetava lahenduseni. See väljendub lahtise ukse poliitikas, mida ma olen meie Hiina partneritega nende palvel järginud ja mille raames on mul endal ja mulle alluvate talituste tasandil olnud nendega arvukalt kohtumisi. Ma loodan, et tänane otsus annab sellisteks aruteludeks aluse, et saaksime minna ametlikul viisil edasi.

Sooviksin siinkohal selgitada asjaolusid, mille tõttu on see otsus tehtud praeguses menetluse etapis.

Lihtne küsimus, mida meil on palutud uurida, on see, kas Hiina ettevõtted kasutavad dumpingut päikesepaneelide puhul, mida selle tulemusena müüakse nende tootmise omahinnast madalama hinnaga.

Vastus on samuti lihtne: jah, Hiina ettevõtted kasutavad dumpingut oma allalöödud hinnaga päikesepaneelide müümiseks Euroopas. Meie hinnangul oleks Hiina päikesepaneeli õiglane müügihind tegelikult 88 % kõrgem hinnast, millega neid praegu Euroopa turul müüakse.

Nüüd on järgmine küsimus, mida me endalt küsima peame, kas selline dumping on kahjulik Euroopa ettevõtetele?

Taas on vastus lihtne: on selge, et Hiina päikesepaneelide dumping kahjustab silmnähtavalt Euroopa päikesepaneelide tööstust. See seab ohtu vähemalt 25 000 praegust töökohta. Lisaks ohustab see lausa tööstusharu püsimajäämist, pärssides praeguseid ja tulevasi investeeringuid, eriti sellises esmatähtsas valdkonnas nagu teadus- ja arendustegevus.

Eelmisel suvel sai komisjon ühelt Euroopa päikesepaneelide tootjate ühenduselt ametliku ja nõuetekohase kaebuse, mis kohustas meid algatama ELi õigusega ette nähtud uurimise.

Kohapealsetel kontrollkäikudel kogutud tõendite põhjal oleme avastanud, et Hiina eksportijad on kasutamata tootmisvõimsuse tõttu oma kohalikul turul ujutanud Euroopa päikesepaneelidega üle.

Oma massiivse kasutamata tootmisvõimsuse kontekstis, mis võrdub 150 %-ga kogutarbimisest maailmas, on nad haaranud enda kätte 80 % ELi turuosast. Teisisõnu, nad toodavad täna 1,5 korda nii palju päikesepaneele kui maailm vajab. Nad lihtsalt toodavad liiga palju.

Tänaste ajutiste meetmete eesmärk on hoida ära ülevool meie turule ning taastada võrdsed tegutsemistingimused ja õiglane konkurents. Kõige olulisem on aga, et tänane otsus avab uks läbirääkimistele, et jõuda peagi kõigi poolte jaoks vastuvõetava lahenduseni hinnakohustuste kaudu.

Kokkuvõttes stabiliseerub süsteem uuesti, kui Hiina ettevõtted nõustuvad taastama õiglase hinnakujunduse, mis kajastab päikesepaneelide tegelikku turuväärtust.

Tahaksin veel kord rõhutada, et soovin jõuda Hiina partneritega mõlema poole jaoks vastuvõetava lahenduseni; see on ka Euroopa soov.

Enne otsade kokkutõmbamist sooviksin veel anda mõned selgitused meie pihta suunatud kriitika kohta. Enne tänase otsuse tegemist avaldasid mõned osapooled arvamust, et tänaste kaubandusmeetmete näol on tegemist protektsionismiga. See on täiesti vale ja eksitav.

Tõsi on see, et meie otsuse eesmärk on tagada aus konkurents ja see, et järgitaks rahvusvahelise kaubanduse eeskirjasid, mida on WTO raames kohustunud täitma nii Euroopa kui ka Hiina.

Esmapilgul võib rohke ja odava hinnaga pakkumine näida suurepärane, kuid lõpuks viib see vankumatu allakäiguni, millest saavad kahju päikesepaneelide tööstus ja sellega seotud teenindusvaldkonnad.

Isegi need, kes väidavad, et odavad päikesepaneelid on säästva energia ja keskkonnakaitse seisukohast kasulikud, peavad aru saama, et aja jooksul kasu saamiseks on esmatähtis hoida päikesepaneelide tööstus jätkusuulikuna.

Mul ei ole vist vaja Teile meelde tuletada, et õigusriik on Euroopa Liidu keskmes seisev aluspõhimõte.

Euroopa, nagu ka kõik tema partnerid, peavad järgima rahvusvahelise kaubanduse eeskirjasid. Ent olles kandnud kahju, ei tohi me kõhelda kasutamast kahju heastamiseks ette nähtud õiguslikke vahendeid. Selleks et tagada süsteemi toimimine kõigi heaks, on mõlemad võrdselt olulised.

Lubage mul seega rõhutada neile Teie seast, kes ei hoia ennast igapäevaselt kaubandusküsimustega kursis, et ELi väliskaubanduspoliitika elluviimine on tehtud ülesandeks just Euroopa Komisjonile. Ja seda ühel olulisel põhjusel komisjon saab tagada sõltumatuse ja teha tööd kõigi eurooplaste nimel, nähes ka laiemat pilti.

Mu daamid ja härrad, ma loodan, et ma suutsin Teile täna selle laiema pildi visandada.

Loodan, et suutsin selgitada täpsemaid tagamaid, miks see ajutiste tollimaksude kehtestamise otsus oli vajalik, pidades silmas dumpingut, mis võib hävitada Euroopas olulise tööstusharu, kui me sellele täna ei reageeri.

Ma loodan ka, et Te kõik mõistate, et mul vastutus Euroopa majanduse eest, ning ma pean selle vastutuse tõttu ka tegutsema.

Lõpetuseks sooviksin veel kord rõhutada, et ma eelistaksin läbirääkimiste teel leitud lahendust ja seda kiiresti; pole mingit põhjust, miks see peaks kestma kuid, kui meie Hiina partneritel on siiras soov otsida lahendust hinnakohustuste võtmise teel. Ent nüüd on Hiina eksportijate ja Hiina Kaubanduskoja kord tulla välja lahendusega, mis kõrvaldab Euroopa päikesepaneelide tööstusele tekitatava kahju.

Loodan nendega läbirääkimisi alustada niipea kui võimalik, et saaksime jõuda koos rahuldava lahenduseni, mis on kasulik meie kõigi jaoks.

Tänan.


Side Bar