Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

MEMO

Bruksela, dnia 4 czerwca 2013 r.

Najczęściej zadawane pytania: decyzja Komisji Europejskiej o nałożeniu ceł tymczasowych na przywóz paneli fotowoltaicznych z Chin (sprawa AD 590)

P: Dlaczego Komisja Europejska interweniuje w tej sprawie?

O: W lipcu 2012 r. Komisja otrzymała formalną, uzasadnioną skargę od branżowego stowarzyszenia europejskich producentów paneli fotowoltaicznych, EU Pro Sun. W skardze zawarto dowody świadczące o tym, że producenci eksportujący z Chin dokonują wywozu do UE paneli fotowoltaicznych po cenach dumpingowych i w ten sposób działają na szkodę przemysłowi unijnemu. W takich sytuacjach Komisja Europejska jest zobowiązana z mocy prawa do wszczęcia postępowania antydumpingowego i przeprowadzenia dochodzenia (zob. arkusz informacyjny na temat skarg w sprawach antydumpingowych – w jęz. angielskim). Stosunki handlowe z państwami trzecimi muszą się opierać na uczciwych zasadach. Praktyki dumpingu i subsydiowania, które naruszają zasady WTO, są sprzeczne z zasadą sprawiedliwego handlu i wyrządzają szkodę rodzimemu przemysłowi UE.

P: Czy to jest początek wojny handlowej?

O: Rolą Komisji jest ochrona europejskiego przemysłu przed nieuczciwymi praktykami handlowymi za granicą. Nie chodzi tu ani o protekcjonizm, ani o wojnę handlową, lecz o przywrócenie sprawiedliwych warunków rynkowych. Dumping jest nieuczciwą praktyką handlową, która ma szkodliwy wpływ na zatrudnienie w UE, dlatego w uzasadnionych przypadkach należy mu przeciwdziałać. Celem unijnych środków ochrony handlu jest więc dochodzenie sprawiedliwości w handlu w interesie europejskich przedsiębiorstw i pracowników.

Obecne dochodzenia antydumpingowe i antysubsydyjne dotyczące paneli fotowoltaicznych nie różnią się niczym od innych dochodzeń służących ochronie handlu i mają ten sam cel: zapewnienie wszystkim równych warunków działania. Komisja podjęła działania na podstawie jasnych i udokumentowanych dowodów świadczących o występowaniu dumpingu oraz wynikającej z nich szkody ponoszonej przez unijnych producentów paneli fotowoltaicznych. Prawo chińskich producentów do obrony było i będzie w pełni respektowane. Omawiana sprawa jest szczególna pod względem wysokości kwot, o które chodzi. W 2011 r. Chiny dokonały wywozu do UE paneli fotowoltaicznych i ich głównych komponentów o wartości około 21 mld euro.

Komisja Europejska od początku była otwarta na znalezienie odpowiedniego, wynegocjowanego z Chinami, rozwiązania. Formalne negocjacje mogą się rozpocząć zaraz po dokonaniu wstępnych ustaleń. W przypadku dochodzenia antydumpingowego dotyczącego paneli fotowoltaicznych będzie to możliwe po dniu 5 czerwca 2013 r. Rozwiązanie wypracowane w drodze negocjacji oznacza dobrowolne zobowiązanie cenowe zaproponowane przez eksporterów. Taka oferta musi spełniać pewne ogólne wymogi prawne. Najważniejszy wymóg dotyczy zobowiązania do przestrzegania określonej ceny minimalnej, dzięki której usunięty zostaje poziom cen dumpingowych powodujących szkodę. Zobowiązanie to nie ma na celu ustalenia cen na określonym poziomie, lecz zapobiegnięcie ich spadkowi poniżej pewnego minimalnego poziomu. Pozostałe wymogi ogólne zakładają, że takie zobowiązanie cenowe musi doprowadzić do usunięcia wyrządzającego szkodę poziomu dumpingu, że jest ono wykonalne z praktycznego punktu widzenia oraz że jego realizacja może być skutecznie monitorowana.

UE nie jest więc zainteresowana wywoływaniem wojny handlowej. Jeśli Chiny uznają, że nasze działania nie są uzasadnione, mogą zaskarżyć UE do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Jeśli jednak Chiny w odpowiedzi podejmą działania zaradcze niezgodne z zasadami WTO, wówczas UE nie zawaha się przed ich powstrzymaniem na forum WTO.

Więcej informacji prawnych na temat zobowiązań cenowych:

Artykuł 8 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego UE

P: Dlaczego dotychczas nie udało się wynegocjować rozwiązania w tej sprawie?

O: Zgodnie z przepisami taka oferta zobowiązania cenowego może być wzięta pod uwagę dopiero po dokonaniu ustaleń tymczasowych. Komisja Europejska z największą powagą oceni każdą ofertę, która będzie we właściwy sposób odpowiadać wstępnym ustaleniom. Komisja jest w stałym kontakcie z władzami Chin i nadal bada możliwości zawarcia porozumienia w tej sprawie.

P: Czy te środki są protekcjonistyczne?

O: Środki ochrony handlu nie są protekcjonistyczne. Nie są też bezprawne. Wręcz przeciwnie: jest to zgodna z prawem reakcja mająca na celu ratowanie przemysłu, który cierpi na skutek potężnego dumpingu realizowanego przez państwa trzecie. Środki ochrony handlu mają na celu przywrócenie równych warunków działania. Nie istnieje prawo do taniego przywozu po cenach dumpingowych. Wszyscy członkowie WTO, w tym Chiny, mają prawo do podjęcia działań, jeśli przywóz towarów po cenach dumpingowych wyrządza szkodę ich rodzimemu przemysłowi.

Co więcej: większość członków WTO, także Chiny, prowadzi tego rodzaju dochodzenia zgodnie z zasadami WTO. W rzeczywistości UE stosuje środki antysubsydyjne i antydumpingowe w umiarkowanym stopniu: w 2012 r. obowiązywało ich 112, o dwa mniej niż liczba środków nałożonych przez Chiny. Wiele prowadzonych przez UE postępowań w zakresie ochrony handlu dotyczy Chin: obecnie w UE 52 chińskie produkty podlegają ostatecznym środkom antydumpingowym, a dwa – środkom antysubsydyjnym. Prowadzonych jest 14 dochodzeń antydumpingowych i dwa dochodzenia antysubsydyjne dotyczące Chin. Jest to wynikiem olbrzymich mocy produkcyjnych spowodowanych zachętami stosowanymi przez rząd. Wspomniane postępowania dotyczą jednak tylko niewielkiej części handlu z Chinami; kraj ten dysponuje dużą nadwyżką handlową w stosunkach z UE. Ogólnie rzecz biorąc, w 2012 r. unijne dochodzenia w sprawie ochrony handlu miały wpływ na około 0,17 % całkowitego przywozu do UE. Dopóki w dochodzeniach tych przestrzegane są zasady WTO, nie ma powodu sądzić, aby zakłócały one stosunki handlowe z Chinami.

Komisja Europejska jest zobowiązana do działania, jeśli przedsiębiorstwa UE ponoszą szkodę w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych. W takich przypadkach Komisja zawsze kieruje się zarówno literą, jak i duchem zasad WTO. Nie ma to nic wspólnego z protekcjonizmem.

Zob. dane statystyczne dotyczące unijnych środków ochrony handlu (w jęz. angielskim).

P: W jaki sposób Komisja ustala stawkę cła?

O: Stosowane przez Komisję metody obliczania stawki cła są przejrzyste i spójne. Wszystkie zainteresowane strony mają dostęp do nieobjętych klauzulą poufności aktów dochodzenia. Nałożona stawka cła ma na celu zniwelowanie szkody ponoszonej przez przemysł unijny oraz przywrócenie równych warunków działania – ani mniej ani więcej. Obliczenia są dokonywane na podstawie zweryfikowanych cen i kosztów. Ograniczając stawkę cła wyłącznie do poziomu niezbędnego do usunięcia szkody spowodowanej dumpingiem, UE wykracza poza swoje obowiązki wynikające z członkostwa w WTO i nakłada niższą stawkę niż zezwalają na to zasady WTO („zasada niższego cła”). Zasady WTO umożliwiałyby UE nałożenie cła odpowiadającego znacznie wyższemu marginesowi dumpingu.

P: Dlaczego w tym przypadku cło jest wprowadzane w dwóch etapach?

O: W tym szczególnym przypadku, ze względu na wyjątkowe okoliczności, a zwłaszcza z uwagi na potrzebę zapewnienia w najbliższym czasie trwałych dostaw paneli fotowoltaicznych, uznano za właściwe stopniowe wprowadzenie tymczasowych ceł podzielone na dwa etapy. W okresie obowiązywania niższej stawki cła zapewniona zostanie wystarczająca podaż produktu, która zaspokoi zapotrzebowanie, a w tym czasie przemysł unijny będzie mógł się dostosować do sytuacji i stopniowo zwiększyć produkcję.

P: Jakie są najważniejsze ustalenia dochodzenia antydumpingowego?

O: W dochodzeniu wstępnie stwierdzono, że chińskie panele fotowoltaiczne i ich główne komponenty (ogniwa i płytki) są sprzedawane na rynku UE po cenach niższych niż ich normalna wartość rynkowa, z marginesem dumpingu sięgającym nawet 112,6 %. Takie praktyki skutkują marginesem szkody wynoszącym do 67,9%, co powoduje istotną szkodę dla przemysłu UE i prowadzi do licznych przypadków bankructwa i niewypłacalności unijnych producentów. Ponadto z oceny interesu Unii wynika, że korzyści gospodarcze dla unijnych producentów przeważą nad wszelkimi możliwymi negatywnymi skutkami środków.

P: Jakie elementy wzięto pod uwagę w badaniu interesu Unii?

O: W badaniu interesu Unii przeanalizowano interesy różnych podmiotów unijnych (unijnych producentów, importerów, producentów surowców i maszyn, wykonawców projektów, przedsiębiorstw montażowych oraz konsumentów/użytkowników końcowych), aby ocenić, czy istnieją istotne powody przemawiające przeciwko nałożeniu środków tymczasowych.

We wstępnych wnioskach z dochodzenia stwierdzono, że środki tymczasowe powinny przywrócić uczciwe warunki handlu. Dzięki temu przemysł fotowoltaiczny będzie miał szansę zrównoważonego rozwoju, co przyczyni się do zwiększenia produkcji i zatrudnienia w UE oraz utrzymania przez UE wiodącej pozycji w tej branży pod względem technologicznym.

Z drugiej strony wszelkie negatywne skutki środków, jakie odczuliby importerzy, dostawcy komponentów oraz przedsiębiorstwa montażowe, będą prawdopodobnie krótkoterminowe, ponieważ podmioty te będą w stanie poszerzyć zakres swojej działalności oraz zróżnicować dostawców i przynajmniej częściowo wyrównać straty. Szczególną uwagę poświęcono kwestii miejsc pracy związanych z sektorem fotowoltaicznym. Oczekuje się, że środki będą miały, ogólnie rzecz biorąc, pozytywny wpływ na zatrudnienie w tej branży i liczba stworzonych dzięki temu nowych miejsc pracy przewyższy liczbę zredukowanych stanowisk.

Wreszcie, jeśli środki nie zostaną nałożone, istnieje poważne ryzyko, że UE będzie zależna od przywozu z Chin, co może skutkować podwyżką cen dla konsumentów/użytkowników końcowych oraz gorszą jakością.

P: Czy środki będą miały wpływ na osiągnięcie celów unijnej strategii „Europa 2020”?

O: Nie ma sprzeczności z celami Komisji w dziedzinie ochrony środowiska, jakie zakłada strategia „Europa 2020”, a stosowaniem instrumentów ochrony handlu. Przeciwnie, cła przywróciłyby równe warunki działania na rynku fotowoltaicznym, co utorowałoby drogę zrównoważonemu rozwojowi tego przemysłu w UE. Poza tym osiągnięcie celów związanych z ochroną środowiska nie zależy wyłącznie od energii słonecznej. Równie ważne są inne ekologiczne źródła energii, sprzyjające ramy prawne i finansowe na poziomie europejskim i krajowym, lepszy dostęp do kapitału oraz nieprzerwane nakłady na badania i rozwój. W rzeczywistości cła ułatwią dostęp do kapitału i zapewnią inwestycje w badania w sektorze fotowoltaicznym UE i jego rozwój.

Zob. arkusz informacyjny na temat dochodzenia w sprawie paneli fotowoltaicznych oraz celów UE w dziedzinie klimatu (w jęz. angielskim).

P: Co się stanie, jeśli środki nie zostaną nałożone?

O: W dochodzeniu wykazano, że w sytuacji braku środków zagrożonych byłoby 25 tys. miejsc pracy w UE, ponieważ unijni producenci szybko znikaliby z rynku. W efekcie doprowadziłoby to do redukcji miejsc pracy powstałych dzięki kosztownym inwestycjom i wiodącej pozycji UE w dziedzinie technologii, dzięki którym wypromowano technologię paneli fotowoltaicznych. Chińskie moce produkcyjne odpowiadają 150 % światowego popytu, a przywóz z Chin do UE stanowi ponad 80 % unijnego rynku paneli fotowoltaicznych. Brak konkurencji na rynku UE mógłby zatem w dość szybkim tempie doprowadzić do uzależnienia od chińskich dostaw i ich jakości. Ponadto, z uwagi na to, że chińska produkcja w dużej mierze przynosi straty – a taka sytuacja jest z gospodarczego punktu widzenia nie do utrzymania – prawdopodobne jest, że ceny chińskich modułów wzrosną.

P: Czy to prawda, że środki mogłyby doprowadzić do znaczącej redukcji miejsc pracy na rynku paneli fotowoltaicznych w UE?

O: Z oceny Komisji nie wynika, jakoby nałożenie środków miało skutkować poważną redukcją miejsc pracy w sektorze paneli fotowoltaicznych. Przeciwnie, uważna analiza argumentów dotyczących miejsc pracy potwierdziła, że środki będą miały, ogólnie rzecz biorąc, pozytywny wpływ na zatrudnienie w tej branży, ponieważ przybędzie więcej miejsc pracy niż ich ubędzie. Choć w przypadku wykonawców projektów i przedsiębiorstw montażowych może dojść do redukcji pewnej liczby miejsc pracy, w dochodzeniu wykazano, że podmioty te nie są uzależnione od sektora paneli fotowoltaicznych, lecz prowadzą także inne rodzaje działalności. Dostawcy (na przykład komponentów) działają na całym świecie i powinni móc skompensować częściowe straty na rynku chińskim przez przeniesienie dostaw na inne rynki. Wreszcie, środki zabezpieczą 25 tys. poważnie zagrożonych dzisiaj miejsc pracy w unijnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, a w krótkim czasie mogą nawet doprowadzić do zwiększenia zatrudnienia dzięki możliwemu wzrostowi unijnej produkcji.

P: Jaki jest wpływ środków na panele fotowoltaiczne montowane w UE?

O: Środki powinny mieć pozytywny wpływ na panele fotowoltaiczne montowane w UE. Uczciwa konkurencja pozwoli przemysłowi UE rozwijać się, osiągać lepsze korzyści skali oraz utrzymywać ceny na rozsądnie niskim poziomie. Co więcej, podwyżkę cen przywożonych produktów można będzie przynajmniej częściowo zrównoważyć zyskami osiąganymi przez przedsiębiorstwa montażowe. Zachowana zostanie też wiodąca pozycja technologiczna UE na rynku paneli fotowoltaicznych, która zależy od istnienia przemysłu produkującego te panele w UE, i która przyczynia się do wzrostu miejsc pracy w tym sektorze.

P: Jakie są najważniejsze ustalenia dochodzenia antysubsydyjnego?

O: Dochodzenie antysubsydyjne zostało wszczęte w dniu 8 listopada 2012 r. na podstawie skargi złożonej przez tego samego skarżącego i nadal jest w toku. Jeśli nałożone zostaną tymczasowe środki antysubsydyjne, musi to nastąpić do dnia 5 sierpnia 2013 r., natomiast środki ostateczne będą musiały zostać wprowadzone do dnia 5 grudnia 2013 r. Zarzut subsydiowania dotyczy tanich pożyczek, kredytów i gwarancji eksportowych udzielanych przez banki państwowe, dostarczania towarów przez rząd, dotacji oraz zachęt podatkowych. W tym roku przeprowadzono wizyty weryfikacyjne: w marcu na terenie wszystkich ośmiu grup eksporterów objętych próbą, a w połowie kwietnia – w siedzibie chińskiego rządu.

P: Co z tego wynika dla dochodzenia w sprawie szkła solarnego?

O: Omawiane powyżej dochodzenie nie ma bezpośredniego związku ze skargą w sprawie przywozu szkła solarnego. Dochodzenie w sprawie szkła solarnego jest odrębnym postępowaniem dotyczącym niewątpliwie odmiennego produktu i opartym na dowodach w przedmiotowej sprawie. Wnioski z tego dochodzenia będą również niezależne i mogą się zakończyć zupełnie innym wynikiem. Prawnym terminem ewentualnego wprowadzenia środków tymczasowych w przypadku szkła solarnego jest dzień 28 listopada 2013 r.

Więcej informacji na temat dochodzeń – antydumpingowego i antysubsydyjnego – dotyczących szkła solarnego.

P: Jaki jest następny krok w postępowaniu?

O: Przed wystąpieniem z wnioskiem w sprawie ceł ostatecznych Komisja zbada uwagi przedstawione przez zainteresowane strony trzecie na temat rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych. Komisja Europejska może zaproponować Radzie: a) zakończenie postępowania bez wprowadzania środków lub b) nałożenie ostatecznych ceł antydumpingowych na okres pięciu lat. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Rada może odrzucić wniosek Komisji zwykłą większością głosów. Ostateczne ustalenia zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 5 grudnia 2013 r.

Jeśli Rada podejmie decyzję o nienakładaniu ostatecznych ceł antydumpingowych, wówczas cła tymczasowe, które będą miały tylko postać gwarancji, nie zostaną pobrane.

Wstępne ustalenia równoległego dochodzenia antysubsydyjnego powinny być dostępne najpóźniej na początku sierpnia.

Więcej informacji

IP/13/501: Komunikat prasowy

MEMO/13/499: Wypowiedź komisarza UE ds. handlu Karela De Guchta na temat omawianej decyzji

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Pytania i odpowiedzi na temat decyzji UE w sprawie nałożenia tymczasowych ceł antydumpingowych na przywóz chińskich paneli fotowoltaicznych:

Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:pl:PDF

MEMO/12/647: UE wszczyna dochodzenie antydumpingowe w sprawie przywozu paneli fotowoltaicznych z Chin, 6 września 2012 r.

Więcej dokumentów dotyczących unijnego dochodzenia antydumpingowego w sprawie przywozu paneli fotowoltaicznych z Chin

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Więcej informacji na temat stosunków handlowych UE-Chiny

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Pytania i odpowiedzi na temat postępowań antydumpingowych

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar