Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MÄRGUKIRI

Brüssel, 4. juuni 2013

Korduma kippuvad küsimused Euroopa Komisjoni otsuse kohta kehtestada ajutine tollimaks Hiinast pärit päikesepaneelide impordi suhtes (juhtum AD 590)

K: Miks Euroopa Komisjon sekkub sellesse juhtumisse?

V: Komisjon sai 2012. aasta juulis ametliku ja põhjendatud kaebuse Euroopa päikesepaneelide tootjate ühenduselt EU Pro Sun, kes esitas tõendid, et Hiina eksportivad tootjad ekspordivad päikesepaneele ELi dumpinguhinnaga ning tekitavad kahju liidu tootmisharule. Kui need tingimused on täidetud, on Euroopa Komisjon õiguslikult kohustatud algatama dumpinguvastase uurimise ja tegelema selliste juhtumitega (teabeleht dumpinguvastaste kaebuste kohta). Kaubandussuhted kolmandate riikidega peavad põhinema õigluse põhimõttel. Dumping ja subsideerimine, millega rikutakse WTO eeskirju, on vastuolus õiglase kaubanduse põhimõttega ja kahjustavad ELi tootmisharu.

K: Kas see on kaubandussõja algus?

V: Komisjoni roll on kaitsta Euroopa tootmisharu ebaausate kaubandustavade eest välisriikides. Siin ei ole küsimus protektsionismis ega ka kaubandussõjas, vaid õiglaste turutingimuste taastamises. Dumpingu kasutamine on ebaaus kaubandustava, mis seab ohtu töökohad ELis, ning selle vastu tuleb tõendite olemasolu korral võidelda. Seega on ELi kaitsemeetmete eesmärk tagada kaubanduslik õiglus Euroopa äriühingute ja töötajate jaoks.

Praegused päikesepaneele käsitlevad dumpingu- ja subsiidiumivastased uurimised ei erine mingil viisil muudest kaubanduse kaitsemeetmeid käsitlevatest uurimistest ning neil on samuti eesmärk tagada kõigile võrdsed tingimused. Komisjoni sekkumise aluseks on selged ja dokumenteeritud tõendid dumpingu kohta ning ELi fotoelektriliste seadmete tootmisharule tekitatud kahju kohta. Hiina tootjate kaitseõigusi on täielikult järgitud ja seda tehakse ka edaspidi. Kõnealune juhtum erineb teistest juhtumitest rahasummade poolest. 2011. aastal eksportis Hiina päikesepaneele ja nende põhikomponente ELi ligikaudu 21 miljardi euro väärtuses.

Euroopa Komisjon on algusest peale olnud valmis leidma Hiinaga asjakohase lahenduse läbirääkimiste teel. Ametlikud läbirääkimised võivad alata niipea, kui on toimunud esialgne kindlaksmääramine. Päikesepaneele käsitleva dumpinguvastase uurimise puhul on see pärast 5. juunit 2013. Läbirääkimiste teel leitud lahendus tähendaks eksportijate poolt nn vabatahtliku hinnakohustuse ettepanekut. Selline ettepanek peab vastama mitmele üldisele õiguslikule nõudele. Peamine on kohustus järgida teatavat miinimumhinda, millega kõrvaldatakse kahjustav dumpingu määr. See kohustus ei tähenda hindade kehtestamist teataval tasemel, pigem on see selleks, et vältida nende langemist allapoole teatavat alammäära. Muud üldised nõuded on, et kohustus peab kõrvaldama kahjustava dumpingu määra, see on praktikas toimiv ja selle rakendamist saab tulemuslikult jälgida.

ELi soov ei ole seega alustada kaubandussõda. Kui Hiina leiab, et meie meetmed ei ole õigustatud, võib ta esitada ELi kohta kaebuse WTO-le. Kui Hiina peaks võtma vastumeetmeid, mis ei ole kooskõlas WTO eeskirjadega, siis EL ei kõhkle esitamast Hiina kohta kaebust WTO-le.

Täiendav õiguslik teave kohustuste kohta: ELi dumpinguvastase algmääruse artikkel 8

K: Miks ei ole seni leitud lahendust läbirääkimiste teel?

V: Õigusnormide kohaselt saab sellist ettepanekut kaaluda alles pärast esialgsete järelduste tegemist. Euroopa Komisjon hindaks mis tahes sellist ettepanekut, mis vastab esialgsetele järeldustele kõige paremini. Euroopa Komisjon on korrapäraselt ühenduses Hiina ametiasutustega ja jätkab võimaluste uurimist rahumeelse laheduse leidmiseks.

K: Kas need meetmed on protektsionistlikud?

V: Kaubanduse kaitsemeetmeid ei ole protektsionistlikud. Samuti ei ole need ebaseaduslikud. Vastupidi: need on õiguslikud meetmed, et päästa tootmisharu, mis kannab kahju kolmanda riigi poolt dumpinguhinna ulatusliku kasutamise tõttu. Kaubanduse kaitsemeetmete eesmärk on taastada võrdsed tingimused. Ei ole olemas õigust odavale dumpinguhinnaga impordile. Kõigil WTO liikmetel, sealhulgas Hiinal, on õigus võtta meetmeid, kui dumping tekitab kahju nende omamaisele tootmisharule.

Lisaks teostavad selliseid uurimisi WTO eeskirjade kohaselt enamik WTO liikmeid, sealhulgas Hiina. ELi kasutab dumpingu- ja subsiidiumivastaseid meetmeid tagasihoidlikult, sest 2012 oli jõus 112 meedet, mis on kaks vähem kui Hiinal. Mitmed ELi kaubanduse kaitsemeetmete kehtestamise juhtumid on seotud Hiinaga: EL kohaldab praegu lõplikke dumpinguvastaseid meetmeid 52 Hiina toote suhtes ja subsiidiumivastaseid meetmeid kahe Hiina toote suhtes. Seoses Hiinaga on pooleli 14 dumpinguvastase ja 2 subsiidiumivastase juhtumi uurimine. See on tohutu ülemäärase tootmisvõimsuse tulemus, mille on põhjustanud valitsuse stiimulid. Sellest olenemata puudutab see ainult väga väikest osa kahe bloki vahelisest kaubandusest ning Hiinal on ELiga suur kaubandusbilansi ülejääk. ELi kaubanduse kaitsemeetmeid käsitlevad uurimised on seotud ainult umbes 0,17%ga ELi koguimpordist 2012. aastal. Kuni uurimised järgivad WTO eeskirju, puudub põhjus, miks need uurimised peaksid mõjutama ELi-Hiina kaubandussuhteid.

Euroopa Komisjon on kohustatud võtma meetmeid, kui ELi äriühingutele tekitatakse kahju ebaausate kaubandustavadega. Komisjon võtab alati meetmeid vastavalt WTO eeskirjade tekstile ja mõttele. Sellel puudub seos protektsionismiga.

Statistika ELi kaubanduse kaitsemeetmete kohta on esitatud siin.

K: Kuidas komisjon määrab kindlaks tollimaksumäära?

V: Komisjon kasutab tollimaksumäära arvutamiseks läbipaistvaid ja järjepidevaid meetodeid. Kõigil huvitatud isikutel on juurdepääs uurimistoimiku mittekonfidentsiaalsele versioonile. Kehtestatud tollimaksumäär on töötatud välja nii, et see kõrvaldaks ELi tootmisharule tekitatud kahju ning taastaks võrdsed tingimused. Arvutuste aluseks on kontrollitud hinnad ja kulud. Piirates tollimaksumäära tasemel, mis on vajalik üksnes selleks, et kõrvaldada dumpinguga põhjustatud kahju, läheb EL kaugemale oma WTO eeskirjade kohastest kohustustest ning kohaldab madalamat määra kui see, mida WTO eeskirjad lubavad (väiksema tollimaksu reegel). WTO eeskirjade kohaselt oleks ELil õigus kehtestada tollimaks, mis vastab oluliselt kõrgemale dumpingumarginaalile.

K: Miks kehtestatakse kõnealusel juhul tollimaks kahes etapis?

V: Asjaomasel juhul leitakse, et arvestades erakorralisi asjaolusid ja eelkõige vajadust tagada päikesepaneelide pakkumise stabiilsus lühiajalises perspektiivis, on asjakohane kehtestada ajutised tollimaksud järk-järgult ja kahes etapis. Madalama tollimaksu perioodiga tagatakse piisav pakkumine kogu nõudluse rahuldamiseks, võimaldades liidu tööstusharul olukorraga kohaneda ja suurendada järk-järgult pakkumist.

K: Mis on dumpingut käsitleva uurimise peamised järeldused?

V: Uurimise esialgne järeldus oli, et Hiina päikesepaneele ja nende põhikomponente (elemendid ja plaadid) müüakse ELi turul alla nende tavapärase turuväärtuse ning dumpingumarginaaliga kuni 112,6%. Selle tulemuseks on kahjumarginaalid kuni 67,9%, mis põhjustavad ränka kahju ELi tootmisharule ning mitmeid pankrotte ja maksejõuetusjuhtumeid ELi tootjate hulgas. ELi huvide hindamisest järeldus, et ELi tootjate majanduslik kasu kaalub üles meetmete võimaliku negatiivse mõju.

K: Mida võetakse arvesse liidu huvide kontrolli käigus?

V: Liidu huvide kontrolli käigus analüüsiti liidu turuosaliste (liidu tootjad, importijad, tooraine ja seadmete tootjad, projektide arendajad, paigaldajad ja tarbijad/lõppkasutajad) huvisid, et hinnata, kas on mõjuvaid argumente ajutiste meetmete kehtestamise vastu.

Uurimise esialgne järeldus oli, et ajutised meetmed peaksid taastama õiglased kaubandustingimused. See annaks fotoelektriliste seadmete tootmisharule võimaluse jätkusuutlikuks kasvuks, suurendades ELi tootmist ja tööhõivet ning säilitades ELi tehnoloogiaalase juhtrolli sektoris.

Samal ajal meetmete mis tahes negatiivne mõju importijatele, komponentide tarnijatele ja paigaldajatele oleks tõenäoliselt lühiajaline, sest nad oleksid tõenäoliselt võimelised mitmekesistama oma tegevusi ja tarneid ning vähemalt osaliselt korvama kahju. Erilist tähelepanu pöörati töökohtade küsimusele fotoelektriliste seadmete sektoris. Eeldatavasti on meetmetel üldine positiivne mõju töökohtadele fotoelektriliste seadmete sektoris ning säilitatakse ja luuakse rohkem töökohti kui kaotatakse.

Kui meetmeid ei kehtestata, on tõsine oht, et EL muutub täielikult sõltuvaks Hiinast pärit impordist, mille tulemusena võivad tarbijate/lõppkasutajate jaoks tõusta hinnad ja langeda kvaliteet.

K: Kas meetmed mõjutavad strateegia „Euroopa 2020” eesmärke?

V: Komisjoni keskkonnahoidlike eesmärkide (nt Euroopa 2020) ja kaubanduse kaitsemeetmete kasutamise vahel puudub vastuolu. Tollimaksudega hoopis taastataks võrdsed tingimused fotoelektrilise tehnoloogia turul, sillutades teed tootmisharu jätkusuutlikule kasvule ELis. Samuti ei sõltu keskkonnahoidlike eesmärkide saavutamine üksnes päikeseenergiast. Samaväärselt olulised on muud rohelised energiaallikad, soodustav õigus- ja finantsraamistik Euroopa ja liikmesriigi tasandil, parem juurdepääs kapitalile ning pidev kulutuste tegemine arendus- ja teadustegevusse. Impordimaksud tegelikult lihtsustavad juurdepääsu kapitalile ning tagavad investeeringute tegemise arendus- ja teadustegevusse ELi fotoelektriliste seadmete sektoris.

Teabeleht päikesepaneele käsitleva uurimise ja ELi kliimaeesmärkide kohta on siin.

K: Mis juhtuks, kui meetmeid ei kehtestataks?

V: Uurimisest nähtus, et meetmete puudumusel satuks ohtu 25 000 töökohta ELis, kuna ELi tootjad kaoksid kiiresti. Selle tulemusena kaoksid ka töökohad, mis põhinevad kulukatel investeeringutel ja ELi tehnoloogiaalasel juhtrollil, tänu millele päikesepaneelide kasutamist soodustati. Hiina tootmisvõimsus moodustab 150% maailma nõudlusest ning Hiina import ELi moodustab rohkem kui 80% ELi päikesepaneelide turust. Seega juhul, kui ELi turul puudub konkurents, võib EL muutuda kiiresti sõltuvaks Hiina tarnetest ja kvaliteedist. Kuna Hiinas toimub tootmine peamiselt kahjumiga, mis ei ole majanduslikult jätkusuutlik, on tõenäoline, et Hiinast pärit moodulite hinnad tõuseksid.

K: Kas vastab tõele, et meetmete tulemusena võib kaduda ära märkimisväärne arv töökohti ELi päikesepaneelide turul?

V: Komisjoni hinnangus ei jõutud järeldusele, et meetmete kehtestamise tulemusena väheneks oluliselt töökohtade arv päikesepaneelide sektoris. Vastupidi. Töökohtade argumendi põhjalik analüüs kinnitas, et meetmetel oleks positiivne üldmõju töökohtadele sektoris ning säilitataks ja loodaks rohkem töökohti, kui kaotataks. Kuna mitmed projektide arendajate ja paigaldajate töökohad võivad kaduda, nähtus uurimisest, et need rühmad ei sõltu päikesepaneelide sektorist, vaid nad tegelevad ka muu äritegevusega. Tarnijad (nt komponentide tarnijad) tegutsevad ülemaailmselt ning peaksid suutma korvata Hiina turu osalise kaotamise ja suunata tarned uutele turgudele. Meetmetega säilitatakse ELi tootjate juures 25 000 töökohta, mis on praegu tõsiselt ohus, ja nendega võiks isegi kaasneda töökohtade arvu suurenemine lühiajalises perspektiivis tulenevalt ELi tootmise võimalikust suurenemisest.

K: Milline on meetmete võtmise mõju ELis paigaldatavatele päikesepaneelidele?

V: Meetmetel peaks olema positiivne mõju ELis paigaldatavatele päikesepaneelidele. Aus konkurents võimaldaks ELi tootmisharul laieneda, saavutada parem mastaabisääst ja hoida hindu mõistlikult madalal tasemel. Lisaks peaks imporditavate toodete hinnatõusu vähemalt osaliselt pehmendama paigaldajate kasum. Lisaks säiliks ELi tehnoloogiaalane juhtroll päikesepaneelide turul, mis sõltub päikesepaneele tootva tootmisharu olemasolust ELis, ning see looks ka töökohti.

K: Mis on subsiidiumivastase uurimise peamised järeldused?

V: Subsiidiumivastane uurimine algatati 8. novembril 2012 pärast kaebuse saamist samalt kaebuse esitajalt ning see on veel käimas. Võimalikud ajutised subsiidiumivastased meetmed tuleks kehtestada 5. augustiks 2013 ja lõplikud meetmed 5. detsembriks 2013. Subsiidiume käsitlevad väited hõlmavad odavaid laene, ekspordikrediite ja -garantiisid riigi omanduses olevatelt pankadelt, valitsusepoolseid kaubatarneid, toetusi ja maksususoodustusi. Kontrollkäigud on tehtud kõigi kaheksa valimisse kuuluva eksportijate rühma juures märtsis ning Hiina valitsusega käesoleva aasta aprilli keskel.

K: Milline on uurimise mõju solaarklaasile?

V: Kõnealune uurimine ei ole otseselt seotud solaarklaasi impordi kohta esitatud kaebusega. See on eraldiseisev uurimine, mis käsitleb selgelt eristuvat toodet ja põhineb asjaomase juhtumi puhul esitatud tõenditel. Ka järeldused on eraldiseisvad ja nende tulemused võivad olla erinevad. Õigusnormidest tulenev tähtaeg võimalike ajutiste meetmete kehtestamiseks solaarklaasi juhtumis on 28. november 2013.

Täiendav teave dumpinguvastase ja subsiidiumivastase uurimise kohta seoses solaarklaasiga on siin.

K: Mis on menetluse järgmine etapp?

V: Komisjon analüüsib märkusi, mille huvitatud kolmandad isikud esitasid ajutise määruse kohta enne ettepaneku tegemist lõplike dumpinguvastaste tollimaksude kohta. Euroopa Komisjon võib nõukogule teha ettepaneku a) lõpetada juhtum ilma meetmeid võtmata või b) kehtestada lõplikud dumpinguvastased meetmed viieaastaseks perioodiks. Vastavalt praegustele eeskirjadele võib nõukogu komisjoni ettepaneku tagasi lükata lihthääleenamusega. Lõplikud järeldused avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas 5. detsembriks 2013.

Kui lõpliku otsusega ei kehtestada lõplike dumpinguvastaseid tollimakse, ei nõuta sisse ajutisi tollimakse, mis on ainult tagatise vormis.

Samaaegse subsiidiumivastase uurimise esialgsed järeldused peaksid olema kättesaadavad augusti alguseks.

Lisateave

IP/13/501: Pressiteade

MEMO/13/499: ELi kaubandusvoliniku Karel De Guchti märkused tehtud otsuse kohta

MEMO/13/497: Memo

MEMO/13/498: Küsimused ja vastused ELi otsuse kohta kehtestada Hiina päikesepaneelidele ajutised dumpinguvastased tollimaksud

Euroopa Liidu teatajas avaldatud määrus

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:152:0005:0047:et:PDF

MEMO/12/647: EL algatab dumpinguvastase uurimise päikesepaneelide impordi suhtes Hiinast, 6. september 2012

Lisadokumendid Hiina päikesepaneelide impordi suhtes algatatud ELi dumpinguvastase uurimise kohta

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Veel ELi ja Hiina kaubandussuhetest

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Küsimused ja vastused dumpinguvastase menetluse kohta

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar