Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

NOTA

Brussel, 4 juni 2013

Vaak gestelde vragen: Het besluit van de Europese Commissie om voorlopige rechten in te stellen op zonnepanelen uit China (AD-onderzoek 590)

Waarom treedt de Europese Commissie in deze zaak op?

In juli 2012 heeft de Commissie een formele en geldige klacht ontvangen van een vereniging van Europese producenten van zonnepanelen, EU Pro Sun, die met bewijsmateriaal heeft aangetoond dat de producenten-exporteurs uit China zonnepanelen met dumping uitvoeren naar de EU en voor de bedrijfstak van de Unie schade veroorzaken. Wanneer aan die voorwaarden is voldaan, is de Europese Commissie wettelijk verplicht een antidumpingonderzoek te openen en dienaangaande maatregelen te nemen (informatieblad over klachten inzake dumping). In handelsbetrekkingen met derde landen moet het billijkheidsbeginsel worden geëerbiedigd. Dumpingpraktijken en subsidiëring in strijd met de WTO-regels druisen in tegen het beginsel van eerlijke handel en veroorzaken schade aan de bedrijfstak van de EU.

Is dit het begin van een handelsoorlog?

De Commissie heeft de taak de Europese industrie te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken van landen die niet tot de EU behoren. Dit heeft niets te maken met protectionisme en ook niet met een handelsoorlog, maar wel met het herstel van een eerlijke marktsituatie. Dumping is een oneerlijke handelspraktijk die de werkgelegenheid in de EU aantast. Indien de dumping bewezen is, moet zij worden aangepakt. De handelsbeschermingsinstrumenten van de EU zijn dus gericht op rechtvaardigheid inzake handel voor Europese ondernemingen en werknemers.

De lopende antidumping- en antisubsidieonderzoeken met betrekking tot zonnepanelen verschillen niet van de andere onderzoeken in het kader van de handelsbescherming en beogen eveneens het herstel van eerlijke mededingingsvoorwaarden voor alle spelers. Het optreden van de Commissie berust op duidelijk en gedocumenteerd bewijsmateriaal over dumping en de daaruit voortvloeiende schade voor de sector fotovoltaïsche producten in de EU. Het recht van verweer van de Chinese producenten is – en blijft – volledig geëerbiedigd. Wat deze zaak anders maakt, zijn de betrokken bedragen. In 2011 bedroeg de uitvoer uit China van zonnepanelen en de belangrijkste onderdelen daarvan ongeveer 21 miljard EUR.

De Europese Commissie heeft van meet af aan getracht door onderhandelingen met China een passende oplossing te vinden. Formele onderhandelingen kunnen van start gaan na vaststelling van de voorlopige bevindingen. In het antidumpingonderzoek met betrekking tot zonnepanelen is dit na 5 juni 2013. Een onderhandelde oplossing houdt in dat de exporteurs een "vrijwillige prijsverbintenis" aanbieden. Een dergelijk aanbod moet aan een aantal algemene wettelijke eisen voldoen. De belangrijkste daarvan is de verbintenis om een bepaalde minimumprijs te eerbiedigen, zodat de schade van de dumping wordt gecompenseerd. Met deze verbintenis wordt niet beoogd de prijzen op een specifiek niveau vast te leggen, maar veeleer te voorkomen dat de prijzen onder een bepaalde bodemprijs zakken. Andere algemene eisen houden in dat de verbintenis de schade van de dumping moet compenseren, dat zij vanuit praktisch oogpunt hanteerbaar is en dat doeltreffend toezicht kan worden gehouden op de uitvoering ervan.

De EU heeft er dan ook geen belang bij een handelsoorlog te beginnen. Indien China van oordeel is dat onze maatregel ongegrond is, kan het de EU naar de WTO verwijzen. Indien China tegenmaatregelen zou nemen die indruisen tegen de WTO-regels, dan zal de EU niet aarzelen deze bij de WTO aan te vechten.

Voor meer juridische informatie over verbintenissen:

art. 8 van de antidumpingbasisverordening van de EU

Waarom is er tot op heden geen onderhandelde oplossing gevonden?

De wet bepaalt dat een dergelijk aanbod enkel kan worden overwogen na voltooiing van de voorlopige bevindingen. De Europese Commissie zou een ernstig aanbod waarbij gepast rekening wordt gehouden met de voorlopige bevindingen, zeker in overweging nemen. Zij heeft regelmatig contacten met de Chinese autoriteiten en blijft de mogelijkheden verkennen om tot een oplossing in der minne te komen.

Zijn deze maatregelen protectionistisch?

Handelsbeschermingsmaatregelen zijn niet protectionistisch. Zij zijn evenmin onwettig. Integendeel: zij zijn het wettige antwoord om een sector te redden die te lijden heeft onder massale invoer met dumping uit een derde land. Handelsbeschermingsmaatregelen zijn bedoeld om opnieuw een gelijk speelveld te creëren. Er bestaat niet zoiets als een recht op goedkope invoer met dumping. Alle leden van de WTO, met inbegrip van China, hebben het recht om maatregelen te nemen indien invoer met dumping leidt tot schade voor hun binnenlandse bedrijfstak.

Bovendien worden dergelijke onderzoeken in het kader van de WTO-regels uitgevoerd door de meeste WTO-leden, inclusief China. De EU neemt relatief weinig antisubsidie- en antidumpingmaatregelen: in 2012 waren in de EU 112 maatregelen van toepassing, d.w.z. twee minder dan in China. Veel handelsbeschermingszaken van de EU hebben betrekking op China: momenteel heeft de EU definitieve antidumpingmaatregelen ingesteld op 52 producten uit China en antisubsidiemaatregelen op 2 Chinese producten. Er lopen 14 antidumpingonderzoeken en 2 antisubsidiezaken met betrekking tot China. Dit is het gevolg van enorme overcapaciteit door stimuleringsmaatregelen van de regering. Zij hebben echter slechts betrekking op een heel klein gedeelte van het handelsvolume tussen de EU en China. China heeft een enorm overschot op zijn handelsbalans met de EU. In totaal hebben de onderzoeken van de EU in het kader van de handelsbescherming betrekking op ongeveer 0,17 % van de totale invoer in de EU in 2012. Zolang de onderzoeken stroken met de WTO-regels, is er geen reden waarom zij invloed zouden hebben op de handelsbetrekkingen tussen de EU en China.

De Europese Commissie is verplicht maatregelen te nemen wanneer ondernemingen in de EU schade lijden door oneerlijke handelspraktijken. De Commissie eerbiedigt daarbij steeds de letter en de geest van de WTO-regels. Dit heeft niets te maken met protectionisme.

Klik hier voor statistieken met betrekking tot de handelsbeschermingsmaatregelen van de EU.

Hoe stelt de Commissie het antidumpingrecht vast?

De methoden van de Commissie voor de berekening van het recht zijn transparant en consistent. Alle belanghebbenden hebben toegang tot de niet-vertrouwelijke versie van het onderzoeksdossier. Met het ingestelde recht wordt uitsluitend beoogd de aan de EU-bedrijfstak berokkende schade weg te nemen en weer tot een billijke concurrentie op de betrokken markt te komen. De berekening is gebaseerd op de gecontroleerde prijzen en kosten. Door het dumpingrecht te beperken tot wat strikt noodzakelijk is om de door de dumping veroorzaakte schade weg te nemen, gaat de EU verder dan haar WTO-verplichtingen en stelt zij een lager recht in dan op grond van de WTO-regels kan ("regel van het laagste recht"). Op basis van de WTO-regels zou de EU een veel hoger recht dan de dumpingmarge mogen instellen.

Waarom wordt het recht in deze zaak in twee stappen ingesteld?

In dit concrete geval wordt het gelet op de uitzonderlijke omstandigheden en met name de noodzaak van een stabiel aanbod op korte termijn, passend geacht om de voorlopige rechten gefaseerd en wel in twee stappen, in te voeren. Een periode met een lager recht waarborgt voldoende aanbod om aan de totale vraag te voldoen terwijl de bedrijfstak van de Unie zich aan de situatie kan aanpassen en het aanbod geleidelijk kan verhogen.

Wat zijn de voornaamste bevindingen van het antidumpingonderzoek?

De voorlopige conclusie van het onderzoek luidde dat Chinese zonnepanelen en de belangrijkste bestanddelen daarvan (wafers en cellen) op de Europese markt worden verkocht beneden de normale marktwaarde ervan, met dumpingmarges tot 112,6 %. Die praktijken resulteren in dumpingmarges tot 67,9 % en berokkenen de EU-bedrijfstak ernstige schade waardoor een aantal EU-producenten failliet zijn gegaan of in surseance van betaling verkeren. Ten slotte is uit de beoordeling van het belang van de Unie gebleken dat eventuele negatieve gevolgen van de maatregel teniet zouden worden gedaan door het economische profijt voor de producenten in de Unie.

Welke elementen zijn bij de beoordeling van het belang van de Unie in aanmerking genomen?

De belangen van de verschillende spelers in de Unie (producenten in de Unie, importeurs, producenten van grondstoffen en van machines, projectontwikkelaars, installateurs en consumenten/eindgebruikers) zijn in het kader van de beoordeling van het belang van de Unie onderzocht om uit te maken of er dwingende redenen waren om geen voorlopige maatregelen in te stellen.

De voorlopige conclusie van het onderzoek luidde dat voorlopige maatregelen tot billijke marktvoorwaarden zouden leiden. Hierdoor zou de fotovoltaïsche bedrijfstak duurzaam kunnen groeien, waardoor de productie en werkgelegenheid in de Unie zou stijgen en de EU technologisch toonaangevend zou blijven.

Anderzijds zouden negatieve gevolgen van de maatregelen voor importeurs, leveranciers van componenten en installateurs waarschijnlijk van korte duur zijn, omdat deze betrokkenen hun activiteiten en toeleveringsbronnen zouden kunnen diversifiëren en zo ten minste een deel van het verlies goed zouden kunnen maken. In het bijzonder is aandacht besteed aan het aspect van met de fotovoltaïsche bedrijfstak verband houdende banen. De maatregelen zullen naar verwachting over het algemeen positief uitwerken op de werkgelegenheid in de fotovoltaïsche sector, waarbij meer banen veilig zullen worden gesteld en gecreëerd zullen worden dan er verloren zullen gaan.

Ten slotte bestaat er bij uitblijven van maatregelen een ernstig gevaar dat de EU volledig afhankelijk wordt van invoer uit China, wat kan resulteren in hogere prijzen voor consumenten/eindgebruikers en lagere kwaliteit.

Zullen de maatregelen een uitwerking hebben op de doelstellingen van de EU-Agenda 2020?

Tussen de groene doelstellingen van de Commissie zoals de Agenda 2020 en het gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten bestaat geen tegenstelling. Integendeel, de rechten zouden leiden tot billijke marktvoorwaarden voor de fotovoltaïsche markt en de weg banen voor duurzame groei van de bedrijfstak in de EU. Het bereiken van groene doelstellingen is ook niet uitsluitend van zonne-energie afhankelijk. Net zo belangrijk zijn andere groene energiebronnen, een gunstig juridisch en financieel kader op Europees en op nationaal niveau, een verbeterde toegang tot kapitaal en voortdurende financiering voor onderzoek en ontwikkeling. De rechten zullen in werkelijkheid de toegang tot kapitaal bevorderen en investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de fotovoltaïsche sector waarborgen.

Klik hier voor een factsheet over het onderzoek naar zonnepanelen en de klimaatdoelstellingen van de EU.

Wat gebeurt er als geen maatregelen worden ingesteld?

Uit het onderzoek is gebleken dat bij uitblijven van maatregelen 25 000 banen in de EU in gevaar komen omdat EU-producenten snel zouden verdwijnen. Hierdoor zouden banen die zijn gebaseerd op kostbare investeringen en op het leiderschap van de EU op technologisch gebied – dankzij welke de zonnepaneeltechnologie werd bevorderd – verloren gaan. De Chinese capaciteit vertegenwoordigt 150 % van de wereldvraag en de Chinese invoer in de EU vertegenwoordigt 80 % van de zonnepaneelmarkt van de EU. Derhalve kan een gebrek aan mededinging op de EU-markt snel tot afhankelijkheid van het Chinese aanbod en Chinese kwaliteit leiden. Tevens zouden de prijzen van de Chinese modules naar verwachting stijgen, aangezien de Chinese productie vergaand verliesgevend is – wat economisch niet houdbaar is.

Is het waar dat de maatregelen tot aanzienlijk banenverlies in de EU-zonnepaneelmarkt kunnen leiden?

De conclusie van de beoordeling door de Commissie was niet dat instelling van de maatregelen tot een ernstig banenverlies in de zonnepaneelsector zou leiden. Integendeel, uit zorgvuldig onderzoek van het banenargument is gebleken dat de maatregelen over het geheel genomen een positieve uitwerking op banen in de sector zouden hebben, waarbij meer banen zouden worden veiliggesteld en gecreëerd dan dat er verloren zouden gaan. Hoewel een aantal banen bij projectontwikkelaars en installateurs verloren kan gaan, bleek uit het onderzoek dat deze groepen niet afhankelijk zijn van de zonnepaneelsector, en ook andere zakelijke activiteiten ontplooien. Leveranciers (bijvoorbeeld van componenten) zijn wereldwijd aanwezig en moeten in staat zijn het gedeeltelijke verlies met betrekking tot de Chinese markt te compenseren door te gaan leveren aan nieuwe markten. Ten slotte zullen de maatregelen 25 000 banen van EU-producenten veiligstellen die thans ernstig in gevaar zijn, en zouden door een mogelijke stijging van de EU-productie op korte termijn zelfs tot een toename van de werkgelegenheid kunnen leiden

Wat zijn de gevolgen van de maatregelen voor zonnepanelen die in de EU worden geïnstalleerd?

De maatregelen zouden positief moeten uitwerken voor zonnepanelen die in de EU worden geïnstalleerd. Door eerlijke mededinging zou de EU-bedrijfstak kunnen groeien, grotere schaalvoordelen behalen en prijzen op redelijk lage niveaus kunnen houden. Voorts zouden prijsstijgingen van ingevoerde producten ten minste gedeeltelijk kunnen worden geabsorbeerd met behulp van door de installateurs gemaakte winsten. Daarnaast zou het technologische leiderschap van de EU op de zonnepanelenmarkt, dat afhankelijk is van het bestaan van een bedrijfstak die zonnepanelen produceert in de EU, behouden blijven en tevens banen genereren.

Wat zijn de voornaamste bevindingen van het antisubsidieonderzoek?

Het antisubsidieonderzoek is op 8 november 2012 geopend naar aanleiding van een klacht van dezelfde klager, en is nog steeds gaande. Eventuele voorlopige antisubsidiemaatregelen zouden tegen 5 augustus 2013, en definitieve maatregelen tegen 5 december 2013 moeten worden ingesteld. De subsidievermoedens hebben betrekking op goedkope leningen, exportkredieten en -garanties van overheidsbanken, de verstrekking van goederen van overheidswege, leningen en fiscale stimuleringsmaatregelen. Controlebezoeken zijn dit jaar in maart bij alle acht in de steekproef opgenomen groepen producenten en midden april bij de Chinese overheid uitgevoerd.

Wat zijn de gevolgen van het onderzoek voor zonwerend glas?

Dit onderzoek houdt niet rechtstreeks verband met de klacht over de invoer van zonwerend glas. Het betreft een op zichzelf staand onderzoek dat betrekking heeft op een duidelijk verschillend product en is gebaseerd op het bewijsmateriaal in de betrokken zaak. De conclusie zal eveneens op zichzelf staan en kan mogelijk anders luiden. De wettelijke termijn voor eventuele voorlopige maatregelen in de zaak betreffende het zonwerende glas is 28 november 2013.

Klik hier voor nadere informatie over de antidumping- en antisubsidieonderzoeken inzake zonwerend glas.

Wat is de volgende stap in de procedure?

De Commissie analyseert de opmerkingen van derdebelanghebbenden over de voorlopige verordening alvorens met een voorstel over definitieve antidumpingrechten te komen. De Europese Commissie kan de Raad voorstellen a) de zaak zonder maatregelen te beëindigen of b) definitieve antidumpingmaatregelen in te stellen voor de duur van vijf jaar. Op grond van de huidige regels kan de Raad het voorstel van de Commissie met een gewone meerderheid van stemmen verwerpen. De definitieve bevindingen worden tegen 5 december 2013 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Indien het definitieve besluit inhoudt dat geen definitieve antidumpingmaatregelen worden ingesteld, dan worden de voorlopige rechten, die enkel de vorm van een zekerheid zullen hebben, niet geïnd.

De voorlopige bevindingen van het parallelle antisubsidieonderzoek zouden begin augustus beschikbaar moeten zijn.

Voor verdere informatie

IP/13/501: Persbericht

MEMO/13/499: Opmerkingen van EU-commissaris voor handel, Karel De Gucht, over het besluit

MEMO/13/497: Nota

MEMO/12/647: De EU opent een antidumpingonderzoek naar de invoer van zonnepanelen uit China, 6 september 2012

Verdere documenten over het EU-antidumpingonderzoek naar de invoer van zonnepanelen uit China

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Meer over de handelsbetrekkingen tussen de EU en China

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Vragen en antwoorden over antidumpingprocedures

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar