Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 4. juni 2013

Ofte stillede spørgsmål: vedrørende Europa-Kommissionens beslutning om at indføre midlertidig told på importerede solpaneler fra Kina (Sag AD 590)

Spørgsmål: Hvorfor intervenerer Europa-Kommissionen i denne sag?

Svar: I juli 2012 modtog Kommissionen en formel og gyldig klage fra en europæisk sammenslutning af solpanelproducenter, EU Pro Sun, som fremlagde bevis for, at eksporterende producenter fra Kina dumper solpaneler i EU og påfører EU-erhvervsgrenen skade. Under sådanne omstændigheder er Europa-Kommissionen juridisk forpligtet til at indlede en antidumpingundersøgelse og til at forfølge en sådan sag (faktablad om antidumpingklager). Handelsforbindelser med tredjelande skal være baseret på rimelighedsprincippet. Dumping og subsidiering er i strid med WTO-bestemmelserne og princippet om rimelige handelsvilkår og forvolder EU's hjemlige industri skade.

Spørgsmål: Er det her starten på en handelskrig?

Svar: Kommissionen har til opgave at beskytte EU-erhvervsgrenen mod urimelig handelspraksis i tredjelande. Det her drejer sig hverken om protektionisme eller handelskrig, men om at genindføre rimelige markedsvilkår. Dumping er urimelig handelspraksis, skader arbejdspladserne i EU og skal bekæmpes, hvis der er belæg herfor. Derfor drejer EU's handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger sig om at sikre europæiske virksomheder og arbejdstagere "retfærdig handel".

De nuværende antidumping- og antisubsidieundersøgelser vedrørende solpaneler adskiller sig ikke fra andre handelspolitiske beskyttelsesundersøgelser og har også til formål at sikre lige vilkår for alle. Kommissionens intervention er baseret på entydige og dokumenterede beviser for dumping og deraf følgende skade, som påføres den fotovoltaiske sektor i EU. De kinesiske producenters ret til forsvar er – og vil blive – respekteret fuldt ud. Det, der adskiller denne sag fra andre, er de involverede beløb. I 2011 eksporterede Kina solpaneler og nøglekomponenter hertil for et beløb svarende til ca. 21 mia. EUR til EU.

Europa-Kommissionen har helt fra starten været indstillet på at finde frem til en passende forhandlingsløsning med Kina. Der kan indledes formelle forhandlinger, så snart der er truffet en foreløbig afgørelse. Det vil for antidumpingundersøgelsen vedrørende solpaneler sige efter den 5. juni 2013. En forhandlingsløsning er ensbetydende med et "frivilligt pristilsagn" fra eksportørerne. Et sådant tilbud skal opfylde en række generelle juridiske krav. Det vigtigste er et tilsagn om at overholde en vis minimumspris, som fjerner den skadegørende dumping. Tilsagnet har ikke til formål at fastholde priserne på bestemte niveauer, men snarere at forhindre dem i at falde til under en vis mindstepris. Blandt de andre generelle krav er, at tilsagnet skal fjerne den skadegørende dumping, at tilsagnet skal kunne gennemføres i praksis, og at gennemførelsen heraf skal kunne overvåges korrekt.

EU har derfor ikke nogen interesse i at starte en handelskrig. Hvis Kina anser vort tiltag for uberettiget, kan landet indbringe EU for WTO. Hvis Kina træffer modforanstaltninger, som ikke er i overensstemmelse med WTO-bestemmelserne, vil EU dog ikke tøve med at gøre indsigelse mod dem på WTO-niveau.

Yderligere juridiske oplysninger om pristilsagn:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146035.pdfArtikel 8 i EU's grundforordning om antidumping

Spørgsmål: Hvorfor er der endnu ikke fundet en forhandlingsløsning i denne sag?

Svar: I henhold til lovgivningen kan et sådant tilbud først overvejes, når foreløbige konklusioner foreligger. Europa-Kommissionen vil med største alvor overveje et sådant tilbud, hvis det svarer tilstrækkeligt til de foreløbige konklusioner. Kommissionen er i regelmæssig kontakt med de kinesiske myndigheder og undersøger fortsat mulighederne for at finde en mindelig løsning.

Spørgsmål: Er der tale om protektionisme?

Svar: Handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger er ikke udtryk for protektionisme. De er heller ikke ulovlige. Tværtimod. Foranstaltningerne er et lovligt tiltag, der har til formål at redde en erhvervsgren, som lider under massiv dumping fra et tredjeland. Handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger sigter mod at genskabe lige vilkår. Der er ikke noget, som hedder ret til billige, men dumpede importvarer. Alle WTO-medlemmer, herunder Kina, har ret til at træffe modforanstaltninger, hvis deres hjemlige industri skades af dumpingsager.

Endvidere foretager de fleste WTO-medlemmer, herunder Kina, sådanne undersøgelser i henhold til WTO-bestemmelserne. EU gør kun i beskedent omfang brug af antisubsidie- og antidumpingforanstaltninger. I 2012 havde EU 112 gældende foranstaltninger, hvilket faktisk var to færre end Kina. Mange af EU's handelspolitiske beskyttelsessager vedrører Kina. På indeværende tidspunkt har EU truffet endelige antidumpingforanstaltninger i forbindelse med 52 kinesiske varer og antisubsidieforanstaltninger i forbindelse med 2 kinesiske varer. Der foretages i øjeblikket undersøgelser i forbindelse med 14 antidumping- og 2 antisubsidiesager vedrørende Kina. Det skyldes meget stor overkapacitet som følge af incitamenter fra regeringens side. De vedrører dog kun en meget begrænset del af handelen mellem de to blokke, og Kina har et meget stort handelsoverskud i forhold til EU. EU’s handelspolitiske beskyttelsesundersøgelser vedrørte alt i alt ca. 0,17 % af EU's samlede import i 2012. Så længe undersøgelserne er i overensstemmelse med WTO-bestemmelserne, er der ingen grund til at tro, at de skulle påvirke handelsforbindelserne mellem EU og Kina.

Europa-Kommissionen er forpligtet til at træffe foranstaltninger, hvis EU-virksomheder forvoldes skade på grund af urimelig handelspraksis. Kommissionen handler altid i fuld overensstemmelse med WTO-bestemmelserne. Denne sag har intet at gøre med protektionisme.

Se statistikker over EU’s handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger.

Spørgsmål: Hvordan fastsætter Kommissionen toldsatsen?

Svar: Kommissionens metoder til beregning af toldsatsen er gennemsigtige og konsekvente. Alle interesserede parter har adgang til den ikke-fortrolige udgave af undersøgelsesdossieret. Toldsatsen beregnes således, at den fjerner den skade, EU-erhvervsgrenen forvoldes, og genopretter lige vilkår – hverken mere eller mindre. Beregningen er baseret på efterprøvede priser og omkostninger. Ved at begrænse tolden til det, som er strengt nødvendigt for at fjerne skade som følge af dumping, går EU videre, end hvad den er forpligtet til i henhold til WTO-bestemmelserne, og opkræver en lavere told end den, WTO-bestemmelserne giver mulighed for ("reglen om den lavest mulige told"). I henhold til WTO-bestemmelserne kunne EU opkræve en told, som svarer til den meget højere dumpingmargen.

Spørgsmål: Hvorfor indføres tolden i to etaper i denne sag?

Svar: I betragtning af de særlige omstændigheder i denne sag og navnlig behovet for at sikre forsyningsstabilitet i forhold til solpaneler på kort sigt findes det hensigtsmæssigt at indfase den midlertidige told og indføre den i to etaper. En periode med lavere told vil sikre, at der leveres tilstrækkelige mængder til at dække efterspørgslen, samtidig med at EU-erhvervsgrenen får mulighed for at tilpasse sig til situationen og gradvist øge udbuddet.

Spørgsmål: Hvad er de vigtigste konklusioner på dumpingundersøgelsen?

Svar: I henhold til de foreløbige konklusioner på undersøgelsen sælges kinesiske solpaneler og nøglekomponenterne hertil (wafere og celler) på EU-markedet til under markedsværdi med en dumpingmargen på op til 112,6 %. Denne praksis medfører en skadesmargen på op til 67,9 %, forvolder EU-erhvervsgrenen alvorlig skade og fører til talrige konkurser og tilfælde af insolvens blandt EU-producenter. Endelig har vurderingen af EU's interesser vist, at eventuelle negative virkninger af foranstaltningerne vil blive opvejet af økonomiske fordele for EU-producenterne.

Spørgsmål: Hvilke forhold er der taget højde for i forbindelse med undersøgelsen af Unionens interesser?

Svar: I forbindelse med undersøgelsen af EU's interesser blev der foretaget en analyse af diverse EU-operatørers (EU-producenter, importører, producenter af råvarer og maskiner, projektudviklere, installatører og forbrugere/slutbrugere) interesser med det formål at vurdere, om der var tvingende grunde til ikke at indføre midlertidige foranstaltninger.

I henhold til de foreløbige konklusioner på undersøgelsen burde midlertidige foranstaltninger genoprette rimelige handelsvilkår. Det vil give den fotovoltaiske sektor mulighed for at skabe bæredygtig vækst og dermed øge produktionen og beskæftigelsen i EU, samtidig med at EU bevarer sin førende position på det teknologiske område inden for denne sektor.

Eventuelle negative følger af foranstaltningerne for importører, leverandører af komponenter og installatører vil sandsynligvis blive kortvarige, da de pågældende må forventes at kunne foretage en diversificering i forhold til aktiviteter og leverandører og i det mindste delvist opnå kompensation for deres tab. Opmærksomheden vil navnlig blive henledt på spørgsmålet om job i den fotovoltaiske sektor. Foranstaltningerne forventes generelt at få en positiv indvirkning på beskæftigelsen i den fotovoltaiske sektor, således at der sikres og skabes flere job end omvendt.

Endelig forholder det sig sådan, at hvis der ikke træffes foranstaltninger, er der alvorlig risiko for, at EU bliver fuldstændigt afhængig af import fra Kina, hvilket kunne føre til højere priser for forbrugerne/slutbrugerne og lavere kvalitet.

Spørgsmål: Vil foranstaltningerne få konsekvenser for målene i EU’s 2020-dagsorden?

Svar: Der er ikke noget modsætningsforhold mellem Kommissionens grønne mål, f.eks. 2020-dagsordenen, og brugen af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger. Tværtimod. Tolden genopretter lige vilkår på det fotovoltaiske marked og baner vej for bæredygtig vækst inden for denne erhvervsgren i EU. Solenergi er heller ikke alene afgørende for, om de grønne mål nås. Andre grønne energikilder er ligeså vigtige, og det samme gælder gunstige juridiske og finansielle rammer på europæisk og nationalt plan, bedre adgang til kapital og fortløbende finansiering af forskning og udvikling. Tolden vil faktisk lette adgangen til kapital og sikre investering i forskning og udvikling inden for den fotovoltaiske sektor i EU.

Se faktablad om undersøgelsen vedrørende solpaneler og EU’s klimamål.

Spørgsmål: Hvad vil der ske, hvis der ikke træffes foranstaltninger?

Svar: Undersøgelsen har vist, at hvis der ikke træffes foranstaltninger, risikerer EU at miste 25 000 arbejdsplader, og EU-producenterne vil hurtigt forsvinde. Job, som er baseret på dyre investeringer og EU's førende position på det teknologiske område – der i øvrigt har skabt grundlag for at fremme solpanelteknologien – vil derfor gå tabt. Kinas kapacitet svarer til 150 % af den globale efterspørgsel, og importen fra Kina til EU svarer til over 80 % af markedet for solpaneler i EU. Manglende konkurrence på EU-markedet kunne derfor hurtigt føre til afhængighed i forhold til kinesiske varer og kinesisk kvalitet. Den kinesiske produktion er stort set tabsgivende – og dermed ikke økonomisk bæredygtig – og priserne på de kinesiske moduler kan derfor også forventes at stige.

Spørgsmål: Er det sandt, at foranstaltningerne kan føre til et betydeligt tab af arbejdspladser på EU-markedet for solpaneler?

Svar: I henhold til konklusionen på Kommissionens undersøgelse vil foranstaltningerne ikke føre til et betydeligt tab af arbejdspladser i solpanelsektoren. Tværtimod. Ved en nærmere vurderingen af jobsituationen blev det bekræftet, at foranstaltningerne generelt vil få en positiv indvirkning på beskæftigelsen i denne sektor, således at der sikres og skabes flere job end omvendt. Selv om der muligvis vil gå en række job tabt blandt projektudviklere og installatører, så viser undersøgelsen, at disse grupper ikke er afhængige af solpanelsektoren, for de har også andre forretningsaktiviteter. Leverandørerne (f.eks. af komponenter) er tilstede globalt og burde kunne kompensere for et delvist tab på det kinesiske marked ved at gå over til at levere til nye markeder. Endelig vil foranstaltningerne sikre 25 000 arbejdspladser blandt EU-producenterne, som nu er udsat for en alvorlig risiko, og vil endda muligvis føre til en stigning i beskæftigelsen på kort sigt som følge af en eventuel stigning i EU-produktionen.

Spørgsmål: Hvilke konsekvenser har foranstaltningerne for installering af solpaneler i EU?

Svar: Foranstaltningerne burde få positive konsekvenser for installering af solpaneler i EU. Rimelige konkurrencevilkår vil give EU-erhvervsgrenen mulighed for at ekspandere, opnå stordriftsfordele og holde priserne på et rimeligt niveau. Endvidere vil prisstigningen på importerede varer i det mindste delvist blive udlignet af installatørernes fortjeneste. Derudover vil EU beholde sin førende position inden for det teknologiske område på markedet for solpaneler, som er betinget af, at der findes en sektor for fremstilling af solpaneler i EU, og der vil endvidere blive skabt arbejdspladser.

Spørgsmål: Hvad er de vigtigste konklusioner på antisubsidieundersøgelsen?

Svar: Antisubsidieundersøgelsen blev indledt den 8. november 2012 som følge af en klage, der blev indgivet af den samme klager, og som endnu ikke er afsluttet. Eventuelle midlertidige antisubsidieforanstaltninger skal træffes senest den 5. august 2013 og endelige foranstaltninger senest den 5. december 2013. Påstandene vedrørende subsidier omfatter billige lån, eksportkreditter og garantier fra statsejede banker, levering af varer fra regeringen, tilskud og skatteincitamenter. Der blev aflagt kontrolbesøg hos samtlige otte stikprøveudvalgte sammenslutninger af eksportører i marts måned og hos den kinesiske regering i midten af april i år.

Spørgsmål: Hvad er konsekvenserne for undersøgelsen vedrørende solcelleglas?

Svar: Denne undersøgelse har ikke nogen direkte forbindelse med klagen vedrørende import af solcelleglas. Det er en selvstændig undersøgelse vedrørende en helt anden vare, og den er baseret på foreliggende beviser i den pågældende sag. Konklusionen kommer også til at stå alene og vil eventuelt føre til et andet resultat. Den sidste frist for midlertidige foranstaltninger i sagen vedrørende solcelleglas bliver i givet fald den 28. november 2013.

Se yderligere oplysninger om antidumping- og antisubsidieundersøgelserne vedrørende solcelleglas

Spørgsmål: Hvad er det næste skridt i proceduren?

Svar: Kommissionen analyserer interesserede tredjeparters bemærkninger til forordningen om midlertidige foranstaltninger, inden den fremsætter forslag til indførelse af endelig antidumpingtold. Europa-Kommissionen kan fremsætte forslag til Rådet om a) at afslutte sagen uden foranstaltninger eller b) at træffe endelige antidumpingforanstaltninger i en periode på fem år. I henhold til de gældende bestemmelser kan Rådet forkaste Kommissionens forslag med simpelt flertal. De endelige konklusioner offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 5. december 2013.

Hvis den endelige afgørelse indebærer, at der ikke indføres endelig antidumpingtold, undlades det at opkræve den midlertidige told, som kun foreligger i form af garantier.

De foreløbige konklusioner på den parallelle antisubsidieundersøgelse burde foreligge senest primo august.

Yderligere oplysninger

IP/13/501: Pressemeddelelse

MEMO/13/499: Bemærkninger fra EU's handelskommissær, Karel De Gucht, til beslutningen

MEMO/13/497: Memo

MEMO/12/647: EU indleder antidumpingundersøgelse vedrørende importen af solpaneler fra Kina, 6. september 2012

Yderligere dokumentation om EU's antidumpingundersøgelse vedrørende importen af solpaneler fra Kina

http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=1895&sta=21&en=31&page=2&c_order=date&c_order_dir=Down

Mere om handelsforbindelserne mellem EU og Kina

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Spørgsmål og svar om antidumpingprocedurer

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/anti-dumping/


Side Bar