Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 4. junija 2013

Pogosto zastavljena vprašanja: o odločitvi Evropske komisije glede uvedbe začasnih dajatev na uvoz sončnih plošč iz Kitajske (zadeva AD 590)

V: Zakaj Evropska komisija ukrepa v tem primeru?

O: Komisija je julija 2012 prejela uradno in veljavno pritožbo industrijskega združenja evropskih proizvajalcev sončnih panelov, EU Pro Sun, ki je predložilo dokaze, da proizvajalci izvozniki iz Kitajske izvažajo sončne plošče v EU po dampinških cenah ter s tem škodijo industriji Unije. Ko so ti pogoji izpolnjeni, je Evropska komisija pravno obvezana, da začne protidampinško preiskavo in obravnava takšne primere (podatkovni list o antidampinških pritožbah). Trgovinski odnosi s tretjimi državami morajo temeljiti na načelu poštenosti. Dampinške in subvencijske prakse, ki kršijo pravila STO, so v nasprotju z načelom poštene trgovine in škodijo domači industriji EU.

V: Ali to pomeni začetek trgovinske vojne?

O: Naloga Komisije je zaščititi evropsko industrijo pred nepoštenimi trgovinskimi praksami iz tujine. Tu ne gre za protekcionizem, niti za trgovinsko vojno, ampak za ponovno vzpostavitev poštenih tržnih pogojev. Damping je nepoštena trgovinska praksa, ki škodi delovnim mestom v EU in jo je treba odpraviti, če se pojavijo dokazi o njenem obstoju. Zato so ukrepi trgovinske zaščite EU oblikovani tako, da zagotavljajo trgovinsko pravico za evropska podjetja in delavce.

Trenutne protidampinške in protisubvencijske preiskave v zvezi s sončnimi ploščami se ne razlikujejo od drugih preiskav za trgovinsko zaščito in imajo isti cilj zagotoviti enake konkurenčne pogoje za vse. Ukrep Komisije temelji na jasnem in dokumentiranem dokazu o dampingu in posledični škodi za fotovoltaično industrijo v EU. Pravica kitajskih proizvajalcev, da se branijo, se je in se bo v celoti spoštovala. To, kar je drugačno v tem primeru, so količine. Leta 2011 je Kitajska v EU izvozila sončne plošče in njihove ključne sestavne dele v vrednosti približno 21 milijard EUR.

Evropska komisija je bila od začetka odprta za iskanje ustrezne izpogajane rešitve s Kitajsko. Formalna pogajanja se lahko začnejo takoj, ko se doseže predhodna odločitev. Pri protidampinški preiskavi sončnih plošč je to po 5. juniju 2013. Izpogajana rešitev pomeni prostovoljno cenovno zavezo, ki jo ponudijo izvozniki. Tovrstna ponudba mora izpolnjevati številne javnopravne zahteve. Glavna je zaveza za spoštovanje nekaterih minimalnih cen, ki odpravljajo škodljive dampinške stopnje. Ta zaveza ne pomeni določanja cen na določenih ravneh, ampak preprečevanje, da bi te padle pod določeno spodnjo mejo. Druge splošne zahteve določajo, da mora podjetje odpraviti škodljivo dampinško stopnjo, kar je izvedljivo s praktičnega vidika in katerega izvajanje je mogoče učinkovito nadzorovati.

Zato EU nima nobenega interesa, da začne trgovinsko vojno. Če Kitajska meni, da so naši ukrepi neupravičeni, lahko EU prijavi pri STO. Če Kitajska sprejme protiukrepe, ki niso združljivi s STO, bo EU to nemudoma izpodbijala pri STO.

Za nadaljnje pravne informacije o podjetjih:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146035.pdfArt. 8 of the EU’s Basic Anti-Dumping Regulation

V: Zakaj se v tem primeru rešitev še ni izpogajala?

O: Zakon določa, da se takšna ponudba lahko obravnava, potem ko se zberejo začasne ugotovitve. Evropska komisija zelo resno oceni vsako takšno ponudbo, ki ustreza začasnim ugotovitvam. Redno je v stiku s kitajskimi organi in še naprej proučuje možnosti za prijateljstvo rešitev.

V: Ali so ti ukrepi protekcionistični?

O: Ukrepi trgovinske zaščite niso protekcionistični ukrepi. Niti niso nezakoniti. Nasprotno: so zakonit odgovor za reševanje industrije, ki trpi zaradi obsežnega dampinga iz tretje države. Trgovinski zaščitni ukrepi si prizadevajo za ponovno vzpostavitev enakopravnih konkurenčnih pogojev. Pravica do poceni, vendar dampinškega uvoza, ne obstaja. Vse članice STO, vključno s Kitajsko, imajo pravico do ukrepanja, če damping škoduje domači industriji.

Poleg tega večina članic STO izvaja tovrstne preiskave v skladu s pravili STO, vključno s Kitajsko. EU je skromna izvajalka protisubvencijskih in protidampinških ukrepov: v letu 2012 je imela 112 veljavnih ukrepov, dva manj kot Kitajska. Številni primeri trgovinske zaščite EU se nanašajo na Kitajsko: EU trenutno izvaja dokončne protidampinške ukrepe za 52 kitajskih izdelkov ter protisubvencijske ukrepe za dva kitajska izdelka. Preiskave v zvezi s Kitajsko potekajo v 14 protidampinških zadevah in 2 protisubvencijskih zadevah. To je rezultat številnih presežnih zmogljivosti zaradi vladnih spodbud. Kljub temu zadevajo le majhen delež trgovine med dvema blokoma, poleg tega ima Kitajska velik trgovinski presežek pri poslovanju z EU. Na splošno preiskave EU glede trgovinske zaščite zadevajo 0,17 % celotnega uvoza EU v letu 2012. Dokler preiskave potekajo po pravilih STO, ni nobenega razloga, da bi vplivale na odnose med EU in Kitajsko.

Evropska komisija je zavezana, da ukrepa, kadar podjetja EU prizadenejo nepoštene trgovinske prakse. Komisija to vedno stori popolnoma v skladu s pravili STO. To nima ničesar skupnega s protekcionizmom.

Za dostop do statističnih podatkov o tem kliknite na ukrepe trgovinske zaščite EU

V: Kako Komisija določi stopnjo dajatev?

O: Metode Komisije za izračun stopnje dajatve so pregledne in dosledne. Vse zainteresirane strani imajo dostop do nezaupne različice dokumenta o preiskavi. Stopnja uvedene dajatve je oblikovana tako, da odpravi škodo industrije EU, ter da ponovno vzpostavi enakovredne konkurenčne pogoje – nič več kot to in nič manj. Izračun temelji na preverjenih cenah in stroških. Z omejitvijo stopnje dajatev na stopnjo, ki je nujno potrebna za odpravo škode, ki jo povzroči damping, EU presega obveznosti STO in določa nižjo stopnjo od stopnje, ki jo dopuščajo pravila STO (pravilo nižje dajatve). Pravila STO bi dopuščala, da EU uvede dajatev, ki ustreza precej višji stopnji dampinga.

V: Zakaj je v tem primeru dajatev uvedena v dveh korakih?

O: V tem primeru se zdi zaradi izrednih okoliščin in zlasti potrebe po zagotovitvi stabilne ponudbe sončnih plošč v kratkoročnem obdobju primerno postopno uvesti začasne dajatve ter jih uvesti v dveh korakih. Z obdobjem z nižjo dajatvijo bo omogočena ponudba zadostnih količin, ki bo ustrezala povpraševanju, Industrija Unije pa se bo lahko prilagodila na nove okoliščine in postopoma povečala ponudbo.

V: Katere so glavne ugotovitve dampinške preiskave?

O: okvirna ugotovitev preiskave je, da se kitajski sončni paneli in njihovi glavni sestavni deli (rezine in celice) na trgih EU prodajajo pod normalno tržno vrednostjo po dampinški stopnji do 112,6 %. Takšne prakse povzročajo stopnjo škode do 67,9 %, kar povzroča hudo škodo industriji EU in vodi do številnih bankrotov ter izgube solventnosti med proizvajalci EU. Ocena interesa Unije je pokazala, da bi vse morebitne negativne učinke ukrepov odtehtale gospodarske koristi za proizvajalce EU.

V: Kateri elementi so se upoštevali pri preskusu interesa EU?

O: Interesi različnih gospodarskih subjektov Unije (proizvajalci Unije, uvozniki, proizvajalci surovin in strojev, razvijalci projektov, monterji in potrošniki/končni uporabniki) so bili vključeni v analizo v okviru preskusa interesa EU, da bi se ocenilo, ali obstajajo prepričljivi razlogi proti uvedbi začasnih ukrepov.

V preiskavi je bilo začasno ugotovljeno, da bi začasni ukrepi morali ponovno vzpostaviti poštene trgovinske pogoje. To bi fotovoltaični industriji dalo priložnost za trajnostno rast, s čimer bi se povečala proizvodnja in zaposlovanje v EU ter bi se ohranila vodila vloga EU na tehnološkem področju v tem sektorju.

Na drugi strani bi bili vsi negativni učinki ukrepov na izvoznike, dobavitelje sestavnih delov in monterje verjetno kratkoročni, ker bi verjetno lahko razširili raznolikost svojih dejavnosti in pridobili druge dobavitelje ter vsaj delno nadomestili izgube. Posebno pozornost je treba nameniti vprašanju delovnih mest, povezanih s fotovoltaiko. Ukrepi bi morali imeti splošen pozitiven učinek na delovna mesta v sektorju fotovoltaike, kar pomeni več zagotovljenih in na novo ustvarjenih delovnih mest, kot pa bi jih bilo izgubljenih.

Če se ukrepi ne uvedejo, obstaja resno tveganje, da postane EU v celoti odvisna od uvoza iz Kitajske, kar bi povzročilo višje cene za potrošnike/končne uporabnike in slabšo kakovost izdelkov.

V: Bodo ukrepi vplivali na cilje evropske Agende 2020?

O: Zeleni cilji Komisije, kot je Agenda 2020, in uporaba mehanizmov za trgovinsko zaščito si medseboj ne nasprotujejo. Nasprotno, dajatve bi ponovno vzpostavile enakopravne konkurenčne pogoje na trgu fotovoltaike ter bi utrle pot za trajnostno rast te panoge v EU. Prav tako doseganje zelenih ciljev ni odvisno izključno od sončne energije. Enako pomembni so drugi viri zelene energije, ugodni pravni in finančni okvir na evropski in nacionalni ravni, boljši dostop do kapitala ter neprekinjeno financiranje raziskav in razvoja. Dajatve bodo dejansko olajšale dostop do kapitala in zagotovile naložbe v raziskave in razvoj v sektorju fotovoltaike v EU.

Kliknite tule za podatkovni list o preiskavah glede sončnih plošč in podnebnih ciljev EU .

V: Kaj bi se zgodilo, če se ukrepi ne uvedejo?

O: Preiskava je pokazala, da bi bilo brez ukrepov 25 000 delovnih mest v EU ogroženih, proizvajalci EU pa bi hitro propadli. Posledično bi bila delovna mesta, ki temeljijo na dragih naložbah in tehnološko vodilni vlogi EU – zaradi katere se je tehnologija sončnih plošč uveljavila – izgubljena. Kitajske zmogljivosti predstavljajo 150 % svetovnega povpraševanja in kitajski uvoz v EU predstavlja več kot 80 % trga sončnih plošč EU. Zato bi pomanjkanje konkurence na trgih EU lahko hitro vodilo v odvisnost od kitajske ponudbe in kakovosti. Poleg tega kitajska proizvodnja večinoma ustvarja izgubo – kar z gospodarskega vidika ni trajnostno – zato je zelo verjetno, da bodo cene kitajskih modulov narasle.

V: Ali je res, da bi ukrepi lahko povzročili precejšnjo izgubo delovnih mest v sektorju sončnih plošč v EU?

O: Iz ocene Komisije ni mogoče sklepati, da bi uvedba ukrepov povzročila večjo izgubo delovnih mest v sektorju sončnih plošč. Nasprotno, natančna preučitev vprašanja delovnih mest je potrdila, da bi imeli ukrepi na splošno pozitiven učinek na delovna mesta v sektorju, pri čemer bi bilo več delovnih mest zagotovljenih in na novo ustvarjenih kot izgubljenih. Medtem ko se lahko izgubi več delovnih mest za načrtovalce projektov in monterje, je preiskava pokazala, da te skupine niso odvisne od sektorja sončnih plošč, ampak se ukvarjajo tudi z drugimi poslovnimi dejavnostmi. Dobavitelji (na primer sestavnih delov) delujejo na svetovnem trgu in bi morali biti sposobni nadomestiti delno izgubo kitajskega trga s prenosom ponudbe na nove trge. Končno, ukrepi bodo zagotovili 25 000 delovnih mest med proizvajalci EU, ki so sedaj resno ogroženi, in bi lahko kratkoročno celo omogočili večje število delovnih mest zaradi morebitnega povečanja proizvodnje v EU.

V: Kakšen je učinek ukrepov na sončne plošče, ki se montirajo v EU?

O: Ukrepi bi morali imeti pozitiven učinek na sončne plošče, ki se montirajo v EU. Poštena konkurenca bi evropski industriji omogočila širjenje, doseganje boljših ekonomij obsega ter bi ohranila cene na razumno nizki stopnji. Poleg tega bi se povišanje cen uvoženih izdelkov lahko vsaj delno absorbiralo z dobički monterjev. Poleg tega se bo ohranila vodilna vloga EU na področju tehnologije sončnih plošč, ki je odvisna od obstoja industrije za proizvodnjo sončnih plošč v EU, prav tako se bodo ustvarila nova delovna mesta.

V: Katere so glavne ugotovitve protisubvencijske preiskave?

O: Protisubvencijska preiskava se je začela 8. novembra 2012 po pritožbi, ki jo je vložil isti pritožnik, in je še vedno v teku. Začasni protisubvencijski ukrepi, če bodo sprejeti, bi morali začeti veljati 5. avgusta 2013, dokončni ukrepi pa 5. decembra 2013. Obtožbe glede subvencij zadevajo poceni posojila, posojila za izvoz in jamstva državnih bank, oskrbo z blagom s strani države ter nepovratna sredstva in davčne olajšave. Preveritveni obiski so bili opravljeni pri vseh osmih vzorčnih skupinah izvoznikov v mesecu marcu, sredi aprila letos pa še pri kitajski vladi.

V: Kakšne so posledice za preiskavo sončnega stekla?

O: Ta preiskava nima nobene neposredne povezave s pritožbo glede uvoza sončnega stekla. Gre za samostojno preiskavo glede točno določenega izdelka in temelji na dokazih o zadevni zadevi. Odločitev bo prav tako neodvisna in lahko da drugačen rezultat. Pravni rok za začasne ukrepe v zadevi glede sončnega stekla, če bodo sprejeti, je 28. november 2013.

Kliknite tule za nadaljnje informacije o protidampinški in protisubvencijski preiskavi o sončnem steklu.

V: Kateri je naslednji korak v postopku?

O: Komisija bo analizirala opombe zainteresiranih tretjih strani glede začasne uredbe, preden pripravi predloge o dokončnih protidampinških dajatvah. Evropska komisija lahko Svetu predlaga (a) zaključek primera brez ukrepov ali (b) uvedbo dokončnih protidampinških ukrepov za obdobje petih let. Po trenutnih pravilih lahko Svet zavrne predlog Komisije z navadno večino. Končne ugotovitve bodo objavljene v Uradnem listu Evropske unije do 5. decembra 2013.

Če končna odločitev ni uvedba dokončnih protidampinških dajatev, se začasne dajatve, ki bodo le v obliki jamstev, ne bodo pobirale.

Predhodne ugotovitve vzporedne protisubvencijske preiskave morajo biti na voljo do začetka avgusta.

Dodatne informacije

IP/13/501: Sporočilo za javnost

MEMO/13/499: Opombe evropskega komisarja za trgovino Karla De Guchta glede odločitve

MEMO/13/497: Memo

Vprašanja in odgovori glede odločitve EU o uvedbi začasnih protidampinških tarif za kitajske sončne plošče.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:sl:PDF

MEMO/12/647: EU začenja protidampinško preiskavo glede uvoza sončnih plošč iz Kitajske, 6. septembra 2012.

Dodatni dokumenti o protidampinški preiskavi EU glede uvoza sončnih plošč iz Kitajske.

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Več o trgovinskih odnosih med EU in Kitajsko

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Vprašanja in odgovori o protidampinških postopkih

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar