Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Taustatiedote

Bryssel 4. kesäkuuta 2013

Usein kysyttyjä kysymyksiä: Euroopan komission päätös ottaa väliaikaiset tullit käyttöön Kiinasta tulevien aurinkopaneelien tuonnissa (tapaus AD 590)

K: Miksi Euroopan komissio päätti toimia tässä tapauksessa?

V: Komissio sai heinäkuussa 2012 virallisen ja perustellun valituksen Euroopan aurinkopaneelien valmistajia edustavalta järjestöltä EU ProSunilta, joka toimitti näyttöä siitä, että kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat tuovat aurinkopaneeleja EU:hun polkumyynnillä ja aiheuttavat vahinkoa unionin tuotannonalalle. Kun nämä edellytykset täyttyvät, Euroopan komissiolla on lain mukainen velvoite panna vireille polkumyyntitutkimus ja tutkia tapausta (tietoja polkumyyntiä koskevista valituksista). Kauppasuhteiden kolmansiin maihin on perustuttava oikeudenmukaisuuden periaatteeseen. Polkumyynti- ja tukikäytännöt, jotka rikkovat WTO:n sääntöjä, ovat hyvän kauppatavan periaatteen vastaisia ja aiheuttavat vahinkoa EU:n kotimaiselle tuotannonalalle.

K: Alkaako tästä kauppasota?

V: Komission tehtävänä on suojata eurooppalaista tuotannonalaa ulkomaisilta hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä. Kyseessä ei ole protektionismi eikä kauppasota vaan hyvän kauppatavan mukaisten markkinaedellytysten palauttaminen. Polkumyynti on hyvän kauppatavan vastainen käytäntö, joka vahingoittaa työllisyyttä EU:ssa, ja siihen on puututtava, jos sen esiintymisestä on näyttöä. Näin ollen EU:n kaupan puolustustoimilla tähdätään hyvän kauppatavan mukaiseen kauppaan eurooppalaisten yritysten ja työntekijöiden kannalta.

Nyt käsillä olevat aurinkopaneeleja koskevat polkumyynnin ja tukien vastaiset tutkimukset eivät eroa mistään muista kaupan suojatoimenpiteitä koskevista tutkimuksista, ja niillä on sama tavoite eli taata tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille. Komission toimet perustuvat selvään ja dokumentoituun näyttöön polkumyynnistä ja siitä seuranneesta vahingosta EU:n aurinkosähkösektorille. Kiinalaisten tuottajien puolustautumisoikeutta on noudatettu – ja noudatetaan jatkossakin – täysimääräisesti. Tämän asian tekevät erilaiseksi ainoastaan siihen liittyvät summat: vuonna 2011 Kiinasta vietiin aurinkopaneeleja ja niiden keskeisiä komponentteja EU:hun noin 21 miljardin euron arvosta.

Euroopan komissio on alusta lähtien ollut valmis löytämään asianmukaisen sovintoratkaisun Kiinan kanssa. Viralliset neuvottelut voidaan aloittaa heti, kun alustavat päätelmät on tehty. Aurinkopaneeleja koskevassa polkumyyntitutkimuksessa tämä tarkoittaa 5. kesäkuuta 2013 jälkeen. Sovintoratkaisulla tarkoitetaan viejien tarjoamaa vapaaehtoista hintasitoumusta. Tällaisen tarjouksen on täytettävä useita yleisiä oikeudellisia vaatimuksia. Tärkein näistä on sitoumus noudattaa tiettyä vähimmäishintaa, joka poistaa vahingollisen polkumyyntihintatason. Sitoumuksella ei ole tarkoitus vahvistaa hintoja tietylle tasolle vaan pikemminkin estää niitä putoamasta tietyn vähimmäishinnan alapuolelle. Muita yleisiä vaatimuksia ovat, että sitoumus poistaa vahinkoa aiheuttavan polkumyyntitason, se on toimiva käytännön kannalta ja sen täytäntöönpanoa voidaan tosiasiallisesti valvoa.

EU:lla ei ole mitään mielenkiintoa aloittaa kauppasotaa. Jos Kiina pitää EU:n toimia perusteettomina, se voi viedä asian WTO:n käsiteltäväksi. Jos Kiina toteuttaa vastatoimenpiteitä, jotka ovat WTO:n sääntöjen vastaisia, EU ei epäröi viedä asiaa WTO:n käsiteltäväksi.

Lisätietoja sitoumuksista:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146035.pdfPolkumyyntiä koskevan asetuksen 8 artikla

K: Miksi asiassa ei ole päästy sovintoratkaisuun tähän mennessä?

V: Lainsäädännön mukaan hintasitoumusta koskeva tarjous voidaan tehdä vasta kun alustavat päätelmät on esitetty. Euroopan komissio arvioi erittäin huolellisesti tällaiset mahdolliset tarjoukset, jotka vastaavat riittävällä tavalla alustaviin päätelmiin. Komissio on säännöllisesti yhteydessä Kiinan viranomaisiin ja tutkii edelleen mahdollisuuksia sovintoratkaisun löytämiseksi.

K: Ovatko toimenpiteet protektionistisia?

V: Kaupan suojatoimenpiteet eivät ole protektionistisia eivätkä lain vastaisia toimenpiteitä. Ne ovat päinvastoin lainmukainen reaktio, jolla pyritään pelastamaan tuotannonala, jolle aiheutuu vahinkoa kolmannesta maasta tulevasta massiivisesta polkumyynnistä. Kaupan suojatoimenpiteillä pyritään palauttamaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Kenelläkään ei ole oikeutta halpaan mutta polkumyynnillä tulevaan tuontiin. Kaikilla WTO:n jäsenillä, myös Kiinalla, on oikeus ryhtyä toimiin, jos polkumyynti aiheuttaa vahinkoa niiden kotimaiselle teollisuudelle.

Tämäntyyppisiä WTO:n sääntöjen mukaisia tutkimuksia tekevät lisäksi useimmat WTO:n jäsenet, myös Kiina. EU on itse asiassa tuen ja polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden vähäinen käyttäjä: vuonna 2012 sillä oli voimassa 112 toimenpidettä, mikä on kaksi vähemmän kuin Kiinalla. Monet EU:n suojatoimenpidetapauksista kohdistuvat Kiinaan: tällä hetkellä EU:n lopullisia polkumyyntitoimenpiteitä sovelletaan 52 kiinalaiseen tuotteeseen ja tukitoimenpiteitä 2 kiinalaiseen tuotteeseen. Kiinaa koskevia tutkimuksia on käynnissä 14 polkumyynnin ja 2 tukien osalta. Tämä on seurausta valtavasta ylikapasiteetista, joka johtuu valtion kannustimista. Nämä toimenpiteet koskevat kuitenkin vain hyvin vähäistä osaa näiden kahden ryhmittymän välisestä kaupasta, ja Kiinan kauppa EU:n kanssa on valtavan ylijäämäistä. Yleisesti ottaen EU:n kaupan suojatoimenpidetutkimukset vaikuttivat noin 0,17 prosenttiin EU:n tuonnista vuonna 2012. Kunhan tutkimuksissa noudatetaan WTO:n sääntöjä, ei ole mitään syytä, miksi ne vaikuttaisivat EU:n ja Kiinan kauppasuhteisiin.

Euroopan komissiolla on velvoite toteuttaa toimia, kun EU:n yrityksille aiheutuu vahinkoa hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä. Ryhtyessään toimiin komissio noudattaa aina WTO:n sääntöjä täysimääräisesti, sekä niiden henkeä että kirjainta, eikä tällä ole mitään tekemistä protektionismin kanssa.

Tilastotietoja EU:n kaupan suojatoimenpiteistä.

K: Miten komissio määrittää tullin määrän?

V: Komission menetelmät tullin määrän laskemiseksi ovat avoimet ja yhdenmukaiset. Kaikki asiaan liittyvät osapuolet saavat nähtäväkseen tutkimusta koskevien asiakirjojen ei-luottamuksellisen version. Käyttöön otetulla tullilla on tarkoitus poistaa EU:n tuotannonalalle aiheutunut vahinko ja palauttaa tasapuoliset toimintaedellytykset – ei sen enempää eikä sen vähempää. Laskelmat perustuvat tarkastettuihin hintoihin ja kustannuksiin. Rajoittamalla tullin tason siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä polkumyynnistä aiheutuneen vahingon poistamiseksi, EU ylittää WTO:n velvoitteet ja ottaa käyttöön alemman tullin kuin WTO:n säännöissä sallittaisiin (nk. alhaisemman tullin sääntö). WTO:n sääntöjen mukaan EU voisi ottaa käyttöön tullin, joka vastaa paljon korkeampaa polkumyyntimarginaalia.

K: Miksi tulli otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa tässä tapauksessa?

V: Kun otetaan huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja tarve turvata aurinkopaneelien toimitusvakaus lyhyellä aikavälillä, tässä erityistapauksessa katsottiin asianmukaiseksi ottaa väliaikaiset tullit käyttöön asteittain ja kahdessa vaiheessa. Kaudella, jonka aikana sovelletaan alempaa tullia, varmistetaan riittävä tarjonta kysyntään vastaamiseksi ja annetaan unionin tuotannonalalle mahdollisuus mukautua tilanteeseen ja lisätä tarjontaansa vähitellen.

K: Mitkä ovat polkumyyntitutkimuksen tärkeimmät päätelmät?

V: Tutkimuksen alustavana päätelmänä oli, että kiinalaisia aurinkopaneeleja ja niiden keskeisiä komponentteja (kiekkoja ja kennoja) myydään EU:n markkinoilla alle normaalin markkina-arvon niin, että polkumyyntimarginaalit ovat jopa 112,6 prosenttia. Tällaisten käytäntöjen seurauksena vahinkomarginaalit ovat jopa 67,9 prosenttia, mikä aiheuttaa vakavaa vahinkoa EU:n tuotannonalalle ja johtaa lukuisten EU:n tuottajien konkursseihin ja maksukyvyttömyyteen. Unionin edun arvioinnissa kävi ilmi, että unionin tuottajien saamat taloudelliset edut olisivat suuremmat kuin toimenpiteiden mahdolliset negatiiviset vaikutukset.

K: Mitä tekijöitä otettiin huomioon unionin edun tarkastelussa?

V: Unionin etua koskevassa tarkastelussa analysoitiin unionin eri toimijoiden (unionin tuottajien, tuojien, raaka-aineen ja koneiden tuottajien, hankkeiden toteuttajien, asentajien ja kuluttajien/loppukäyttäjien) etuja sen arvioimiseksi, oliko olemassa pakottavia syitä olla ottamatta väliaikaisia toimenpiteitä käyttöön.

Tutkimuksen alustavien päätelmien mukaan väliaikaisilla toimenpiteillä pitäisi palauttaa tasapuoliset kaupankäyntiedellytykset. Näin annettaisiin aurinkosähkösektorille mahdollisuus kestävään kasvuun ja lisättäisiin näin EU:n tuotantoa ja työllisyyttä ja säilytettäisiin EU:n kärkisija sektorin teknologisessa kehityksessä.

Toisaalta mahdolliset negatiiviset vaikutukset tuojiin, komponenttien toimittajiin ja asentajiin olisivat todennäköisesti lyhytaikaisia, koska ne todennäköisesti pystyisivät monipuolistamaan liiketoimintaansa ja toimittajiaan ja ainakin osittain kompensoimaan menetyksiä. Erityistä huomiota kiinnitettiin aurinkosähkösektoriin liittyviin työpaikkoihin. Toimenpiteillä odotetaan olevan yleisesti positiivinen vaikutus sektorin työpaikkoihin: useampia työpaikkoja turvataan ja luodaan kuin menetetään.

Jos toimenpiteitä ei oteta käyttöön, vakavana riskinä on, että EU:sta tulee täysin riippuvainen Kiinasta tulevasta tuonnista, mikä saattaa johtaa hintojen kohoamiseen kuluttajien/loppukäyttäjien kannalta ja heikompaan laatuun.

K: Vaikuttavatko toimenpiteet Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin?

V: Komission vihreiden tavoitteiden, kuten Eurooppa 2020 -strategian, ja kaupan suojavälineiden käytön välillä ei ole ristiriitaa. Tulleilla päinvastoin palautetaan tasapuoliset toimintaedellytykset aurinkosähkömarkkinoille ja luodaan perusta tuotannonalan kestävälle kasvulle EU:ssa. Vihreiden tavoitteiden saavuttaminen ei myöskään riipu yksinomaisesti aurinkoenergiasta. Yhtä tärkeitä ovat muut vihreän energian lähteet, suotuisat oikeudelliset puitteet Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla, pääoman parempi saanti sekä jatkuvat investoinnin tutkimukseen ja kehittämiseen. Tulleilla itse asiassa helpotetaan pääoman saantia ja varmistetaan investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön EU:n aurinkosähkösektorilla.

Tietoja investoinneista aurinkopaneeleihin ja EU:n ilmastotavoitteista

K: Mitä tapahtuu, jos toimenpiteitä ei oteta käyttöön?

V: Tutkimuksessa kävi ilmi, että jos toimenpiteitä ei oteta käyttöön, 25 000 työpaikkaa EU:ssa vaarantuu, kun EU:n tuotanto häviää nopeasti. Tämän seurauksena suuriin investointeihin ja EU:n teknologiseen johtoasemaan – joiden ansiosta aurinkopaneeliteknologiaa on edistetty – perustuvat työpaikat menetetään. Kiinan kapasiteetti on 150 prosenttia koko maailman kysynnästä, ja Kiinasta EU:hun tulevan tuonnin osuus on yli 80 prosenttia EU:n aurinkopaneelimarkkinoista. Näin ollen kilpailun puute EU:n markkinoilla saattaa johtaa nopeasti riippuvuuteen Kiinan tarjonnasta ja laadusta. Kiinalainen tuotanto on myös suureksi osaksi tappiollista eli taloudellisesti kestämätöntä, joten on todennäköistä, että kiinalaisten moduulien hinnat nousevat.

K: Onko totta, että toimenpiteiden käyttöönoton seurauksena EU:n aurinkopaneelimarkkinoilla menetetään huomattavasti työpaikkoja?

V: Komissio arvioinnissa ei tultu siihen tulokseen, että toimenpiteiden käyttöönoton seurauksena EU:n aurinkopaneelimarkkinoilla menetettäisiin huomattavasti työpaikkoja. Kun tarkasteltiin huolellisesti työpaikkoihin liittyvää väitettä, vahvistui itse asiassa, että toimenpiteillä olisi yleisesti positiivinen vaikutus sektorin työpaikkoihin: työpaikkoja turvattaisiin ja luotaisiin enemmän kuin menetettäisiin. Joitakin työpaikkoja saattaa hävitä hankkeiden toteuttajien ja asentajien osalta, mutta tutkimuksessa kävi ilmi, että nämä ryhmät eivät ole riippuvaisia aurinkopaneelisektorista, vaan niillä on muutakin liiketoimintaa. Toimittajilla (esimerkiksi komponenttien toimittajilla) on toimintaa globaalisti, ja niiden pitäisi pystyä korvaamaan Kiinan markkinoiden osittainen menetys siirtämällä toimituksia uusille markkinoille. Toimenpiteillä turvataan EU:n tuottajien parissa 25 000 työpaikkaa, jotka ovat nyt vakavassa vaarassa, ja niillä voidaan jopa ehkä lisätä työllisyyttä lyhyellä aikavälillä, jos EU:n tuotanto kasvaa.

K: Mikä on toimenpiteiden vaikutus EU:ssa asennettaviin aurinkopaneeleihin?

V: Toimenpiteillä pitäisi olla positiivinen vaikutus aurinkopaneeleihin, joita ollaan asentamassa EU:ssa. Tasapuolinen kilpailu antaisi EU:n tuotannonalalle mahdollisuuden laajentaa toimintaansa, hyödyntää paremmin mittakaavaetuja ja pitää hinnat kohtuullisen alhaisella tasolla. Lisäksi tuontituotteiden hinnan korotukset voitaisiin ainakin osittain absorboida asentajien voittojen ansiosta. EU:n tekninen johtoasema aurinkopaneelimarkkinoilla – joka riippuu aurinkopaneeleita EU:ssa tuottavan tuotannonalan olemassaolosta – säilyisi ja loisi myös lisää työpaikkoja.

K: Mitkä ovat tukien vastaisen tutkimuksen tärkeimmät päätelmät?

V: Tukien vastainen tutkimus pantiin vireille 8. marraskuuta 2012 saman valituksen tekijän tekemän valituksen johdosta, ja se on edelleen käynnissä. Mahdolliset väliaikaiset tukien vastaiset toimenpiteet olisi otettava käyttöön 5. elokuuta 2013 ja lopulliset toimenpiteet 5. joulukuuta 2013 mennessä. Tukia koskevat väitteet kattavat edulliset lainat, vientiluotot ja -takuut valtion omistamista pankeista, viranomaisten harjoittaman tavaroiden tarjoamisen, avustukset ja verokannustimet. Kahdeksan otokseen valitun viejäyritysryhmän toimitiloihin tehtiin tarkastuskäynti tämän vuoden maaliskuussa ja Kiinan viranomaisten toimitiloihin huhtikuun puolessa välissä.

K: Mitkä ovat tutkimuksen vaikutukset aurinkopaneeleissa käytettävään lasiin?

V: Tällä tutkimuksella ei ole suoraa yhteyttä valitukseen, joka koskee aurinkopaneeleissa käytettävän lasin tuontia. Se on itsenäinen tutkimus, joka koskee selvästi erillistä tuotetta ja perustuu asiaa koskevaan näyttöön. Myös sitä koskevat päätelmät ovat itsenäisiä ja saattavat johtaa eri lopputulokseen. Aurinkopaneeleissa käytettävää lasia koskevien mahdollisten väliaikaisten toimenpiteiden lakisääteinen määräaika on 28. marraskuuta 2013.

Lisätietoa aurinkopaneeleissa käytettävää lasia koskevasta polkumyynnin vastaisesta ja tukien vastaisesta tutkimuksesta

K: Mikä on menettelyn seuraava vaihe?

V: Ennen lopullisia polkumyyntitulleja koskevan ehdotuksen tekemistä komissio analysoi huomautukset, jotka osapuolet ovat esittäneet väliaikaista tullia koskevasta asetuksesta. Euroopan komissio voi ehdottaa neuvostolle, että a) asia päätetään ilman toimenpiteiden käyttöönottoa tai b) otetaan käyttöön lopulliset polkumyyntitoimenpiteet viideksi vuodeksi. Voimassa olevien sääntöjen mukaan neuvosto voi hylätä komission ehdotuksen yksinkertaisella enemmistöllä. Lopulliset päätelmät julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä 5. joulukuuta 2013 mennessä.

Jos lopullinen päätös on, että lopullisia polkumyyntitulleja ei oteta käyttöön, takausten muodossa olevia väliaikaisia tulleja ei kerätä.

Rinnakkaisen tukien vastaisen tutkimuksen alustavien päätelmien pitäisi olla saatavilla elokuun alkuun mennessä.

Lisätietoja

IP/13/501 Lehdistötiedote

MEMO/13/499: EU:n kauppapolitiikasta vastaavan komissaarin Karel De Guchtin kommentteja päätöksestä

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Kysymyksiä ja vastauksia: EU:n päätös ottaa käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisten aurinkopaneelien tuonnissa

EU:n virallisessa lehdessä julkaistu asetus

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:fi:PDF

MEMO/12/647: EU panee vireille Kiinasta tulevien aurinkopaneelien tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen (6. syyskuuta 2012, englanniksi)

Muita asiakirjoja Kiinasta tulevien aurinkopaneelien tuontia koskevasta polkumyyntitutkimuksesta

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Lisätietoja EU:n ja Kiinan kauppasuhteista

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Kysymyksiä ja vastauksia polkumyyntimenettelystä

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar