Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 4. júna 2013

Často kladené otázky: o rozhodnutí Európskej komisie uložiť dočasné clá na dovoz solárnych panelov z Číny (vec AD 590)

Otázka: Prečo Európska komisia zasahuje v tejto veci?

Odpoveď: V júli 2012 bol Komisii doručený oficiálny a právoplatný podnet od priemyselného združenia európskych výrobcov solárnych panelov EU Pro Sun, v ktorom bol poskytnutý dôkaz o tom, že vyvážajúci výrobcovia z Číny vyvážajú solárne panely do EÚ za dumpingové ceny, a spôsobujú tak ujmu výrobnému odvetviu Únie. Keď sú splnené tieto podmienky, Európska komisia má na základe právnych predpisov povinnosť začať antidumpingové prešetrovanie a takýmito vecami sa zaoberať (Informácie o antidumpingových podnetoch). Obchodné vzťahy s tretími krajinami musia vychádzať zo zásady spravodlivosti. Dumpingové praktiky a praktiky subvencovania, ktoré porušujú pravidlá WTO, sú v rozpore so zásadou spravodlivého obchodu a spôsobujú ujmu domácemu výrobnému odvetviu v EÚ.

Otázka: Je to začiatok obchodnej vojny?

Odpoveď: Úlohou Komisie je chrániť európske výrobné odvetvie pred nekalými obchodnými praktikami v zahraničí. Nejde o protekcionizmus, ani o obchodnú vojnu, ale o obnovenie spravodlivých trhových podmienok. Dumping je nekalá obchodná praktika, ktorá poškodzuje zamestnanosť v EÚ a s ktorou sa treba vysporiadať – ak existuje o nej dôkaz. Opatrenia EÚ na ochranu obchodu sú preto zamerané na zabezpečenie „spravodlivých podmienok v obchode” pre európske spoločnosti a pracovníkov.

Terajšie antidumpingové a antisubvenčné prešetrovania týkajúce sa solárnych panelov sa nelíšia od ostatných prešetrovaní na účely ochrany obchodu a majú rovnaký cieľ: zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých. Zásah Komisie vychádza z jasného a zdokumentovaného dôkazu o dumpingu a o následnej ujme spôsobenej fotovoltickému výrobnému odvetviu EÚ. Právo čínskych výrobcov na ochranu je – a bude – v plnej miere dodržané. To, čo robí tento prípad odlišným, sú príslušné sumy. Čína v roku 2011 vyviezla do EÚ solárne panely a ich kľúčové komponenty v hodnote približne 21 miliárd EUR.

Európska komisia je od samého začiatku pripravená hľadať vhodné riešenie dohodnuté prostredníctvom rokovaní s Čínou. Oficiálne rokovania sa môžu začať hneď, ako sa dospeje k predbežnému rozhodnutiu. Pokiaľ ide o antidumpingové prešetrovanie v súvislosti so solárnymi panelmi, znamená to obdobie po 5. júni 2013. Riešenie dohodnuté prostredníctvom rokovaní znamená „dobrovoľný cenový záväzok“, ktorý ponúknu vývozcovia. Takáto ponuka musí spĺňať niekoľko všeobecných právnych požiadaviek. Hlavnou požiadavkou je záväzok dodržiavať určitú minimálnu cenu, ktorá odstráni ujmu spôsobenú dumpingom. Tento záväzok neznamená, že sa majú stanoviť ceny na konkrétnych úrovniach, ale že sa má zabrániť tomu, aby klesli pod určitú minimálnu cenu. Medzi ďalšie všeobecné požiadavky patrí, že záväzok musí odstrániť poškodzujúci vplyv dumpingu, že je v praxi uskutočniteľný a že jeho plnenie možno účinne monitorovať.

To znamená, že EÚ nemá záujem začať obchodnú vojnu. Ak Čína považuje naše opatrenie za neoprávnené, môže toto opatrenie EÚ postúpiť WTO. Ak by však Čína chcela prijať protiopatrenia, ktoré by boli nezlučiteľné s pravidlami WTO, potom by EÚ neváhala vzniesť námietky vo WTO.

Ďalšie právne informácie o záväzkoch: článok 8 základného antidumpingového nariadenia EÚ

Otázka: Prečo sa v tejto veci zatiaľ nedospelo k riešeniu dohodnutému prostredníctvom rokovaní?

Odpoveď: V právnych predpisoch sa ustanovuje, že takúto ponuku možno zvažovať až po predložení dočasných zistení. Európska komisia nanajvýš zodpovedne posúdi každú takúto ponuku, ktorá bude primeranou odozvou na predbežné zistenia. Udržiava pravidelné kontakty s čínskymi orgánmi a ďalej skúma možnosti nájdenia zmierlivého riešenia.

Otázka: Majú tieto opatrenia protekcionistický charakter?

Odpoveď: Opatrenia na ochranu obchodu nie sú protekcionistickými opatreniami. Nie sú však ani nezákonné. Práve naopak: Sú legálnou odpoveďou v snahe zachrániť výrobné odvetvie, ktoré trpí v dôsledku rozsiahleho dumpingového dovozu z tretej krajiny. Cieľom opatrení na ochranu obchodu je obnoviť rovnaké podmienky. Niečo také, ako je právo na lacný, ale dumpingový dovoz, neexistuje. Všetky členské štáty WTO vrátane Číny majú právo prijať opatrenia, ak dumping spôsobuje ujmu ich domácemu výrobnému odvetviu.

Navyše prešetrovania takéhoto druhu podľa pravidiel WTO uskutočňuje väčšina členských štátov WTO vrátane Číny. EÚ využíva antisubvenčné a antidumpingové opatrenia s rozvahou:  v roku 2012 uplatnila 112 opatrení, čiže v skutočnosti o dve menej ako Čína. Mnohé z opatrení EÚ na ochranu obchodu sa týkajú Číny: EÚ v súčasnosti ukladá konečné antidumpingové opatrenia na 52 čínskych výrobkov a antisubvenčné opatrenia na 2 čínske výrobky. Prebieha prešetrovanie týkajúce sa 14 antidumpingových a 2 antisubvenčných prípadov vo vzťahu k Číne. Je to dôsledkom značnej nadprodukcie v dôsledku poskytovania štátnych stimulov. Uvedené opatrenia sa napriek tomu týkajú iba veľmi malého objemu obchodu medzi týmito dvomi blokmi a prebytok obchodnej bilancie Číny voči EÚ je značný. Vo všeobecnosti možno povedať, že prešetrovania na účely ochrany obchodu EÚ majú vplyv na približne 0,17 % celkového dovozu EÚ v roku 2012. Pokiaľ sa pri prešetrovaniach dodržiavajú pravidlá WTO, niet dôvodu, prečo by to malo mať vplyv na obchodné vzťahy medzi EÚ a Čínou.

Európska komisia je povinná prijať opatrenia, keď spoločnosti EÚ v dôsledku nekalých obchodných praktík utrpeli ujmu. Komisia zásadne prijíma opatrenia v súlade s literou aj duchom pravidiel WTO. Nemá to nič spoločné s protekcionizmom.

Štatistiku nájdete na webovej lokalite opatrenia EÚ na ochranu obchodu.

Otázka: Ako stanovuje Komisia colnú sadzbu?

Odpoveď: Metódy, ktoré Komisia uplatňuje na výpočet colnej sadzby, sú transparentné a konzistentné. Všetky zainteresované strany majú prístup k verzii spisu z prešetrovania, ktorá nie je dôverná. Uložená colná sadzba je stanovená s cieľom odstrániť ujmu spôsobenú výrobnému odvetviu EÚ a obnoviť rovnaké podmienky – nič viac a nič menej. Pri výpočte sa vychádza z overených cien a nákladov. Obmedzením cla na úroveň nevyhnutne potrebnú na odstránenie ujmy spôsobenej dumpingom EÚ prekračuje svoje povinnosti vyplývajúce z členstva vo WTO a ukladá nižšiu sadzbu, ako povoľujú pravidlá WTO („pravidlo nižšieho cla“). Pravidlá WTO by EÚ umožnili uložiť clo, ktoré by zodpovedalo oveľa vyššiemu dumpingovému rozpätiu.

Otázka: Prečo sa clo v tejto veci zavádza v dvoch etapách?

Odpoveď: V tomto konkrétnom prípade sa vzhľadom na výnimočné okolnosti a predovšetkým na potrebu zabezpečiť stabilitu dodávok solárnych panelov v krátkodobom horizonte považuje za vhodné zaviesť dočasné clá postupne a uložiť ich v dvoch etapách. Obdobie s nižším clom zabezpečí dostatočné dodávky, ktorými bude možné pokryť celý dopyt. Zároveň to umožní výrobnému odvetviu Únie prispôsobiť sa situácii a postupne zvyšovať dodávky.

Otázka: K akým hlavným zisteniam sa dospelo v rámci antidumpingového prešetrovania?

Odpoveď: Predbežným záverom prešetrovania je, že čínske solárne panely a ich hlavné komponenty (t. j. články a doštičky) sa na trhu EÚ predávajú za ceny, ktoré sú nižšie ako bežná trhová hodnota, pričom dumpingové rozpätie je až vo výške 112,6 %. Takéto praktiky vedú k rozpätiu ujmy až vo výške 67,9 %, čo spôsobuje závažnú ujmu výrobnému odvetviu EÚ a má za následok početné bankroty a platobnú neschopnosť výrobcov v EÚ. Napokon, z posúdenia záujmu Únie vyplynulo, že všetky prípadné negatívne účinky opatrení budú vyvážené hospodárskymi ziskami výrobcov v EÚ.

Otázka: Aké prvky sa vzali do úvahy pri uskutočnení „testu záujmu Únie“?

Odpoveď: V rámci „testu záujmu Únie“ sa analyzovali záujmy rôznych prevádzkovateľov v Únii (výrobcov, dovozcov, výrobcov surovín a zariadení, navrhovateľov projektov, inštalatérov a spotrebiteľov/koncových používateľov) s cieľom posúdiť, či existujú závažné dôvody proti uloženiu dočasných opatrení.

Predbežné závery prešetrovania sú, že dočasné opatrenia by mali obnoviť spravodlivé obchodné podmienky. Fotovoltickému výrobnému odvetviu by to poskytlo príležitosť dosiahnuť udržateľný rast, a zvýšiť tak produkciu a zamestnanosť v EÚ a zároveň udržať vedúcu pozíciu EÚ v oblasti technológií v tomto odvetví.

Na druhej strane všetky negatívne účinky opatrení na dovozcov, dodávateľov komponentov a inštalatérov by boli pravdepodobne krátkodobé, pretože títo prevádzkovatelia by pravdepodobne dokázali diverzifikovať svoje činnosti a dodávateľov, a aspoň čiastočne tak kompenzovať svoje straty. Osobitná pozornosť sa venovala otázke pracovných miest vo fotovoltickom výrobnom odvetví. Očakáva sa, že opatrenia budú mať celkový pozitívny vplyv na zamestnanosť v tomto výrobnom odvetví a že sa zachová a vytvorí väčší počet pracovných miest, ako bude počet pracovných príležitostí, o ktoré toto odvetvie príde.

Napokon, ak opatrenia nebudú uložené, vyvolá to vážne riziko, že EÚ sa stane úplne závislou od dovozu z Číny; to by mohlo viesť k zvýšeniu cien pre spotrebiteľov, respektíve koncových používateľov a k zníženiu kvality.

Otázka: Budú mať tieto opatrenia vplyv na ciele stratégie Európa 2020?

Odpoveď: Medzi ekologickými cieľmi Komisie, ako je napr. Európa 2020, a používaním nástrojov na ochranu obchodu nie sú rozpory. Naopak, clá by obnovili rovnaké podmienky na trhu s fotovoltickými výrobkami, čím by otvorili cestu pre udržateľný rast tohto výrobného odvetvia v EÚ. Podobne ani dosiahnutie ekologických cieľov nezávisí výlučne len od solárnej energie. Rovnako dôležité sú ďalšie zdroje zelenej energie a priaznivý právny a finančný rámec na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni, lepší prístup ku kapitálu a neustále poskytovanie finančných prostriedkov na výskum a vývoj. Clo v skutočnosti uľahčí prístup ku kapitálu a zabezpečenie investícií do výskumu a vývoja vo fotovoltickom výrobnom odvetví v EÚ.

Pozri

informácie o prešetrovaní týkajúcom sa solárnych panelov a o klimatických cieľoch EÚ

Otázka: Čo by sa stalo v prípade neuloženia opatrení?

Odpoveď: Prešetrovanie preukázalo, že v prípade neprijatia opatrení by sa ohrozilo 25 000 pracovných miest v EÚ, keďže by dochádzalo k rýchlemu zanikaniu výrobcov v EÚ. V dôsledku toho by zanikli pracovné miesta, ktoré sú viazané na nákladné investície, a prišli by sme o vedúcu pozíciu EÚ v oblasti technológií, vďaka ktorej sa technológia výroby solárnych panelov presadila. Čínske kapacity predstavujú 150 % svetového dopytu a čínsky vývoz do EÚ pokrýva viac ako 80 % trhu so solárnymi panelmi v EÚ. To znamená, že nedostatočná hospodárska súťaž na trhu EÚ by mohla mať rýchlo za následok vznik závislosti od čínskych dodávok a súvisiacej kvality Navyše keďže čínska produkcia je do značnej miery stratová (čo je ekonomicky neudržateľné), je pravdepodobné, že ceny čínskych modulov by sa časom zvýšili.

Otázka: Je pravdou, že tieto opatrenia by mohli vyústiť do značných strát pracovných miest na trhu so solárnymi panelmi v EÚ?

Odpoveď: Posúdenie, ktoré vypracovala Komisia, nedospelo k záveru, že uloženie týchto opatrení by viedlo k závažným stratám pracovných miest v odvetví výroby solárnych panelov. Naopak, dôkladné preskúmanie argumentu o pracovných miestach potvrdilo, že tieto opatrenia budú mať celkový pozitívny vplyv na zamestnanosť v tomto odvetví – zachová a vytvorí sa väčší počet pracovných miest, ako bude počet pracovných príležitostí, o ktoré toto odvetvie príde. Hoci o prácu môžu prísť viacerí navrhovatelia projektov a inštalatéri, prešetrovanie preukázalo, že tieto skupiny pracovníkov nie sú závislé od odvetvia výroby solárnych panelov, ale venujú sa aj ďalším ekonomickým činnostiam. Dodávatelia (napríklad komponentov) pôsobia v celosvetovom meradle a mali by dokázať vykompenzovať čiastočnú stratu na čínskom trhu presunutím dodávok na nové trhy. Napokon, vďaka týmto opatreniam sa nadväzne na možné zvýšenie produkcie v EÚ zachová 25 000 pracovných miest v tomto odvetví v EÚ, ktoré sú v súčasnosti vážne ohrozené a ktorých potenciálna strata by dokonca mohla v krátkodobom horizonte viesť k zvýšeniu nezamestnanosti.

Otázka: Aký je vplyv týchto opatrení na solárne panely, ktoré sa v súčasnosti v EÚ inštalujú?

Odpoveď: Opatrenia by mali mať pozitívny vplyv na solárne panely, ktoré sa v súčasnosti v EÚ inštalujú. Spravodlivá hospodárska súťaž by umožnila tomuto výrobnému odvetviu EÚ rozvinúť sa, dosiahnuť väčšie úspory z rozsahu a udržať ceny na primerane nízkej úrovni. Okrem toho by sa rast cien dovážaných výrobkov mohol aspoň čiastočne vykompenzovať ziskami inštalatérov. Navyše sa vedúca pozícia EÚ na trhu s technológiami solárnych panelov, ktorá závisí od existencie odvetvia výroby solárnych panelov v EÚ, zachová a prispeje aj k vytváraniu pracovných miest.

Otázka: K akým hlavným zisteniam sa dospelo v rámci antisubvenčného prešetrovania?

Odpoveď: Antisubvenčné prešetrovanie sa začalo 8. novembra 2012 na základe podnetu podaného tým istým navrhovateľom a ešte stále prebieha. Prípadné dočasné antisubvenčné opatrenia by sa mali uložiť do 5. augusta 2013 a konečné opatrenia do 5. decembra 2013. Tvrdenia o poskytovaní subvencií sa týkajú lacných pôžičiek, vývozných úverov, záruk bánk vo vlastníctve štátu, poskytovania tovaru štátnymi subjektmi, grantov a daňových stimulov. Inšpekčné návštevy v priestoroch všetkých ôsmich skupín vývozcov zaradených do vzorky sa uskutočnili v marci a inšpekčné návštevy s predstaviteľmi čínskej vlády v polovici apríla tohto roku.

Otázka: Aký vplyv majú opatrenia na prešetrovanie týkajúce sa solárneho skla?

Odpoveď: Toto prešetrovanie nesúvisí priamo s podnetom týkajúcim sa dovozu solárneho skla. Ide o samostatné prešetrovanie týkajúce sa úplne iného výrobku, ktoré vychádza z dôkazu v tejto veci. Záver bude takisto samostatný a je možné, že bude viesť k inému výsledku. Právne záväzný termín na uloženie prípadných dočasných opatrení vo veci solárneho skla je 28. november 2013.

Ďalšie informácie o antidumpingovom a antisubvenčnom prešetrovaní vo veci solárneho skla nájdete po kliknutí na tieto odkazy.

Otázka: Aký je ďalší krok tohto postupu?

Odpoveď: Komisia bude analyzovať pripomienky zainteresovaných tretích strán k dočasnému nariadeniu a následne predloží návrh o konečných antidumpingových clách. Európska komisia môže navrhnúť Rade, aby a) ukončila konanie bez opatrení alebo aby b) uložila konečné antidumpingové opatrenia na obdobie piatich rokov. Podľa súčasných pravidiel môže Rada návrh Komisie odmietnuť jednoduchou väčšinou. Záverečné zistenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie do 5. decembra 2013.

Ak sa na základe konečného rozhodnutia konečné antidumpingové clá neuložia, v takom prípade sa dočasné clá, ktoré budú výlučne vo forme záruk, nebudú vyberať.

Predbežné zistenia paralelného antisubvenčného prešetrovania by mali byť k dispozícii začiatkom augusta.

Ďalšie informácie

IP/13/501: Tlačová správa

MEMO/13/499: Pripomienky komisára EÚ pre obchod Karla De Guchta k rozhodnutiu

MEMO/13/497: Memo

Otázky a odpovede v súvislosti s rozhodnutím EÚ o uložení dočasných antidumpingových ciel na čínske solárne panely

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:sk:PDF

MEMO/12/647: EÚ začala antidumpingové prešetrovanie v súvislosti s dovozom solárnych panelov z Číny, 6. septembra 2012

Ďalšie dokumenty týkajúce sa antidumpingového prešetrovania EÚ v súvislosti s dovozom solárnych panelov z Číny

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Viac informácií o obchodných vzťahoch EÚ a Číny

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Otázky a odpovede v súvislosti s antidumpingovým prešetrovaním

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar