Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Zpráva

Brusel 4. června 2013

Komentář komisaře EU pro obchod Karla De Guchta k rozhodnutí o uložení prozatímních antidumpingových cel na dovoz solárních panelů z Číny

Dobré odpoledne, dámy a pánové,

rád bych Vás informoval, že se Evropská komise jednomyslně rozhodla uložit prozatímní clo na solární panely dovážené z Číny s cílem zabránit dumpingu těchto výrobků na evropském trhu.

Toto rozhodnutí bylo přijato na základě důkladného šetření, které probíhalo posledních devět měsíců. K závěru jsme dospěli po posouzení všech skutečností a po konzultaci s mnoha stranami, jichž se tento případ týká.

Cla začnou platit od 6. června na následujících šest měsíců, tedy až do konce celého šetření na začátku prosince tohoto roku. V tom okamžiku bude třeba přijmout rozhodnutí, zda uložit trvalá cla až na dobu pěti let.

Počítáme s dvěma kroky: od 6. června bude na veškerý dovoz solárních panelů z Číny uloženo clo ve výši 11,8 %. Po dvou měsících se od 6. srpna zvedne průměrné clo na 47,6 %. V této fázi se budou cla pohybovat mezi 37,3 % a 67,9 %. Nižší cla budou uložena čínským společnostem, jež spolupracovaly, a vyšší cla společnostem, jež nespolupracovaly.

Taková dvojfázová reakce umožní hladkou adaptaci našich trhů. Je třeba podotknout, že jde o nabídku čínské straně, která se nebude opakovat a která je velmi jasnou pobídkou k jednání. Dveře k jednání jsme otevřeli, nyní je však na řadě Čína. Pokud nenabídne řešení do srpna, začnou se uplatňovat vyšší cla.

Ve zkratce, náš dnešní krok je nouzovým opatřením, které umožní přežít evropskému výrobnímu odvětví, jež utrpělo tímto dumpingem vážný zásah. Naše reakce je přiměřená, legální a opodstatněná podle pravidel mezinárodního obchodu a jejím cílem je zabránit tomu, aby současná situace měla fatální důsledky.

Nejde o protekcionismus, nýbrž o to potvrdit, že pravidla mezinárodního obchodu platí i pro čínské společnosti – tak jako platí pro nás. Jak víte, cla na dovoz z Číny nyní uvalují i Spojené státy.

Svým dnešním krokem Komise plní svoji roli nezávislého obránce evropského průmyslu před nekalými praktikami ze zahraničí.

Rád bych to řekl velmi jasně: od samého začátku jsem usiloval o smírné řešení. Dokladem toho je politika otevřených dveří, kterou jsem v minulém roce uplatňoval vůči našim čínským partnerům na jejich žádost – schůzky jsem vedl buď sám, nebo se uskutečnily na úrovni mých útvarů. Doufám, že dnešní rozhodnutí poskytne prostor pro pokračování takových jednání formální cestou.

Nyní mi dovolte vysvětlit, proč bylo rozhodnutí přijato v této fázi šetření a jaké skutečnosti k tomu vedly.

Byli jsme požádáni o posouzení jednoduché otázky, tedy zda se čínské společnosti dopouštějí dumpingu solárních panelů, jež se prodávají za cenu nižší, než jsou jejich výrobní náklady.

Odpověď je jednoduchá: ano – čínské společnosti vyvážejí do Evropy podhodnocené solární panely. Podle našeho odhadu by spravedlivá prodejní cena čínských solárních panelů měla být o 88 % vyšší než cena, za niž se nyní prodávají na evropském trhu.

Pak jsme si položili další otázku – poškozuje takový dumping evropské společnosti?

Odpověď je stejně tak jednoduchá. Je zřejmé, že dumping těchto solárních panelů z Číny jasně poškozuje evropský průmysl solárních panelů, a vystavuje tak nebezpečí nejméně 25 000 pracovních míst. Dumping také ohrožuje samotné přežití tohoto odvětví, neboť poškozuje stávající i budoucí investice, zejména v kritické oblasti výzkumu a vývoje.

Loni v létě obdržela Komise oficiální platný podnět od sdružení evropských výrobců solárních panelů, na jehož základě jsme zahájili šetření, jak nám ukládají právní předpisy EU.

Z důkazů shromážděných při kontrolách v prostorách společností jsme zjistili, že čínští vývozci zaplavují Evropu solárními panely z důvodu nadměrné kapacity na svém vlastním trhu.

Tato masivní nadprodukce dosahuje 150 % celkové světové spotřeby a díky ní získali vývozci 80% podíl na trhu EU. Jinými slovy, Čína nyní vyrábí jedenapůlkrát více solárních panelů, než svět potřebuje. Produkuje prostě příliš mnoho.

Cílem dnešních prozatímních opatření je zabránit přílivu solárních panelů na náš trh a znovu obnovit rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž. Nejdůležitější však je, že dnešní krok otevírá příležitost ke smírnému řešení – rychle sjednat cenové závazky.

Stabilita tohoto systému bude v zásadě zajištěna, budou-li čínské společnosti souhlasit s návratem k férovým cenám odrážejícím skutečnou tržní hodnotu vyvezených solárních panelů.

Rád bych to řekl velmi jasně: s našimi čínskými partnery chci dosáhnout smírného řešení, které je i v zájmu celé Evropy.

Než skončím, rád bych se vyjádřil ke kritice, jíž jsme byli vystaveni. Během přípravy dnešního rozhodnutí některé strany tvrdily, že dnešní opatření na ochranu obchodu jsou protekcionistická. Takové tvrzení je jednoduše nesprávné a zavádějící.

Cílem našeho kroku je zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a dodržování pravidel mezinárodního obchodu, k čemuž se Evropská unie i Čína zavázaly ve WTO.

Na první pohled je vidina levných a snadno dostupných solárních panelů úžasná, ale nakonec by vedla ke zhoršení situace a ke ztrátám všude, ať již v průmyslu solárních panelů, či v souvisejících službách.

I ti, kdož tvrdí, že levné solární panely jsou prospěšné pro udržitelnou energii a životní prostředí, si musí uvědomit, že máme-li postupem času vidět nějaký přínos, je třeba nejprve zajistit životaschopnost tohoto průmyslového odvětví.

Nemusím Vám připomínat, že právní stát je základní zásadou, na níž stojí Evropská unie.

Evropa musí dodržovat pravidla mezinárodního obchodu stejně jako všichni její partneři. Jestliže nám hrozí újma či škoda, nesmíme přesto váhat použít právní prostředky k nápravě. Obě tyto zásady jsou pro zajištění toho, aby systém fungoval ve prospěch všech, stejně důležité.

Dovolte mi tedy, abych těm z Vás, kdo se nezabýváte obchodními otázkami každý den, zdůraznil, že Evropská komise nese odpovědnost za vnější obchodní politiku EU. Má to jeden dobrý důvod, a sice že Komise dokáže zaručit nezávislost a jednat jménem všech v celé Evropě, protože zná celkové souvislosti.

Dámy a pánové, doufám, že jsem Vám dnes dokázal tyto celkové souvislosti nastínit.

Také doufám, že se mi podařilo přesně vysvětlit, proč bylo toto rozhodnutí o uložení prozatímních cel nezbytné – důvodem je dumping, jenž může v případě naší momentální nečinnosti zničit důležité průmyslové odvětví v Evropě.

Snad se mi také podařilo dostatečně objasnit, že mám odpovědnost vůči evropskému hospodářství a že tuto odpovědnost ponesu.

Dovolte mi, abych na závěr ještě jednou zdůraznil, že stojím o vyjednání rychlého řešení. Jestliže si čínští partneři upřímně přejí nalézt řešení ve formě cenových závazků, není důvodu, aby jeho hledání trvalo měsíce. Nyní jsou však na řadě čínští vývozci a čínská obchodní komora, aby přišli s řešením, které napraví újmu způsobenou evropskému průmyslu solárních panelů.

Těším se, že s nimi co nejdříve začneme pracovat na nalezení uspokojivého řešení, jež přinese prospěch nám všem.

Děkuji.


Side Bar