Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

PRANEŠIMAS

2013 m. birželio 4 d., Briuselis

Dažnai užduodami kausimai. Europos Komisijos sprendimas nustatyti laikinąjį muitą iš Kinijos importuojamoms saulės baterijų plokštėms (byla AD 590)

Klausimas. Kodėl Europos Komisija įstojo į šią bylą?

Atsakymas. 2012 m. Komisija gavo oficialų galiojantį Europos saulės baterijų plokščių gamintojų asociacijos EU Pro Sun skundą, kuriame pateiktas įrodymas, kad eksportuojantys gamintojai iš Kinijos importuoja saulės baterijų plokštes į ES dempingo kainomis ir daro žalą Sąjungos pramonei. Tokiomis sąlygomis Europos Komisija yra teisiškai įpareigota pradėti antidempingo tyrimą ir nagrinėti tokias bylas (informacija apie skundus dėl antidempingo). Prekybos ryšiai su trečiosiomis šalimis turi būti grindžiami sąžiningumo principu. Dempingas ir subsidijavimas, kuriuo pažeidžiamos PPO taisyklės, prieštarauja sąžiningos prekybos principui ir daro žalą ES pramonei.

Klausimas. Ar tai prekybos karo pradžia?

Atsakymas. Komisijos užduotis – apsaugoti Europos pramonę nuo nesąžiningos prekybos praktikos užsienyje. Tai ne protekcionizmas ir ne prekybos karas, o siekis atkurti sąžiningas rinkos sąlygas. Dempingas yra nesąžininga prekybos praktika, dėl kurios mažėja darbo vietų ES, todėl gavus dempingo įrodymų jį būtina sustabdyti. Taigi, ES prekybos apsaugos veiksmai Europos bendrovėms ir darbuotojams tampa teisingumu prekybos srityje.

Šiuo metu atliekami antidempingo ir antisubsidijų tyrimai dėl saulės baterijų plokščių niekuo nesiskiria nuo kitų prekybos apsaugos tyrimų, o jų tikslas – užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas. Komisija į bylą įstojo gavusi aiškių ir dokumentais pagrįstų dempingo ir jo padarytos žalos ES fotovoltinei pramonei įrodymų. Kinijos gamintojų gynybos teisės buvo ir bus visapusiškai užtikrinamos. Šioje byloje skiriasi tik susijusios sumos. 2011 m. Kinijos į ES eksportuotų saulės baterijų plokščių ir jų pagrindinių sudėtinių dalių vertė buvo apie 21 mlrd. EUR.

Europos Komisija nuo pat pradžių buvo pasiruošusi rasti su Kinija tinkamą sutartą sprendimą. Oficialios derybos gali būti pradėtos iš karto, kai tik bus priimtas preliminarus sprendimas. Antidempingo tyrime dėl saulės baterijų plokščių tai būtų po 2013 m. birželio 5 d. Sutartas sprendimas – tai savanoriškas eksportuotojų įsipareigojimas dėl kainos. Tokio pobūdžio pasiūlymas turi atitikti keletą bendrųjų teisinių reikalavimų. Pagrindinis – įsipareigojimas laikytis tam tikros minimalios kainos, kuria pašalinamas žalingas dempingo lygis. Šiuo įsipareigojimu nesiekiama nustatyti konkretaus dydžio kainų; jo paskirtis veikiau neleisti kainoms nukristi žemiau tam tikros mažiausios kainos. Kiti bendrieji reikalavimai yra tokie: įsipareigojimas privalo būti tinkamas žalingam dempingo lygiu pašalinti, jis turi būti praktiškai pritaikomas, o jo įgyvendinimą turi būti galima veiksmingai stebėti.

ES nėra suinteresuota pradėti prekybos karą. Jei Kinija mano, kad mūsų veiksmai nepagrįsti, ji gali kreiptis dėl ES veiksmų į PPO. Tačiau jeigu Kinija imtųsi atsakomųjų priemonių, nesuderinamų su PPO, tuomet ES nedvejodama pareikštų joms prieštaravimus PPO.

Daugiau teisinės informacijos apie įsipareigojimus: Pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnis

Klausimas. Kodėl šioje byloje lig šiol nerasta sutarto sprendimo?

Atsakymas. Įstatymu nustatyta, kad toks pasiūlymas gali būti nagrinėjamas tik padarius preliminarias išvadas. Europos Komisija atidžiai įvertins visus pasiūlymus, kurie dera su preliminariomis išvadomis. Ji palaiko nuolatinį ryšį su Kinijos valdžios institucijomis ir toliau nagrinėja taikaus sprendimo galimybes.

Klausimas. Ar minėtos priemonės protekcionistinės?

Atsakymas. Prekybos apsaugos priemonės nėra protekcionistinės priemonės. Jos taip pat nėra neteisėtos. Priešingai – šios priemonės yra teisinis atsakas, skirtas nuo didžiulio dempingo iš trečiosios šalies kenčiančiai pramonei išgelbėti. Prekybos apsaugos priemonėmis siekiama atkurti vienodas konkurencijos sąlygas. Tokio dalyko kaip teisė į pigias prekes, importuotas dempingo kaina, nėra. Bet kuris PPO narys (taip pat Kinija) turi teisę imtis veiksmų, jeigu jų pramonei dėl dempingo padaroma žala.

Be to, tokio pobūdžio tyrimus pagal PPO taisykles atlieka dauguma PPO narių, įskaitant Kiniją. ES pakankamai retai taiko antisubsidijų ir antidempingo priemones – 2012 m. ES buvo taikoma 112 priemonių, t. y. dviejomis mažiau nei Kinija. Daug ES prekybos apsaugos bylų yra susijusios su Kinija: šiuo metu 52 Kinijos produktams ES yra nustačiusi galutines antidempingo muito, o 2 – antisubsidijų priemones. Dėl Kinijos vyksta 14 antidempingo ir 2 antisubsidijų tyrimai. Tai yra milžiniškų perteklinių pajėgumų, susidariusių dėl vyriausybės paskatų, pasekmės. Nepaisant to, tyrimai susiję tik su labai nedidele prekybos tarp abiejų blokų dalimi, o Kinijos prekybos su ES perteklius yra labai didelis. Apskritai, 2012 m. ES prekybos apsaugos tyrimai buvo susiję su maždaug 0,17 proc. viso ES importo. Kol tyrimai atliekami laikantis PPO taisyklių, nėra priežasties, dėl kurios jie turėtų paveikti ES ir Kinijos prekybos ryšius.

Europos Komisija privalo imtis veiksmų, jeigu ES bendrovėms daroma žala dėl nesąžiningos prekybos. Komisija tai daro nuolat laikydamasi PPO taisyklių turinio ir esmės. Tai neturi nieko bendro su protekcionizmu.

Spustelėję čia rasite statistinius duomenis apie ES prekybos apsaugos priemones.

Klausimas. Kaip Komisija nustato muito normą?

Atsakymas. Komisijos muito normos skaičiavimo metodai yra skaidrūs ir nuoseklūs. Visos suinteresuotosios šalys gali susipažinti su neslapta tyrimo bylos versija. Nustatyta muito norma apskaičiuojama taip, kad būtų pašalinta ES pramonės patirta žala ir atkurtos vienodos konkurencijos sąlygos – nei daugiau, nei mažiau. Skaičiuojama remiantis patikrintomis kainomis ir sąnaudomis. Nustatydama tokį muito lygį, kuris reikalingas tik dempingo padarytai žalai pašalinti, ES laikosi griežtesnių reikalavimų nei turėtų vykdydama PPO prievoles ir nustato mažesnę normą nei leistų PPO taisyklės (mažesniojo muito taisyklė). Pagal PPO taisykles ES galėtų nustatyti muitą, lygiavertį gerokai didesniam dempingo skirtumui.

Klausimas. Kodėl šioje byloje muitas nustatomas dviem etapais?

Atsakymas. Šioje konkrečioje byloje, atsižvelgiant į išimtines aplinkybes ir visų pirma į tai, kad būtina užtikrinti saulės baterijų plokščių tiekimo trumpuoju laikotarpiu stabilumą, manoma, kad laikinuosius antidempingo muitus tikslinga nustatyti palaipsniui per du etapus. Nustačius laikotarpį, kuriuo bus taikomas mažesnis muitas, bus užtikrintas visai paklausai patenkinti pakankamas tiekimas, o Sąjungos pramonė turės galimybę prisitaikyti prie naujos padėties ir palaipsniui padidinti tiekimą.

Klausimas. Kokios pagrindinės išvados padarytos atlikus dempingo tyrimą?

Atsakymas. Padaryta preliminari tyrimo išvada, kad Kinijos saulės baterijų plokštės ir jų pagrindinės sudėtinės dalys (t. y. plokštelės ir elementai) buvo parduodamos ES už kainą, kuri yra daug mažesnė nei jų įprastinė rinkos vertė, o dempingo skirtumai siekė iki 112,6 proc. Dėl tokios praktikos žalos skirtumas siekė iki 67,9 proc., dėl to padaryta didelė žala ES pramonei, bankrutavo ir nemokiais tapo daug ES gamintojų. Galiausiai, įvertinus Sąjungos interesus, nustatyta, kad bet kokį galimą neigiamą priemonių poveikį atsvers ekonominė nauda, kurią gaus ES gamintojai.

Klausimas. Į kokius aspektus atsižvelgta atliekant Sąjungos interesų tyrimą?

Atsakymas. Siekiant nustatyti, ar yra įtikinamų priežasčių nenustatyti laikinųjų priemonių, buvo atliktas Sąjungos interesų tyrimas ir išnagrinėti įvairių Sąjungos ūkio subjektų (Sąjungos gamintojų, importuotojų, žaliavų ir įrangos gamintojų, projektų rengėjų, įrangos montuotojų ir vartotojų arba galutinių naudotojų) interesai.

Padarytos preliminarios išvados, kad nustačius laikinąsias priemones turėtų būti atkurtos sąžiningos prekybos sąlygos. Tokiu būdu fotovoltinei pramonei būtų suteikta galimybė tvariai augti, tuo pačiu didėtų ES gamyba bei užimtumas ir ES galėtų išlaikyti šiame sektoriuje pirmaujančias pozicijas technologijų srityje.

Kita vertus, bet koks neigiamas priemonių poveikis importuotojams, sudėtinių dalių tiekėjams ir įrangos montuotojams veikiausiai būtų trumpalaikis, nes jie greičiausiai pajėgtų įvairinti savo veiklą bei tiekėjus ir taip bent iš dalies kompensuoti savo nuostolius. Ypatingas dėmesys skirtas su fotovoltine energija susijusioms darbo vietoms. Tikimasi, kad taikant priemones bus padarytas bendras teigiamas poveikis darbo vietoms fotovoltiniame sektoriuje, t. y. būtų išsaugota daugiau darbo vietų nei atleista darbuotojų.

Galiausiai, jeigu priemonės nebūtų nustatytos, kiltų didelis pavojus, kad ES taptų visiškai priklausoma nuo importo iš Kinijos, todėl išaugtų kainos vartotojams ir (arba) galutiniams naudotojams ir suprastėtų kokybė.

Klausimas. Ar priemonės padarys poveikį ES 2020 m. darbotvarkės tikslams?

Atsakymas. Komisijos ekologiniai tikslai, pvz., 2020 m. darbotvarkė, ir prekybos apsaugos priemonių naudojimas vieni kitiems neprieštarauja. Priešingai, nustačius muitus būtų atkurtos vienodos konkurencijos sąlygos fotovoltinėje rinkoje ir sudarytos galimybės ES pramonei tvariai augti. Ar ekologinių tikslų bus pasiekta, priklauso ne vien tik nuo saulės energijos. Tokie pat svarbūs ir kiti ekologiškos energijos šaltiniai, palanki tiek Europos, tiek nacionalinė teisinė ir finansinė sistema, geresnės galimybės naudotis kapitalu bei nenutrūkstamos išlaidos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai. Nustačius muitus iš tiesų bus sudarytos geresnės galimybės naudotis kapitalu ir užtikrintos investicijos į ES fotovoltinio sektoriaus mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą.

Spustelėję čia rasite informacijos apie tyrimus dėl saulės baterijų plokščių ir ES su klimatu susijusius tikslus.

Klausimas. Kas nutiktų, jeigu priemonės nebūtų nustatytos?

Atsakymas. Tyrimas parodė, kad nenustačius priemonių sparčiai išnyktų ES gamintojai, todėl ES iškiltų pavojus netekti 25 000 darbo vietų. Būtų prarasta darbo vietų, susijusių su didelėmis investicijomis ir ES pirmaujančiomis pozicijomis technologijų srityje, skatinusiomis saulės baterijų plokščių technologiją. Kinijos pajėgumai sudaro 150 proc. paklausos pasaulyje, o Kinijos importas į ES – virš 80 proc. ES saulės baterijų plokščių rinkos. Taigi, sumažėjus konkurencijai ES rinkoje sparčiai išsivystytų priklausomybė nuo Kinijos tiekėjų ir kokybės. Taip pat tikėtina, kad Kinijos modulių kainos didėtų, nes Kinijos gamyba yra labai nuostolinga, taigi, ekonomiškai nepatvari.

Klausimas. Ar tiesa, kad nustačius priemones ES saulės baterijų plokščių rinkoje gali labai sumažėti darbo vietų?

Atsakymas. Komisija apskaičiavo, kad nustačius priemones saulės baterijų plokščių rinkoje nebūtų prarasta daug darbo vietų. Priešingai, atidžiai išnagrinėjus argumentą dėl darbo vietų nustatyta, kad taikant priemones bus padarytas bendras teigiamas poveikis darbo vietoms šiame sektoriuje, t. y. būtų išsaugota ir sukurta daugiau darbo vietų nei atleista darbuotojų. Nors gali būti prarasta projektų rengėjų ir įrangos montuotojų darbo vietų, tačiau tyrimas parodė, kad minėtos grupės nėra priklausomos nuo saulės baterijų plokščių sektoriaus, jos vykdo ir kitokią verslo veiklą. Tiekėjų (pvz., tiekiančių sudėtines dalis) yra visose pasaulio rinkose, todėl jie turėtų pajėgti kompensuoti dalinius nuostolius Kinijos rinkoje pradėdami tiekti naujoms rinkoms. Galiausiai, nustačius priemones bus išsaugota 25 000 darbo vietų ES gamintojų bendrovėse (šiuo metu joms gresia didelis pavojus) ir trumpuoju laikotarpiu dėl galimo ES gamybos padidėjimo užimtumas galbūt net išaugtų.

Klausimas. Kokį poveikį priemonės padarys ES montuojamoms saulės baterijų plokštėms?

Atsakymas. Priemonės turėtų turėti teigiamą poveikį ES montuojamoms saulės baterijų plokštėms. Sąžiningos konkurencijos sąlygomis ES pramonė galėtų plėsti veiklą, pasiekti geresnės masto ekonomijos ir išlaikyti kuo mažesnes pagrįsto lygio kainas. Be to, padidėjusios importuojamų produktų kainos galėtų būti bent iš dalies absorbuojamos įrangos montuotojų gautu pelnu. Reikia pridurti, kad ES išlaikys pirmaujančias pozicijas technologijų srityje saulės baterijų plokščių rinkoje, kurios priklauso nuo ES saulės baterijų plokščių gamintojų pramonės, taip pat bus sukurta naujų darbo vietų.

Klausimas. Kokios pagrindinės išvados padarytos atlikus antisubsidijų tyrimą?

Atsakymas. Remiantis to paties skundo pateikėjo skundu, 2012 m. lapkričio 8 d. buvo inicijuotas ir šiuo metu atliekamas antisubsidijų tyrimas. Laikinosios antisubsidijų priemonės, jei bus taikomos, turėtų būti nustatytos iki 2013 m. rugpjūčio 5 d., o galutinės priemonės – iki 2013 m. gruodžio 5 d. Tariamos subsidijos yra susijusios su pigiomis paskolomis, eksporto kreditais ir valstybinių bankų teikiamomis garantijomis, prekėmis, kuriomis aprūpina vyriausybė, dotacijomis ir mokesčių paskatomis. Šių metų kovo mėnesį buvo atlikti tikrinamieji vizitai visose aštuoniose atrinktose eksportuotojų grupėse, o balandžio mėnesio viduryje atliktas vizitas, kuriame dalyvavo Kinijos vyriausybės atstovai.

Klausimas. Kokie bus tyrimo padariniai soliariniam stiklui?

Atsakymas. Šis tyrimas nėra tiesiogiai susijęs su skundu dėl importuojamo soliarinio stiklo. Tai nepriklausomas tyrimas dėl akivaizdžiai skirtingo produkto, atliekamas remiantis nagrinėjamoje byloje pateiktais įrodymais. Išvada taip pat bus nepriklausoma, todėl rezultatas gali būti kitoks. Teisės aktais nustatytas laikinųjų priemonių taikymo terminas, jei jos bus taikomos, yra 2013 m. lapkričio 28 d.

Spustelėję čia rasite informacijos apie soliarinio stiklo antidempingo ir antisubsidijų tyrimus.

Klausimas. Koks bus kitas procedūros etapas?

Atsakymas. Prieš pateikdama pasiūlymą dėl galutinių antidempingo muitų Komisija išnagrinės suinteresuotųjų trečiųjų šalių pateiktas pastabas dėl laikinojo reglamento. Europos Komisija gali pasiūlyti Tarybai a) nutraukti bylą nenustatant priemonių arba b) nustatyti galutines antidempingo priemones penkeriems metams. Pagal šiuo metu galiojančias taisykles Taryba gali paprasta balsų dauguma atmesti pasiūlymą. Galutinės išvados bus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje iki 2013 m. gruodžio 5 d.

Jeigu galutinis sprendimas būtų nenustatyti galutinių antidempingo muitų, laikinieji muitai (tik garantijos) renkami nebus.

Šiuo metu atliekamo antisubsidijų tyrimo preliminarios išvados turėtų būti padarytos rugpjūčio mėnesio pradžioje.

Daugiau informacijos

IP/13/501: Pranešimas spaudai

MEMO/13/499: Už prekybą atsakingo ES Komisijos nario Karelo De Guchto pastabos

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Dažnai užduodami klausimai dėl ES sprendimo Kinijos saulės baterijų plokštėms nustatyti laikinuosius antidempingo muitus

ES oficialiajame leidinyje paskelbtas reglamentas

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:lt:PDF

MEMO/12/647: ES inicijuoja antidempingo tyrimą dėl iš Kinijos importuojamų saulės baterijų plokščių, 2012 m. rugsėjo 6 d.

Daugiau informacijos apie ES antidempingo tyrimą dėl iš Kinijos importuojamų saulės baterijų plokščių

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Daugiau informacijos apie ES ir Kinijos prekybos santykius

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Dažnai užduodami klausimai apie antidempingo tyrimus

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar