Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 4 юни 2013 г.

Бележки на комисаря за търговията на ЕС Карел Де Гухт във връзка с решението за налагане на временни антидъмпингови мерки върху вноса на слънчеви панели от Китай

Добър ден, дами и господа!

Бих искал да Ви информирам, че Европейската комисия реши единодушно да наложи временни мита върху слънчевите панели, внасяни от Китай, с цел да се противопостави на дъмпинговия внос на тези изделия на европейския пазар.

Това решение е следствие от подробно правно разследване, което се водеше през изминалите 9 месеца. До това заключение достигнахме, след като разгледахме всички факти и се консултирахме с много от заинтересованите по случая страни.

Митата ще породят правно действие считано от 6 юни и ще се прилагат през следващите 6 месеца, или до края на пълното разследване в началото на декември т.г. Тогава трябва да бъде взето решение дали да бъдат наложени постоянни мита за срок до 5 години.

Стъпките ще бъдат две: от 6 юни ще бъде наложено мито в размер на 11,8 % върху целия внос на китайски слънчеви панели. Два месеца по-късно, от 6 август, средният размер на митата ще бъде 47,6 %. Самите мита на този етап са в границите от 37,3 % до 67,9 %. Китайските дружества, съдействали в процедурата, ще бъдат обложени с по-ниски мита. Неоказалите съдействие ще понесат по-високи мита.

Този двуетапен подход дава възможност за плавен преход и адаптация на нашите пазари. Същевременно той е и еднократно предложение към китайската страна, което дава несъмнен стимул за водене на преговори. Той дава несъмнена възможност за водене на преговори, но сега топката е в полето на Китай. Ясно е, че ако Китай не предостави решение до август, ще започнат да се прилагат по-високите мита.

Казано накратко, действията, които предприемаме днес, са спешна мярка, с която целим да дадем спасителна глътка въздух на един от промишлените сектори в Европа, който понася тежки последици от този дъмпинг. Реакцията ни е балансирана, законосъобразна и оправдана с оглед на правилата на международната търговия и цели да не допусне ситуацията да стане фатална.

Това не е протекционизъм. Тук става дума за това да се осигурят гаранции, че правилата на международната търговия важат и за китайските дружества, както за нас. Както знаете, в момента и САЩ прилагат мита към китайския износ.

С днешните си действия Комисията изпълнява ролята си на независим защитник на европейската промишленост срещу нелоялни търговски практики от чужбина.

Искам да бъда пределно ясен — искрено желаната от мен цел още от самото начало е постигането на решение по взаимно съгласие. Това проличава и в политиката на отворени врати, която водя през последната година с нашите китайски партньори по тяхно искане и в рамките на която се проведоха многобройни срещи или на моето ниво, или на нивото на службите, които ръководя. Надявам се днешното решение да ни даде възможност тези дискусии вече да се придвижат официално напред.

Нека да обясня фактите, въз основа на които на този етап от разследването беше взето това решение.

Простият въпрос, на който поискаха да отговорим, е дали китайските дружества практикуват дъмпинг на слънчеви панели, които в крайна сметка се продават на цена по-ниска от разходите за самото им производство.

Отговорът е прост — да, в Европа китайските дружества правят дъмпинг на слънчеви панели на занижени цени. По наши оценки справедливата продажна цена на един китайски слънчев панел би била с 88 % по-висока от цената, на която той се продава в момента на европейския пазар.

Следващият въпрос, който трябва да си зададем, е дали този дъмпинг е вреден за европейските дружества.

Отговорът отново е прост. Ясно е, че дъмпингът на китайските слънчеви панели нанася несъмнена вреда на европейското производство на слънчеви панели. На риск са изложени най-малко 25 хил. работни места. Освен това дъмпингът е заплаха за оцеляването на сектора, защото нанася вреда на настоящите и бъдещите инвестиции, особено в критичния сектор на научноизследователската и развойната дейност.

Миналото лято Комисията получи официална, допустима жалба от група европейски производители на слънчеви панели, вследствие на която бяхме длъжни да започнем разследване, както изисква законодателството на ЕС.

Това, което установихме въз основа на доказателства, събрани по време на посещенията на място, е, че китайските износители заливат Европа със слънчеви панели поради наличието на свръхкапацитет на собствения си пазар.

Те са завладели 80 % от пазарния дял в ЕС в условия на мащабен свръхкапацитет, равняващ се на 150 % от съвкупното световно потребление. С други думи днес Китай произвежда един и половина пъти повече слънчеви панели, отколкото са нужни на целия свят. Просто Китай произвежда твърде много.

Приетите днес временни мерки имат за цел да не допуснат подобно „потопяване“ на нашия пазар и да възстановят равнопоставените условия на конкуренция в сектора. Най-важното обаче е, че предприетите днес действия отварят вратите за водене на преговори за постигането на решение по взаимно съгласие чрез приемане в кратък срок на ангажименти за спазване на минимални ценови прагове.

Принципно системата ще се стабилизира отново, ако китайските дружества се съгласят да възстановят справедливите цени, които отразяват истинската пазарна стойност на слънчевите панели.

Искам да бъда пределно ясен — желанието ми е да постигнем решение по взаимно съгласие с нашите китайски партньори; такова е и желанието на Европа.

Преди да приключа тези бележки искам да кажа и няколко думи по някои отправени критики. В хода на подготовката на днешното решение някои заинтересовани страни изказаха мнение, че днешните мерки за търговска защита са еквиваленти на протекционизъм. Подобно твърдение е погрешно и подвеждащо.

Истината е, че целта на нашето действие е да гарантира лоялната конкуренция и спазването на правилата на международната търговия, приети и от Европа, и от Китай в рамките на СТО.

На пръв поглед евтиното изобилие изглежда много привлекателно, но в крайна сметка то ще ни вкара в надпреварата за достигане на най-ниските равнища, при която всички от сектора на слънчевите панели и свързаните с него услуги ще се окажат в положението на губещи.

Дори тези, които застъпват тезата, че евтините слънчеви панели са нещо добро за устойчивата енергетика и за околната среда, трябва да разберат, че първо производството на слънчеви панели трябва да остане „устойчиво“, за да може от него с течение на времето да произтекат някакви ползи.

Едва ли е необходимо да Ви напомням, че именно „върховенството на закона“ е основополагащ принцип, на който почива Европейският съюз.

Подобно на всичките си партньори Европа също трябва да защитава правилата на световната търговия. Не трябва обаче да се свеним да използваме законните средства за правна защита, с които разполагаме в случай на вреда или ущърб. И двата подхода са еднакво важни, за да се осигури действието на системата във всеобща полза.

Затова нека да наблегна за тези от Вас, които не следят редовно търговските въпроси, че Европейската комисия е органът, който е натоварен с отговорността да провежда от името на ЕС неговата външна търговска политика. Причината за това е една и е ясна — Комисията може да гарантира независимост и да работи от името на всички в Европа, защото вижда „голямата картина“.

Дами и господа, надявам се, че днес успях да обрисувам за Вас именно тази „голяма картина“.

Надявам се, че съм успял да обясня точно защо е необходимо това решение за налагане на временни мита в светлината на дъмпинга, който притежава потенциала да унищожи едно важно производство в Европа, ако не направим нещо днес.

Надявам се също така, че разбирате, че съм натоварен с отговорност към европейската икономика, която възнамерявам да понеса.

Нека накрая да подчертая още веднъж, че бих предпочел решение, което е резултат от преговори и което ще дойде бързо. Няма причина процесът да продължи месеци, ако у нашите китайски партньори има искрено желание да потърсят решение чрез ангажименти за спазване на минимални ценови прагове. Сега обаче е ред на китайските износители и на Китайската търговска камара да направят стъпка напред и да предложат решение, което премахва вредата за производството на слънчеви панели.

Надявам се да установим контакт в това отношение с тях възможно най-скоро, така че да можем да работим заедно за достигането до удовлетворително решение, което да носи полза за всички нас.

Благодаря Ви!


Side Bar