Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 4 juni 2013

Frågor och svar om EU-kommissionens beslut att införa preliminära tullar på import av solpaneler från Kina (Ärende AD 590)

Fråga: Varför agerar EU-kommissionen i den här frågan?

Svar: I juli 2012 tog kommissionen emot ett formellt och berättigat klagomål från en sammanslutning av europeiska solpanelstillverkare, EU Pro Sun. Klagomålet innehöll bevisning för att exporterande tillverkare i Kina dumpar solpaneler på marknaden i EU och därmed skadar unionsindustrin. EU-kommissionen har en juridisk skyldighet att inleda en undersökning om dumpning och att gå vidare med sådana fall (faktablad om klagomål om dumpning). Handelsrelationerna med länder utanför EU måste vara baserade på principen om rättvis konkurrens. Dumpning och subventionering som strider mot WTO:s regler står i skarp kontrast till principen om rättvis handel och skadar EU-industrin.

F: Är det här inledningen till ett handelskrig?

S: Det är kommissionens uppgift att försvara europeisk industri gentemot illojala handelsmetoder i utlandet. Det är inte frågan om protektionism och inte heller om ett handelskrig, utan det handlar om att återupprätta rättvisa marknadsvillkor. Dumpning är en illojal handelsmetod som drabbar sysselsättningen inom EU och om det framkommer bevis på att dumpning förekommer måste den motarbetas. EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder handlar därför om att ge ”handelsrättvisa” åt europeiska företag och anställda.

De aktuella undersökningarna om dumpning och subventionering när det gäller solpaneler skiljer sig inte från andra handelspolitiska undersökningar och har samma mål som dessa: att se till att rättvis konkurrens gäller för alla parter. Kommissionens agerande baseras på tydliga belägg för dumpning och för den skada som detta har vållat EU:s solcellsindustri. De kinesiska tillverkarnas rätt till försvar har och kommer även i fortsättningen att respekterats till fullo. Vad som är annorlunda i det här ärendet är de belopp det handlar om. Kina exporterade under 2011 solpaneler och viktiga delar till solpaneler till EU till ett värde av 21 miljarder euro.

EU-kommissionen har från början varit öppen för att finna en lämplig förhandlingslösning med Kina. En formell förhandling kan börja så snart ett preliminärt beslut har fattats. I det här fallet fattades ett beslut den 5 juni 2013. En förhandlingslösning innebär ett ”frivilligt prisåtagande” från exportörernas sida. Ett sådant åtagande måste uppfylla ett antal allmänna rättsliga krav. Det främsta av dessa är ett åtagande om att respektera ett visst minimipris som undanröjer den skadevållande dumpningen. Avsikten med åtagandet är inte att fastställa priserna till en viss nivå utan istället att förhindra att de faller under ett visst lägsta pris. Andra allmänna krav är att åtagandet måste avlägsna den skadevållande dumpningen, att det går att tillämpa i praktiken och att det kan övervakas på ett verkningsfullt sätt.

EU har därför inget intresse av att starta ett handelskrig. Om Kina skulle finna EU:s agerande oberättigat, kan de hänvisa frågan till WTO. Om Kina däremot skulle vidta motåtgärder som inte är förenliga med WTO:s regelverk kommer EU inte att tveka att anmäla dessa till WTO.

Ytterligare information om åtaganden:

Artikel 8 i EU:s grundläggande antidumpningsförordning

F: Varför har någon förhandlingslösning ännu inte uppnåtts?

S: I lagstiftningen föreskrivs att ett erbjudande om en förhandlingslösning endast kan övervägas efter det att de preliminära slutsatserna har dragits. EU-kommissionen skulle noga överväga alla sådana erbjudanden, om de på ett lämpligt sätt motsvarar de preliminära slutsatserna. Kommissionen har kontinuerlig kontakt med de kinesiska myndigheterna och fortsätter att undersöka möjligheterna till att finna en lösning i samförstånd.

F: Är åtgärderna ett utslag av protektionism?

S: Handelspolitiska skyddsåtgärder är inte protektionistiska. Inte heller är de olagliga. Tvärtom utgör de ett rättsligt skydd i en bransch som lider av massiv dumpning från ett tredjeland. Syftet med handelspolitiska skyddsåtgärder är att återskapa rättvisa konkurrensvillkor. Något sådant som en rätt till billig men dumpad import finns inte. Alla WTO-medlemmar, inklusive Kina, har rätt att vidta åtgärder om dumpad import skadar den inhemska industrin.

Dessutom utför de flesta WTO-medlemmar undersökningar av det här slaget i enlighet med WTO-reglerna, även Kina. EU tillämpar antisubventions- och antidumpningsåtgärder i måttlig utsträckning. Under 2012 hade EU 112 åtgärder i kraft, vilket var två färre än Kina. Kina är inblandat i många av EU:s ärenden för handelspolitiska skyddsåtgärder. För närvarande tillämpar EU definitiva antidumpningsåtgärder på 52 kinesiska varor och antisubventionsåtgärder på ytterligare 2. Undersökningar som rör Kina pågår vad gäller 14 fall av dumpning och 2 av subventionering. Detta är ett resultat av stor överkapacitet till följd av statligt stöd. Men inte desto mindre så rör dessa åtgärder endast en mycket liten andel av handeln mellan de två parterna och Kina har ett betydande handelsöverskott gentemot EU. I allmänhet så berörde EU:s undersökningar för handelspolitiska skyddsåtgärder omkring 0,17 % av EU:s totala import under 2012. Så länge dessa undersökningar följer WTO-reglerna finns det ingen anledning till att de skulle påverka handelsrelationerna mellan EU och Kina.

Europeiska kommissionen har en skyldighet att agera när företag i EU tar skada av illojala handelsmetoder. Kommissionen utför alltid detta uppdrag i enlighet med både bokstav och anda i WTO:s regler. Detta har inget gemensamt med protektionism.

Statistik om EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder.

F: Hur bestämmer kommissionen nivån på tullarna?

S: Kommissionens metoder för att bestämma nivån på tullarna är öppna och konsekventa. Alla berörda parter har tillgång till den icke-konfidentiella versionen av undersökningen. Nivån på den tull som införs är utformad så att den ska avlägsna den skada som drabbat unionsindustrin och återskapa rättvisa konkurrensvillkor – varken mer eller mindre. Beräkningen görs på grundval av verifierade priser och kostnader. Genom att begränsa tullnivån till vad som är absolut nödvändigt för att avlägsna den skada som dumpningen vållat, går EU utöver sina skyldigheter enligt WTO och tillämpar en lägre tull än de har rätt till enligt WTO-reglerna (”regeln om lägsta tull”). Enligt de reglerna har EU ha rätt att införa tullar som motsvarar den mycket högre dumpningsmarginalen.

F: Varför införs tullen i två steg?

S: De preliminära tullarna bör införas stegvis med tanke på de exceptionella omständigheter som föreligger i det här fallet och i synnerhet behovet av att säkra ett kontinuerligt utbud av solpaneler på kort sikt. En period med lägre tull kommer att garantera att utbudet är tillräckligt för att tillgodose efterfrågan samtidigt som industrin i EU ges möjlighet att anpassa sig till situationen och gradvis öka sin produktion.

F: Vilka är de viktigaste resultaten i undersökningen av dumpning?

S: Undersökningens preliminära slutsats är att kinesiska solpaneler och viktiga delar till dessa (plattor och celler) säljs på EU-marknaden till ett pris som understiger det normala marknadsvärdet, med en dumpningsmarginal på upp till 112,6 %. Dessa handelsmetoder leder till skademarginaler på upp till 67,9 %, något som vållar unionsindustrin väsentlig skada och medför en mängd konkurser och insolvenser bland EU-tillverkarna. Slutligen visade bedömningen av unionens intresse att eventuella negativa effekter av åtgärderna skulle uppvägas av EU-tillverkarnas ekonomiska vinster.

F: Vilka faktorer beaktades när bedömningen av unionens intresse gjordes?

S: En långa rad i aktörer i EU (tillverkare, importörer, råvaru- och maskintillverkare, projektutvecklare, installatörer och konsumenter/slutanvändare) togs med i bedömningen av unionens intresse för att avgöra om det fanns några tvingande skäl mot att införa åtgärderna.

Undersökningens preliminära slutsats var att de preliminära åtgärderna skulle återupprätta rättvisa handelsvillkor. Detta skulle göra en hållbar tillväxt möjlig för solcellsindustrin, och därigenom öka tillverkningen och sysselsättningen i EU samt bevara EU:s ledande ställning i tekniskt avseende.

Åtgärdernas eventuella negativa effekter för importörer, underleverantörer eller installatörer skulle däremot förmodligen vara av övergående karaktär, eftersom dessa sannolikt skulle ha möjlighet att diversifiera sin verksamhet och leverantörsbas och åtminstone delvis kunna uppväga förlusterna. Särskild uppmärksamhet gavs frågan om jobben i solcellsbranschen. Åtgärderna förväntas få en positiv effekt på antalet arbetstillfällen i branschen, i och med att fler jobb kommer att räddas och skapas än gå förlorade.

Om åtgärder inte införs finns det en allvarlig risk för att EU blir beroende av importen från Kina, något som skulle kunna leda till ökade priser för konsumenter/slutanvändare och lägre kvalitet.

F: Kommer åtgärderna att påverka målen i EU:s 2020-agenda?

S: Det finns ingen motsättning mellan kommissionens miljömål som exempelvis Agenda 2020 och användningen av handelspolitiska skyddsåtgärder, snarare tvärtom. Tullarna återskapar nämligen rättvisa konkurrensvillkor inom solcellsindustrin vilket är en förutsättning för sektorns hållbara tillväxt i EU. Solenergi är inte heller den enda metoden att uppnå miljömålen. Lika viktiga är andra gröna energikällor, förmånliga rättsliga och ekonomiska ramar på EU-nivå och nationell nivå, ökad tillgång till kapital och fortsatta resurser till forskning och utveckling. Tullarna kommer i realiteten att underlätta tillgången till kapital och främja investeringar i forskning och utveckling inom solcellssektorn.

Faktablad om undersökningen avseende solpaneler och EU:s klimatmål

F: Vad händer om åtgärderna inte införs?

S: Undersökningen visade att om inga åtgärder vidtas är 25 000 jobb i EU hotade eftersom EU-tillverkarna snabbt skulle slås ut. Därmed skulle både arbetstillfällen som skapats genom dyra investeringar och EU:s ledande ställning i tekniskt avseende, som har varit en förutsättning för utvecklingen av solpanelteknik, gå förlorade. Den kinesiska kapaciteten motsvarar 150 % av den globala efterfrågan och den kinesiska importen till EU motsvarar över 80 % av solpanelsmarknaden i EU. Bristande konkurrens på EU-marknaden skulle därför snabbt leda till att vi blir beroende av kinesisk tillverkning och kvalitet. Eftersom den kinesiska tillverkningen går med förlust och därmed inte är ekonomiskt hållbar är det också troligt att priset på de kinesiska produkterna skulle gå upp.

F: Är det sant att åtgärderna kan medföra att ett betydande antal jobb inom EU:s solpanelssektor går förlorade?

S: Enligt kommissionens undersökning kommer inte införandet av åtgärder att medföra att ett stort antal jobb i solpanelssektorn går förlorade. Tvärtom, en noggrann bedömning av frågan bekräftade att åtgärderna totalt sett skulle ha en positiv inverkan på antalet jobb inom sektorn, med fler jobb räddade och skapade än förlorade. Även om ett antal jobb bland projektutvecklare och installatörer kan gå förlorade visade undersökningen att dessa grupper inte är beroende av solpanelssektorn utan även har verksamhet inom andra sektorer. Leverantörer (t.ex. av delar) arbetar globalt och bör ha möjlighet att kompensera för ett delvist bortfall av den kinesiska marknaden genom att flytta leveranser till nya marknader. Slutligen kommer åtgärderna att trygga de 25 000 jobb bland EU-tillverkarna som nu är allvarligt hotade och kan till och med leda till en ökning av sysselsättningen på kort sikt, tack vare en eventuell ökning av tillverkningen i EU.

F: Hur påverkar åtgärderna solpaneler som installeras i EU?

S: Åtgärderna bör ha en positiv effekt på solpaneler i EU. Rättvis konkurrens skulle göra det möjligt för unionsindustrin att expandera, uppnå ökade stordriftsfördelar och hålla priserna på rimligt låga nivåer. Dessutom skulle prisökningarna på importerade produkter åtminstone delvis kunna absorberas via installatörernas vinster. EU:s ledande ställning i tekniskt avseende på solpanelsmarknaden, som är beroende av en tillverkning av solpaneler i EU, skulle också bevaras och leda till att ytterligare arbetstillfällen skapas.

F: Vilka är de viktigaste resultaten i antisubventionsundersökningen?

S: Antisubventionsundersökningen inleddes den 8 november 2012 efter ett klagomål som lämnades in av samma klagande, och har ännu inte avslutats. Eventuella provisoriska antisubventionsåtgärder måste införas senast den 5 augusti 2013 och slutgiltiga åtgärder senast den 5 december 2013. Påståenden om subventioner omfattar billiga lån, exportkrediter och garantier från statsägda banker, tillhandahållande av varor genom myndigheterna, bidrag och skatteförmåner. Kontrollbesök på plats har genomförts under mars vid samtliga åtta exporterande företagsgrupper i urvalet och vid de kinesiska myndigheterna i mitten av april i år.

F: Hur påverkas undersökningen om solfångarglas?

S: Den här undersökningen har ingen direkt koppling till klagomålet om import av solfångarglas. Det är en självständig undersökning om en helt fristående produkt och grundar sig på bevis från det ärendet. Slutsatserna i den undersökningen kommer också att vara självständiga och kan komma att skilja sig från slutsatserna i undersökningen om solpaneler. Tidsfristen för att införa eventuella preliminära åtgärder när det gäller solfångarglas löper ut den 28 november 2013.

Ytterligare information om antidumpings- och antisubventionsundersökningarna angående solfångarglas.

F: Vad händer nu?

S: EU-kommissionen kommer att bedöma alla synpunkter från berörda parter på den preliminära förordningen innan den lägger fram ett förslag om slutgiltiga antidumpningstullar. Kommissionen kan föreslå att rådet a) avslutar ärendet utan åtgärder eller b) inför slutgiltiga antidumpningsåtgärder på fem år. Enligt de gällande reglerna kan rådet avslå kommissionens förslag med en enkel majoritet. De slutgiltiga resultaten kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den 5 december 2013.

Skulle det slutgiltiga beslutet bli att inte införa slutgiltiga antidumpningstullar kommer de preliminära tullarna, som endast kommer att ställas som säkerhet, inte att tas ut.

De preliminära resultaten från den parallella antisubventionsundersökningen kommer att finnas tillgängliga i början av augusti.

Mer information

IP/13/501: Pressmeddelande

MEMO/13/499: Kommentar till beslutet från EU:s handelskommissionär Karel De Gucht

MEMO/13/497: Memo

Frågor och svar om EU:s beslut att införa preliminära antidumpningstullar på solpaneler från Kina

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:sv:PDF

MEMO/12/647: EU inleder en antidumpningsundersökning angående import av solpaneler från Kina, 6 september 2012

Ytterligare handlingar om EU:s antidumpningsundersökning angående import av solpaneler från Kina

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Mer information om handelsförbindelserna mellan EU och Kina

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Frågor och svar om antidumpningsförfaranden

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar