Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 4. juni 2013

Bemærkninger fra EU's handelskommissær Karel De Gucht til beslutningen om at indføre midlertidige antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af solpaneler fra Kina

God eftermiddag, mine damer og herrer.

Jeg skal oplyse Dem om, at Europa-Kommissionen enstemmigt har besluttet at indføre en midlertidig told på solpaneler, som importeres fra Kina, for at forhindre, at disse produkter dumpes på det europæiske marked.

Denne beslutning er blevet truffet efter en detaljeret juridisk undersøgelse, som er blevet foretaget inden for de sidste ni måneder. Vi nåede til en konklusion efter at have undersøgt alle relevante forhold og hørt de mange parter, der er berørt af denne sag.

Tolden anvendes fra den 6. juni og i de følgende seks måneder – indtil afslutningen af den fuldstændige undersøgelse i begyndelsen af december i år. Der vil da skulle træffes en beslutning om, hvorvidt der bør indføres en permanent told i op til fem år.

Der bliver to faser: Fra den 6. juni bliver al import af kinesiske solpaneler pålagt en told på 11,8 %. To måneder senere, dvs. fra den 6. august, bliver den gennemsnitlige toldsats 47,6 %. Toldsatserne vil i den fase generelt ligge på mellem 37,3 % og 67,9 %. Toldsatserne vil være lavere for de kinesiske virksomheder, som har samarbejdet. Toldsatserne vil være højere for dem, som ikke har samarbejdet.

En sådan trinvis fremgangsmåde giver vores markeder mulighed for at tilpasse sig - samtidig med at det er et enestående tilbud til Kina, idet det giver dem et meget stort incitament til at forhandle. Der er klart lejlighed til at forhandle, men bolden er nu på kinesernes banehalvdel. Det står klart, at hvis ikke Kina ligger en løsningsmodel frem inden august, så kommer de højere toldsatser til at gælde.

Det skridt, vi tager i dag, er kort sagt en nødforanstaltning, der skal give livreddende førstehjælp til en europæisk erhvervssektor, der er hårdt medtaget af denne dumping. Vores reaktion er velafbalanceret, juridisk i orden og berettiget i henhold til internationale handelsregler, og den har til formål at forhindre, at situationen bliver katastrofal.

Der er ikke tale om protektionisme. Det drejer sig derimod om at sikre, at de internationale handelsregler også gælder for kinesiske virksomheder - som de gælder for os. Som bekendt pålægger USA nu også kinesiske eksportprodukter told.

Med denne nye foranstaltning udfylder Kommissionen sin rolle som uafhængig forsvarer af EU's erhvervssektor over for urimelig handelspraksis fra udenlandsk side.

Det skal være helt klart, at jeg lige fra starten oprigtigt har tilsigtet en mindelig løsning. Dette illustreres ved den åben dør-politik, som jeg i det seneste år har ført med vores kinesiske partnere på deres anmodning – med et utal af møder på mit niveau eller mine tjenestegrenes niveau. Det er mit håb, at den beslutning, vi har truffet i dag, nu må åbne op for, at der kan ske formelle fremskridt med sådanne drøftelser.

Jeg vil nu redegøre for de forhold, der ligger til grund for den beslutning, som er truffet på nuværende tidspunkt i undersøgelsen.

Det simple spørgsmål, som vi er blevet bedt om at tage stilling til, er, om kinesiske virksomheder dumper solpaneler, som ender med at blive solgt til en lavere pris, end det koster at producere dem fra starten.

Svaret er enkelt: Ja - kinesiske virksomheder dumper deres underprissatte solpaneler i Europa. Vi vurderer, at en rimelig salgspris for et kinesisk solpanel reelt ville være 88 % højere end den pris, som de i øjeblikket sælges til på det europæiske marked.

Det næste spørgsmål, som vi bør stille os selv, er om denne dumping er til skade for europæiske virksomheder.

Igen er svaret enkelt. Der er ingen tvivl om, at dumpingen af disse kinesiske solpaneler er til klar skade for den europæiske solpanelindustri. Det bringer mindst 25 000 af de nuværende arbejdspladser i fare. Dumpingen udgør desuden en trussel mod sektorens eksistens, idet den er til skade for nuværende og fremtidige investeringer, især inden for det vigtige område forskning og udvikling.

Sidste sommer modtog Kommissionen en formel og gyldig klage fra en sammenslutning af europæiske solpanelproducenter, hvilket forpligtede os til at iværksætte en undersøgelse som krævet i EU-lovgivningen.

Vi har på grundlag af dokumentation beviser indsamlet under kontrolbesøg på stedet kunnet konstatere, at kinesiske importører har oversvømmet Europa med solpaneler som følge af overkapacitet på sit eget marked.

De har erobret 80 % af EU's markedsandel i en situation med massiv overkapacitet svarende til 150 % af den samlede produktion i verden. Det vil med andre ord sige, at Kina i dag producerer halvanden gang så mange solpaneler, som der er behov for i verden. De producerer ganske enkelt for meget.

De midlertidige foranstaltninger, som er blevet vedtaget i dag, har til formål at forhindre en sådan udflyden på vores marked og genskabe lige vilkår og fair konkurrence endnu en gang. Vigtigst af alt giver denne nye foranstaltning mulighed for inden for kort tid at forhandle sig frem til en mindelig løsning via pristilsagn.

Kort fortalt vil systemet kunne gøres stabilt igen, hvis de kinesiske virksomheder gik med til at genindføre fair prisfastsættelse, der afspejler disse solpanelers sande markedsværdi.

Det skal være helt klart: Jeg ønsker at nå frem til en mindelig løsning med vores kinesiske partnere; det er også, hvad Europa ønsker.

Inden jeg slutter af, vil jeg blot berøre en række kritikpunkter. Forud for den beslutning, som blev truffet i dag, antydede visse parter, at disse handelsbeskyttelsesforanstaltninger kan sidestilles med "protektionisme". Det er simpelt hen forkert og misvisende.

Sandheden er den, at vores foranstaltning drejer sig om at sikre fair konkurrence og overholdelse af de internationale handelsregler, som både Europa og Kina har tilsluttet sig i WTO.

Ved første øjekast synes billigt og rigeligt at være en god ting, men i sidste ende vil dette føre til et "kapløb mod bunden", og alle i solpanelindustrien og de hermed forbundne erhvervsgrene vil stå som tabere.

Selv de, som hævder, at billige solpaneler er godt for bæredygtig energi og miljøet, bliver nødt til at erkende, at solpanelindustrien nødvendigvis i sig selv må være "bæredygtig", for at der kan opnås fordele over tid.

Jeg behøver ikke at minde Dem om, at "retsstaten" er et af de grundlæggende principper for Den Europæiske Union.

Europa skal ligesom alle sine partnere overholde internationale handelsregler. Men samtidig bør vi ikke afstå fra at anvende de tilgængelige retsmidler, når vi lider skade. Begge er lige vigtige, for at systemet fortsat kan fungere til alles fordel.

Tillad mig derfor at gøre dem af jer, som ikke følger handelsspørgsmål i det daglige, opmærksom på, at det er Europa-Kommissionen, som på EU's vegne fører EU's eksterne handelspolitik. Og det af en meget god grund – Kommissionen kan sikre uafhængighed og arbejde på alles vegne i Europa, idet den ser "helhedsbilledet".

Mine damer og herrer, jeg håber, at jeg i dag har formået at tegne dette "helhedsbillede" for Dem.

Jeg håber, at jeg har formået at redegøre præcist for, hvorfor denne beslutning om at indføre en midlertidig told var nødvendig i lyset af denne dumping, som har potentialet til at ødelægge en vigtig erhvervsgren i Europa, hvis ikke vi reagerer i dag.

Jeg håber ligeledes, at alle forstår, at jeg har et ansvar over for den europæiske økonomi – og jeg påtager mig dette ansvar.

Lad mig afslutte med endnu en gang at understrege, at jeg ville foretrække en forhandlingsløsning og gerne hurtigt – der er ingen grund til, at det skal tage flere måneder, hvis vores kinesiske partnere nærer et oprigtigt ønske om at finde en løsning gennem "pristilsagn". Dog er det nu de kinesiske eksportørers og det kinesiske handelskammers rolle at fremlægge en løsning, som kan afhjælpe de skadelige virkninger for den europæiske solpanelindustri.

Jeg ser frem til at indlede et samarbejde med dem så hurtigt som muligt, så vi kan arbejde sammen om at nå frem til en tilfredsstillende løsning, der vil være til fordel for os alle.

Tak.


Side Bar